Ubezpieczenie na samochód : rozwiązanie umowy

Ubezpieczenia | 3 komentarze

Jak rozwiązać umowę ubezpieczeniową na samochód ? Istnieje wiele sposobów. Artykuł ten wyjaśni Ci wszystkie !

Umowa na ubezpieczenie pojazdu (samochód, motor, skuter, camping-car, itp.) obowiązuje przeważnie rok czasu. Jeśli przed upływem daty jej obowiązywania nie zostanie rozwiązana, ulega automatycznemu wznowieniu. Decyduje o tym klauzula prolongacyjna obecna we wszystkich umowach ubezpieczeniowych.

Chcąc wiec uniknąć wznowienia umowy trzeba ją rozwiązać. Można tego dokonać :

 1. Przy okazji zbliżającego się terminu obowiązywania umowy (date d’échéance)
 2. Korzystając z ustawy Chatel
 3. Dysponując konkretnym powodem
 4. Korzystając z ustawy Hamon

Wypowiedzenie przy okazji zbliżającego się terminu obowiązywania umowy

W tym celu należy wysłać list rezygnacyjny co najmniej 2 miesiące przed upływem daty obowiązywania umowy (date d’échéance), respektując w ten sposób 2 miesięczny okres wypowiedzenia (préavis).

Najpewniej jest wysłać list polecony z potwierdzeniem odbioru, choć nie jest to obowiązkowe. Daje jednak pewność, że zostanie dostarczony (i nie zostanie zignorowany). Potwierdzenie odbioru należy zachować.

O dacie wysłania listu decyduje data stempla pocztowego. Oznacza to, że list należy nadać najpóźniej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu wypowiedzenia. Jeśli list zostanie wysłany później, czyli po rozpoczęciu okresu wypowiedzenia, umowa zostanie automatycznie wznowiona.

Ustawa Chatel

W niektórych sytuacjach można wykorzystać ustawę Chatel’a (loi Chatel). Jej nazwa pochodzi od nazwiska ministra (Luc Chatel), będącego jej inicjatorem.

Ustawa ta narzuca na firmy ubezpieczeniowe obowiązek pisemnego przypominania klientom, z wystarczającym uprzedzeniem, o dacie rozpoczęcia okresu wypowiedzenia. Pismo z taką informacją powinno być wysłane co najmniej 15 dni przed datą rozpoczęcia okresu wypowiedzenia bo wypowiedzenie umowy po rozpoczęciu tego okresu jest nieważne.

Jeśli list od agencji zostanie wysłany mniej niż 15 dni od daty rozpoczęcia okresu wypowiedzenia lub po upływie tej daty, ma ona obowiązek poinformować również o okresie 20 dni jakimi klient dysponuje na rozwiązanie umowy. Okres tych 20 dni stanowi więc rodzaj przywileju oferowanego klientowi z racji niedopełnienia przez agencję obowiązku wysłania listu wystarczająco wcześnie. Przedłużony zostaje tym samym okres umożliwiający ewentualne rozwiązanie umowy ponad termin wyznaczony legalnie.

Przed ustawą Chatel’a do klienta należało czuwać by nie przegapić daty wypowiedzenia.

Informacje te nie muszą być przedmiotem osobnego pisma, często są zawarte w liście informującym o wysokości stawki ubezpieczeniowej na rok następny (avis d’échéance) lub w corocznym powiadomieniu o sytuacji ubezpieczonego (avis de situation) i najczęściej są mało widoczne, wydrukowane drobnym drukiem na samym dole pisma.

Jeżeli firma ubezpieczeniowa zaniedba swój obowiązek transparentności i nie poinformuje Cię o dacie rozpoczęcia okresu wypowiedzenia i o okresie 20 dni w przypadku listu wysłanego mniej niż 15 dni od daty rozpoczęcia okresu wypowiedzenia , masz pełne prawo rozwiązać umowę w każdej chwili. Takie zaniedbanie zwalnia Cię z obowiązku respektowania okresu wypowiedzenia.

Rezygnujesz z umowy wysyłając list polecony z potwierdzeniem odbioru a umowa zostanie rozwiązana następnego dnia po dacie nadania Twojego listu.

Musisz jednak mieć na uwadze fakt, że ubezpieczenie samochodowe jest obowiązkowe i nie możesz znaleźć się w sytuacji, że poprzednie będzie już nieważne zanim nowe zacznie obowiązywać. Niezbędne jest wiec znalezienie innej firmy ubezpieczeniowej zanim wyślesz list. Zwracam na to uwagę, bo wiele osób myśli, że są chronione ubezpieczeniem przez miesiąc po rozwiązaniu umowy.

Chcąc skorzystać z prawa Chatel’a by rozwiązać umowę należy :

 1. Upewnić się że Twój okres wypowiedzenia wynosi rzeczywiście 2 miesiące (co dotyczy ogromnej większości umów ubezpieczeniowych) bo zdarzają się nieraz umowy z 1 miesiącem wypowiedzenia.
 2. Sprawdzić, czy w corocznym liście otrzymanym od agencji figuruje informacja o dacie upływu okresu wypowiedzenia i o okresie 20 dni.
 3. Sprawdzić kiedy list został wysłany – liczy się data stempla pocztowego a nie data figurująca w liście.

W zależności od tego co stwierdzisz, może zaistnieć jedna z 4 sytuacji, z których trzy ostatnie upoważniają Cię do rozwiązania umowy bez przestrzegania okresu wypowiedzenia :

 1. List z agencji zawiera 2 obowiązujące legalnie informacje i został wysłany wcześniej niż 15 dni przed datą rozpoczęcia okresu wypowiedzenia – rozwiązanie umowy wymaga respektowania okresu wypowiedzenia (przeważnie 2 miesiące).
 2. List z agencji zawiera obowiązujące legalnie informacje ale został wysłany później niż 15 dni przed datą rozpoczęcia okresu wypowiedzenia lub po tej dacie – możesz rozwiązać umowę jedynie wtedy, gdy zmieścisz się w okresie 20 dni.
 3. List z agencji nie zawiera obowiązujących legalnie informacji choć został wysłany wcześniej niż 15 dni przed datą rozpoczęcia okresu wypowiedzenia – możesz rozwiązać umowę w każdej chwili, jego data nie ma znaczenia.
 4. Otrzymałeś list z agencji po upływie daty obowiązywania umowy – możesz rozwiązać umowę w każdej chwiliUbezpieczenie latwiejsze

Przykłady

Załóżmy, że Twoja umowa jest ważna do 1 października. Okres wypowiedzenia zaczyna się 1 sierpnia. List rozwiązujący umowę powinien zostać wysłany przed tą datą, czyli najpóźniej 31 lipca (co najmniej 2 miesiące przed datą rozpoczęcia okresu wypowiedzenia).

Przypadek 1.

Otrzymałeś list z agencji przed 16 lipca, czyli ponad 15 dni przed rozpoczęciem się okresu wypowiedzenia – masz czas do 31 lipca by wysłać list rezygnacyjny. Po upływie tej daty umowa zostanie wznowiona automatycznie, nawet jeśli wyślesz list.

Przypadek 2.

Otrzymałeś list z agencji w okresie miedzy 16 lipca i 1pazdziernika – masz 20 dni na wysłanie listu rozwiązującego umowę licząc od daty wysłania listu przez agencje (biorąc pod uwagę czas potrzebny poczcie na dostarczenie pisma z agencji, w rzeczywistości dysponujesz okresem nieco krótszym niż 20 dni).

Przypadek 3.

Nie otrzymałeś listu z agencji przed 1 października – możesz rozwiązać umowę w każdej chwili. Rozwiązanie umowy nastąpi następnego dnia od daty stempla pocztowego Twojego listu poleconego. Będziesz musiał zapłacić składkę za okres miedzy 1 października a datą rozwiązania umowy. Jeśli w międzyczasie zapłaciłeś kwotę wyższą niż ta, która Cię obowiązuje z racji rozwiązania umowy, agencja ubezpieczeniowa ma obowiązek zwrócić Ci różnicę w ciągu 30 dni od daty rozwiązania. Jeśli kwota ta nie zostanie zwrócona w terminie 30 dni, należą Ci się odsetki, które powinny być wypłacone wraz z należąca się sumą.

Uwaga ! Koniecznie zachowaj list i kopertę na wypadek gdyby agencja chciała próbować podważyć słuszność podstawy zerwanej przez Ciebie umowy. List stanowi dowód ewentualnego braku obowiązujących legalnie informacji. Natomiast stempel pocztowy na kopercie jest dowodem rzeczywistej daty wysłania listu. Zdarza się bowiem, że niektóre agencje bez skrupułów wysyłają list później (lub za późno) niż wskazuje na to fałszywa data w liście. Podobnie okres wspomnianych wyżej 20 dni liczy się od daty stempla pocztowego na kopercie listu od agencji.

Ustawa Chatel’a umożliwia również rozwiązanie umowy w przypadku, gdy towarzystwo ubezpieczeniowe nie uprzedzi Cię o wprowadzonych modyfikacjach taryf lub modyfikacjach ogólnych warunków umowy.

Rozwiązanie umowy z określonego powodu

Prawo ubezpieczeniowe przewiduje również możliwość rozwiązania umowy w dowolnym terminie jeśli istnieje ku temu konkretny powód, np. sprzedaż pojazdu, kradzież, zmiana sytuacji osobistej (ślub, rozwód, śmierć małżonka, utrata pracy, zmiana miejsca zamieszkania, itp.) i ewentualnie podwyżka stawki ubezpieczeniowej.

Wspólną cechą powodów będących podstawą do rozwiązania ubezpieczenia jest podwyższenie lub obniżenie poziomu gwarantowanego ryzyka. Trzeba udowodnić realność zmiany i jej wpływ na poziom ryzyka.

Bywają jednak sytuacje gdy nie masz pewności, czy Twoja zmiana kwalifikuje się do powodów uzasadniających rozwiązanie umowy. W razie wątpliwości najlepiej jest zwrócić się do własnej agencji ubezpieczeniowej z prośbą o nową ewaluację (devis) ryzyka (z tymi samymi gwarancjami). Ewaluacja taka wiąże się z podaniem stawki ubezpieczeniowej uwzgledniającej zaszłą zmianę. Jeżeli wysokość stawki okaże się inna niż ta, którą aktualnie płacisz, jej modyfikacja świadczy o modyfikacji ryzyka i jest wystarczającą podstawą do rozwiązania umowy, bez względu na to czy nowa stawka będzie wyższa czy niższa od aktualnej.

Aby rozwiązać umowę z powodu zmiany sytuacji należy wysłać list polecony z potwierdzeniem odbioru najpóźniej 3 miesiące następujące po dacie zaszłej zmiany. W liście tym należy przedstawić powód i jego wpływ na ryzyko.Umowa ubezpieczeniowa rozwiazana

Umowa ustaje miesiąc po otrzymaniu przez agencję ubezpieczeniową Twojego listu.

Sprzedaż pojazdu

W przypadku sprzedaży umowa jest zawieszona następnego dnia o północy. Nie oznacza to jednak, że została rozwiązana. W tym celu należy wysłać list polecony, w którym uprzedzisz towarzystwo ubezpieczeniowe o pozbyciu się pojazdu.

Umowa zostanie rozwiązana 10 dni po otrzymaniu przez firmę listu. Jeśli zapłaciłeś składkę ubezpieczeniową z góry za cały okres obowiązywania umowy, firma jest zobowiązana zwrócić Ci kwotę za okres miedzy datą sprzedaży i datą upływu obowiązywania umowy.

Zmiany sytuacji matrymonialnej (np. stanu cywilnego, modyfikacje kontraktu małżeńskiego, itp…)

Rozwiązanie z powodu zmiany w sytuacji osobistej jest możliwe pod warunkiem, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na poziom ryzyka.

Zmiana miejsca zamieszkania

Zmiana miejsca zamieszkania może mieć wpływ na ryzyko wtedy, gdy przeprowadzasz się w miejsce gdzie np. ryzyko kradzieży lub wypadku jest wyższe (lub niższe) niż to jakie chroni Twoja aktualna polisa, np. ze wsi do miasta. Jeśli zmieniasz ulicę w tym samym mieście zmiana ta nie uzasadnia rozwiązania umowy.

Zmiana zawodu

Dotyczy zmian zawodu lub sytuacji zawodowych mających wpływ na sposób użytkowania samochodu, np. podwojenie długości dojazdu do pracy lub zmiana charakteru pracy wymagająca wykorzystanie samochodu również do celów służbowych

Przejście na emeryturę lub wstrzymanie aktywności zawodowej

Wstrzymanie aktywności zawodowej ma wpływ na ryzyko jeśli ogranicza lub eliminuje znaczną cześć przejazdów zmniejszając intensywność korzystania z pojazdu.

Odmowa przez agencję obniżenia stawki ubezpieczeniowej

Dotyczy to sytuacji, gdy warunki ryzyka podpisanej umowy okażą się w rzeczywistości mniejsze niż przewiduje umowa a agencja odmawia uwzględnienia tego faktu w formie obniżenia stawki ubezpieczeniowej na rok następny. Przykładem może być umowa podpisana na 20 000 km rocznie podczas gdy Twój przebieg okazuje się dużo mniejszy i wynosi w rzeczywistości 5 000 km. Powinieneś zawiadomić o tym swego ubezpieczyciela. Jeśli odmówi Ci obniżenia stawki ubezpieczenia, masz prawo rozwiązać umowę listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. Umowa zostanie rozwiązana 30 dni po nadaniu listu.

Rozwiązanie umowy na skutek rozwiązania innej umowy z inicjatywy agencji ubezpieczeniowej

Jeśli w firmie, z którą masz umowę na ubezpieczenie samochodu posiadasz również inne umowy (np. na mieszkanie) i przydarzy Ci się szkoda dotycząca jednej z nich po czym agencja rozwiąże z Toba umowę związaną z poniesioną szkodą, masz pełne prawo rozwiązać wszystkie umowy wiążące Cię z tą firmą. Wystarczy wysłać list polecony z potwierdzeniem odbioru najpóźniej miesiąc po otrzymaniu zawiadomienia o rozwiązaniu z Tobą umowy. Zostaną one rozwiązane 1 miesiąc po wysłaniu Twojego listu.

Podwyżka stawki ubezpieczenia

W zależności od postanowień umowy, możliwe jest nierzadko jej rozwiązanie w wyniku podwyżki ubezpieczenia, jeśli podwyżka nie jest konsekwencją malus’a.

Na temat podwyżki stawki prawo ubezpieczeniowe nie narzuca żadnych zobowiązań towarzystwom ubezpieczeniowym, radzi jedynie umożliwienie klientowi rozwiązanie umowy. Niektóre agencje uwzględniają te rady a inne nie.

Należy wiec sprawdzić co przewiduje umowa (w punkcie dotyczącym jej rozwiązania – résiliation du contrat). Jeśli umowa dopuszcza możliwość rozwiązania z powodu podwyżki stawki ubezpieczenia (augmentation de prime de l’assurance), możesz ją rozwiązać. Powinieneś jednak przeczytać uważnie tę cześć umowy by upewnić się, że nie przewiduje specjalnych dyspozycji odnośnie procedury rozwiązania lub czy nie uwarunkowuje możliwości rozwiązania od procentu podwyżki.

Jeśli umowa nie zawiera specjalnych dyspozycji, rozwiążesz ją wysyłając list rezygnacyjny nie później niż 2 miesiące przed upływem daty obowiązywania (jeśli zdecydujesz się na rozwiązanie po otrzymaniu corocznego listu informującego o nowej stawce, który wysyłany jest przed upływem okresu obowiązywania umowy). Umowa wygaśnie 1 miesiąc po upływie okresu obowiązywania umowy. Zobowiązuje Cię to do zapłacenia pierwszego miesiąca podwyższonej stawki. Na przykład jeśli datą upływu okresu obowiązywania umowy jest 5 maj, rozwiązanie jej nastąpi 5 czerwca.

Ustawa Hamon

Od 1 stycznia 2015 obowiązują dodatkowe przepisy umożliwiające rozwiązanie umowy bez specjalnych powodów i w dowolnej chwili, pod warunkiem, ze została ona podpisana co najmniej roku temu. Dotyczy to zarówno polis podpisanych w 2015 roku jak i tych podpisanych wcześniej.Mozliwosc negocjacji

Dyspozycje te wprowadziła ustawa Hamon’a (loi Hamon), od nazwiska ministra, Benoit Hamon.

Ustawa ta dotyczy również ubezpieczeń mieszkaniowych oraz ubezpieczeń towarzyszących posiadaniu przedmiotów lub towarzyszących umowom o usługach, na przykład ubezpieczenia towarzyszące abonamentom u operatorów sieci komórkowej.

Rozwiązanie umowy staje się efektywne miesiąc po otrzymaniu przez towarzystwo ubezpieczeniowe prośby o jej rozwiązanie.

Jako że ubezpieczenie samochodu (lub innego pojazdu) jest obowiązkowe, musisz najpierw znaleźć inny zakład ubezpieczeniowy zanim rozwiążesz umowę z poprzednim. Ustawa Hamon’a zwalnia Cię z obowiązku załatwiania formalności i obciąża nimi, w Twoim imieniu, nowo wybraną przez Ciebie firmę. Do niej też należy zadbanie o ciągłość Twojego ubezpieczenia.

Oto sposób postępowania :

 • Poszukaj i wybierz odpowiadającą Ci formułę ubezpieczenia w innej firmie
 • Wyślij do niej zwykły list wyrażający chęć podpisania umowy ubezpieczeniowej. W liście tym poproś o dostarczenie Ci informacji dotyczących Twojej sytuacji u poprzedniego ubezpieczyciela.
 • Skontaktowana przez Ciebie agencja zajmie się rozwiązaniem Twojej umowy z poprzednią firmą a ta ostatnia w ciągu 30 dni powiadomi Cię o dacie rozwiązania z nią umowy. Powinno to nastąpić 30 dni po wysłaniu Twojego listu do nowego ubezpieczyciela.
 • Następnego dnia zacznie obowiązywać umowa wiążąca Cię teraz z nową firmą.

List wysłany do wybranej przez Ciebie nowej agencji powinien zawierać następujące informacje : twoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres, numer telefonu), dane towarzystwa ubezpieczeniowego, które chcesz opuścić i Twojej aktualnej umowy).

Jeśli dokonasz zmiany firmy ubezpieczeniowej w ciągu ostatnich 3 miesięcy poprzedzających datę upływu okresu obowiązywania umowy, którą chcesz rozwiązać, będziesz mógł skorzystać z aktualizacji bonusa nabytego w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Jeśli jego wartość jest niska, możesz również negocjować z nową firmą bonus jeszcze korzystniejszy.

 

Czy Twoje doświadczenie zmiany ubezpieczenia samochodu pozwoliło Ci odkryć coś ważnego i czym chciałbyś się podzielić ?

Chcesz coś dorzucić do informacji z tego artykułu ?

Przydał Ci się ten artykuł?


by otrzymywać następne.
3 komentarzy do Ubezpieczenie na samochód : rozwiązanie umowy

 • Mamka  pisze:

  > Czy mogę otrzymać znizkę za ubezpieczenie samochodu, przedstawiając informację o przebiegu mojego ubezpieczenia nabytego w Polsce? w polsce korzystałem z maksymalnej onizki 60% z uwagi braku szkód komunikacyjnych.
  Czy firmy ubezpieczeniowe biorą to pod uwagę we Francji?
  Dodam, że otrzymałem dokument, ktory juz jest dwujęzyczny i wyszczegolnia wszystkie lata ubezpieczenia i stwierdza brak szkód.

  • Bożena  pisze:

   Firmy ubezpieczeniowe mogą uznać taką informacje ale nie muszą, mają w tej dziedzinie całkowitą swobodę decyzji. Toteż istnieją takie, które zechcą uznać i takie, które bezwzględnie odmówią. Należy wiec szukać takiej firmy ubezpieczeniowej, która weźmie pod uwagę Pana wieloletnie bezwypadkowe prowadzenie samochodu. Jest to możliwe i trzeba cierpliwie szukać.

 • Gosia  pisze:

  A co w przypadku gdy powracamy do Polski na stale z francuskim samochodem – jak dlugi obowiązuje nas okres wypowiedzenia?

Napisz komentarz

....