Ubezpieczenie samochodu i system bonus-malus

Ubezpieczenia | 5 komentarzy

Taryfy ubezpieczeń samochodowych znacznie się różnią. Co decyduje o cenie ? Czym jest bonus-malus i jak funkcjonuje ? Oto wyjaśnienia.

Stawka za ubezpieczenie pojazdu nosi nazwę Prime d’assurance auto.

Klauzula występująca w umowie ubezpieczeniowej, zwana bonus-malus jest systemem podwyższania lub obniżania stawki ubezpieczenia w zależności od zarejestrowanych przez agencję ubezpieczeniową szkód/wypadków albo ich braku. Jej celem jest dostosowanie wysokości ubezpieczenia do postawy kierowcy.

Bonus-malus dotyczy wszystkich pojazdów silnikowych oprócz motocykli i motorowerów o pojemności do 125 cm3 lub mocy 11 KW i pojazdów z kolekcji (mających ponad 30 lat).

Zasady naliczania stawki ubezpieczeniowej (prime d’assurance auto)

Taryfy ubezpieczeń samochodowych są niezależne a ich wysokość opiera się na statystykach dotyczących ilości i kosztów wypadków/szkód. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe analizuje cechy swoich klientów i cechy rynkowe. Stąd różnice w taryfach w zależności od pojazdu i użytkownika.

O wysokości stawki decydują zarówno elementy niezależne od sytuacji ubezpieczonego jak i parametry indywidualne związane z osobą stałego użytkownika i jego pojazdem.Autoschlüssel mit Geldscheinen

Do elementów niezależnych od klienta należy kwota wynikająca ze wspomnianych wyżej statystyk, marża zakładu ubezpieczeniowego, koszty zarzadzania i koszty wynagrodzenia agentów oraz podatki.

Do parametrów indywidualnych, deklarowanych przy podpisania umowy należą :

 1. Miejsce zamieszkania stałego użytkownika i miejsce parkowania pojazdu. Terytorium Francji jest podzielone na strefy określające intensywność cyrkulacji, ilość wypadków, ilość kradzieży. Zamieszkiwanie strefy o intensywnym ruchu (miasto) pociąga za sobą wyższą stawkę ubezpieczenia bo ryzyko zaistnienia wypadku jest większe.
 2. Rodzaj wykorzystania pojazdu (usage du véhicule). Istnieje 5 podstawowych typów :
 • Użytkowanie spacerowe (usage promenade) – przejazdy o charakterze prywatnym
 • Użytkowanie prywatno-zawodowe osiadłe(usage privé-professionnel sédentaire) –przejazdy prywatne oraz dojazdy do pracy
 • Użytkowanie prywatno-zawodowe nie osiadłe (usage privé-professionnel non sédentaire) – przemieszczanie się w celach prywatnych i służbowych (kilka miejsc działalności zawodowej, wizyty u klienteli)
 • Regularne podróże (tournées régulières) – regularne przemieszczanie się w celach ściśle zawodowych (np. praca agenta w poszukiwaniu klientów, VRP)
 • Wszelkie typy przemieszczania się (tous déplacements) – dotyczy wszelkiego użytkowania prywatnego i zawodowego, łącznie z regularnymi podróżami. Ten typ użytkowania pojazdu zarezerwowany jest dla niektórych grup zawodowych (np. agentów firm farmaceutycznych)
 1. Profil kierowców pojazdu – ilość użytkowników, wiek, okres posiadania prawa jazdy bonus’y i malus’y. Prócz tego agencja bierze pod uwagę wydarzenia zaistniałe w przeszłości (np. ewentualne wypadki). Świadczą one o postawie kierowcy.
 2. Ilość kilometrów przejechanych każdego roku – Niektóre agencje proponują ryczałty na kilometry, ubezpieczenia na kilometr lub ubezpieczenia dostosowane do ilości przejechanych kilometrów („Pay as you drive”)
 3. Gwarancje – w zależności od formuły i wybranych opcji taryfa ubezpieczeniowa i stopień ochrony jest różny.

Istnieją też agencje stosujące jeszcze inne kryteria, takie jak sytuacja rodzinna, wiek dzieci, zawód, stan majątkowy, itp.

Najniższe stawki proponują agencje, które są w stanie ograniczyć swoje koszty własne. Są nimi agencje internetowe bo funkcjonują ze skromną ilością personelu.

Co warto wiedzieć o dobrowolnych deklaracjach ?

 Wyposażenie pojazdu

Agent ubezpieczeniowy spisuje z dowodu rejestracyjnego (carte grise) informacje dotyczące pojazdu. Jednak nie wszystko w nim figuruje. Niektóre informacje zasługują na to, by zostały zgłoszone. Należą do nich np. :

 • Dodatkowe opcje producenta (np. specjalny lakier, skórzane siedzenia, dodatkowe światła, fabryczne radio, specjalna karoseria, itd.)
 • Akcesoria, w jakie wyposażyłeś pojazd (np. specjalne błotniki, radio, specyficzny sprzęt profesjonalny, itp.)
 • Sprzęt podnoszący możliwości lub wydajność pojazdu

Kierowca

Ważnym elementem w umowie zawartej z agencją ubezpieczeniową jest pojęcie stałego użytkownika (conducteur habituel). Jest nim osoba najczęściej korzystająca z pojazdu.

Jeśli nastąpi zmiana stałego użytkownika, należy ją zgłosić.

Na przykład wielu młodych kierowców, aby uniknąć droższego ubezpieczenia deklarują pojazd na osobę mającą dłuższą praktykę prowadzenia. Jeśli dojdzie do wypadku, ubezpieczenie odmawia pokrycia szkód własnych a faktura może okazać się tym bardziej słona, jeśli istnieje więcej poszkodowanych w spowodowanym wypadku.

Toteż jeśli Twoje dziecko korzysta okazjonalnie z pojazdu, którego jesteś głównym użytkownikiem, należy zgłosić ten fakt firmie ubezpieczeniowej. Dwa rodzaje rozwiązań są proponowane przez firmy ubezpieczeniowe : wpisanie dziecka jako użytkownika okazjonalnego i podwyższenie ceny ubezpieczenia lub nie wpisywanie go jako użytkownika ale w przypadku spowodowanego przez niego wypadku zaaplikowana będzie franszyza redukcyjna czyli rezygnacja z części odszkodowania.

Rodzaj użytkowania pojazdu

Wszelkie niezgodności z rzeczywistością w deklaracji rodzaju użytkowania pojazdu mogą drogo kosztować. Również zmiana zawodu pociągająca za sobą zmianę w korzystaniu z pojazdu i poszerzenie użytkowania o przejazdy zawodowe powinna być zgłoszona.

O ile zakład ubezpieczeniowy nie sprawdza prawdziwości deklaracji w chwili podpisania umowy, o tyle w razie wypadku jego weryfikacje są bardzo skrupulatne. Firmy ubezpieczeniowe posiadają bogaty arsenał środków umożliwiających im udowodnienie fałszywych deklaracji, dysponują nawet agencją (ALFA) wyspecjalizowaną w dochodzeniach zmierzających do ich demaskowania. Jeśli kłamliwa deklaracja zostanie wykryta, poniesione przez sprawcę szkody oraz szkody poniesione przez poszkodowane przez niego osoby nie będą pokryte. Ofiary spowodowanego przez sprawce wypadku otrzymają odszkodowanie z funduszu gwarancyjnego (Fonds de Garantie), a ten obciąży sprawcę wypadku sumami jakie im wypłacił.

Prywatny pojazd do przejazdów profesjonalnych

Posiadanie ubezpieczenia na użytek prywatny nie oznacza, że nie możesz korzystać z pojazdu w ramach swej aktywności zawodowej. Jest to możliwe o ile zgłosisz o tym agencji ubezpieczeniowej. Jeśli tego nie zrobisz a zdarzy Ci się wypadek to koszty upset man after car crashzostaną wprawdzie pokryte ale jeśli agencja odkryje, że korzystałeś z samochodu w celach zawodowych, możesz być pewien, że upomni się o zwrot kosztów, jakie poniosła i zrobi wszystko, żeby je z Ciebie ściągnąć.

Jeśli zgłosisz agencji że poza dojazdami miedzy domem i pracą używasz pojazdu do celów zawodowych, cena ubezpieczenia może wzrosnąć. Powinieneś w takim przypadku zwrócić się do pracodawcy o wzięcie na siebie tej nadwyżki.

Ubezpieczenie na misje

Jeśli regularnie korzystasz ze swego pojazdu prywatnego do celów zawodowych możesz skorzystać również z kontraktu zwanego contrat d’assurance «mission». Jest to kontrakt podpisany przez pracodawcę w imieniu pracownika ubezpieczający tego drugiego w razie wypadku mogącego zajść w trakcie przejazdów o charakterze zawodowym. Dotyczy on pojazdu osobistego pracownika. Gwarancje są te same co w przypadku ubezpieczenia osobistego ale dotyczą wypadków zaszłych w okolicznościach, które nie mogłyby być uznane przez ubezpieczenie prywatne kierowcy.

Dojazdy do pracy

Jeżeli dojdzie do wypadku w trakcie przejazdu miedzy miejscem zamieszkania a miejscem pracy ubezpieczenie na samochód pozwala na uznanie obrażeń za wypadek przy pracy no i oczywiście pokrywa szkody materialne gwarantowane ubezpieczeniem pojazdu.

Jak funkcjonuje bonus-malus ?

Termin Bonus-malus występuje również pod nazwą coefficient de réduction-majoration (CRM).

Obliczany jest on za okres 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące datę upływu obowiązywania umowy. Oznacza to, że zakład ubezpieczeniowy zatrzymuje sytuację umowy 2 miesiące przed upływem okresu, za jaki uiszczona jest opłata aby obliczyć wysokość stawki na rok następny i poinformować o niej użytkownika pojazdu. Na przykład dla umowy ważnej do końca lipca ewaluacja stanu konta klienta (zarejestrowanych szkód lub ich braku), dotyczy okresu od maja do maja. Ewentualne szkody, które nastąpią w czerwcu będą uwzględnione w roku następnym.

Bonus-malus odnosi się do użytkownika a nie do jego pojazdu. Dlatego współczynnik go określający przenoszony jest automatycznie w razie zmiany lub nabycia dodatkowego pojazdu o ile wejście w posiadanie dodatkowego pojazdu nie pociąga za sobą nowego głównego użytkownika (lub użytkowników).

Każdego roku, przy okazji zakończenia okresu, za jaki uiszczona jest opłata ubezpieczeniowa, agencja wystawia zestawienie szkód pociągających odpowiedzialność użytkownika (lub użytkowników), za okres 5 lat. Nieraz trzeba o nie poprosić. Można zresztą o nie wystąpić w każdej chwili.

Dokument ten informuje o współczynnikach związanych z ewolucją Twojej stawki ubezpieczeniowej i podaje daty, charakter szkody, osobę za nie odpowiedzialną i jej stopień odpowiedzialności. Deklaracja ta powinna również precyzować datę podpisania umowy, użytkownika stałego i użytkowników okazjonalnych, ich daty urodzenia i numery prawa jazdy oraz numer rejestracyjny pojazdu i datę jego wydania.

BonusKonzept Bonus

Bonus jest formą obniżki stawki ubezpieczenia i nosi nazwę „la prime de référence”.

Im dłużej jeździsz bez zarejestrowanych przez ubezpieczenie szkód (sinistres enregistrés) tym Twoja ubezpieczenie w roku następnym jest niższe.

Punktem wyjścia (pierwszy rok) jest współczynnik równy 1.

Za każdy rok bez szkody/wypadku zyskujesz 5% redukcji współczynnika roku poprzedniego służącego do obliczenia ubezpieczenia roku bieżącego.

Stawkę ubezpieczenia oblicza się według formuły :

 współczynnik bonus roku poprzedniego x 0,95 x stawka ubezpieczenia z pierwszego roku

Przykład dla stawki ubezpieczeniowej wynoszącej w pierwszym roku 1000 €

 

Rok
Bonus
Rachunek
Wysokość ubezpieczenia
1
1
1 x 1000 = 1000
1000€
2
0,95
1 x 0,95 = 0,95 x 1000 = 950
950€
3
0,90
0,95 x 0,95 = 0,9025 zaokrąglone do 0,90 x 1000 = 900
900€
4
0,85
0,90 x 0,95 = 0,855 zaokrąglone do 0,85 x 1000 = 850
850€
5
0,80
0,85 x 0,95 = 0,8075 zaokrąglone do 0,80 x 1000 = 800
800€
6
0,76
0,80 x 0,95 = 0,76 x 1000 = 760
760€
7
0,72
0,76 x 0,95 = 0,722 zaokrąglone do 0,72 x 1000 = 720
720€
8
0,68
0,72 x 0,95 = 0,684 zaokrąglone do 0,68 x 1000 = 680
680€

Coroczne obniżki ubezpieczenia nie mogą jednak zejść poniżej połowy stawki wyjściowej, co odpowiada współczynnikowi 0,5 (13 lat jazdy bez wypadku).

Malus

Szkody zarejestrowane z udziałem Twojej częściowej lub całkowitej winy powodują podwyżki stawki ubezpieczenia. Każdy taki przyrost nazywa się malus.MALUS automobile écologique

Za każdą szkodę, za którą ponosisz pełną odpowiedzialność Twoja stawka ubezpieczeniowa podlega podwyżce w wysokości 25%.

Aby obliczyć współczynnik na rok następny spowodowany malus’em wystarczy pomnożyć współczynnik sprzed wypadku przez 1,25.

Przykład

Przypuśćmy, że zanim doszło do stłuczki miałeś bonus równy 0,68.

Spowodowana stłuczka pociąga za sobą naliczenie malus’a co sprawi, że Twój nowy współczynnik będzie wynosił w następnym roku : 0,68 x 1,25 = 0,85.

Jeśli tego samego roku zdarzy Ci się drugi wypadek, Twój współczynnik będzie wynosił : 0,85 x 1,25 = 1,06.

Podobnie jak w przypadku bonus’a tak i w przypadku malus’a istnieje próg, którego firma ubezpieczeniowa nie ma prawa przekroczyć. Próg ten odpowiada współczynnikowi 3,5.

Szkody angażujące tylko częściowo Twoja odpowiedzialność podlegają połowie malus’a, tzn podwyżka ubezpieczenia odpowiada współczynnikowi 1,125. Dlatego bardzo ważne jest, by opis sytuacji wypadkowej zrobiony na gorąco (constat amiable) prawidłowo ją odzwierciedlał.

Istnieją szkody, które nie są brane pod uwagę, czyli nie powodują malus’a (podwyżki stawki ubezpieczenia). Należą do nich :

 • Wypadki dotyczące samochodów zaparkowanych, gdzie nie została zidentyfikowana osoba, która spowodowała wypadek (po warunkiem, że pojazd był zaparkowany prawidłowo)
 • Kradzież
 • Stłuczenie szyb
 • Pożar
 • Wichura

Inne progi

 1. Po dwóch latach jazdy bez żadnej zarejestrowanej szkody angażującej Twoją odpowiedzialność współczynnik nie może być wyższy niż 1. Dotyczy to osób mających współczynnik przekraczający 1. Jeśli przez 2 lata z rzędu żadna szkoda nie zostanie zarejestrowana na Twoim koncie, firma ubezpieczeniowa ma obowiązek przywrócić Ci współczynnik 1, nawet jeśli z obliczeń wynika, że powinien on być wyższy.
 1. Nadwyżka stawki dotycząca młodych kierowców (prowadzących samochód/motor krócej niż 3 lata) nie może przekraczać dwukrotnej stawki należącej się kierowcy doświadczonemu. Każdy rok jazdy bez szkody zmniejsza stawkę o połowę – w drugim roku wynosi ona 50% stawki roku pierwszego, w trzecim roku 25% stawki roku drugiego i znika od początku czwartego roku bo osoba mająca 3 lata praktyki nie jest uważana za młodego kierowcę.
 1. Pierwszy wypadek angażujący Twoją odpowiedzialność nie może spowodować utraty bonus’a o ile osiągnąłeś współczynnik 0,50 bez szkód implikujących Twoją odpowiedzialność od co najmniej 3 lat. Oznacza to, że jeśli posiadasz bonus 0,50 od ponad 3 lat, masz prawo do jednego wypadku z Twojej winy bez ponoszenia konsekwencji w formie podwyższonego współczynnika. (Niektóre firmy ubezpieczeniowe, w ramach akcji promocyjnych, ofiarują nieraz swoim wzorowym klientom współczynniki niższe od 0,50).
 1. W razie rozwiązania umowy z agencją ubezpieczeniową i podpisania umowy z inną, Twój Bonus Malus pozostaje taki sam jak ten, jaki miałeś w ciągu ostatniego roku ubezpieczenia w poprzedniej firmie.

Ale jeśli rozwiążesz umowę w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających datę upływu jej ważności i nie nastąpi żadna szkoda z Twoją odpowiedzialnością, nowa firma ubezpieczeniowa powinna zaaplikować współczynnik zaktualizowany czyli taki, jaki naliczyłaby poprzednia firma dla następnego roku, gdybyś nie rozwiązał z nią umowy. Możesz też negocjować jego wysokość z nowa firma, zwłaszcza gdy jesteś w pozycji siły bo masz korzystny bonus.

 

Co jest dla Ciebie ważne w tym artykule ?

Dostarczył Ci on informacji, której szukałeś ?

Czy Twoja agencja wyjaśniła Ci jak liczy się malus i bonus ?

Przydał Ci się ten artykuł?


by otrzymywać następne.
5 komentarzy do Ubezpieczenie samochodu i system bonus-malus

 • kokopelia  pisze:

  Niestety, większość agencji w ogóle nie chciała zaproponować mi swojej oferty, gdyż pierwszy raz rejestrowałam pojazd na swoje nazwisko. Prawo jazdy powyżej 5 lat, nigdy nie spowodowałam wypadku. Musiałam zwrócić się dopiero do swojego banku, gdzie mam rachunek oraz ubezpieczenie mieszkania. Banki jednak każą sobie słono płacić za swoje zaufanie do młodych kierowców…
  Ponownie dziękuję za wpis. Bardzo przydatna analiza.

  • Mario  pisze:

   mam podobna sytuację. potwierdzam trudności.

 • Mario  pisze:

  a ja mam pytanie: które firmy ubezpieczeniowe respektują bezszkodowe lata nabyte w Polsce?

  • Bożena  pisze:

   Na tego typu pytanie musi Pan znaleźć odpowiedź sam i poszukać firmy, która akceptuje bezszkodowe lata nabyte za granicą.

 • Mario  pisze:

  dziękuję za odpowiedź. Byłem u brokera ubezpieczoniowego, który jak mi sie wydaje ma spektrum większości firm..
  odpowiedział mi, że muszę dostarczyć releve d’infformation..pokazałem dokument wystawiony z ALIANZ z oddziału w Polsce, który stwierdzał bezszkodowe lata (dokument wystawiony w lutym 2016)
  Broker stwierdził, że na podstawie takiego dokumentu, nie sprzeda mi żadnego ubezpieczenia z BONUS…i że może mi sprzedaż ubezieczenie na samochód bez uwzględniania moich bezszkodowych lat nabytych w Polsce. Smutne

Napisz komentarz

....