Zwrot kosztów transportu za dojazdy do pracy

Praca | 9 komentarzy

We Francji wszystkim pracownikom najemnym należy się częściowy zwrot kosztów za dojazdy do pracy.

Partycypacja pracodawcy dotyczy abonamentów transportu publicznego (metro, autobus, tramwaj, pociąg) komunikacji miejskiej lub lokalnej jak również wynajmu publicznych rowerów.

Jaką kwotę pracodawca zwraca ?

Jeśli pracujesz na pełen etat lub w wymiarze godzin nie niższym od pół etatu (połowa legalnego czasu pracy lub ustalonego przez układ zbiorowy), pracodawca ma obowiązek zwrócić 50% kosztu transportu.

Natomiast jeśli pracujesz w wymiarze godzin niższym od pół etatu, partycypacja pracodawcy w kosztach transportu zależy od wymiaru godzin a rachunek odnosi się do ilości godzin stanowiących pół etatu.Tramwaj Montpellier

Aby obliczyć kwotę zwrotu kosztów transportu, możesz zastosować następujące równanie :

(X : A) x 0,5 x Y

Gdzie :

A – ilość godzin stanowiących pół etatu

X – ilość godzin pracujących w tygodniu u danego pracodawcy

Y – koszt transportu

Na przykład w systemie Chèques Emploi Service Universel (CESU) większość pracowników pracuje w niepełnym wymiarze godzin (u danego pracodawcy). Pełen etat dla pracowników tej kategorii wynosi 40 godzin tygodniowo, toteż ta ilość godzin stanowi bazę do ustalenia pół etatu i obliczenia zwrotu kosztów.

Jeśli pracujesz na pełen etat lub co najmniej 20 godzin tygodniowo u danego pracodawcy, powinien Ci zwrócić 50% sumy, jaką wydałaś na transport za dojazdy do pracy.

Jeśli pracujesz mniej niż 20 godzin tygodniowo, pracodawca powinien Ci zwrócić sumę proporcjonalną do ilości godzin pracy tygodniowo, w stosunku do pół etatu (20 godzin w przypadku Chèques Emploi Service).

Przykłady dotyczące osób pracujących w systemie Chèques Emploi Service

Jeśli pracujesz u danego pracodawcy 10 godzin tygodniowo, powinien zwrócić Ci kwotę zgodną z rachunkiem : (10 : 20) x 0,5 x cena za transport = 0,25 x kwota opłaty za transport, czyli 25% poniesionego kosztu.

16 godzin tygodniowo : (16 : 20) x 0,5 x cena za transport = 0,4 x kwota opłaty za transport, czyli 40% poniesionego kosztu.

Osobom mającym kilku pracodawców zwrot kosztów transportu odbywa się według tej samej zasady. Toteż jeśli masz na przykład dwóch pracodawców i u każdego pracujesz na pół etatu, każdy z nich ma obowiązek zwrócić Ci połowę kosztów transportu (np. połowę ceny za kartę miesięczną). Pracodawca nie ma prawa uchylać się od tego obowiązku pod pretekstem, że inny pracodawca zwraca już ten koszt. Nie ma prawa również zaniżać wysokości swej partycypacji.

Pracownicy wykonujący swe obowiązki zawodowe w kilku miejscach dla tego samego pracodawcy a ten ostatni nie dostarcza im środka lokomocji pozwalającego na przemieszczanie się, mają prawo wymagać o przejęcie przez pracodawcę całkowitych kosztów transportu nie tylko za przejazdy między rożnymi miejscami pracy ale również za transport miedzy nimi a miejscem zamieszkania.Przerwa velib

Warunki zwrotu kosztów

 1. Zwrot kosztów za transport dotyczy taryf 2 klasy i najkrótszej trasy
 2. Pracodawca nie ma obowiązku zwracać kosztów za trasę wykraczającą poza tę, która dzieli twoje miejsce zamieszkania z miejscem pracy. Np. jeśli kupujesz kartę miesięczną na 3 strefy podczas gdy zarówno Ty jak Twój pracodawca jesteście w strefie 2, nie musi on zwracać kosztu przekraczającego ten, który wynika z ceny karty na 2 strefy.
 3. Jeśli korzystasz z abonamentu rocznego, pracodawca powinien ci zwracać co miesiąc kwotę stanowiąca 1/12 ceny abonamentu.
 4. Jeśli chodzisz pieszo do pracy pomimo że posiadasz abonament na transport, pracodawca ma obowiązek zwrócić Ci obowiązującą go partycypację o ile przedstawisz mu na koniec miesiąca dowód opłaty za transport.
 5. Pracodawca nie ma obowiązku zwrotu kosztów za jednorazowe bilety.
 6. Pracodawca, jeśli chce, może (za)płacić za Twój transport więcej, niż jest legalnie zobowiązany.

Kwota stanowiąca zwrot kosztów transportu powinna być dodana do wynagrodzenia netto bo nie podlega ono składkom odprowadzanym od pensji brutto. Nie podlega ona również podatkom o ile nie przekracza 50 % kosztów transportu.

Koszty transportu są zwracane raz na miesiąc, również dla abonamentu rocznego. Zwrot ten nie powinien przekraczać jednego miesiąca od daty zakupu.

Jakie dowody zapłaty za transport musisz dostarczyć  ?

Należy dostarczyć pracodawcy kserokopie zapłaty za abonament (tygodniowy, miesięczny, roczny) w transporcie zbiorowym. Powinien on być nominatywny (z Twoim nazwiskiem i imieniem). Dopuszczalne jest złożenie oświadczenia na honor w przypadkach, gdy abonament jest anonimowy (w przypadku abonamentu na rowery publiczne i osób pracujących w systemie intérim).

Inne dowody opłaty za transport mogą być wymagane w przypadku gdy zostały one ustalone przez jedną z wymienionych instancji:

 • układ zbiorowy (Convention Collective)
 • umowę miedzy pracodawcą a przedstawicielami organizacji związkowej (Accord collectif) jeśli istnieje sekcja związkowa w firmie
 • pracodawcę po skonsultowaniu rady pracowniczej (Comité d’Entreprise – CE)

W takiej sytuacji należy dostarczyć dowody spełniające warunki zwrotu kosztów za transport przewidziane przez jedną z powyższych instancji.

Okresy nieobecności w pracy

W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą lub urlopem (congés payés) pracodawca jest zobowiązany do zwrotu kosztów za transport jeśli przepracowałaś co najmniej jeden dzień w miesiącu nieobecności (lub tygodniu nieobecności jeżeli kupujesz kartę tygodniową).Metro Paryskie

Natomiast jeśli okres Twojej choroby trwał dłużej niż miesiąc lub urlop trwał od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca (lub tygodnia w przypadku korzystania z karty tygodniowej), w takim przypadku pracodawca nie musi partycypować w kosztach transportu.

Transport indywidualny (własny)

Zwrot kosztów za transport własny jest możliwy jedynie gdy jest przewidziany przez umowę miedzy pracodawcą a przedstawicielami organizacji związkowej (Accord collectif) lub wynika z dobrowolnej decyzji pracodawcy.

Pracodawca może więc (ale nie musi) zwracać pracownikom korzystającym z transportu indywidualnego (samochód, motor, itp.) całość lub część kosztów za paliwo (w tym energii elektrycznej dla pojazdów elektrycznych) zużyte na przejazdy dom-praca-dom.

Jeśli pracodawca wprowadzi zwrot takich kosztów, decyzja ta musi obowiązywać wszystkich pracowników w jednakowy sposób i dotyczyć powinna przede wszystkim następujących przypadków :

 • Twoje miejsce zamieszkania lub miejsce pracy znajduje się poza strefą transportu miejskiego lub poza regionem paryskim (IDF –Île de France)
 • Transport osobisty jest niezbędny ze względu na godziny pracy uniemożliwiające korzystanie z transportu zbiorowego

Zwrot kosztów za paliwo własnego środka lokomocji nie należy się w następujących przypadkach :

 • Korzystasz z pojazdu służbowego w sposób permanentny, którego paliwo jest finansowane przez pracodawcę
 • Korzystasz z zakwaterowania udostępnionego przez pracodawcę (zakwaterowanie służbowe) usytuowanego w pobliżu miejsca pracy i wykluczającego potrzebę korzystania z transportu by udać się do pracy
 • Pracodawca zapewnia Ci transport bezpłatny

Partycypacja pracodawcy w kosztach transportu indywidualnego jest zwolniona od składek o ile nie przekracza 200 € rocznie na osobę. Należy dostarczyć pracodawcy kserokopie dowodu rejestracyjnego (carte grise).

Partycypacja w kosztach transportu indywidualnego nie może być kumulowana z kosztami transportu kolektywnego.

Jeśli pracujesz w niepełnym wymiarze godzin zwrot kosztów transportu indywidualnego odbywa się na tych samych zasadach, które odnoszą się do transportu publicznego :

 • Zwrot połowy kosztów dla pełnego etatu i każdego wymiaru godzin mieszczącego się miedzy pełnym etatem a pół etatem
 • Zwrot kosztów proporcjonalny do wymiaru godzin jeśli pracujesz w wymiarze godzin niższym niż pół etatu. Rachunek dokonany jest na bazie ilości godzin odpowiadających pół etatowi.

Dla tych spośród Was, którzy się czują oszukiwani i gotowi są dochodzić swych praw, dostarczam teksty prawne i rozporządzenie ministerstwa pracy potwierdzające informacje zawarte w tych artykule :

Artykuł L.3261-2 kodeksu pracy

Dekrety aplikacyjne

Rozporządzenie ministerstwa pracy

A jak kwestia zwrotu za transport wygląda w Twoim przypadku ?

Twój pracodawca zwraca Ci za dojazdy do pracy ?

Przydał Ci się ten artykuł?


by otrzymywać następne.
9 komentarzy do Zwrot kosztów transportu za dojazdy do pracy

 • Magda G  pisze:

  Bardzo ciekawy artykul.
  A jak sie ma sprawa w przypadku pracownikow tymczasowych.
  Obowiazuja te same zasady?
  pozdrawiam
  Magda

  • Bożena  pisze:

   Co rozumie Pani przez pracowników tymczasowych ? Praca tymczasowa, dla mnie, jest pracą na umowę-zlecenie, co we Francji nazywa się kontraktem CDD (kontrakt na czas określony). Czy ma Pani na myśli tego typu pracowników ? Jeśli tak, to odpowiedź jest we wpisie bo zasady zwrotu kosztów za transport są takie same dla pracowników mających umowę na czas nieokreślony i na czas określony (umowa-zlecenie).
   Jeśli ma Pani na myśli jeszcze inną sytuację to proszę sprecyzować.

   • Magda G  pisze:

    Chodzi mi o pracowników tymczasowych zatrudnionych przez Agencję Pracy Tymczasowej i odesłanych do pracy do innego Pracodawcy Użytkownika.
    Czy też mają prawo do zwrotu za dojazd do pracy?
    Jeśli tak, to kto wypłaca te kwoty Agencja Pracy Tymczasowej, czy Pracodawca Użytkownik?
    Dziękuję z góry za odpowiedź

    • Bożena  pisze:

     Ogólne zasady zwrotu kosztów za transport w przypadku pracowników zatrudnionych przez agencję Intérim są takie same jak te, które opisałam we wpisie, z tym że rachunek jest nieco inny bo uwzględnia on krótkie okresy misji.
     Koszty transportu są naliczane w zależności od ilości przepracowanych dni w formie ryczałtu za każdy dzień. Jego wartość zależy od strefy czy stref transportowych dotyczących trasy, jakie pokonuje pracownik miedzy miejscem zamieszkania i miejscem pracy.

     Oto rachunek w zależności od tego czy misja trawa kilka miesięcy czy kilka tygodni albo dni :

     • 50% kwoty za abonament roczny podzielony przez wartość 260 (260 stanowi średnią ilość dni pracujących w roku) i pomnożony przez ilość przepracowanych dni w miesiącu
     • 50% kwoty abonamentu miesięcznego podzielonego przez wartość 21,67 (21,67 stanowi średnią ilość dni pracujących w miesiącu) i pomnożony przez ilość przepracowanych dni
     • 50% kwoty abonamentu tygodniowego podzielonego przez 5 (5 dni pracujących w tygodniu) i pomnożony przez ilość przepracowanych dni

     Np. jeśli podpisała Pani umowę z agencją Intérim na 3 pełne miesiące w pełnym wymiarze godzin i płaci co miesiąc abonament w wysokości 78 € to agencja ta ma obowiązek zwrócić Pani co miesiąc za koszty transportu następującą kwotę :
     ilość przepracowanych dni x 0,5 x (78 : 21,67).

     W razie ewentualnych uników, proszę powołać się na Accord du 31 octobre 2009 relatif aux frais de transports publics des salariés intérimaires
     Można go znaleźć na stronie internetowej :
     http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=715FB1A199FC44AF01C25EFA2A0CB3BB.tpdjo10v_3?idConvention=KALICONT000005635199&cidTexte=KALITEXT000022058815

     • Magda G  pisze:

      Dziękuję!

 • Mamka  pisze:

  >zawarłem umowę CDD, w której wpisano wynagrodzenie za godzinę pracy oraz dodatkowo zwrot 0,35€ za 1 km dojazdu do pracy (miejsce pracy jest poza miejscem zamieszkania, inna miejscowosc)
  w jaki sposob mam rozliczyc te kilometry i otrzymac zwrot za dojazd?
  w opisywanej sytuacji, umowe mialem w styczniu i w wyplacie nie mialem naliczonego kilometrazu. zwrocilem sie z pytaniem dlaczego. odpowiedziano mi że zapomniano i ze otrzymam przy kolejnej wyplacie w lutym (czego rowniez nie otrzymalem)
  dodam: zrobilem wlasnoręczną liste w której wypelnilem dni pracy, przy kazdym dniu pokonana trase dojazdu w kilomentrach, pomnozona przez skladnik 0,35 € km i ta liste wyslalem do pracodowcy.
  co mam zrobic w opisanej sytuacji?
  PS.
  jeszcze drobne pytanie zamieszczam tutaj, bo nie wiem gdzie lepiej: zawarlem nowa umowe CDD od 29 lutego do 30 marca 2016. czy powiniennen otrzymac wynagrodzenie na konto za przepracowanie tego jednego dnia w lutym? czy mozliwe jest ze zostanie doliczona do wyplaty marcowej? (i tutaj byla ta sugestia pracodawcym ze otrzymam zwrot zapomnianego ryczaltu za dojazd przy wyplacie za luty – ktorej jednak nie otzrymamelm do dnia dzisiejszego tj 5 marca 2016)
  dziekuje za pomoc

  • Bożena  pisze:

   Mam wrażenie, że ma Pan do czynienia z nieuczciwym pracodawcą.

   Powinien Pan napisać list polecony z potwierdzeniem odbioru domagający się zwrotu kosztów za transport i zawierający rachunek tego kosztu za cały okres go dotyczący.

   Jeśli chodzi o ostatnie pytanie, to przeważnie każdy miesiąc jest rozliczany osobno z osobnym odcinkiem płacowym (bulletin de paie)

   Skoro ma Pan do czynienia z podejrzanym patronem, radzę sprawdzić czy na zakończenie każdej umowy CDD naliczana jest Panu premia w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za cały okres umowy. Np. jeśli pracował Pan od 2 stycznia do 28 lutego i zarabiał 1400€ brutto miesięcznie, to w pensji z ostatniego miesiąca, czyli za luty, oprócz pensji netto za ten miesiąc powinien Pan otrzymać premie w wysokości : 0,1 x (2×1400) = 280€. Premia ta jest obowiązkowa dla wszystkich umów CDD. Pracodawca jest z niej zwolniony jedynie wtedy, gdy na zakończenie umowy CDD zaproponuje umowę na czas nieokreślony czyli CDI.

 • Dorota  pisze:

  Witam, jestem na kontrakcie CDD dojeżdżam do pracy 30 km, pracując dla danego pracodawcy 2h dziennie.Nie ma opcji transportu miejskiego,musi to być mój prywatny pojazd. czy Pracodawca powinien mi zapłacić jakiekolwiek koszty za paliwo czy to zależy od jego dobrej woli ?
  2 m-ce temu pytałam , otrzymałam odpowiedź,że czasami zwracają – co nie zmienia faktu,że nadal ja ponoszę dość wysoki koszt w stosunku do godzin pracy dziennie 🙁

  • Bożena  pisze:

   Pani miejsce zamieszkania lub miejsce pracy znajduje się poza strefą transportu miejskiego i pracuje Pani codziennie (tak zrozumiałam) ale w niepełnym wymiarze godzin. Powinna Pani nalegać na zwrot kosztów transportu proporcjonalnie do wymiaru godzin. Rachunek dokonany być powinien na bazie ilości godzin odpowiadających pół etatowi. Fakt że przyznali iż nieraz zwracają jest Pani argumentem, biorąc pod uwagę, że jeśli pracodawca wprowadzi zwrot takich kosztów, decyzja ta musi obowiązywać wszystkich pracowników w jednakowy sposób i dotyczyć powinna przede wszystkim takich przypadków jak Pani, tzn. gdy miejsce zamieszkania lub miejsce pracy znajduje się poza strefą transportu miejskiego.

Napisz komentarz

....