Urlop rodzicielski na dzieci urodzone przed 1 stycznia 2015

PracaRóżneUbezpieczenia | Brak komentarzy

Szukasz szczegółowej informacji o urlopie wychowawczym we Francji ? Znajdziesz tu wszystkie informacje i opisane formalności. Jeśli Twoje dziecko dopiero przyjdzie na świat, skonsultuj również tekst podajacy wprowadzone niedawno zmiany.

Urlop rodzicielski należy się matce lub ojcu o ile posiada minimum rok stażu pracy w firmie, gdzie występuje o urlop.

Długość stażu pracy liczy się w momencie narodzin dziecka lub w momencie przybycia do ogniska domowego zaadoptowanego dziecka (nawet w trakcie procedury adopcyjnej), poniżej 16 roku życia.

Urlop wychowawczy może być pełny gdy zatrzymujesz całkowicie aktywność zawodową lub częściowy gdy ograniczasz czasy pracy. W tym drugim przypadku czas pracy nie może być niższy niż 16 godzin tygodniowo ani nie może przekraczać 80 % pełnego etatu. Natomiast organizacja czasu Twojej pracy w niepełnym wymiarze godzin należy do pracodawcy.

Czas trwania urlopu rodzicielskiego

Czas przysługującego urlopu zależy od ilości nowonarodzonych dzieci.

 • Narodziny jednego lub dwojga dzieci : 1 rok urlopu z możliwością wznowienia 2 razy
 • Narodziny trojaczków (po 1.10.2014) : 1 rok urlopu, z możliwością wznowienia 5 razy
 • Adopcja 1 lub więcej dzieci poniżej 3 lat : 1 rok urlopu z możliwością wznowienia 2 razy
 • Adopcja jednocześnie co najmniej 3 dzieci – 1 rok urlopu, z możliwością wznowienia 5 razy, ale ograniczony w czasie do 6 roku życia dzieci
 • Adopcja 1 lub więcej dzieci w wieku miedzy 3 à 20 lat : 1 rok urlopu bez prawa do wznowienia

Data wyznaczająca początek urlopu

 Początek urlopu wychowawczego może nastąpić w każdym dowolnie wybranym przez matkę lub ojca momencie po zakończeniu urlopu macierzyńskiego (lub adopcyjnego). Nie musi wiec być przedłużeniem urlopu macierzyńskiego, może nastąpić później, natomiast musi mieć charakter ciągły, nie można go rozłożyć w czasie na kilka periodów.

Przedłużenie urlopu ponad przysługujący legalnie okres

Urlop rodzicielski może zostać przedłużony o dodatkowy rok jedynie w przypadku uzasadnionym przez chorobę lub poważny wypadek dziecka albo dotykające je inwalidztwo.

Niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego konieczność opieki nad dzieckiem w okresie ściśle określonym.

Inwalidztwo jest uznane z chwilą gdy dziecku przyznany został zasiłek z tytułu inwalidztwa (AEEH – Allocation d’éducation de l’enfant handicapé).

Data wyznaczająca koniec urlopu

Koniec urlopu jest wyznaczony przez przysługujący maksymalny okres jego trwania i jest zdefiniowany następująco :

 • Urlop dla jednego dziecka – najpóźniej w dniu trzecich urodzin dziecka
 • Urlop dla bliźniaków urodzonych przed 1 października 2014 – najpóźniej w dniu trzecich urodzin dzieci
 • Urlop dla bliźniaków urodzonych po 1 października 2014 – najpóźniej w dniu rozpoczęcia ich uczęszczania do przedszkola (école maternelle).
 • Urlop dla trojga i więcej bliźniaków – najpóźniej w dniu szóstych urodzin trojaczków, czworaczków, itd.
 • Urlop w przypadku adopcji jednego lub więcej dzieci – najpóźniej w dniu 3 rocznicy przyjęcia dziecka do rodziny adopcji
 • Urlop w przypadku jednoczesnej adopcji przynajmniej trojga dzieci – najpóźniej w dniu 6 urodzin dzieci

Jak złożyć prośbę o urlop wychowawczy ?

Chcąc wystąpić o urlop rodzicielski musisz przede wszystkim zwrócić się do swego pracodawcy. W tym celu albo wyślesz list polecony z potwierdzeniem odbioru albo przekażesz go osobiście wymagając potwierdzenia otrzymania (récépissé).

W liście tym musisz sprecyzować datę rozpoczęcia urlopu i czas jego trwania lub datę zakończenia.

Jeśli chcesz wziąć urlop rodzicielski bezpośrednio po urlopie macierzyńskim (lub adopcyjnym) list do pracodawcy musisz wysłać co najmniej miesiąc przed datą zakończenia urlopu macierzyńskiego. Natomiast jeśli urlop rodzicielski miałby rozpocząć się w innym momencie, masz obowiązek wystąpić o niego co najmniej 2 miesiące przed datą jego rozpoczęcia.

Jeśli uprzedzisz/poinformujesz pracodawcę o intencji wystąpienia o urlop rodzicielski co najmniej dwa miesiące przed jego rozpoczęciem, listu, o którym mowa nie musisz już wysyłać na miesiąc przed, ale musisz posiadać dowód że pracodawca jest poinformowany.

Podobnie jeśli chcesz go wznowić lub zamienić na urlop częściowy (zdecydujesz się na pracę w niepełnym wymiarze godzin) niezbędne jest poinformowanie pracodawcy o tej decyzji co najmniej miesiąc przed upływem daty zakończenia urlopu rodzicielskiego początkowo przewidzianej.

Prawo do urlopu wychowawczego należy Ci się prawnie i Twój pracodawca nie może mu się sprzeciwić, powinnaś jednak mieć jego zgodę na piśmie, zwłaszcza gdy urlop ten polegać ma na ograniczeniu ilości godzin pracy.

Okres oczekiwania na pierwszą wpłatę świadczenia

Świadczenie z tytułu urlopu rodzicielskiego jest płacone za pełen miesiąc tego urlopu.

Jeśli Twój urlop macierzyński nie kończy się z ostatnim dniem miesiąca lecz w jego trakcie, miesiąc ten nie będzie uwzględniony i pierwszą wpłatę otrzymasz dopiero po upływie pierwszego pełnego miesiąca. Np. jeśli Twój urlop rodzicielski zaczyna się 20 sierpnia, dla CAF zaczyna się on od 1 września i pierwsza wpłata nastąpi dopiero 5 października, za miesiąc wrzesień.matka z dzieckiem

Istnieją jednak rozwiązania pozwalające uniknąć sytuacji, gdy pozostajesz przez miesiąc bez dochodu.

Polegać ono może na uzupełnieniu reszty miesiąca, w którym kończy się urlop macierzyński przez dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego (congé payé), po to by urlop rodzicielski rozpoczął się z pierwszym dniem miesiąca. Dzięki temu, otrzymasz pełne wynagrodzenie miesięczne zanim przejdziesz na urlop rodzicielski. Musisz wystąpić o urlop wypoczynkowy odpowiednio wcześnie, zanim wystąpisz o urlop wychowawczy, aby daty tego ostatniego zgadzały się z datami urlopu wypoczynkowego.

Innym rozwiązaniem jest zwrócić się do Sécurité Sociale o zatrzymanie wypłaty świadczenia z tytułu urlopu macierzyńskiego nieco wcześniej, na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc rozpoczęcia urlopu rodzicielskiego. Np. jeśli Twój urlop macierzyński kończy się 12 sierpnia, możesz poprosić o wstrzymanie urlopu macierzyńskiego z dniem 31 lipca. Dzięki temu Twój urlop rodzicielski będzie liczony od 1 sierpnia i pierwsza wpłatę otrzymasz 5 września.

Musisz więc przemyśleć temat by ustalić, która sytuacja będzie dla Ciebie finansowo korzystniejsza.

W formularzu wysłanym do CAF (Caisse d’Allocations Familiales) musisz zaznaczyć, że w okresie miedzy datą zakończenia urlopu macierzyńskiego i datą rozpoczęcia urlopu rodzicielskiego byłaś na urlopie wypoczynkowym oraz podasz datę rozpoczęcia urlopu rodzicielskiego.

Jeśli zależy Ci, by zasiłek z tytułu urlopu rodzicielskiego otrzymać jak najszybciej, wyślij odpis aktu urodzenia dziecka nie czekając aż CAF Cię o to poprosi.

Lista dokumentów wymaganych przez CAF nie zawiera aktu urodzenia dziecka ale nie otrzymasz zasiłku bez dostarczenia go. Instytucja ta reklamuje go dopiero po otrzymaniu wszystkich innych dokumentów. Nic więc nie sprzeciwia się by akt urodzenia dziecka dołączyć do grupy dokumentów, które wyślesz do CAF zwracając się o zasiłek.

Twoja sytuacja podczas urlopu wychowawczgo

Z chwilą gdy przechodzisz na urlop rodzicielski Twoja umowa o pracę zostaje zawieszona. Jesteś jednak zobowiązana do lojalności wobec swego pracodawcy co uniemożliwia Ci podjęcie pracy u konkurencji w trakcie urlopu rodzicielskiego (jest to powód do zwolnienia).

W ogóle podjęcie innej pracy w czasie urlopu rodzicielskiego jest zabronione. Wyjątkiem jest zatrudnienie jako asystentka macierzyństwa (assistante maternelle).

Przerwanie urlopu

Urlop rodzicielski może zostać skrócony za zgodą obu stron (na Twoja prośbę i za zgodą pracodawcy).

Istnieją jednak dwie sytuacje, które zwalniają Cię z występowania o zgodę pracodawcy :

 • W przypadku śmierci dziecka
 • Gdy dochody rodziny ulegną drastycznemu obniżeniu

Należy wtedy wystosować do pracodawcy list polecony z potwierdzeniem odbioru na co najmniej miesiąc przed planowanym przez Ciebie wcześniejszym powrotem de pracy.

Powrót do pracy

Po urlopie rodzicielskim powinnaś odzyskać swoje stanowisko pracy. Jeśli jest ono zajęte, pracodawca ma obowiązek zaproponować Ci stanowisko zbliżone, z wynagrodzeniem co najmniej równoważnym temu, jakie posiadałaś gdy przechodziłaś na urlop.

Pracodawca powinien zadbać o zorganizowanie spotkania by poinformować Cię o istniejącej aktualnie w firmie sytuacji i wspólnie uzgodnić warunki Twojego powrotu, zwłaszcza gdy Twoje stanowisko zostało obsadzone lub nastąpiły na przykład zmiany organizacyjne. Spotkanie to ma na celu wspólne uzgodnienie Twojej ewolucji w firmie i związanego z nią wynagrodzenia. Spotkanie to może mieć miejsce przed zakończeniem urlopu, o ile wystąpisz z taka prośbą.

Wynagrodzenie w okresie urlopu rodzicielskiego

Urlop rodzicielski nie jest płacony przez pracodawcę. Wyjątek stanowią pracownicy podlegający umowie zbiorowej, która takie wynagrodzenie przewiduje. Świadczenie z tytułu urlopu rodzicielskiego jest wypłacane przez CAF (Caisse d’Allocations Familiales).

Ojciec i matka mogą wystąpić o jednoczesny urlop z ograniczonym wymiarem godzin. W takim przypadku suma ich świadczeń z tytułu urlopu nie może przekroczyć kwoty jaka by im się należała gdyby tylko jedno z nich wystąpiło o urlop rodzicielski z całkowitym zaprzestaniem aktywności zawodowej.

W przypadku urlopu o ograniczonej ilości godzin pracy, umowa o pracę zostaje zmodyfikowana przez aneks (avenant au contrat de travail), który definiuje czas pracy i wynagrodzenie proporcjonalne do ilości godzin pracy.

Możliwe jest przyznanie następujących świadczeń :

 • Zasiłek podstawowy na przyjęcie małego dziecka (PAJE – Prestation d’Accueil du Jeune Enfant) + Zasiłek CLCA (Complément de Libre Choix d’Activité)

lub

 • Zasiłek podstawowy na przybycie małego dziecka (PAJE) + Zasiłek COLCA (Complément Optionnel de Libre Choix d’Activité), który może być przyznany jedynie w przypadku co najmniej trojga dzieci w rodzinie

W rodzinach z przynajmniej trojgiem dzieci, rodzice mają całkowitą wolność wyboru miedzy zasiłkiem CLCA i COLCA.

Zasiłek podstawowy – PAJE (Prestation d’Accueil du Jeune Enfant)

Zasiłek ten wynosi 184,62 € na miesiąc w przypadku całkowitego zawieszenia aktywności zawodowej lub 92,31€ jeśli jedynie ograniczysz aktywność zawodowa (dla dzieci urodzonych lub zaadoptowanych po 1 kwietnia 2014 roku). Jego wysokość zależy proporcjonalnie do dnia narodzin lub adopcji dziecka (dzieci).

Zasiłek ten jest wypłacany z tytułu nowonarodzonego dziecka w rodzinie, toteż w przypadku narodzin bliźniaków lub adopcji więcej niż jednego dziecka możliwe jest otrzymanie sumy pomnożonej przez ilość dzieci nowonarodzonych lub zaadoptowanych w tym samym czasie.

Wypłata tego zasiłku kończy się najpóźniej w miesiącu poprzedzającym 3 urodziny dziecka.
W przypadku adopcji należy się on podczas 12 miesięcy minimum, w granicach 20 urodzin zaadoptowanego dziecka.

Przyznanie prawa do tego świadczenia jest uwarunkowane dochodami rodziny. Wskutek wprowadzonych modyfikacji w 2014 roku progi dochodów nie są te same dla rodziców dzieci urodzonych przed i po 1 kwietnia 2014.

Narodziny (adopcja) dziecka przed 1 kwietnia 2014 roku

Progi dochodów odnoszące się do dochodów z 2012 roku i obowiązujące do 31 marca 2015 :

Ilość dzieci w rodzinie wraz z dzieckiem   nowonarodzonym (lub mającym się narodzić)  Dwoje rodziców z jednym źródłem dochodówSamotny rodzic lub dwoje z dwoma źródłami dochodów
135 480 €46 888 €
242 576 €53 984 €
351 091 €62 499 €
Na każde następne dziecko8 515 €8 515 €

Narodziny (adopcja) dziecka po 1 kwietnia 2014 roku

Progi dochodów z 2012 roku obowiązujące do 31 marca 2015 :

Ilość dzieci w rodzinie wraz z dzieckiem nowonarodzonym (lub mającym się narodzić)   Zasiłek 184,62€ przy zawieszeniu aktywności zawodowej po 1 kwietnia 2014 roku   Zasiłek 92,3€ przy ograniczeniu aktywności zawodowej po 1 kwietnia 2014 roku
Dwoje rodziców z jednym źródłem dochodów Samotny rodzic lub dwoje rodziców z dwoma źródłami dochodów Dwoje rodziców z jednym źródłem dochodówSamotny rodzic lub dwoje rodziców z dwoma źródłami dochodów
129 700 €37 733 €35 480 €45 077 €
235 056 €43 089 €41 878 €51 475 €
340 412 €48 445 €48 276 €57 873 €
Na każde następne dziecko5 356 €5356 €  6 398 € 6 398 €

Complément de Libre Choix d’Activité (CLCA)

Celem tego zasiłku jest umożliwić jednemu z rodziców ograniczenie aktywności zawodowej lub całkowite jej przerwanie by poświecić czas opiece nad dzieckiem.

Świadczenie to dotyczy opieki na dzieckiem mającym poniżej 3 roku życia, urodzonym przed 2015 rokiem. Dla dzieci urodzonych w 2015 roku należy zwrócić się o świadczenie noszące nazwę : Prestation partagée d’éducation de l’enfant (PreParE). 

CLCA dotyczy zarówno rodziców pracujących w sektorze prywatnym jak i sektorze państwowym i przysługuje pracownikom najemnym, osobom uprawiającym wolne zawody, działalność handlową, itd.

Aby moc skorzystać z tego świadczenia niezbędne jest :

 • Posiadanie na utrzymaniu dziecka poniżej 3 roku życia
 • Zawieszenie aktywności zawodowej lub jej ograniczenie
 • Opłacanie składek do kasy emerytalnej od co najmniej 8 kwartałów w ciągu ostatnich :
 • 2 lat poprzedzających narodziny dziecka
 • 4 lat poprzedzających narodziny drugiego dziecka
 • 5 lat poprzedzających narodziny trzeciego dziecka i każdego następnego

Nie jest możliwe kumulowanie tego świadczenia z :

Czas pobierania zależy od ilości dzieci na utrzymaniu.

CLCA dla 1 dziecka przysługuje na okres maksymalnie 6 miesięcy liczonych od chwili ustania świadczenia na rzecz urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu adopcyjnego lub chorobowego. Jeśli nie korzystałaś z żadnego z nich, CLCA jest liczone od daty narodzin dziecka

CLCA w przypadku dwojga lub więcej dzieci na utrzymaniu może być wypłacane do miesiąca poprzedzającego 3 urodziny najmłodszego dziecka.rodzenstwo

Rodzice, którzy zaadoptowali dziecko, mają prawo do 12 miesięcy świadczenia CLCA. Jest ono wypłacane do 3 roku życia dziecka o ile posiadasz co najmniej dwoje dzieci na utrzymaniu i może nawet przekroczyć 3 urodziny dziecka tak długo, aż zostanie wyczerpane prawo do 12 miesięcy zasiłku.

Formalności

Aby uzyskać świadczenie CLCA należy złożyć prośbę wypełniając formularz cerfa 12324*04

Wypełniony i podpisany formularz należy wysłać wraz z wymaganymi dokumentami do kasy CAF do której należysz.

Wysokość zasiłku CLCA

Dla dzieci urodzonych lub zaadoptowanych po 1 kwietnia 2014 wysokość CLCA nie zależy od faktu pobierania zasiłku podstawowego PAJE i wynosi :

 • 390,52€ w przypadku całkowitego zawieszenia aktywności zawodowej
 • 252,46€ w przypadku aktywności zawodowej na pół etatu
 • 145,63€ w przypadku aktywności zawodowej w wymiarze miedzy 50% i 80%

Dla dzieci urodzonych lub zaadoptowanych przed 1 kwietnia 2014 wysokość CLCA zależy od faktu pobierania lub nie zasiłku podstawowego PAJE.

Dla rodzin pobierających zasiłek podstawowy wysokość CLCA wynosi :

 • 390,52€ w przypadku całkowitego zawieszenia aktywności zawodowej
 • 252,46€ w przypadku aktywności zawodowej na pół etatu
 • 145,63€ w przypadku aktywności zawodowej w wymiarze miedzy 50 i 80%

Dla rodzin nie pobierających zasiłku podstawowego wysokość CLCA wynosi :

 • 576,24€ w przypadku całkowitego zawieszenia aktywności zawodowej
 • 438,17€ w przypadku aktywności zawodowej na pół etatu
 • 331,35€ w przypadku aktywności zawodowej w wymiarze miedzy 50 i 80%

Complément Optionnel de Libre Choix d’Activité (COLCA) 

Wskutek wprowadzonych w 2014 roku zmian COLCA dotyczy aktualnie jedynie dzieci narodzonych lub zaadoptowanych przed 1 stycznia 2015 roku. Urlop dla dzieci urodzonych lub zaadoptowanych po 31 grudnia 2014 to  Prestation Partagée d’Education de l’enfant (PreParE).

COLCA dotyczy trzeciego (i więcej) dziecka mającego mniej niż 3 lata, podczas maksymalnie 12 miesięcy licząc od daty narodzin dziecka.

Świadczenie to dotyczy pełnego urlopu rodzicielskiego, tzn. urlopu z całkowitym wstrzymaniem aktywności zawodowej.

Świadczenie COLCA jest wyższe niż CLCA ale czas jego przysługiwania jest krótszy.

Jest ono wypłacane na jedno dziecko w rodzinie.

Wybór jakiego dokonasz miedzy COLCA i CLCA jest nieodwracalny, nie będziesz więc mogła zamienić COLCA na CLCA lub odwrotnie (dla opieki nad tym samym dzieckiem).

Wysokość świadczenia przysługującego miedzy 1 kwietnia à 31 marca 2015

COLCA wynosi 638,33€ miesięcznie o ile pobierasz również zasiłek podstawowy PAJE.

Natomiast gdy dochody Twojej rodziny nie pozwalają Ci skorzystać z zasiłku podstawowego a Twoje dziecko urodziło się lub zostało zaadoptowane przed 1 kwietnia 2014 roku, wysokość COLCA wynosi 824,04€ na miesiąc.

Przyznanie prawa do tego świadczenia jest również uwarunkowane dochodami według progów obowiązujących od 1 kwietnia do 31 grudnia 2014 roku, odnoszących się do dochodów z 2012 roku i podanych wyżej.

Czas przysługiwania

COLCA przysługuje do miesiąca poprzedzającego pierwszy rok życia najmłodszego dziecka w rodzinie.

W przypadku adopcji, maksymalny okres przysługiwania nie może przekraczać 12 miesięcy od chwili przyjęcia dziecka do ogniska rodzinnego.

Podobnie jak CLCA, świadczenie to nie może być kumulowane z chorobowym, zasiłkiem dla bezrobotnych, zasiłkiem z tytułu urlopu ojcowskiego, świadczeniem z tytułu urlopu macierzyńskiego. Ich pobieranie powinno dobiec końca by moc skorzystać z prestacji COLCA. W przypadku pobierania zasiłku dla bezrobotnych, możesz wystąpić o jego zawieszenie na okres pobierania urlopu rodzicielskiego.

Formalności

Aby uzyskać świadczenie COLCA należy złożyć prośbę do CAF wypełniając ten sam formularz cerfa 12324*04, który trzeba złożyć występując o zasiłek CLCA.

Wypełniony i podpisany formularz należy wysłać wraz z wymaganymi dokumentami do kasy CAF do której należysz.

Przydał Ci się ten artykuł?


by otrzymywać następne.
Napisz komentarz

....