Świadczenia na niepełnosprawne dziecko

Różne | 5 komentarzy

We Francji istnieją rożne świadczenia dla rodziców mających na utrzymaniu niepełnosprawne dziecko lub dziecko dotknięte bardzo ciężką chorobą.

Jeżeli ma ono poniżej 20-tego roku życia a rodzice spełniają warunki przysługiwania pomocy z CAF (MSA), mogą skorzystać, w zależności od sytuacji, z następujących świadczeń :

 • AEEH (Allocation d’éducation de l’enfant handicapé), wypłacane przez CAF lub MSA i nie podlegające warunkowi dochodów. Towarzyszy mu 6 dodatków uzupełniających (compléments d’AEEH).
 • PCH (Prestation de compensation du handicap) wypłacane przez Conseil général. Należy wybrać miedzy AEEH i PCH.
 • AJPP (Allocation journalière de présence parentale) przeznaczone dla osób, które zmuszone są zrezygnować lub ograniczyć czas swej aktywności zawodowej by opiekować się dzieckiem będącym ofiarą inwalidztwa lub poważnego wypadku albo bardzo poważnej choroby.
 • Majoration pour parent isolé d’enfant handicapé przeznaczone dla osoby samotnie zajmującej się niepełnosprawnym dzieckiem. Należy się w przypadku pobierania AEEH i dwóch towarzyszących mu dodatków

Nawet gdy dziecko przekroczy 20-ty rok życia, może być uwzględnione w naliczeniu dodatków mieszkaniowych na korzyść osoby sprawującej nad nim opiekę, jeśli :

 • Jego inwalidztwo wynosi przynajmniej 80%
 • Posiada kartę inwalidzką lub jego inwalidztwo zostało uznane przez komisję CDAPH (Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées)
 • Zostało uznane za osobę niezdolną do pracy
 • Jego fiskalne dochody netto (ressources nettes imposables) nie przekraczają wysokości świadczenia ASPA (Allocation de solidarité aux personnes âgées) nazywanego „minimum vieillesse”. W 2016 roku wynosi ono 800€.

Korzystanie z AEEH pozwala w niektórych przypadkach na bezpłatne (tzn. bez płacenia składek) przyznanie prawa do emerytury AVPF (assurance vieillesse du parent au foyer). W przypadku małżeństwa lub związku pierwszeństwo do AVPF przyznawane jest kobietom.

AEEH – Allocation d’éducation de l’enfant handicapé

Świadczenie to przeznaczone jest na edukację i opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem i nie jest uwarunkowane wysokością dochodów.

Pracownicy państwowi mogą skorzystać z APEH (Allocation pour fonctionnaires parents d’enfants handicapés).

Aby skorzystać z AEEH muszą być spełnione pewne określone warunki :

 • Rodzic spełnia ogólne warunki przysługiwania pomocy z CAF (MSA)
 • Dziecko ma poniżej 20 roku życia
 • Uznano dziecku co najmniej 80 % niesprawności albo w granicach miedzy 50% i 79% i uczęszcza ono do wyspecjalizowanej placówki lub jego stan wymaga pomocy ze strony wyspecjalizowanego personelu albo wyspecjalizowanej opieki w domu (np. pielęgniarki, fizjoterapeuty, logopedy)
 • Dziecko nie zostało powierzone wyspecjalizowanej placówce z internatem, której koszt ponosi państwo. Jeżeli jest ono pod opieką takiej placówki, AEEH przysługuje jedynie na okresy wakacji i weekendów.

Prośbę o AEEH i PCH należy złożyć w MDPH (Maison départementale des personnes handicapées), któremu podlega miejsce zamieszkania dziecka lub wysłać listem poleconym z poświadczeniem odbioru. Konieczne jest wypełnienie i podpisanie formularza Cerfa n°13788*01 i dołączenie wymaganych dokumentów, miedzy innymi zaświadczenia lekarskiego w formie formularza Cerfa 1387*01.

 Wysokość AEEH

Wysokość AEEH jest systematycznie rewaloryzowana, poniższe cyfry są ważne od 1 kwietnia 2016 r do 31 marca 2017 roku.

AEEH (Allocation d’éducation de l’enfant handicapé) jest świadczeniem, którego wysokość jest jednakowa dla wszystkich, dlatego nazywane jest AEEH podstawowym. Wynosi ono 130,12 € miesięcznie.

AEEH podstawowe może być uzupełnione dodatkami AEEH (compléments d’AEEH) o zróżnicowanej wysokości, przyznawanymi przez komisję CDAPH (Commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées – poprzednio COTOREP) w zależności od :

 1. Wysokości wydatków związanych z ułomnością dziecka
 2. Częściowej lub całkowitej redukcji lub rezygnacji z pracy jednego z rodziców
 3. Zatrudnienia pomocy do opieki nad dzieckiem

Istnieje 6 kategorii dodatków towarzyszących AEEH, których wysokość wynosi :

 • 1 kategoria – 97,59 €
 • 2 kategoria – 264,30 €
 • 3 kategoria – 374,09 €
 • 4 kategoria – 579,72 €
 • 5 kategoria – 740,90 €
 • 6 kategoria – 1 104,18 €

Przynależność do jednej z sześciu kategorii w zależności od trzech powyższych kryteriów ustalane jest w następujący sposób :

Konsekwencje ułomnościKryteriaKategoria
Wydatki miesięczne związane z ułomnością227,71 € – 394,42 €Kategoria 1
394,42 € – 504,21 €Kategoria 2
504,21 € – 709,84 €Kategoria 3
709,84 € i więcejKategoria 4
Zatrudnienie pomocy do dziecka

 

8 godz tygodniowo

Kategoria 2

Kategoria 3 jeśli zatrudnienie przysparza co najmniej 239,91€ miesięcznie dodatkowych wydatków

Kategoria 4 jeśli zatrudnienie przysparza co najmniej 445,53€ miesięcznie dodatkowych wydatków

20 godz tygodniowoKategoria 3

Kategoria 4 jeśli zatrudnienie przysparza co najmniej 335,75€ miesięcznie dodatkowych wydatków

Pełen etatKategoria 4

Kategoria 5 jeśli zatrudnienie przysparza co najmniej 291,30€ miesięcznie dodatkowych wydatków

Kategoria 6 jeśli stan dziecka wymaga dodatkowo ciągłego nadzoru i opieki zdrowotnej obciążającej finansowo rodziców

Wpływ na pracę rodzicaCzas pracy ograniczony do 80%Kategoria 2

Kategoria 3 jeśli zatrudnienie przysparza co najmniej 239,91€ miesięcznie dodatkowych wydatków

Kategoria 4 jeśli zatrudnienie przysparza co najmniej 445,53€ miesięcznie dodatkowych wydatków

Praca na pół etatuKategoria 3

Kategoria 4 jeśli zatrudnienie przysparza co najmniej 335,75€ miesięcznie dodatkowych wydatków

Zaprzestanie pracyKategoria 4

Kategoria 5 jeśli zatrudnienie przysparza co najmniej 291,30€ miesięcznie dodatkowych wydatków

Kategoria 6 jeśli stan dziecka wymaga dodatkowo ciągłego nadzoru i opieki zdrowotnej obciążającej finansowo rodziców

Dla osób samotnych którym przyznano AEEH, istnieje dodatek (Majoration pour parent isolé), którego wysokość zależy od kategorii ale dopiero począwszy od kategorii drugiej :

 • 2 kategoria – 52,86 €
 • 3 kategoria – 73,19 €
 • 4 kategoria – 231,77 €
 • 5 kategoria – 296,83 €
 • 6 kategoria – 435,08 €
Kategoria inwalidzkaAEEH + dodatek AEEHAEEH + dodatek AEEH + dodatek dla samotnego rodzica
1227,71 €
2394,42 €447,28 €
3504,21 €577,40 €
4709,84 €941,61 €
5871,02 €1 167,85 €
61 234,30 €1 669,39 €

Data i okres przysługiwania AEEH

Ocena stanu zdrowia dziecka i decyzja o przyznaniu AEEH oraz towarzyszących mu dodatków należy do komisji CDAPH (Commission des droits et de l’autonomie).

AEEH jest przyznawane na okres co najmniej jednego roku i najwyżej 5 lat, z wyjątkiem sytuacji gdy ułomność pogłębia się.

Jeżeli CDAPH zaleciła specyficzne rozwiązania edukacyjne lub szczególne metody opieki, prawo do AEEH jest rozpatrywane na nowo w rytmie co 2 lata maksimum.

Okres przysługiwania liczony jest od pierwszego dnia następującego po dacie upływu prawa do AEEH i związanego z nim dodatku (compléments d’AEEH).

Jeżeli złożony wniosek podyktowany jest pogłębianiem się ułomności lub wzrostem kosztów wynikających z tej ewolucji, wtedy okres przysługiwania liczony jest :

 • Od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydana została decyzja CDAPH.
 • Lub od daty zawartej miedzy pierwszym dniem miesiąca, w którym złożony został wniosek i datą decyzji, w przypadku gdy rodzice ponieśli koszty, które mogły być uwzględnione w ramach pomocy PCH.

PCH (Prestation de compensation du handicap)

PCH jest wsparciem finansowym wypłacanym przez departament (Conseil général) i przeznaczonym na pokrycie kosztów z tytułu braku autonomii dzieci dotkniętych inwalidztwem, którego natura i powaga wymaga kosztownej opieki lub częstej pomocy ze strony osób trzecich. Ma ono charakter indywidualny i dostosowany do potrzeb.

Przysługiwanie PCH nie jest objęte warunkiem dochodów. Jedynie rodzice posiadający dochody pochodzące z nieruchomości lub aktyw (akcje, obligacje, dywidendy, itp.) mogą być pociągnięci do partycypacji w kosztach. Gdy takie dochody są mniejsze lub równe 26 500,44€, Conseil général pokrywa całkowicie (100%) koszty pomocy dostarczanej w ramach PCH, natomiast gdy dochody te przekraczają 26 500,44€, rodzice partycypują w 20%. Dochody z pracy zawodowej, renty, emerytury, zasiłków nie są brane pod uwagę. Szczegółowe taryfy dotyczące prestacji PCH są dostępne w Internecie.

Podanie o PCH można złożyć osobno lub razem z prośbą o AEEH, bezpośrednio w biurze MDPH (Maison départementale des personnes handicapées) albo wysłać listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.

PCH przyznawane jest rodzicom, którzy spełniają jednocześnie trzy warunki :

 • Przyznane im zostało AEEH
 • Ponoszą koszty, które mogą być finansowane przez PCH
 • Dziecko spełnia warunki przysługiwania PCH

Warunki przysługiwania dziecku PCH są grupą kryteriów dotyczących sprawności fizycznej i intelektualnej, decydujących o niezależności odpowiadającej wieku dziecka, takich jak : mobilność, zdolność do dbania o higienę osobistą, porozumiewanie się, wykonywanie różnych czynności lub spełnianie ogólnych wymagań życia w społeczeństwie i w relacjach z otoczeniem.

Uwzględniane są następujące typy wydatków :

 • Na pomoc ludzką, w tym również pomoc ze strony rodziny (aidant familial)
 • Na pomoc techniczną, np. gdy tylko cześć kosztu pokrywa sécurité sociale
 • Na przystosowanie mieszkania/domu lub samochodu do ułomności dziecka lub pokrycia nadwyżki kosztów związanych z transportem
 • Na pielęgnację i konserwację materiałów i sprzętów związanych z inwalidztwem
 • Na utrzymanie psa służącego do pomocy w codziennych czynnościach

Wniosek o PCH można złożyć :

 • Przy okazji nowej prośby o dodatek AEEH (compléments d’AEEH)
 • Przy okazji nowej prośby o indywidualny program kompensacji (Plan Personnalisé de Compensation – PPC) (patrz niżej)
 • Przy okazji wznowienia AEEH
 • W razie zmiany sytuacji dziecka

Do końca 2005 roku przyznawane było świadczenie nazywane ACTP (Allocation compensatrice pour l’aide d’une tierce personne) przeznaczone na pomoc osoby trzeciej w przypadku 80% uszczerbku na zdrowiu. Osoby, które otrzymywały ACTP, nadal mogą z niego korzystać. W momencie jego wznawiania mają możliwość wyboru miedzy dalszym korzystaniem z ACTP a zamianą go na PCH. Jednak decyzja zamiany na PCH jest definitywna bo od stycznia 2006 roku ACTP nie jest już przyznawane, potrzeba pomocy ze strony osoby trzeciej obecnie wchodzi w zakres pomocy w ramach PCH.

Pomoc ludzka

Pomoc ludzka przybierać może następujące formy :

 • Pomoc ze strony członka rodziny (Aidant familial). Nie posiada on statutu pracownika (salarié) ale otrzymuje rekompensatę finansową od której nie musi płacić składek.
 • Zatrudnienie osoby nie będącej członkiem rodziny (oprócz szczególnych przypadków). Osobę tę rodzice wynagradzają w systemie CESU (Chèques emploi service universels).
 • Pomoc ze strony stowarzyszenia (un service mandataire), które można zaangażować do wszystkich czynności administracyjnych związanych z zatrudnieniem pracownika (deklarcje w URSSAF, sporządzanie odcinków płacowych) za niewielką opłatą.
 • Pomoc ze strony stowarzyszenia lub firmy usługowej (un service prestataire), która świadczy usługi w miejscu zamieszkania, zgodnie z indywidualnym programem kompensacji PPC (Plan Personnalisé de Compensation). W tym przypadku rodzice nie są pracodawcami a usługi są finansowane bezpośrednio przez Conseil Départemental. Jeżeli pozostaje jeszcze jakaś kwota do uregulowania, stowarzyszenie lub firma przekazuje fakturę rodzicom. O listę takich stowarzyszeń i firm należy zwrócić się do MDPH.

O pomocy ludzkiej decyduje MDPH. Przysyła do domu swego pracownika socjalnego, który wraz z rodzicami ocenia naturę potrzeb i sporządza plan pomocy ludzkiej (plan d’aide humain) wyszczególniający wszystkie czynności potrzebne do pomocy rodzicom w czasie dnia. Plan ten musi zostać zaakceptowany przez komisję aby jego finansowanie zostało przyznane.

Pomoc ludzka nie zawiera sprzątania, przygotowywania posiłków i robienia zakupów.

Pomoc techniczna

Pomoc techniczna ma na celu ułatwić codzienne życie. Może to być np. fotel inwalidzki, fotel pod prysznic, poręcz do kąpieli, itp. Prośbę składa się w momencie składania wniosku o PCH.

Gdy rodzice wiedzą jakiego rodzaju sprzętu potrzebują dla dziecka, dołączają do wniosku przynajmniej dwa oszacowane koszty (devis) pochodzące od różnych producentów. Osoba kompetentna z MDPH albo zaakceptuje prośbę albo skontaktuje rodziców aby uzyskać brakujące jej we wniosku informacje.

Gdy rodzice znają jedynie potrzebę ale nie wiedzą jakie rozwiązanie byłoby najbardziej wskazane, zostaną skontaktowani przez pracownika MDPH aby wspólnie ustalić rodzaj wyposażenia. Następnie muszą znaleźć przynajmniej 2 producentów i przekazać ich oszacowania kosztu. Komisja wybiera zawsze sprzęt mniej kosztowny.

Prośby o pomoc techniczną są rozpatrywane co 15 dni. Z chwilą otrzymania decyzji można nabyć sprzęt. Jeżeli znaczna cześć jego kosztu stanowi dużą kwotę i pozostaje nadal w gestii rodziców, MDPH występuje do FDC (Fond Départemental de Compensation) o jej pokrycie, zainteresowane osoby nie muszą dokonywać żadnych formalności.

Maksymalna kwota przysługująca na pomoc techniczną wynosi 3 960 € na okres 3 lat.

Pomoc na przystosowanie mieszkania

Pierwszy etap polega na złożeniu prośby w MDPH z przedstawieniem jej powodu i wyjaśnieniem związanych z nim trudności życia codziennego. W odpowiedzi MDPH wysyła instruktora zajęciowego (ergothérapeute), który zdefiniuje wraz z rodzicami potrzeby i dokona pomiarów. Następnie zaproponuje on projekt rozwiązania w postaci planów i schematów ułatwiających zrozumienie i pozwalających na oszacowanie kosztów przez firmy wybrane przez rodziców. Rodzice muszą znaleźć wykonawcę projektu i przekazać instruktorowi zajęciowemu oszacowane przez firmę koszty. MDPH wyznacza osobę do monitorowania projektu (chargé d’étude technique), która ocenia koszty wynikające z upośledzenia, koszty z podniesienia standardu i koszty wynikające z wyborów podyktowanych osobistymi preferencjami rodziców. Instruktor zajęciowy (ergothérapeute) wraz z chargé d’étude technique sprawdza zgodność oszacowanych kosztów z polecanym przez instruktora zajęciowego projektem. Jeżeli mieszkanie wynajmowane jest w HLM (bailleur social) można do niego zwrócić się o oszacowanie kosztów.

Finansowanie adaptacji mieszkania do upośledzenia dziecka przez PCH ogranicza się do części związanej z upośledzeniem. Aby uzupełnić tę cześć trzeba sporządzić dokumentację (dossier) przeznaczoną dla innych źródeł finansowania. MDPH pomaga w ich znalezieniu, należy jedynie skompletować dokumentacje zaproponowane przez MPH i je odesłać z powrotem. Ocena tego typu dokumentacji ma miejsce co 15 dni. Po otrzymaniu zgody komisji CDAPH, do rodziców należy podjęcie ostatecznej decyzji o rozpoczęciu prac. Nie należy jednak ich rozpoczynać przed otrzymaniem decyzji. Na rozpoczęcie realizacji prac rodzice mają 3 lata od uzyskania zgody, po czym decyzja traci swą ważność. Cześć nie podlegająca finansowaniu PCH zostanie przekazana przez MDPH dla funduszu FDC, nie wymaga ona od rodziców załatwiania żadnych formalności (oprócz skompletowania wspomnianej wcześniej dokumentacji).

Całkowita kwota przyznawana na przystosowanie mieszkania wynosi 10 000€ na okres 10 lat.

Jeżeli przystosowanie mieszkania okaże się technicznie lub finansowo niemożliwe, rodzice mogą skorzystać z pokrycia kosztów za przeprowadzkę do mieszkania spełniającego normy dla osób niepełnosprawnych. Kwota przyznawana na przeprowadzkę wynosi 3000 € na okres 10 lat.

Pomoc na transport

Tylko cześć kosztów transportu jest finansowana w ramach PCH, cześć stanowiąca nadwyżkę w stosunku do kosztu obowiązującego wszystkich użytkowników. Dotyczy ona regularnego i częstego korzystania z transportu (np. przejazdów miedzy miejscem zamieszkania i centrum medyczno-socjalnym) oraz transportu związanego z corocznym wyjazdem na urlop.

Maksymalna kwota wynosi 200 € na miesiąc przez okres 5 lat.

Pomoc na przystosowanie pojazdu

Pomoc na przystosowanie pojazdu dotyczy pojazdów używanych zazwyczaj do transportu niepełnosprawnego dziecka.

Instruktor zajęciowy (Ergothérapeute) z MDPH pomaga na zdefiniowanie projektu po czym rodzice muszą dostarczyć przynajmniej dwa oszacowania kosztu pochodzące od dwóch różnych producentów.

Wysokość pomocy wynosi maksymalnie 5000€ na okres 5 lat.

Jeżeli rodzice postanowią kupić samochód już przystosowany, jego zgodność z normami zostaje oceniona przez inspektora zajęciowego z MDPH.

MDPH nie partycypuje w zakupie samochodu lecz w jego koszcie. W tym przypadku również rodzice mogą skorzystać z pokrycia kosztu pozostającego w ich gestii przez FDC (Fond Départemental de Compensation).

Pomoc na konserwację materiałów związanych z inwalidztwem

Rodzice mogą skorzystać z pomocy finansowej w specyficznych potrzebach niepełnosprawnego dziecka, np. w kosztach pampersów, produktów do konserwacji protez, fotela inwalidzkiego, itp. Wysokość takiej pomocy wynosi 75% ceny i maksymalnie 100 € miesięcznie pod warunkiem, że produkt nie występuje na liście produktów, których koszt jest zwracany przez sécurité sociale. Rodzice są zobowiązani dostarczyć dowody zakupu. Pomoc ta jest przyznawana na okres 10 lat.

Pomoc o charakterze doraźnym i wyjątkowym

Możliwe jest uzyskanie wsparcia finansowego związanego z ułomnością dziecka w sytuacjach wyjątkowych, np. na pokrycie nadwyżki w koszcie wakacyjnego pobytu (75% nadwyżki) lub na reperację sprzętu kompensującego ułomność. Maksymalna kwota wynosi 1 800 € na okres 3 lat. Niezbędne jest dostarczenie dowodu za poniesiony koszt.

Pomoc na utrzymanie psa

PCH obejmuje również pomoc na utrzymanie psa służącego do pomocy w wykonywaniu codziennych czynnościach (chien d’assistance) lub psa dla niewidomych (chien guide d’aveugle). Aby uzyskać taką pomoc trzeba dostarczyć dowód jego przyznania przez centrum tresury (attribution de l’animal par le centre d’éducation labellisé). Certyfikat dotyczący psa jest wystawiany przez prefekta departamentu, w którym znajduje się centrum tresury.

Wysokość pomocy na utrzymanie psa wynosi 3000 € na okres 5 lat lub 50€ miesięcznie.

Jakie świadczenia można kumulować ?

Rodzice, którzy spełniają warunki przysługiwania dodatku AEEH (compléments d’AEEH), mogą wybrać miedzy dodatkiem z tytułu AEEH i PCH. Mają wtedy dwie możliwości :

 1. Zrezygnują z dodatku AEEH i wtedy mają prawo do kumulowania podstawowego AEEH i jednej lub kilku a nawet wszystkich (w zależności od potrzeby) form pomocy CPH.
 2. Postanowią skorzystać z dodatku towarzyszącego AEEH i wtedy mogą kumulować podstawowe AEEH wraz z jego dodatkiem oraz jedyny należący się im w tym przypadku element PCH : zwrot kosztów na przystosowanie mieszkania/domu lub samochodu lub kosztów (wysokich) związanych z transportem. W takiej konfiguracji koszty pokryte w ramach PCH na przystosowanie mieszkania lub na transport nie mają wpływu na przysługiwanie dodatku AEEH.

Jeżeli jedno z rodziców korzysta z AJPP, może kumulować to świadczenie z podstawowym AEEH ale nie może skorzystać z towarzyszącym mu dodatków (compléments d’AEEH) ani z dodatku dla osoby samotnie wychowującej dziecko (majoration pour parent isolé).

Jeżeli dziecko zostało powierzone wyspecjalizowanej placówce, której koszt ponosi państwo, rodzice mogą skorzystać z AEEH jedynie na okresy pobytu dziecka w domu, np. na okres wakacji lub weekendów.

Jak dokonać wyboru ?

Departamentalny dom inwalidów MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) posiada specjalistów, którzy oceniają niepełnosprawność osób ułomnych, decydują o grupie inwalidzkiej i o przysługiwaniu świadczeń. Jest to komisja CDAPH (Commission des droits et de l’autonomie des Personnes Handicapées). Dla każdej osoby dotkniętej inwalidztwem sporządza ona program pomocy zwany „Plan Personnalisé de Compensation » – PPC. Zawiera on wysokość AEEH, dodatku AEEH i dodatku (lub dodatków) PCH. Propozycja tego programu informuje również o innych (opcjonalnych) dostępnych konfiguracjach świadczeń z których rodzice mogą skorzystać, wraz z ich oszacowaniem i porównaniem ułatwiającym dokonanie wyboru.

Poczynając od daty otrzymania programu pomocy PPC rodzice mają 15 dni na zgłoszenie swego wyboru. Jeżeli w ciągu tego okresu nie wyrażą chęci skorzystania z opcjonalnych konfiguracji pomocy, przyjmuje się domyślnie że wybrali :

 • Dodatek AEEH w przypadku gdy wniosek został złożony po raz pierwszy
 • Zachowanie PCH lub AEEH, z którego korzystali dotychczas, we wszystkich pozostałych przypadkach

Jeżeli po rozpatrzeniu komisji CDAPH (Commission des droits et de l’autonomie des Personnes Handicapées) wysokość PCH zostało zmodyfikowane, rodzice mają miesiąc na dokonanie innego wyboru.

Warto też wiedzieć, że wybór PCH nie jest definitywny i w pewnych przypadkach można z niego zrezygnować na korzyść dodatku AEEH.

Różnice i korzyści z AEEH i PCH

AEEHPCH
MDPH ocenia stan zdrowia dziecka i jego globalne potrzeby w formie wielorakiej pomocy ludzkiejMDPH ocenia czas niezbędnej pomocy na wykonywanie pewnych czynności codziennego życia : higiena, czas posiłków, partycypacja w życiu społecznym i nadzór. Czas ten jest określony na podstawie istniejących progów.
Uwzględniane są potrzeby edukacyjne związane z typem ułomności i niezbędny czas na towarzyszenie dziecku w rożnego typu zabiegach i opiece zdrowotnej.Uwzględniane są potrzeby edukacyjne jedynie dla dzieci oczekujących na przyjęcie do wyspecjalizowanej placówki medyczno-socjalnej, w wysokości 30 godzin na miesiąc.
Dodatek AEEH jest zdeterminowany na podstawie poziomu redukcji czasu pracy rodzica lub rodziców (redukcja o 20%, 50% lub rezygnacja z pracy) lub na podstawie czasu pracy zatrudnionej do opieki nad dzieckiem osoby.
Przyznana kwota jest ryczałtem, którego wysokość zależy od wysokości przyznanego dodatku AEEH.Przyznana kwota jest zmienna i zależy od przyznanego czasu przeznaczonego na pomoc i od taryf zależnych od statutu osoby udzielającej pomocy.

Zasadniczo, na pokrycie kosztów na potrzeby pomocy ludzkiej dodatek AEEH jest lepiej dostosowany niż PCH :

 • W przypadku małych dzieci
 • Gdy rodzic(e) ograniczył czas pracy lub z niej zrezygnował ze względu na trudności w uzyskaniu miejsca w żłobku lub w zatrudnieniu niani
 • Lub gdy rodzic musi poświecić dużo czasu na towarzyszenie dziecku na zabiegi lub edukację

Natomiast wysokość świadczenia PCH jest bardziej interesująca niż dodatek AEEH gdy pomoc w podstawowych czynnościach lub nadzór zajmuje dużo czasu lub w przypadku zatrudnienia pracownika.

AJPP (Allocation journalière de présence parentale)

AJPP przeznaczone jest dla osób, które zmuszone są ograniczyć czas pracy lub zawiesić całkowicie swą aktywność zawodową na opiekę nad dzieckiem będącym ofiarą inwalidztwa lub poważnego wypadku albo bardzo poważnej choroby.

Świadczenie to ma więc na celu kompensowanie zmniejszonych lub utraconych dochodów.

Aby z niego skorzystać muszą być spełnione następujące warunki :

 • Ogólne warunki przysługiwania pomocy z CAF (MSA)
 • Dziecko ma poniżej 20 roku życia i jest niepełnosprawne lub jest ofiarą poważnego wypadku albo bardzo poważnej choroby wymagającej obecności przy jego boku jednego z rodziców.
 • Rodzic zawiesza lub ogranicza swą aktywność zawodową aby zając się dzieckiem.

Kto może skorzystać z AJPP ?

 • Pracownicy najemni. Muszą wystąpić w miejscu pracy o urlop zwany „congé de présence parentale” (listem poleconym z potwierdzeniem odbioru lub doręczonym do rak własnych)
 • Akwizytorzy – VRP (Voyageurs, Représentants et Placiers)
 • Osoby aktywne zawodowo nie będące pracownikami najemnymi
 • Osoby na płatnym szkoleniu zawodowym, tzn. otrzymujący z tego tytułu wynagrodzenie (stagiaires rémunérés) pod warunkiem, że przerwą szkolenie na opiekę nad dzieckiem.
 • Bezrobotni pobierający zasiłek dla bezrobotnych. Zostaje on zawieszony (rodzic nie musi zawiadamiać Pôle emploi)

Kto nie może otrzymać AJPP ?

 • Bezrobotni nie pobierający zasiłku
 • Kobiety będące na urlopie macierzyńskim
 • Osoby będące na urlopie wychowawczym typu CLCA (complément de libre choix d’activité)
 • Osoby będące na zwolnieniu lekarskim. Natomiast gdy osoba korzystająca już z AJPP zachoruje, wtedy kumulowanie świadczenia chorobowego z AJPP jest możliwe.
 • Osoby korzystające z następujących zasiłków : « Allocation forfaitaire de repos maternel », « Allocation de remplacement pour maternité », „Allocation aux adultes handicapés » (AAH), dodatek AEEH (compléments AEEH). AEEH podstawowe może być kumulowane z AJPP
 • Osoby pobierające emeryturę lub rentę

Jeżeli dodatek AEEH (compléments AEEH) wraz z dodatkiem dla osób samotnych (majoration parent isolé) stanowi wartość przewyższającą AJPP wraz z dodatkiem na koszty związane ze stanem zdrowia dziecka (patrz niżej), wtedy CAF lub MSA przyznają i wypłacają dodatek AEEH.

Podobnie jest w przypadku osoby korzystającej z urlopu wychowawczego CLCA : jeśli wartość tego świadczenia jest niższa niż dodatek AEEH wraz z dodatkiem dla osób samotnych, osoba może skorzystać z dodatku AEEH.

Wniosek i okres przysługiwania

Prośbę o AJPP należy złożyć w CAF (MSA dla sektora rolnego). Musi ona zawierać :

 • Wypełniony i podpisany formularz Cerfa 12666*03
 • Zaświadczenie lekarskie
 • Oświadczenie na honor o wstrzymaniu lub ograniczeniu czasu pracy

Zaświadczenie lekarskie dostarczyć trzeba w zamkniętej przez lekarza kopercie. Musi ono zawierać, miedzy innymi, zalecenie niezbędnej obecności rodzica i przewidywaną długość okresu, kiedy ta obecność będzie potrzebna. Leczenie dziecka rozpoczęte przed złożeniem prośby o AJPP nie ma wpływu na decyzję jego przyznania.

Przyznanie AJPP jest uzależnione od wyniku kontroli przez sécurité sociale.

AJPP jest przyznawane na okres przewidziany przez lekarza lub na 6 miesięcy, które można wznawiać do 3 lat. Na okres 3 lat przysługuje maksymalnie 310 dni świadczenia.

W przypadku nowej choroby, nowe prawo do AJPP może zostać przyznane przed upływem 3 lat, na okres 6 miesięcy, których przedłużanie jest również ograniczone do 3 lat. Konieczne jest złożenie nowej prośby.

W przypadku nawrotu choroby, wznowienie prawa do AJPP może nastąpić dopiero po upływie 3 lat poprzednio przysługującego okresu i wymaga złożenia nowej prośby.

Przyznane AJPP może być wykorzystane wspólnie przez obu rodziców i może być wypłacane na przemian lub sukcesywnie ale zawsze w granicach 22 dni miesięcznie (średnia ilość dni pracujących w miesiącu). Konieczne jest jednak złożenie prośby przez obojga rodziców.

Okres korzystania z tego świadczenia jest zaliczany do okresów przepracowanych na konto emerytury.

Jeśli kontrola Sécurité sociale wykaże, że warunki wymagane do korzystania z AJPP przestały istnieć, świadczenie to może zostać odebrane.

Wysokość AJPP

AJPP jest świadczeniem naliczanym na dzień ale wypłacanym miesięcznie. Odpowiada ono ilości dni nieobecności, np. w pracy z tytułu urlopu congé de présence parentale, w granicach 22 dni.

Wysokość AJPP jest systematycznie rewaloryzowana, dlatego podane niżej wartości są ważne do 31 marca 2017 roku.

Wynosi ono :

 • 43,01 € dziennie w przypadku gdy dziecko jest na utrzymaniu obu rodziców
 • 51,11 € w przypadku gdy dziecko jest na utrzymaniu osoby samotnej.

Np. gdy samotna osoba była nieobecna w pracy przez 10 dni w ciągu miesiąca, otrzyma z tytułu AJPP 510,10 € (10 x 51,11).

Jeżeli rodzice ponoszą koszty związane ze stanem zdrowia dziecka, wynoszące co najmniej 110,02 €, mogą otrzymać z tego tytułu miesięczny dodatek w wysokości 110,02 €, pod warunkiem że nadal przysługuje im prawo do AJPP.

Do przyznania AJPP uwzględniane są dochody zbliżone do dochodów fiskalnych (revenu fiscal de référence ) sprzed dwóch lat.

W 2016 roku uwzględniane są dochody z 2014 roku, które nie mogą przekraczać poniższych progów :

Ilość dzieci Małżeństwo/związek z jednym źródłem dochodówOsoba samotna albo małżeństwo/związek z dwoma źródłami dochodów
1 dziecko26 184 €34 604 €
2 dzieci31 421 €39 841 €
3 dzieci37 705 €46 125 €
każde dodatkowe dziecko6 284 €6 284 €

Przydał Ci się ten artykuł?


by otrzymywać następne.
5 komentarzy do Świadczenia na niepełnosprawne dziecko

 • Kasia  pisze:

  Mam zapytanie czy pobierajac zasiłek pielegnacyjny na chore dziecko w Polsce wlicza sie on do wspólnego dochodu we Francji

  • Bożena  pisze:

   We Francji zasiłki nie są wliczane do dochodów podlegających opodatkowaniu dlatego nie deklaruje się ich. Nie ma więc powodu aby polski zasiłek musiał być deklarowany.

 • kasiaja1509  pisze:

  Witam mam pytanie Ja z dziećmi mieszkam w Polsce,mój mąż jest zameldowany we Francji,gdzie pracuje już 6 lat,i nigdy nie pobieraliśmy żadnych świadczeń z Caf,w tym roku zostały mi przyznane przez rops świadczenie pielęgnacyjne na niepełnosprawnego syna,zasilek pielęgnacyjny i świadczenie wychowawcze 500+.We wrześniu otrzymaliśmy pismo z Caf w Annecy z prośbą o dokumenty :akty urodzenia,oswiadczenia o dochodach męża,zaswiadczeniach o uczeszczniu dzieci do szkoły formularz E411,ktory złożyłam w Ropsie.moje pytanie dlaczego dopiero teraz Caf się z nami skontaktował i w jakim celu potrzebne są te dokumenty ,co to dla nas oznacza czy jakieś korzyści możemy mieć ze strony francuskiej? Z góry dziękuję za odpowiedź.

  • Bożena  pisze:

   Nie wiem dlaczego CAF skontaktował Was teraz, trzeba ich o to spytać. Zwykle bardzo trudno jest uzyskać świadczenia na dzieci, które we Francji nie mieszkają. Zauważyłam że zależy to jednak od polityki regionu bo wiem, że niektórym osobom udaje się takie świadczenia zdobyć.

 • Kasia  pisze:

  Właśnie też tego nie rozumiem, właśnie otrzymałam pismo na adres francuski męża ze jestem beneficjentem caf i od dziś otrzymuje hasło i numeru, i że mogę logować się online do konta caf,chodzi tu o jakieś świadczenia rodzinne na dzieci nie wiem dlaczego taka decyzja
  jak Polska juz przyznała mi te świadczenia o które wystąpiłam a Francja ma kontakt z polskim ropsem,i mogą wymieniać się informacjami w mojej sprawie,czy może Francja będzie mi płacić jakieś wyrównanie nie mam pojęcia, dziękuję za odpowiedź pani Bożenko pozdrawiam

Napisz komentarz

....