Związek partnerski Pacs

Różne | 6 komentarzy

Związek partnerski Pacs (Pacte Civil de Solidarité) wymaga zredagowania i podpisania kontraktu (convention), który trzeba zarejestrować dostarczając odpowiednich dokumentów.

Podpisanie takiego związku jest możliwe zarówno dla związków heteroseksualnych jak i homoseksualnych.

Kto może podpisać PACS ?

Partnerzy muszą spełniać następujące warunki :

 • Muszą być pełnoletni. Partner będący cudzoziemcem musi spełniać warunek pełnoletności w kraju z którego pochodzi
 • Muszą być osobami posiadającymi zdolności prawne
 • Partnerzy żyjący poza granicami Francji mogą zawrzeć związek Pacs w konsulacie francuskim pod warunkiem, że przynajmniej jedno z nich jest Francuzem
 • Nie mogą być związani małżeństwem ani innym, nadal obowiązującym związkiem Pacs.
 • Nie mogą posiadać bezpośrednich więzów pokrewieństwa

Gdzie dokonuje się rejestracji Pacs ?

Osoby żyjące na terenie Francji mogą zarejestrować związek Pacs w sądzie (Tribunal d’Instance), któremu podlega ich miejsce zamieszkania lub u notariusza (notaire). Osoby żyjące zagranicą mogą zarejestrować związek Pacs w konsulacie francuskim pod warunkiem, że jedno z nich posiada obywatelstwo francuskie.

Partnerzy muszą zgłosić się do kancelarii sądu lub notariusza. Obie zainteresowane osoby muszą być obecne przy składaniu dokumentów.

W przypadku gdy jedno z partnerów nie może, z poważnych powodów, udać się do sądu lub notariusza (np. w przypadku hospitalizacji) pracownik sądu (greffier) lub notariusz przemieszcza się w miejsce przebywania partnera.

Podpisanie kontraktu (Convention de PACS)

Zawarcie związku Pacs polega na podpisaniu kontraktu spisanego wspólnie przez obu partnerów. Kontrakt ten może być zredagowany samodzielnie lub z pomocą notariusza (notaire), zawsze po francusku. Może on zawierać jedynie obopólną wolę partnerów do zawarcia związku Pacs. Koniecznie musi on zawierać zdanie powołujące się na ustawę o związku Pacs , np. w formie :

« Nous, X et Y, concluons un pacte civil de solidarité régi par les dispositions de la loi du 15 novembre 1999 modifiée et les articles 515-1 à 515-7 du code civil. »

Kontrakt ten może oczywiście zawierać dodatkowe dyspozycje dotyczące kontrybucji i partycypacji materialnej obu partnerów we wspólnym życiu a nawet wolę stworzenia wspólnoty majątkowej (régime de l’indivision). Do sporządzenia takiego dokumentu można posłużyć się istniejącymi modelami. Każdy z partnerów musi podpisać ten sam dokument.

Jakie dokumenty należy złożyć ?

Dla partnerów będących Francuzami lista dokumentów jest następująca :

 1. Kontrakt (Convetion de Pacs)
 2. Wypełniony formularz cerfa 15428*01 jeśli formalności są załatwiane w sądzie
 3. Odpisy aktów urodzenia z informacjami o rodzicach wystawione mniej niż 3 miesięcy temu dla Francuza lub 6 miesięcy dla cudzoziemca
 4. Dowody tożsamości (oryginał i kopia)
 5. Oświadczenie na honor o braku bezpośredniego pokrewieństwa (cerfa 154332*01)
 6. Oświadczenie na honor dotyczące wspólnego miejsca zamieszkania (cerfa 15431*01)
 7. W przypadku rozwodników, oryginał i kopia książeczki rodzinnej (Livret de famille) odpowiadającej poprzednim związkom, posiadającą wzmiankę o rozwodzie. Nie istnieją żadne ograniczenia w czasie miedzy rozwodem i nowym związkiem

W przypadku wdowca lub wdowy konieczne jest dostarczenie dodatkowego dokumentu dotyczącego zmarłego współmałżonka :

 1. Oryginał i kopia książeczki rodzinnej (Livret de famille) dotyczącej poprzedniego lub poprzednich małżeństw, posiadającą wzmiankę o zgonie byłego męża/żony
 2. Lub kopia odpisu aktu urodzenia zmarłego współmałżonka/współmałżonki zawierającego wzmiankę o jego/jej zgonie
 3. Lub kopię aktu zgonu

Partnerzy dokonujący rejestracji związku Pacs w sądzie zachowują oryginał kontraktu po jego zarejestrowaniu, natomiast jeśli jest ona rejestrowany u notariusza, zachowuje on oryginał a partnerom wystawia pokwitowanie (récépissé d’enregistrement) i przekazuje kopię kontraktu.

W obu przypadkach informacja o zawarciu związku zostaje przekazana do urzędu stanu cywilnego gdzie dokonana zostaje adnotacja o związku Pacs w akcie urodzenia. W przypadku partnera lub partnerów urodzonych zagranicą informacja o związku zostaje naniesiona w rejestrze sadowym TGI w Paryżu (Tribunal de Grande Instance).

Związek jest ważny od daty jego zarejestrowania.

Dowodem na jego istnienie może być :

 • Kontrakt Pacs zawierający pieczęć sądu lub notariusza
 • Odpis aktu urodzenia posiadający adnotację o zawartym związku Pacs (możliwą do uzyskania dopiero 3 dniach po jego rejestracji)
 • W przypadku partnera cudzoziemca urodzonego zagranicą, dokument wystawiony przez kancelarię sądu w Paryżu (TGI de Paris)

Jeśli związek zawarty jest w konsulacie francuskim, sprawdza on złożone dokumenty i rejestruje kontrakt po czym przekazuje informacje do francuskiego urzędu stanu cywilnego i rejestru TGI w Paryżu.

Czy możliwy jest związek Pacs z członkiem rodziny ?

Jest to możliwe pod warunkiem, że pokrewieństwo nie jest zbyt bliskie.

Zabronione są związki o następującym pokrewieństwie :

 • miedzy rodzicami i dziećmi oraz miedzy dziadkami i wnukami
 • miedzy rodzeństwem
 • miedzy przyrodnim rodzeństwem (dziecmi tego samego ojca, ale różnych matek albo dziecmi tej samej matki, ale różnych ojców, tzn. gdy dzieci mają wspólnego jednego rodzica oraz macochę lub ojczyma)
 • miedzy wujkiem/stryjkiem i siostrzenicą/bratankiem
 • miedzy teściową/teściem a zięciem/synową

W powyższych przypadkach żadne odstępstwa nie są tolerowane.

Natomiast związek Pacs jest możliwy w przypadku kuzynów (Cousins germains), tzn. rodzeństwa poprzez siostrę lub brata jednego z rodziców.

Koszty  

Ogólna zasada mówi, że zawarcie związku Pacs i jego rozwiązanie są bezpłatne.

Jeżeli partnerzy zredagują kontrakt we własnym zakresie, związek Pacs nie kosztuje nic.

Jeśli zostanie on przygotowany lub zmodyfikowany i zarejestrowany przez notariusza, koszt za taką usługę wynosi 230,77€, koszt za rejestrację wynosi 125€ oraz koszt za dokonanie formalności z urzędem stanu cywilnego 14€.

Jeżeli zawarcie związku związane jest z kwestiami majątku w formie nieruchomości lub zredagowaniem testamentu, koszty są odpowiednie wyższe.

W przeciwieństwie do związku małżeńskiego, partnerzy związku Pacs nie podlegają wspólnocie majątkowej (régime de l’indivision), tzn. każdy z partnerów pozostaje właścicielem mienia, które zakupi w trakcie trwania związku lub które wykreuje (np. otworzy działalność gospodarczą ) albo które odziedziczy lub otrzyma.

Jeżeli partnerom zależy na założeniu wspólnoty majątkowej, mogą tego typu dyspozycję umieścić w kontrakcie Pacs. Wskazana jest wtedy pomoc notariusza do właściwego zredagowania tego typu umowy.

Usługa notariusza jest również pomocna w przypadku gdy partnerom zależy na sporządzeniu listy elementów majątku podlegającego wspólnocie lub na przykład ścisłym zdefiniowaniu partycypacji każdego z partnerów w kosztach wspólnego gospodarstwa domowego.

Warto też wiedzieć, że związek Pacs nie daje prawa do dziedziczenia toteż chcąc zapewnić partnerowi Pacs takie prawo należy sporządzić testament. Koszt jednego testamentu wynosić może od 100€ do 200€.

Nieruchomości

Jeśli związek jest związkiem małżeńskim, to umowa o wynajem podpisana jedynie przez jednego ze współmałżonków przed ślubem lub w trakcie małżeństwa, po ślubie wynajem obowiązuje obojga.

Natomiast w przypadku związku Pacs, jeżeli tylko jeden z partnerów jest lokatorem wspólnie zamieszkiwanego mieszkania/domu bo podpisał umowę o wynajem przed zawarciem związku, wskazane jest podpisanie aneksu (avenant) aby rozwiązanie umowy nie mogło zostać dokonane bez obopólnej zgody obu partnerów.

Jeżeli mieszkanie /dom jest własnością jednego z partnerów, może on je sprzedać bez zgody partnera Pacsu. Co nie jest możliwe w przypadku małżeństwa gdzie nawet jeśli tylko jeden ze współmałżonków jest właścicielem mieszkania/domu rodzinnego, na sprzedanie musi być zgoda obojga małżonków.

Podatki

Sposób deklarowania i naliczania podatków jest taki sam w stosunku do małżeństw i partnerów związku Pacs.

Poczynając od roku zawarcia związku Pacs partnerzy podlegają wspólnemu opodatkowaniu. Zgłoszenia związku należy dokonać w deklaracji podatkowej w roku następującym po zawarciu związku. Możliwe jest jednak odstępstwo od wspólnego opodatkowania dla roku zawarciu związku ale w roku następnym możliwość taka już nie istnieje i konieczne jest wspólne zadeklarowanie dochodów. Sposób dokonania takiej deklaracji opisałam we wpisie poświęconym deklaracji 2016 roku.

Jeżeli majątek związku przekracza 1 300 000 €, trzeba również dokonać deklaracji ISF (Impôt de solidarité sur la fortune).

Opodatkowanie spadku i darowizny jest identyczne jak w przypadku małżeństwa. Pozostający przy życiu partner Pacs nie płaci nic za prawo do spadku bez względu na jego wysokość i cześć mu przysługującą po śmierci partnera. W przypadku darowizny opodatkowanie jest progresywne po umniejszeniu jej wartości (abattement) o 80 724€, i jest wznawiane co 15 lat.

Świadczenia socjalne

Związki Pacs mają te same prawa do świadczeń socjalnych co związki małżeńskie i mogą korzystać z identycznych świadczeń rodzinnych i mieszkaniowych.

Ochrona partnera pozostającego przy życiu

W przypadku małżeństwa, wdowa lub wdowiec mają z urzędu prawo do spadku po zmarłym współmałżonku, nie licząc innych przywilejów z tytułu małżeństwa.

W przypadku związku partnerskiego prawa pozostającego przy życiu partnera nie są te same. Brak testamentu pozbawia go jakichkolwiek praw do spadku a nawet w przypadku spisanego testamentu jego prawa są ograniczone w stosunku do tych, jakie chronią wdowę lub wdowca. Na przykład prawo dopuszcza możliwość testamentowego przyznania wdowie lub wdowcowi cześci spadku przekraczającą wartość przysługującą mu prawnie jeśli spadkobiercami są również dzieci, w ramach części, którą prawo pozwala swobodnie dysponować (quotité disponible spéciale entre époux ).

W przypadku związku Pacs nie istnieje taka możliwość bo pojęcie „quotité disponible spéciale” nie jest dla takiego związku aplikowane. Partner pozostający przy życiu, bez względu na to czy istnieją dzieci czy nie, może skorzystać najwyżej, o ile spisany został testament, z części spadku określanej „quotité disponible ordinaire”.

Emerytura po zmarłym partnerze

Sytuacja partnera związku Pacs pozostającego przy życiu rożni się również w porównaniu z sytuacją wdowy lub wdowca. Ci ostatni mają prawo do emerytury po zmarłym współmałżonku (pension de réversion). W przypadku związku Pacs nie jest to możliwe.

Przydał Ci się ten artykuł?


by otrzymywać następne.
6 komentarzy do Związek partnerski Pacs

 • Nantejka  pisze:

  Czy Polacy mieszkający we Francji mogą zawrzeć związek partnerski Pacs?

  • Bożena  pisze:

   Cudzoziemcy mogą zawrzeć związek Pacs

 • klaudia  pisze:

  Witam,Mój partner jest Francuzem,zaproponował mi zawarcie związku PACS.Z tego co czytam na pani blogu po śmierci jednego z partnerów w przypadku PACS zostsje się z niczym.Moj partner twierdzi że będę miała prawo (w przypadku jego śmierci )do 80% jego miesięcznego wynagrodzenia;czyli miesięcznie będę miała wypłacane takie świadczenie. Czy to jest prawda?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  • Bożena  pisze:

   Proszę spytać męża z jakiego tytułu miałaby Pani otrzymywać 80% jego pensji. Być może korzysta on ze specjalnego systemu którego ja nie znam. Normalnie osobom nie będących małżeństwem nie należy się „pension de reversion” czyli odpowiednik emerytury po mężu/zonie lub renta rodzinna.

   • klaudia  pisze:

    Dziękuję za odp.A co z kwestią dziedziczenia w przypadku zawarcia PACS? Też to wygląda całkiem inaczej,trzeba sporządzić odpowiednie papiery u notariusza..?Mój partner ma dziecko z poprzedniego związku (małżeńskiego).

    • Bożena  pisze:

     Jeżeli żaden dokument sporządzony przez Pani partnera przed śmiercią nie przewiduje dziedziczenia, związek PACS takiego prawa nie daje.

Napisz komentarz

....