Urlop wypoczynkowy we Francji

Praca | 35 komentarzy

Każdy pracownik ma prawo do urlopu wypoczynkowego, bez względu na to czy pracuje na pełen etat czy nie. Prawo do urlopu jest jednakowe dla obu tych kategorii pracowników.

Podczas urlopu wypoczynkowego pracownik nie ma prawa pracować dla innego pracodawcy. Nie ma też prawa wykonywać jakiejkolwiek pracy zarobkowej.

Za każdy dzień urlopu pracodawca płaci tzw. urlopowe (indemnité de congés payés).

Osoby pracujące w systemie pracy doraźnej „intérim” lub zatrudnione na umowę zlecenie (CDD) i nie mogące wykorzystać zapracowanego urlopu, również otrzymują za okres należącego się im urlopu « indemnité de congés payés ».

Legalny okres urlopowy (période de référence)

Okres nabytego (wypracowanego) prawa do urlopu kodeks pracy określa miedzy 1 czerwca poprzedniego roku i 31 maja roku bieżącego. Dotyczy on większości branż zawodowych ale istnieją takie, dla których okres ten jest inny. Decydują o tym postanowienia umowy zbiorowej (Convention collective). Można ja znaleźć na Internecie, jej nazwa figuruje w umowie o pracę i każdy pracodawca ma obowiązek udostępnić swym pracownikom convention collective, której podlegają.

Przykładem branży, gdzie legalny okres urlopowy jest zdefiniowany w innych datach jest sektor budowlany – BTP (Bâtiment et des Travaux Publics), gdzie sytuuje się on miedzy 1 kwietnia roku poprzedniego i 31 marca roku bieżącego.

Jak obliczyć ilość należących się dni urlopu ?

Każdy pełen miesiąc przepracowany u danego pracodawcy daje prawo do 2,5 dni roboczych urlopu czyli po przepracowaniu 12 pełnych miesięcy miedzy 1 czerwca poprzedniego roku i 31 maja roku bieżącego należy się 30 dni czyli 5 tygodni.

Za przepracowany miesiąc uważany jest również okres 4 tygodni lub okres 24 dni pracy.

Święta, soboty i niedziele nie są wliczane do ilości przysługujących dni urlopu.

Niektóre nieobecności w pracy zaliczane są do okresu przepracowanego. Należą do nich :

 • Urlop wypoczynkowy
 • Dni świąteczne wolne od pracy
 • Dni płatnego urlopu okolicznościowego (narodziny, ślub, śmierć bliskiej osoby)
 • Urlop macierzyński i urlop na adopcję dziecka
 • Dni zwolnienia lekarskiego (arrêt maladie lub arrêt de travail)
 • Okresy szkoleń
 • Okresy zawieszenia umowy o prace z powodu choroby zawodowej lub wypadku przy pracy o ile zawieszenie umowy jest ciągłe i nie przekracza roku czasu.
 • Okresy nieobecności spowodowanej wezwaniem przez służby i instytucje państwowe (na przykład powołanie jako świadek, ławnik, wezwanie na policje, itp.)
 • Nieobecności innej natury, jeśli takie zostały zdefiniowane w umowie zbiorowej jako okresy uważane za przepracowane.

Istnieją 3 sposoby naliczania ilości dni urlopu. Pracodawca ma obowiązek aplikować metodę, która okazuje się najbardziej korzystna dla pracownika :

 • Naliczanie przez pomnożenie ilości przepracowanych miesięcy przez 2,5.
 • Naliczanie w tygodniach według zasady, że 4 tygodnie pracy dają prawo do 2,5 dni urlopu
 • Naliczanie w dniach według zasady :

2,5 dni urlopu za 22 dni pracy (w firmach z 5,5-cio dniowym tygodniem pracy)

2,5 dni urlopu za 24 dni pracy (w firmach z 6-dniowym tygodniem pracy)

2,5 dni urlopu za 20 dni pracy (w firmach z 5-dniowym tygodniem pracy)

Jeśli rezultat z obliczenia ilości dni urlopu jest cyfrą niecałkowitą, należy ją zaokrąglić do następującej po niej bezpośrednio cyfry całkowitej (np. 17,5 powinno być zaokrąglone do 18).

W przypadku pracy w niepełnym wymiarze godzin, wszystkie godziny brakujące do pełnego etatu również są brane pod uwagę do obliczenia ilości dni przysługującego urlopu.

Jak rozumieć dni robocze

Za dni robocze uważane są wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem :

 • Dni legalnego odpoczynku. W większości firm jest to niedziela.
 • Dni świąt państwowych (uznane legalnie za wolne od pracy)
 • Dni nie będące dniami pracującymi w firmie. Przeważnie jest to sobota, choć nie zawsze. Dotyczy najczęściej firm o 5-dniowym tygodniu pracy.

Kiedy należy wykorzystać urlop wypoczynkowy ?

Ustalenie okresu urlopowego w firmie należy do pracodawcy jeśli umowa zbiorowa (convention collective) lub ogólnie przyjęte w firmie zwyczaje (usages) nie stanowią inaczej. Ustalony przez niego okres urlopowy nie może być krótszy niż 6 miesięcy bo musi zawierać w sobie okres miedzy 1 maja i 31 października. Pracodawca ma obowiązek poinformować o tym swych pracowników 2 miesiące przed rozpoczęciem się określonego przez niego okresu urlopowego.

Urlop nabyty w poprzednim okresie urlopowym, tzn. okresie miedzy 1 czerwca roku N-2 (sprzed 2 lat) i 31 maja roku poprzedniego (N-1) powinien zostać wykorzystany do 30 kwietnia roku bieżącego. Przekładanie go na rok następny nie jest dopuszczalne poza szczególnymi przypadkami.

Kiedy można przełożyć urlop ?

Sytuacje dopuszczające przełożenie urlopu są legalnie zdefiniowane i dotyczą następujących przypadków :

 • 5-tego tygodnia urlopu. Może być on odkładany przez maksymalnie 6 lat z określonego powodu : albo w celu planowanego urlopu bezpłatnego (congé sabbatique) albo z powodu planowanego przez pracownika otwarcia działalności gospodarczej lub też w przypadku planowanego podjęcia funkcji dyrektorskiej w firmie odpowiadającej kryteriom młodej firmy innowacyjnej.
 • Gdy czas pracy pracownika, zgodnie z legalnym dyspozycjami, jest naliczany w skali rocznej (durée de travail répartie sur l’année). Dotyczy to często pracowników sektora rolniczego i ogrodniczego. Mogą oni przełożyć swój urlop do 31 grudnia roku następnego.
 • Możliwe są również porozumienia miedzy pracownikiem i pracodawcą. Dotyczą one pracowników oddelegowanych do pracy zagranicą i cudzoziemców pracujących we Francji.
 • W przypadku istnienia w firmie umowy przewidującej możliwość założenia konta oszczędnościowego dla niewykorzystanych dni urlopu (Compte épargne –temps), pracownik może przekazać na korzyść tego konta dni przekraczające 24 dni roboczych.
 • Matki powracające z urlopu macierzyńskiego (lub adopcyjnego) mogą wykorzystać swój urlop wypoczynkowy po powrocie do pracy nawet jeśli okres wykorzystania tego urlopu już minął i nawet jeśli jego okres przypadał w okres urlopu macierzyńskiego.

Kto i co decyduje o datach wykorzystania urlopu ?

Jeśli umowa zbiorowa (convention collective) lub ogólnie przyjęte w firmie zwyczaje (usages), nie stanowią inaczej, o kolejności wykorzystania urlopu przez pracowników firmy decyduje pracodawca, po uwzględnieniu sytuacji rodzinnej każdego z nich.

W przypadku pracowników posiadających kilku pracodawców, ci ostatni są zobowiązani do uwzględnienia aktywności swych pracowników u innych pracodawców.

Jeśli dwoje pracowników będących małżeństwem lub związanych związkiem partnerskim PAKS pracuje w tej samie firmie (lub pracodawcy prywatnego), mają oni prawo do wzięcia urlopu jednocześnie.

Pracownicy niedawno zatrudnieni maja prawo, o ile pracodawca się temu nie sprzeciwia, skorzystać z nabytego urlopu zanim skończy się legalny okres urlopowy (période de référence).

Kolejność i daty urlopów powinny być ogłoszone przez pracodawcę co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem okresu urlopowego. Ani pracodawca ani pracownik nie może ich zmienić po oficjalnym ich ujawnieniu. Jedynie wyjątkowe okoliczności mogą uzasadnić taka zmianę. Niestety, kodeks pracy ich nie definiuje toteż w razie konfliktu na tle interpretacji terminu „wyjątkowe okoliczności”, jedynie sąd pracy (Tribunal de Prud’hommes) ma prawo rozstrzygać czy powód modyfikacji kwalifikuje się czy nie do wyjątkowych okoliczności.

Pracownik nie ma prawa decydować bez porozumienia z pracodawcą o datach i długości trwania swego urlopu, ani pójść na urlop bez uprzedzenia.

Zasady zarzadzania urlopemUrlop

Jednorazowy urlop nie może przekraczać 24 dni roboczych.

Piaty tydzień urlopu powinien być wykorzystany osobno, oprócz pewnych okoliczności. Należy sprawdzić w umowie zbiorowej jakie okoliczności ona przewiduje na wykorzystanie 5 tygodni urlopu jednorazowo. Niektóre z nich przewidują prawo do 5 tygodni urlopu dla cudzoziemców pragnących wykorzystać urlop na powrót do kraju.

Urlop, który nie przekracza 12 dni roboczych musi być jednorazowy.

Natomiast urlop przekraczający 12 dni roboczych może być wykorzystany w kilku osobnych okresach. Pracodawca może taką formę urlopu zaproponować ale nie ma prawa jej narzucić. Rozbicie na kilka okresów może zostać narzucone w przypadku gdy jego celem jest zamkniecie firmy na czas urlopu i zostało to uzgodnione z przedstawicielami pracowników (Délégués du personnel albo Comité d’entreprise). W takim przypadku 12 dni urlopu powinny być wzięte jednorazowo miedzy dwoma dniami wypoczynku (przeważnie niedzieli) w okresie miedzy 1 maja i 31 października, o ile umowa pracownicza nie przewiduje, że mogą one być wykorzystane poza tym okresem.

Pracodawca może narzucić również rozbicie piątego tygodnia urlopu jeśli jest to niezbędne w celu zamknięcia firmy w okresie urlopowym.

Dodatkowe dni urlopu

Niektóre sytuacje lub umowy zbiorowe dają prawo do dodatkowych dni urlopu.

Rozbicie urlopu przez pracodawcę na kilka okresów

Jeśli pracodawca jest sprawcą rozbicia 24 dni urlopu na co najmniej dwa osobne periody z których jeden z nich sytuuje się poza legalnym okresem urlopowym zawartym miedzy 1 maja i 31 października, daje to pracownikowi prawo do kompensacji w postaci dodatkowych dni według następujących reguł :

 • Jeden dodatkowy dzień urlopu należy się w przypadku gdy wskutek rozbicia urlopu pracownik musiał wziąć 3 – 5 dni urlopu poza legalnym okresem
 • Dwa dodatkowe dni urlopu należą się w przypadku gdy wskutek rozbicia urlopu pracownik musiał wziąć co najmniej 6 dni poza legalnym okresem

Trzeba jednak wiedzieć, że niektóre umowy zbiorowe (convention collective) lub umowy pracownicze (accord d’entreprise lub accord d’établissement) dokonały odstępstw od tej dyspozycji kodeksu pracy. W takim przypadku obowiązują postanowienia umowy i pracodawca może pozwolić sobie by rozbić 24 dni urlopu bez kompensacji. Należy wiec sprawdzić tekst umowy zbiorowej lub innego porozumienia jeśli takie istnieje w firmie.

Natomiast rozbicie piątego tygodnia urlopu nie daje prawa do dni dodatkowych.

Młodzi pracownicy

Osoby mające poniżej 21 roku życia 30 kwietnia poprzedniego roku mogą skorzystać z dodatkowych dni urlopu.

Dni urlopu nabyte stażem pracy

Tego typu przywileje dotyczą pracowników branż których umowa zbiorowa je przewiduje. Noszą one nazwę „congés conventionnels ».

Jak obliczane jest wynagrodzenie z tytułu urlopu (indemnité de congés payés

Istnieją dwa sposoby naliczania indemnité de congés payés. Aplikowany jest ten, który okaże się najbardziej korzystny dla pracownika.

 1. Wynagrodzenie równoważne pensji jaką pracownik by otrzymał gdyby pracował
 2. Wynagrodzenie odpowiadające 1/10 wszystkich pensji brutto otrzymanych przez pracownika w okresie od 1 czerwca poprzedniego roku do 31 maja roku bieżącego. Uwzględniania się w tym obliczeniu nie tylko pensję podstawową ale również premię produkcyjną, premię związaną z ryzykiem utraty pracy, dodatki za godziny nadliczbowe, premię wypłacaną na zakończenie umowy zlecenia CDD zwaną „Prime de fin de contrat” oraz dodatki w naturze.

Wynagrodzenie z tytułu urlopu jest wypłacane w tym samym terminie co pensja i powinno figurować na odcinku placowym (bulletin de salaire lub bulletin de paie), który powinien również precyzować daty rozpoczęcia i zakończenia urlopu.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę wynagrodzenie z tytułu urlopu jest wypłacane w formie wynagrodzenia kompensującego i obliczane jest w sposób wyżej opisany.

Pracownicy podlegający kasie urlopu wypoczynkowego otrzymują wynagrodzenie z tytułu urlopu bezpośrednio z tej kasy. Należą do nich osoby pracujące w sektorze budowlanym (BTP), w sektorze spektakli i dokerzy.

Jaki wpływ ma choroba na urlop ?

Nieobecność z powodu choroby nie daje prawa do urlopu wypoczynkowego, chyba że umowa zbiorowa przewiduje inaczej.

Natomiast okresy choroby (zwolnienia lekarskiego) nie mogą skrócić przysługującego okresu urlopu. Jeśli pracownik zachoruje w trakcie urlopu, okres choroby powinien zostać odjęty od liczby wykorzystanych dni urlopu, o ile jest potwierdzony zwolnieniem lekarskim. Niemniej jednak choroba nie przedłuża urlopu i trzeba podjąć pracę po zakończeniu urlopu lub po upływie zwolnienia lekarskiego, jeśli to ostatnie przekracza datę zakończenia urlopu. Pracownik nie może wymagać, by data zakończenia jego urlopu została odsunięta w czasie (czyli żeby okres urlopu został przedłużony) z powodu nadarzającej się w czasie urlopu choroby.

W okresie choroby wypadającej w czasie urlopu, pracownik kumuluje wynagrodzenie z tytułu urlopu (indemnité de congés payés) i świadczenie z tytułu choroby (indemnités journalières de maladie) wypłacane przez Sécurité Sociale, natomiast nie należy mu się uzupełnienie pensji wypłacanie nieraz przez pracodawcę w okresie choroby, kompensujące różnicę miedzy pensja a „indemnités journalières de maladie ».

Jeśli pracownik jest chory i nieobecny w momencie rozpoczynającego się urlopu, może zwrócić się do pracodawcy o odłożenie urlopu na inny termin, gdy ustanie zwolnienie lekarskie i zanim upłynie okres urlopowy. W takim przypadku pracodawca decyduje o datach jego urlopu.

Jeśli zwolnienie lekarskie przeciągnie się poza okres urlopowy, pracownik ma prawo do odłożenia swego urlopu i wykorzystania go po upływie zwolnienia.

Opisane powyżej przepisy stanowią minimum prawne i zawarte są w kodeksie pracy oraz częściowo wynikają z decyzji sadowych stanowiących referencję prawną – jurysprudencje. Jednak wiele umów zbiorowych ulepsza te podstawowe przepisy ofiarowując więcej korzyści dla pracowników. Dlatego referencją jest zawsze umowa zbiorowa, tym bardziej że bierze ona pod uwagę specyfikę swojej branży. Z tego właśnie powodu każda umowa o pracę podaje nazwę Convetion Collective.

Przydał Ci się ten artykuł?


by otrzymywać następne.
35 komentarzy do Urlop wypoczynkowy we Francji

 • Paulina  pisze:

  Witam,

  Moje pytanie związane jest z wykorzystaniem urlopu i ze zmianą pracodawcy w ciągu roku z polskiego na francuskiego. Otóż za kilka mc zaczynam pracę we Francji na umowę o pracę. Zastanawiam się, czy wykorzystanie przeze mnie całego rocznego urlopu w Polsce (całych 26 dni) wpłynie jakoś na przydzielony mi urlop we Francji.

  Pozdrawiam,

  • Bożena  pisze:

   Prawo do urlopu przysługuje i liczy się dla każdej umowy o pracę z osobna toteż nie ma związku miedzy urlopem wypracowanym w poprzednim miejscu pracy i obecnym.

 • Anna  pisze:

  Witam. Czy po roku pracy który przypada w październiku 2016 mogę wykorzystywać urlop proporcjonalnie do przepracowanego czasu od 1 czerwca 2016 czy muszę czekać do końca maja 2017 żeby znów mi przysługiwało 25 dni?

  • Bożena  pisze:

   To zależy od praktyki jaka przyjęła się w firmie. Są firmy, które tolerują wykorzystanie nabytej części urlopu zanim upłynie okres legalnego przysługiwania ale niektóre na to nie przystają. To co jest pewne, to to, że nie może Pan wziąć więcej niż 25 dni urlopu jednym ciągiem, tzn. 25 dni za miniony okres urlopowy dodając do nich kilka dni nabytych z tytułu bieżącego roku.

   • Anna  pisze:

    Dziękuję. Pytam panią bo wiem, że w 2012 roku zmieniły się przepisy i podobno można iść na urlop od razu po przepracowaniu pierwszego miesiąca nowego okresu obliczeniowego np. 2 dni urlopu po przepracowaniu czerwca.

 • aro  pisze:

  Witam
  Chciałbym się dowiedzieć w jaki sposób jest potrancany urlob chodzi mi dokladnie ile zabierają dni w tygodniowym wypoczynku czy tak jak w Polsce 5 dni 6 a może 7dni z góry dziękuję za odpowiedź

  • Bożena  pisze:

   Nie rozumiem pytania bo nie rozumiem jakie potrącanie ma Pan na myśli ? Potrącanie z jakiego tytułu ?

 • aro  pisze:

  Chodzi mi o to czy sobota jest też zaliczana jako urlop
  Np.bierzemy dwa tygodnie urlopu i czy zabieraja nam za tydzień urlopu 5 dni tak jak w polsce czy 6 włączając w to sobotę? Jezeli tak jak w polsce to za dwa tyg wykorzystujemy 10 dni urlopu a jak to wyglada w francji?

  • Bożena  pisze:

   We Francji jest tak samo jak Polsce, tzn. w obliczaniu przysługujących dni urlopu liczy się tylko dni pracujące, 5 dni w tygodniu.

 • aro  pisze:

  Wielkie dzieki za informację

 • aro  pisze:

  Czyli jest tak
  12miesięcy x 2,5 dnia wychodzi 30 dni urlopu
  Czyli mamy 6 tygodni urlopu
  ??

  • Bożena  pisze:

   Aby otrzymać jasną odpowiedź trzeba postawić jasne pytanie. I Pan i ja zaoszczędzilibyśmy na czasie.

   Jeżeli spytałby Pan ile dni (czy tygodni) urlopu przysługuje we Francji, otrzymałby Pan odpowiedź, że 30 dni lub 5 tygodni.

   Pracownik najemny ma prawo do 2,5 dnia urlopu za miesiąc efektywnej pracy, tzn. 30 dni określanych jako „jours ouvrables” (6 dni tygodniowo). W polskim języku nie istnieje (albo go nie znam) odpowiednik terminu „jours ouvrables”, dlatego w mojej poprzedniej odpowiedzi powołałam się na 5 dni pracujących w tygodniu bo dotyczy to większości ludzi. Nie wnikałam w szczegóły obliczania ilości rzeczywiście przepracowanych dni w tygodniu bo z tym bywa rożnie. Np. osobom pracującym w tzw. „forfait jour” przysługuje 2,08 dni za każdy przepracowany miesiąc w którym każdy tydzień liczy 5 dni pracy.

 • aro  pisze:

  Bardzo dziekuje wszystko już jest jasne
  POZDRAWIAM!

 • morus  pisze:

  mam zaległy urlop i chciałbym żeby pracodawca wypłacił mi za ten urlop . pytanie: czy pracodawca ma prawo odmówić mi wypłaty za ten zaległy urlop , jak mogę to wyegzekwować ?

  • Bożena  pisze:

   Pracodawca nie ma obowiązku płacenia za niewykorzystany urlop, natomiast nie może odmówić aby go Pani wykorzystała.

 • Kasia  pisze:

  Witam
  Pracuje jako opiekunka osoby starszej w styczniu 2017 konczy mi sie waznosc dowodu osobistego i chcialam pojechac wyrobic nowy . poprosilam o trzy tygodnie urlopu bezplatnego poniewaz jak mnie poinformowano platny juz wykorzystalam
  Ale sie nie zgodzili. Wszystkimi sprawami osoby starszej zajmuje sie kurator. Czy moga mi odmowic urlopu ?

  • Bożena  pisze:

   Bezpłatny urlop jest kwestią porozumienia miedzy pracownikiem a pracodawcą bo kodeks pracy nic na jego temat nie precyzuje.

   Pracodawca ma więc prawo odmówić tego typu urlop.

   Jeśli nie chce Pani stracić tej pracy, radzę dowiedzieć się w jaki sposób może Pani przedłużyć swój dowód korespondencyjnie. Być może jest to możliwe. Wystarczy zadzwonić do urzędu, który dowody wystawia aby uzyskać tak są informację.

 • adam  pisze:

  Witam mam pytanie czy jezeli nie wykozystam urlopu w danym roku to czy on mi przepada czy zostana mi wyplacone pieniadze

  • Bożena  pisze:

   Jeżeli pracodawca się zgodzi, to urlop może Pan wykorzystać w roku następnym ale nie ma on żadnego obowiązku za niego zapłacić, o ile umowa jaką Pan posiada jest umową na czas nieokreślony.
   Natomiast jeśli posiada Pan umowę CDD (tzn. na czas określony), pracodawca ma obowiązek za urlop zapłacić na zakończenie umowy. Podobnie musi za urlop zapłacić jeśli umowa CDI zostaje rozwiązana a urlop nie został wykorzystany.

 • Aleksander  pisze:

  Witam, manager w firmie w ktorej pracuje twierdzi ze wykorzystac dni urlopu platnego moge dopiero po przepracowaniu pelnego roku w firmie. Czy jest to prawda?

  • Bożena  pisze:

   Takie są przepisy ale wiele firm zasady tej nie przestrzega. Wynika z tego że wszystko zależy od zgody pracodawcy. Radze sprawdzić co przewiduje branżowa umowa zbiorowa (convention collective) jakiej Pan podlega. Jej nazwa figuruje w umowie o pracę, znajdzie ją Pan na Internecie.

 • Gosia  pisze:

  Witam,
  Mam pytanie czy zasada 2,5 x 12 miesiecy przysluguje dla wszystkich pracowników? Pracuje w szpitalu publicznym i otrzymalam informacje że przysługuje mi tylko 25 dni urlopowych, czy to zgodne prawem? (umowa CDD)

  • Bożena  pisze:

   Niestety ale nie znam umowy zbiorowej dotyczącej Pani branży. Informacje takie jak czas pracy czy urlop znajduje się właśnie w umowach zbiorowych, po francusku Convention collective. Proszę spojrzeć do swojej umowy o pracę, powinna w niej Pani znaleźć nazwę swojej umowy zbiorowej i odszukać ją na Internecie. Z pewnością jest w niej podane ile dni urlopu przysługują rocznie w sektorze szpitalnym. Zalezy to prawdopodobnie też od tego jaki ma Pani statut? Czy jest Pani „fonctionnaire” czy nie.

 • Ewela  pisze:

  Witam.
  Czy jeżeli pracuje sie na kontrakcie sezonowym czy należy się jakikolwiek urlop płatny??

  • Bożena  pisze:

   Owszem, możliwe jest wzięcie urlopu ale pod warunkiem że :
   1. pracownik wyraża zgodę
   2. urlop zostaje wykorzystany w okresie miedzy 1 mają i 31 października
   3. urlop został zgłoszony miesiąc przed datą jego rozpoczęcia

   Inaczej mówiąc, urlop nie może być wymuszony/ narzucony przez pracodawcę :
   • Z dnia na dzień
   • W zależności od nawału pracy
   • Na zakończenie umowy bez zgody pracownika

   Urlop nie może być potraktowany przez pracodawcę jako narzędzie służące mu do organizowania czasu pracy w zależności od okresów wzrostu lub spadku intensywności działalności.

   Jeżeli pracownik nie skorzysta z urlopu, co ma przeważnie miejsce w przypadku umów sezonowych, na zakończenie pracy należy mu się świadczenie zwane „indemnité de congé payé” wynoszące 10% wynagrodzenia brutto za cały okres trwania umowy.

 • Jacek  pisze:

  Pracuje 3 rok we Francji na francuskim kontrakcie żeżeli w kwietniu skończy mi się kontrakt to pieniądze za urlop zostaną mi wypłacone

  • Bożena  pisze:

   Są dwie możliwości : albo urlop zostanie zapłacony albo wykorzystany. Wykorzystanie urlopu nie może być narzucone przez pracodawcę ale pracownik może dobrowolnie z takiej możliwości skorzystać. Opłaca się to wtedy, gdy liczy Pan na zasiłek dla bezrobotnych.
   Każdego bezrobotnego obowiązuje z urzędu 7 dni karencji, tzn. dni przesuwających datę pierwszej wypłaty zasiłku. Do tych 7 dni doliczane są dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. Na przykład jeśli umowa została rozwiązana z dniem 31 marca i zgłosił się Pan 1 kwietnia do agencji to zasiłek będzie naliczony od 8 kwietnia, jeżeli wykorzystał Pan urlop. Jeśli miał Pan 25 dni urlopu, który został zapłacony, data 8 kwietnia zostaje przesunięta o 25 dni kalendarzowych. Data ta zostanie przesunięta na jeszcze bardziej odległy termin, jeśli otrzymał Pan odprawę. Proszę przeczytać wpis, w którym wyjaśniłam funkcjonuje okresu karencji : http://francjapoprostu.com/reforma-zasilku-dla-bezrobotnych-chomage-sprawdz-czy-dotyczy-ciebie/

 • Marek  pisze:

  Witam,
  pracuję w systemie intérim. Pracuję od początku lipca 2016 roku. Umowy otrzymuję co tydzień. Nie miałem przerwy w pracy pomijając trzy dni choroby. W lipcu muszę jechać do Polski, jest to sprawa związana z wymianą dowodu. Chciałbym w tym czasie wziąć dwu albo trzytygodniowy urlop. Czy taki urlop jest płatny czy np. muszę zarejestrować się najpierw w Pôle emploi?
  Dziękuję za odpowiedź.

  • Bożena  pisze:

   Nie sprecyzował Pan czy pracuje od lipca zeszłego roku dla tej samej firmy. Jeśli tak i tygodniowe umowy są po prostu przedłużane czyli wznawiane i stanowią całość, wypracował Pan sobie urlop w wysokości 2,5 dni za każdy pełen przepracowany miesiąc. Jednak osobie pracującej na umowę CDD poprzez Interim, normalnie, w miejsce płatnego urlopu, należy się na zakończenie umowy „Indemnité compensatrice de congé payé” (ICCP) równe 10% wynagrodzenia brutto za cały przepracowany okres (wliczające również „prime de fin de contrat” nazywaną potocznie „prime de précarité”.

   Pracownik zatrudniony przez Interim nie bierze urlopu w trakcie swej misji (misją określa się zatrudnienie za pośrednictwem Interim). Jeśli jednak pracuje Pan od blisko roku wciąż dla tej samej firmy do której został oddelegowany przez agencje Interim, powinien złożyć o urlop zarówno w firmie dla której pracuje jak i w agencji Interim. Jeśli urlop ten zostanie zaakceptowany, dni urlopu zostaną odliczone od wynagrodzenia. Osobie pracującej na umowę CDD poprzez Interim, w miejsce płatnego urlopu należy się, na zakończenie misji, „Indemnité compensatrice de congé payé” (ICCP) równe 10% wynagrodzenia brutto za cały przepracowany okres (wliczające również „prime de fin de contrat” nazywaną potocznie „prime de précarité”.

   Do Pôle emploi może się Pan zarejestrować dopiero wtedy, gdy jego umowa o pracę zostanie rozwiązana.

 • Luka  pisze:

  Witam 3 miesiące temu złożyłem wypowiedzenia i wracam do Polski i mam zaległy cały urlop z tamtego roku czyli od 1 kwietnia 2016 do 31 marca 2017 jak będę mial wypłacony urlop czy patron da mi jakieś papiery jak to wygląda za 2 tygodnie jadę już do Polski 21 kwietnia ostatni dzień pracy i patron musi mi dać papiery urlopowe ?I czy zdążę załatwić sprawę do wyjazdu urlop z pro btp

 • Paweł  pisze:

  Witam, pracuję w firmie już prawie dwa lata (od 18.07.15) w sierpniu 2016 korzystałem z urlopu płatnego a w tym roku chce się zwolnić z pracy pod koniec czerwca. Pracodawca mówi mi że nie wie czy będzie mógł mnie puścić na urlop w lipcu bo przewidział go na sierpień, muszę wrócić do polski na stałe na początku lipca. czy jeżeli mam przepracowany rok i prawo do urlopu to jeżeli pracodawca mnie nie zgłosi na urlop i się zwolnię to te pieniądze przepadają czy dostanę jakiś ekwiwalent urlopowy

  • Bożena  pisze:

   Powinien Pan zwolnic się z pracy jak najszybciej jeśli chce być w Polsce na początku lipca. Ma Pan dwa tygodnie wypowiedzenia jeśli pracuje w branży budowlanej (BTP), wiec nie może czekać do końca czerwca aby je złożyć. Jeśli pracuje Pan w innej branży, długość okresu wypowiedzenia należy sprawdzić w umowie zbiorowej (Convention collective), której nazwę znajdzie Pan w swoim kontrakcie i przez Internet może znaleźć jej tekst. Urlop powinien zostać wypłacony a pracodawca nie ma prawa za urlop nie zapłacić. Jeśli pracuje Pan w BTP, być może urlop jest wypłacany przez kasę urlopową i pracodawca ma obowiązek zgłosić w niej Pana urlop.

 • Piotr  pisze:

  Dzień dobry. Jak wygląda wynagrodzenie za urlop przy trybie pracy „temps partiel” żona pracuje około 20h tygodniowo. Słyszałem ze nawet przy tylu godzinach należy się pełne wynagrodzenie jak by pracowała na pełnym etacie. Czy to jest prawdą?

  • Bożena  pisze:

   Pierwszy raz słyszę. Czas urlopu przysługuje taki sam jak gdyby żona pracowała na pełen etat ale nie wynagrodzenie.

 • Kasia  pisze:

  Witam! Jak obliczyc ile powinni mi zaplacić za 5 tygodni urlopu i jak powinien wygladac moj odcinek z wyplaty jezeli ja przebywam na urlopie ?

Napisz komentarz

....