Składki społeczne micro-entrepreneur’a (auto-entrepreneur’a)

Przedsiębiorca | 3 komentarze

Micro-entrepreneur, nazywany wcześniej auto-entrepreneur, płaci składki wtedy, gdy posiada obroty. Brak obrotów zwalnia go z ich uiszczania. System ten nosi nazwę „régime micro-social”.

Na co przeznaczone są jego składki (cotisations sociales) ?

Micro-entrepreneur płaci składki na :

 • Ubezpieczenie zdrowotne i macierzyńskie
 • Świadczenia rodzinne
 • Ubezpieczenie od inwalidztwa i zgonu
 • Podstawowy fundusz emerytalny i obowiązkowy fundusz uzupełniający
 • CSG (Contribution Sociale Généralisée) i CRDS (Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale)

Składki micro-entrepreneur’a nie są przeznaczone na fundusz dla bezrobotnych, dlatego nie ma on prawa do takiego zasiłku. Może jednak wykupić ubezpieczenie prywatne na wypadek bezrobocia (assurance perte d’emploi lub garantie chômage). Z ubezpieczeniem tego typu nie należy zwlekać do chwili, gdy działalność zaczyna napotykać trudności bo składki są tym niższe im rezultaty finansowe są lepsze.

Micro-entrepreneur, który zamknie działalność gospodarczą nadal pozostaje ubezpieczony w RSI na wypadek choroby, do czasu gdy podejmie aktywność zawodową.

Ubezpieczenie zdrowotne i macierzyńskie

Micro-entrepreneur korzysta ze zwrotu części kosztów za leczenie (wizyty lekarskie, badania medyczne, lekarstwa, hospitalizacja) od chwili zarejestrowania się w RSI (Régime Social des Indépendants).

Natomiast aby mógł skorzystać ze świadczenia chorobowego (indemnités journaliers) micro-entrepreneur musi płacić składki w RSI od co najmniej 12 miesięcy z rzędu i posiadać przynajmniej 3 754€ (w 2016) dochodów rocznych. Świadczenie to nie dotyczy wolnych zawodów.

Aby zapewnić sobie ciągłość płatności składek umożliwiającą np. korzystanie z chorobowego bez restrykcji związanych z minimalnym okresem ich uiszczania, micro-entrepreneur posiadający niskie obroty może wystąpić o przyznanie mu minimalnych składek. Prośbę taką należy złożyć w RSI lub URSSAF, najpóźniej ostatniego dnia trzeciego dnia miesiąca licząc od daty otwarcia działalności lub najpóźniej 31 grudnia dla roku następnego gdy prowadzisz już działalność.

Dzienne świadczenie chorobowe stanowi 1/730 średniego dochodu z ostatnich trzech lat działalności, w granicach limitu określonego przez „plafond annuel de la Sécurité sociale ». Jeżeli dochód roczny osiąga co najmniej 3 754€, świadczenie chorobowe wynosi miedzy 5,14€ a 52,90€ (en 2016 roku). Przy dochodzie niższym niż 3 754€, świadczenie chorobowe nie należy się.

Za dochód micro-entrepreneur’a uważa się obroty pomniejszone o ryczałt aplikowany przy fiskalnym naliczaniu zysku (temat opisany w osobnym wpisie).

Przykład 1.

Prowadzisz działalność sprzedaży towarów ze średnimi obrotami wynoszącymi 10 000€. Twoje dochody wynoszą : 10 000€ x (100% – 71%) = 2 900€. Kwota ta jest niższa niż 3 754 € wiec świadczenie chorobowe nie należy się.

Przykład 2.

Prowadzisz działalność sprzedaży towarów ze średnimi obrotami wynoszącymi 55 500€. Twoje dochody wynoszą : 45 000€ x (100% – 71%) = 13 050€. Przysługujące ci dzienne świadczenie chorobowe wynosi : 13 050€ x 1/730 = 17,88€.

RSI współpracuje z siecią firm ubezpieczeniowych (organismes conventionnés), którym powierza zarzadzanie ubezpieczeniem zdrowotnym swych członków dlatego w momencie otwierania działalności RSI proponuje wybór jednej z takich firm do załatwiania formalności związanych z tym ubezpieczeniem. Jest to powód dla którego formularze „feuilles de soins » należy wysyłać do takiej wybranej firmy a nie do RSI, aby uzyskać zwrot kosztów za usługi medyczne.

Świadczenia rodzinne (prestations d’allocations familiales)

Świadczeniami rodzinnymi zajmuje się CAF (Caisse d’Allocations Familiales) i są one takie same dla micro-entrepreneur’ów jak i pracowników najemnych.

Micro-entrepreneur o niskich dochodach może ubiegać się w CAF o „Prime d’activité”. Wstępna symulacja pozwala zorientować się czy taka zapomoga mu przysługuje.

Emerytura

Ilość uznanych do emerytury kwartałów zależy od wysokości składek. Aby uznany został jeden kwartał do emerytury i odpowiednio więcej, obroty roczne muszą odpowiadać pewnym minimalnym kwotom, których wartość ewoluuje wraz z ewolucją SMIC. Dla roku 2015 i 2016 wynoszą one :

Typ aktywnościObroty

za 1 kwartał

Obroty

za 2 kwartały

Obroty

za 3 kwartały

Obroty

za 4 kwartały

20152016201520162015201620142015
Usługi, handel, wynajem4 9715 0029 94110 00314 91215 00519 88320 007
Działalność rzemieślnicza BIC2 8832 9015 7665 8028 6498 70311 53211 604
Wole zawody BNC2 1852 1984 3684 3956 5526 5938 7368 791

Powyższe minima aplikowane są również w przypadku, gdy działalność ogranicza się tylko do kilku miesięcy w roku. Na przykład jeśli zrealizujesz w 2016 roku w ramach swej działalności usługowej obroty w wysokości 12 000€, zostaną Ci przyznane 4 kwartały emerytury.

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą równolegle z pracą najemną, za obie aktywności zawodowe uznane mogą być najwyżej 4 kwartały za jeden rok aktywności zawodowej. Nie istnieje możliwość uznania więcej niż 4 kwartałów (trimestres) za jeden rok pracy.

Czas przynależności do systemu micro-social

Przynależność do systemu micro-social jest rejestrowana na rok czasu i domyślnie wznawiana tak długo, jak długo trwa działalność.

Micro-entrepreneur zostaje skreślony gdy :

 • Wystąpi o skreślenie go z RSI
 • Deklaruje brak obrotów lub nie deklaruje ich wcale przez okres 24 miesięcy lub 8 kwartałów z rzędu.
 • Przekroczy próg maksymalnych dopuszczalnych dla systemu micro-social obrotów (82 200 € lub 32 900 €) przez dwa lata z rzędu. Opuszczenie systemu micro-social w takim przypadku staje się rzeczywiste począwszy od 1 stycznia roku następującego po tych dwóch latach.
 • Przekroczy próg tolerancji maksymalnych dopuszczalnych dla systemu micro-social obrotów (90 300 € lub 34 900 €). Opuszczenie systemu micro-social staje się rzeczywiste począwszy od 1 stycznia roku bezpośrednio następującego po przekroczeniu progów tolerancji.

W obu ostatnich przypadkach micro-entrepreneur otrzyma z RSI list polecony zawiadamiający go o skreśleniu z systemu micro-social i przeniesieniu go do systemu firmy indywidualnej (entreprise individuelle). Konsekwencje wynikające z takiej zmiany opisałam we wpisie poświęconym maksymalnym progom. Zakwestionowanie tej decyzji jest możliwe w okresie jednego miesiąca od daty otrzymania zawiadomienia. Micro-entrepreneur musi mieć ku temu podstawy.

Kumulowanie działalności micro-entrepreneur’a z inną aktywnością

Jeżeli jesteś pracownikiem najemnym, emerytem lub studentem powinieneś to zadeklarować przy otwieraniu działalności. Należy zaznaczyć to w rubryce «Déclaration sociale» formularza « déclaration de début d’activité ».

Jeżeli prowadzisz działalność micro-entrepreneur’a równolegle z pracą najemną, możesz pozostać w systemie ubezpieczeniowym do jakiego należysz z tytułu swojej pracy. Możesz również wybrać system ubezpieczeniowy RSI. Jednak ze względu na uzależnienie prawa do świadczeń chorobowych od wysokości dochodów z działalności, nie jest to rozwiązanie korzystne dla micro-entrepreneur’a o skromnych obrotach.

Jeżeli chcesz kumulować emeryturę z dochodami micro-entrepreneur’a musisz spełniać następujące warunki :

 • Przeszedłeś już na emeryturę (otrzymujesz emeryturę podstawową i uzupełniającą obowiązkową )
 • Osiągnąłeś wiek emerytalny (62 lata) i pełną emeryturę lub posiadasz wiek dający prawo do pełnej emerytury (67 lat)
 • Złożyłeś w swojej kasie emerytalnej oświadczenie o zakończeniu kariery zawodowej oraz poprosiłeś i uzyskałeś zgodę na kumulowanie emerytury z aktywnością zawodową

Jeżeli korzystasz z zasiłku lub renty dla osób niepełnosprawnych i chcesz otworzyć działalność gospodarczą jako micro-entrepreneur, musisz o tym zawiadomić swoją agencje RSI. Twoje dochody z takiej działalności nie mogą jednak przekroczyć pewnych limitów aby ich kumulowanie z zasiłkiem lub rentą było możliwe. Wynoszą one :

 • Jeżeli korzystasz ze świadczenia z tytułu niezdolności do wykonywania swego zawodu (pension d’incapacité au métier), dochód z działalności gospodarczej nie może przekraczać trzykrotnej wartości tego świadczenia
 • Jeżeli korzystasz z pełnej i definitywnej renty inwalidzkiej (pension d’invalidité totale et définitive), dochód z działalności gospodarczej nie może przekraczać 1,4 wartości renty

W przypadku przekroczenia tych limitów, świadczenie lub renta może ulec zmniejszeniu lub zawieszeniu.

Wysokość składek (cotisations sociales)

Wysokość składek zależy od rodzaju działalności.

Wysokość składek społecznych (bez składki na fundusz szkoleń zawodowych)

Rodzaj działalności

Składki

w 2016

Handel towarami

Dostawa żywności na wynos lub do konsumpcji na miejscu

Wynajem (hotele, schroniska, kwatery turystyczne)

13,4%
Usługi handlowe23,1%
Usługi rzemieślnicze23,1%
Wolne zawody podlegające RSI z tytułu emerytury23,1%
Wolne zawody podlegające CIPAV z tytułu emerytury22,9 %

Do powyższych składek należy dorzucić składkę na fundusz szkoleń zawodowych, która wynosi :

 • 0,3 % obrotów dla działalności rzemieślniczej (0,176 % w Alzacji)
 • 0,1 % obrotów dla działalności handlowej
 • 0,2 % obrotów dla działalności usługowej i wolnych zawodów

Osoby, które nie płacą składek na ten fundusz nie mogą korzystać z finansowania szkoleń zawodowych. Aby takie finansowanie otrzymać, trzeba posiadać jakiekolwiek obroty przez 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzające złożenie wniosku o sfinansowanie szkolenia.

Wysokości składek możesz obliczyć za pomocą kalkulatora informatycznego.

Składki aplikowane dla osób korzystających z ACCRE

Osoby korzystające z pomocy na otwarcie działalności gospodarczej ACCRE (Aide aux Chômeurs Créateurs (ou Repreneurs) d’Entreprise), płacą przez 3 pierwsze lata mniejsze składki :

Rodzaj działalności

Wysokość składek w 2016 roku

Do końca 3 kwartału licząc od otwarcia działalnościPodczas 4 kwartałów następujących po pierwszym okresiePodczas 4 kwartałów następujących po drugim okresie
Handel towarami

Dostawa żywności na wynos lub do konsumpcji na miejscu

Wynajem (hotele, schroniska, kwatery turystyczne)

3,4 % 6,7 %10,1 %
Inne usługi handlowe5,8 %11,5 %17,4 %
Usługi rzemieślnicze5,8 %11,5 %17,4 %
Wolne zawody podlegające RSI z tytułu emerytury5,8 %11,5 %17,4 %
Wolne zawody podlegające CIPAV z tytułu emerytury5,8 %11,5 %17,2 %

Na przykład micro-entrepreneur, który otworzył handlową działalność gospodarczą 1 czerwca 2016 roku płaci składki według następującego kalendarza :

 • 3,4% obrotów do końca marca 2017 roku (przez 10 miesięcy)
 • 6,7% obrotów do końca marca 2018 roku
 • 10,1% obrotów do końca marca 2019 roku

W przypadku przekroczenia dopuszczalnych progów obrotów dla swej działalności, micro-entrepreneur definitywnie traci prawo do korzyści wynikających z ACCRE i pomniejszonych z tego tytułu składek. Utrata tych korzyści aplikowana jest od pierwszego dnia miesiąca lub kwartału (w zależności od rytmu płacenia składek) następującego bezpośrednio po przekroczeniu progu obrotów. Składki zostają przeliczone według oprocentowania właściwego jego typowi działalności, dla całości obrotów.

Współmałżonek lub współmałżonka partycypujący w działalności gospodarczej

Zadeklarowanie współmałżonki(a) (lub partnera związku Pacs) jako partnera w działalności (Conjoint collaborateur) lub pracownika (conjoint salarié) pozwala jej na posiadanie własnego ubezpieczenia zdrowotnego i wypracowanie sobie prawa do emerytury.

Formalności niezbędne do dołączenia współmałżonki do swej działalności są czasochłonne i trwają długo. Załatwia się je w CFE. Dużo korzystniejsze jest zadeklarowanie jej jako partnera już przy otwieraniu działalności, nawet jeśli nie wiesz czy będzie ona w niej partycypowała. Dołączenie jej nie ma żadnego wpływu na wysokość składek !

Jeżeli deklarujesz współmałżonkę w chwili otwierania działalności, wystarczy zaznaczyć to w punkcie nr. 3 deklarcji założenia działalności.

Zadeklarowana współmałżonka zostanie indywidualnie zarejestrowana w RSI a jej składki przeznaczone są na emeryturę podstawową i uzupełniającą, ubezpieczenie na wypadek inwalidztwa i śmierci oraz na świadczenie chorobowe. Korzystać może z opieki zdrowotnej, chorobowego (po pełnym roku przynależności) i świadczenia macierzyńskiego.

Deklarowanie obrotów i płacenie składek

Otwarcie działalności odbywa się za pośrednictwem CFE (Centre de Formalités des Entreprises), instytucji służącej do załatwiania formalności firm.

Deklarując otwarcie działalności, micro-entreprenuer podaje informacje, które CFE przekazuje odpowiadającym jego działalności instytucjom (URSSAF, RSI, CIPAV). Żadne inne formalności nie są konieczne, aby został on zarejestrowany w kasie ubezpieczeniowej czy emerytalnej.

Jedną z informacji dostarczanych w chwili otwierania działalności jest wybór miesięcznego lub kwartalnego rytmu deklarowania obrotów i płacenia składek. Rytm ten należy skrupulatnie respektować aby uniknąć sankcji polegających na zawyżeniu kwot składkowych i doliczeniu kary.

W przypadku działalności mieszanej (np. połączenia sprzedaży ze świadczeniem usług) obroty z każdej z nich muszą być deklarowane osobno.

Wyjątek stanowią wolne zawody podlegające z tytułu emerytury CIPAV (Caisse Interprofessionnelle des Professions Libérales), których składki są naliczane dla wszystkich rodzajów działalności razem. Nie dotyczy to jednak podatku od dochodów, który jest liczony dla każdej działalności z osobna.

Raz na miesiąc lub raz na kwartał deklarujesz swoje obroty z poprzedniego miesiąca lub kwartału i płaci składki na rzecz :

 • URSSAF w przypadku wolnych zawodów
 • RSI w pozostałych typach działalności

Jeżeli twoje roczne obroty za ubiegły rok przekraczają połowę wartości progów będących górnym pułapem obrotów dla twojego typu działalności, podlegasz obowiązkowemu deklarowaniu obrotów i uiszczaniu składek drogą internetową. Progi te wynoszą :

 • 41 100 € dla działalności podlegającej progowi 82 200 €
 • 16 450 € dla działalności podlegającej progowi 32 900 €

Jeżeli nie dokonasz deklaracji i opłaty przez Internet (prélèvement Sepa, zwane uprzednio télérèglement”), doliczona zostanie kara w wysokości 0,2% kwoty, którą powinieneś był zadeklarować przez Internet.

Jeżeli twoje roczne obroty są niższe od powyższych progów, również możesz deklarować swe obroty drogą internetową ale nie jest to obowiązkowe, możesz też dokonywać tej formalności listownie, za pomocą formularza wypełnionego ręcznie, który otrzymasz pocztą . Wysyłasz go do RSI lub URSSAF w przypadku wolnych zawodów na adres wskazany na formularzu. Opłat dokonywać możesz na stronie internetowej www.lautoentrepreneur.fr lub www.net-entreprises.fr. z wykorzystaniem specjalnego formularza przeznaczonego do tego celu albo czekiem lub klasycznym przelewem bankowym.

Deklarowanie i płacenie składek drogą internetową dostarcza następujących korzyści :

 • Otrzymanie przez mail przypomnienia o dacie deklaracji i płatności
 • Automatyczne naliczanie składek na podstawie deklarowanych obrotów
 • Przelew bankowy zostaje zawsze dokonany we właściwym terminie

Osoby, które wybrały opcję podatku od dochodów „versement fiscal libératoire”, płacą go wraz ze składkami.

Deklarowanie obrotów jest obowiązkowe, nawet jeśli ich nie masz !

Przy braku obrotów deklarujesz „néant” w rubryce przeznaczonej na wpisanie obrotów.

Uwaga ! Micro-entrepreneur nie ma prawa pomniejszyć swych obrotów o koszty związane z działalnością gospodarczą (np. koszty transportu, zakwaterowania, itp.)

Kiedy należy deklarować obroty ?

Deklarować należy jedynie obroty zainkasowane.

Pierwsza deklaracja i pierwsza opłata składek

W przypadku deklaracji i opłaty kwartalnej deklarowana kwota dotyczy obrotów zainkasowanych w ciągu pierwszego kwartału działalności i kwartału następnego, najpóźniej ostatniego dnia miesiąca następującego bezpośrednio po tym okresie. Przed upływem ostatecznego terminu otrzymasz list z formularzem deklaracji (dla tych którzy wolą deklarować listownie. Opłata za ten okres jest jednorazowa.

Otwarcie działalności Data deklaracji i zapłaty składek
Miedzy 1 stycznia i 31 marca 201631 lipiec 2016
Miedzy 1 kwietnia i 30 czerwca 201631 październik 2016
Miedzy 1 lipca i 30 września 201631 styczeń 2017
Miedzy 1 października i 31 grudnia 201630 kwietnia 2017

W przypadku deklaracji i opłaty miesięcznej deklarowana kwota dotyczy obrotów zainkasowanych w ciągu pierwszego miesiąca i trzech następujących po nim miesięcy. Dokonać ich należy ostatniego dnia miesiąca następującego bezpośrednio po tym okresie. Opłata za ten okres jest jednorazowa.

Otwarcie działalności

Data deklaracji i zapłaty składek

Styczeń 201631 maj 2016
Luty 201630 czerwiec 2016
Marzec 201631 lipiec 2016
Kwiecień 201631 sierpień 2016
Maj 201630 wrzesień 2016
Czerwiec 201631 październik 2016
Lipiec 201630 listopad 2016
Sierpień 201631 grudzień 2016
Wrzesień 201631 styczeń 2017
Październik 201628 luty 2017
Listopad 201631 marzec 2017
Grudzień 201630 kwiecień 2017

Uwaga ! Osoby zakładające działalność gospodarczą często otrzymują listy od firm, których nazwa jest zbliżona do RSI lub URSSAF ale które nie maja nic wspólnego z obowiązkowym ubezpieczeniem i związanymi z nim składkami. Są to prywatne firmy ubezpieczeniowe o charakterze nieobowiązkowym, które podstępem próbują zdobyć nowych klientów dostarczając im dokumenty do zadeklarowania obrotów (déclarations de chiffre d’affaires) lub niejasne propozycje ubezpieczenia się. Jeżeli taki list nie zawiera twojego numeru sécurité sociale, możesz go wyrzucić.

Kolejne deklaracje i opłaty składek

W przypadku deklaracji i opłat kwartalnych, należy ich dokonywać 30 dni po upływie kwartału, czyli 30 kwietnia, 31 lipca, 31 października i 31 stycznia :

Okres deklarowanej działalności Data deklaracji i zapłaty składek
Pierwszy kwartał 2016 roku30 kwiecień 2016
Drugi kwartał 2016 roku31 lipiec 2016
Trzeci kwartał 2016 roku31 październik 2016
Czwarty kwartał 2016 roku31 styczeń 2017

W przypadku deklaracji i opłat miesięcznych, należy ich dokonywać 30 dni po upływie danego miesiąca, na przykład :

Miesiąc deklarowanej działalności Data deklaracji i zapłaty składek
Marzec 201630 kwiecień 2016
Czerwiec 201631 lipiec 2016

Chcąc zmienić częstotliwość deklaracji z miesięcznej na kwartalną lub odwrotnie należy poinformować RSI najpóźniej 31 października aby prośba została uwzględniona od 1 stycznia następnego roku. Każda zmiana rytmu deklaracji obrotów dotyczy zawsze całego roku toteż modyfikowanie tego rytmu częściej niż raz na rok jest niemożliwe. Jeżeli nie zmienisz rytmu deklaracji, ten, który ostatnio wybrałeś zostanie automatycznie wznowiony na rok następny.

Kwotę składek możesz obliczyć z pomocą kalkulatora. Na jego stronie należy podać datę otwarcia działalności, rytm płacenia składek, wysokość obrotów, okres dla którego obliczasz składki, typ działalności, odpowiedzieć na pytanie czy korzystasz z pomocy ACCRE.

W przypadku gdy wybrałeś opcję płacenia podatku z działalności wraz z podatkiem od dochodów, do deklaracji o obrotach powinien dołączyć deklarację o wysokości podatku od dochodów (versement fiscal libératoire de l’impôt sur le revenu).

Spóźnione deklaracje lub ich brak

Podane wyżej terminy deklaracji i płatności składek muszą być skrupulatnie przestrzegane. W przeciwnym razie naliczane są kary.

Kara stanowi 1,5 % miesięcznej wartości „plafond de sécurité sociale”. Jako że „plafond de sécurité sociale” jest rewaloryzowany każdego roku, w 2016 roku kara wynosi 49€.

Ostatecznym terminem obowiązującym do zadeklarowania rzeczywistych obrotów jest 31 stycznia roku następnego.

Jeżeli jedna lub kilka deklaracji zostanie pominięta przed ostatecznym terminem 31 stycznia dla obrotów z poprzedniego roku, składki zostają tymczasowo naliczone w na bazie maksymalnych obrotów dla twojego typu działalności i powiększone o 5% lub 15% ich wartości za każdą brakującą deklarację. O decyzji tej zostaniesz powiadomiony listownie. Jeżeli po otrzymaniu takiej decyzji dokonasz brakujących deklaracji przed upływem 3 miesięcy od daty otrzymanego listu, podwyższenie maksymalnych obrotów zostanie obniżone do 3%. Istnieje też możliwość uzyskania dodatkowej ulgi w stosunku do powyższych sankcji ale musisz o nią wystąpić i uzasadnić.

Baza naliczania składek karnych w zależności od rytmu deklarowania i typu działalności

Brakujące deklaracjeSprzedażUsługiKara za każdą brakującą deklarację
Deklaracja miesięczna7 525 €2 909 €+ 5 %
Deklaracja kwartalna22 575 €8 725 €+ 15 %

Przykład

Dla micro-entrepreneur’a, który nie dokonał 2 deklaracji miesięcznych w poprzednim roku urząd naliczy jego składki za te dwa brakujące miesiące miesiące na bazie następujących obrotów :

(2 x 7 525 €) + [(2 x 7 525 €) x (2 x 5 %)] = 15 050 € + 1 505 € = 16 555 €

Zawyżona baza obrotów przyjęta do naliczenia karnych składek zostaje również uwzględniona przy corocznej ewaluacji obrotów służącej do ustalenia czy nastąpiło lub nie przekroczenie progów umożliwiających korzystanie z systemu micro-sociale. Może to spowodować pozbawienie cię prawa do korzystania z tego systemu i przeniesienie do systemu w którym płatność składek jest obowiązkowa bez względu na to czy posiadasz obroty czy nie (Régime des travailleurs non-salariés).

Jeżeli przez okres dwóch lat (24 miesięcy z rzędu) nie deklarujesz obrotów lub deklarujesz brak obrotów, tracisz prawo do sytemu micro-social. Uruchomiona wtedy zostaje procedura o której zostaniesz powiadomiony listownie. Jeżeli chcesz ją zakwestionować musisz w ciągu miesiąca od otrzymania listu dostarczyć brakujące deklaracje lub inne powody upoważniające do zakwestionowania takiej decyzji.

Zamkniecie działalności

Jeżeli postanowisz zatrzymać swą działalność, powinieneś zdeklarować jej zamkniecie w CFE (Centre de Formalités des Entreprises) za pomocą formularza Cerfa n° 13905*03 lub na stronie internetowej www.lautoentrepreneur.fr

Ostatnia deklaracja obrotów powinna zostać dokonana na koniec miesiąca następującego po miesiącu w którym zatrzymałeś działalność, w przypadku comiesięcznego deklarowania obrotów. Na przykład przy zaprzestaniu działalności 1 września ostatniej deklaracji powinieneś dokonać 31 października dla obrotów za okres od 1 lipca do 1 września.

Jeżeli deklarujesz w rytmie kwartalnym, ostatnia deklaracja obrotów powinna zostać dokonana na koniec miesiąca następującego po kwartale, w którym ustała działalność.

 

Przydał Ci się ten artykuł?


by otrzymywać następne.
3 komentarzy do Składki społeczne micro-entrepreneur’a (auto-entrepreneur’a)

 • Dorota  pisze:

  Dzień dobry,
  Mam następujące pytania dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego we Francji:
  Jestem w Polsce tłumaczem i zamierzam przenieść się do Francji do męża i rozpocząć działalność jako autoentrepreneur. Moje dochody są nieregularne i raczej niskie (średnio ok. 500 eur na 3 mies.)

  1. Czy odprowadzając nieregularnie tak niskie składki socjalne będę miała prawo do ubezpieczenia w securite sociale?
  2. Czy stracę ubezpieczenie jeżeli np. przez 6 miesięcy nie będę miała dochodów – i nie będę płaciła składek?
  3. Czy prowadząc działalność będę mogła korzystać z Mutuelle męża?

  Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź,
  Dorota

  • Bożena  pisze:

   Będzie Pani miała prawo do ubezpieczenia zdrowotnego i będzie podlegać CIPAV ze względu na charakter działalności (tłumacz).
   Micro-entrepreneur, który nie płaci składek gdy nie ma obrotów nie jest pozbawiany prawa do opieki zdrowotnej, jedynie nie może skorzystać z chorobowego (jeśli podlega CIPAV). Być może będzie wymagany od Pani minimalny pobyt 3 miesięcy we Francji aby uzyskać prawo do ubezpieczenia (nie jestem pewna czy ten wymóg obowiązuje micro-entrepreneur’a). Przekona się Pani załatwiając formalności.

   Aby mogła Pani skorzystać z „mutuelle” męża, musi on Panią dopisać do tego ubezpieczenia, co będzie możliwe dopiero wtedy, gdy będzie Pani posiadać już swój numer sécurité sociale.

   Jeśli korzysta on z „mutuelle d’entreprise” powinien zgłosić dołączenie Pani w firmie, w której pracuje, jeśli jest pracownikiem najemnym. Jeśli posiada indywidualną „mutuelle”, dołączenie Pani powinien zgłosić bezpośrednio w firmie ubezpieczeniowej.

 • Dorota  pisze:

  Bardzo Pani dziękuję za szybką odpowiedź. Pozdrawiam, Dorota

Napisz komentarz

....