Sécurité Sociale ubezpiecza śmierć bliskiej osoby

Ubezpieczenia | 6 komentarzy

Utrata bliskiej osoby daje prawo do odszkodowania. By je otrzymać musisz złożyć prośbę. Jak, kiedy, gdzie i ile wyjaśni Ci ten artykuł.

Kiedy może być przyznane odszkodowanie ?

Prawo do odszkodowania („Capital décès”) może być przyznane jeśli zmarła osoba znajdowała się w jednej z następujących sytuacji podczas ostatnich trzech miesięcy poprzedzających jej zgon :

 • Była zatrudniona jako pracownik najemny
 • Była bezrobotnym pobierającym zasiłek
 • Pobierała rentę inwalidzką lub rentę z tytułu wypadku przy pracy albo rentę z tytułu choroby zawodowej, której uszczerbek na zdrowiu jest oszacowany na co najmniej 66,6%
 • Posiadała ubezpieczenie Sécurité Sociale

Prawo do odszkodowania z tytułu śmierci bliskiej osoby przysługuje każdemu bezrobotnemu i osobom na jego utrzymaniu w okresie pobierania przez niego zasiłku oraz w ciągu 12 miesięcy po wygaśnięciu prawa do zasiłku.

Kto może ubiegać się ?

Pierwszeństwo przypada osobom będącym w dniu zgonu na całkowitym i permanentnym utrzymaniu zmarłego bez względu na posiadane lub nie pokrewieństwo z poszkodowanym.

W przypadku gdy kilka osób posiada takie pierwszeństwo, odszkodowanie jest przyznawane według następującej kolejności :

 1. Pozostającemu przy życiu współmałżonkowi o ile nie był w separacji lub osobie związanej z poszkodowanym związkiem partnerskim PACS.
 2. Jeśli poszkodowany partnera nie posiadał, odszkodowanie należy się jego potomstwu
 3. W razie braku potomstwa świadczenie to należy się jego przodkom (matka, ojciec, babka, dziadek)
 4. W przypadku gdy poszkodowany nie posiadał wspomnianych wyżej osób na swoim utrzymaniu, prawo do odszkodowania należy się każdej innej osobie pozostającej na jego utrzymaniu w chwili śmierci, takie jak konkubent/konkubina, siostra, brat, lub inne.

Prośba o odszkodowanie może być złożona w okresie nie przekraczającym dwóch lat od daty zgonu.

Chcąc jednak by Twoje prawo do pierwszeństwa zostało uwzględnione musisz zgłosić to roszczenie w ciągu 1 miesiąca od daty zgonu. Każda ubiegająca się osoba składa własną prośbę.

Po upływie miesiąca tracisz prawo do pierwszeństwa ale okres dwóch lat nadal jest ważny by złożyć prośbę o odszkodowanie.

Gdy kilka osób ma pierwszeństwo  

W sytuacji gdy kilku osobom należy się pierwszeństwo, odszkodowanie przyznawane jest według następującej kolejności :

 1. Współmałżonkowi pozostającemu przy życiu i nie będącemu w separacji lub osobie związanej ze zmarłym związkiem partnerskim PACS.
 2. Dzieciom lub wnukom
 3. Przodkom (rodzicom, dziadkom)

Jeśli kilka osób korzysta z pierwszeństwa tej samej rangi, na przykład dzieci, odszkodowanie zostaje podzielone miedzy nimi.

Ange

Osoby nie posiadające pierwszeństwa

W sytuacji gdy żadna z osób posiadających prawo do pierwszeństwa nie zgłosiła go w ciągu miesiąca czasu, inne osoby nie będące na utrzymaniu zmarłego ale uprawnione do roszczenia sobie prawa do odszkodowania mogą się o nie ubiegać.

W takim przypadku odszkodowanie zostanie przyznane według następującej kolejności :

 1. Współmałżonkowi pozostającemu przy życiu i nie będącemu w separacji lub osobie związanej ze zmarłym związkiem partnerskim PACS.
 2. W przypadku ich braku, dzieciom
 3. W przypadku ich braku, przodkom (rodzicom, dziadkom)

Żadne inne osoby nie mają prawa do tego świadczenia (osoby żyjące w konkubinacie, rodzeństwo, itd.) jeśli nie były na całkowitym i ciągłym utrzymaniu poszkodowanego.

Jeśli kilka osób nie posiadających pierwszeństwa i znajdujących się w tej samej randze przysługiwania prawa do odszkodowania będzie się o nie ubiegać, zostanie ono podzielone miedzy nimi.

Jak złożyć prośbę o odszkodowanie ?

Odszkodowanie z tytułu śmierci bliskiej osoby nie jest przyznawane automatycznie.

Aby je uzyskać należy zgłosić wniosek o jego przyznanie.

W tym celu musisz :

 • Wypełnić druk (formulaire S3180) noszący nazwę « Demande de capital décès » ; pamiętać musisz by w nim wskazać własną rangę pierwszeństwa oraz rangę ewentualnych pozostałych osób upoważnionych do ubiegania się o odszkodowanie.
 • Wysłać go do agencji Sécurité Sociale (Caisse Primaire dAassurance Maladie (CPAM) do której należał poszkodowany wraz z następującymi dokumentami :
 • 3 ostatnie odcinki płacowe (bulletins de paie) zmarłego
 • Dokument oficjalny świadczący o pokrewieństwie z poszkodowanym
 • RIB – Twoje dane bankowe
 • Twój dowód tożsamości stwierdzający tożsamość, stan cywilny i obywatelstwo (dowód osobisty lub paszport lub carte de séjour)

Jeśli zgon nastąpił poza terytorium Francji należy dostarczyć akt zgonu do agencji Sécurité Sociale zmarłego .

Jeśli poszkodowany pobierał rentę z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, której uszczerbek na zdrowiu jest oszacowany na co najmniej 66,6%, należy dołączyć do prośby o odszkodowanie ostatni odcinek świadczący o wypłaceniu renty lub początkowe zawiadomienie o jej przyznaniu.

Jeśli osoba ubiegająca się o odszkodowanie jest małoletnia, jej prośba musi być sporządzona przez osobę za nią odpowiedzialną legalnie lub przez sędziego (juge du Tribunal d’Instance). Odszkodowanie może być wypłacone jedynie na konto w banku otwarte na imię i nazwisko nieletniego występującego o to świadczenie.

Oto dokumenty do dostarczenia w zależności od rodzaju więzi z poszkodowanym :

 • Współmałżonek : ksero książeczki rodzinnej (Livret de famille) jeśli taką posiadasz lub  odpis aktu małżeństwa (Acte de mariage) i jego tłumaczenie
 • Partner PACS : dokument wydany przez greffe du tribunal d’instance który zarejestrował związek
 • Potomstwo : ksero Twojej lub zmarłego książeczki rodzinnej (Livret de famille) jeśli taką posiadasz lub Twój odpis aktu urodzenia (Acte de naissance) i jego tłumaczenie lub każdy inny oficjalny dokument stwierdzający pokrewieństwo z poszkodowanym
 • Przodkowie : ksero Twojej książeczki rodzinnej (Livret de famille) jeśli taką posiadasz lub każdy inny oficjalny dokument stwierdzający pokrewieństwo z poszkodowanym

Wysokość odszkodowania

Przepisy dotyczące naliczania odszkodowania zmieniły się z dniem 1 stycznia 2015 roku i jego wysokość zależy od daty zgonu.

Dla osób zmarłych przed 1 stycznia 2015 roku, kwota odszkodowania zależy od dochodów zmarłego. Odpowiada ona :

91,25 x podstawowy zarobek dzienny

Podstawowy zarobek dzienny stanowi 1/91,25 kwoty odpowiadającej 3 pensjom poprzedzającym datę zgonu.

Odszkodowanie nie może jednak być niższe od 1% rocznego pułapu Sécurité Sociale  (plafond annuel de la sécurité sociale) ani wyższe od ¼ tego pułapu.

W 2014 roku pułap ten wynosi 37 548 € (jest on rewaloryzowany każdego roku), wartość odszkodowania mieści się w granicach :

Minimum 375,48€

Maximum 9 387€

Wysokość odszkodowania z tytułu śmierci osoby, której zgon nastąpił w jakimkolwiek terminie począwszy od 1 stycznia 2015 roku nie jest uzależniona od wysokości zarobków natomiast podlega warunkowi przepracowania co najmniej 10 miesięcy. Odszkodowanie to stanowi obecnie kwotę stalą rewaloryzowaną każdego roku. W 2015 roku wynosi ono 3 400€.

Pełna kwota przysługującego świadczenia może być Ci przyznana jedynie wtedy, gdy jesteś jedynym beneficjentem (jesteś jedyną osoba z najwyższej rangi pierwszeństwa). Jeśli kilka osób tej samej rangi pierwszeństwa ubiega się o to odszkodowanie zostanie ono miedzy nimi podzielone.

Odszkodowanie z tytułu śmierci osoby bliskiej nie podlega składkom społecznym i zdrowotnym ani podatkom.

Prócz odszkodowania masz również prawo do zasiłku dla wdowy/wdowca lub renty rodzinnej.

Przydał Ci się ten artykuł?


by otrzymywać następne.
6 komentarzy do Sécurité Sociale ubezpiecza śmierć bliskiej osoby

 • Kinga  pisze:

  Witam
  Otrzymałam dzisiaj pismo z Francji z Seciuryty Social ze mój syn ie otrzyma renty po zmarłym tacie. Ja z ojcem dziecka żyłam w nieformalnym związku a partner pobierał zasiłek z Caf. Co mam w tej sytuacji zrobić gdzie sie udać

  • Bożena  pisze:

   Odmowa jaką Pani otrzymała powinna być uzasadniona. Przypuszczam że takie uzasadnienie jest w liście sprecyzowane. Jakie ?
   Uzasadnienie odmowy jest ważne aby wiedzieć czy można je prawnie podważyć. Jeżeli tak, to należy odwoływać się od podjętej przez Sécurité sociale decyzji. Nie jestem w stanie nic więcej poradzić nie znając powodu dla którego podjęto decyzje odmowną.
   W liście jaki Pani otrzymała napisane jest również ile ma Pani czasu na odwolywanie się (zwykle są to dwa miesiące od daty decyzji) i do kogo należy takie odwołanie skierować.

 • Robert  pisze:

  Witam. Pracuję we Francji od czerwca 2016 r. W tym roku w styczniu umarł mój tata czy należy mi się jakieś odszkodowanie z tego tytułu, jeżeli tak to jak się to załatwia?

  • Bożena  pisze:

   Jeżeli ma Pan na myśli odszkodowanie francuskie to zależy ono przede wszystkim od tego czy ojciec Pana pracował we Francji. Jeżeli tak to być może jakieś odszkodowanie może Pan uzyskać ze strony Sécurité sociale ale nie znając szczegółów sytuacji nie mogę nic więcej podpowiedzieć. Nie sprecyzował Pan nawet kiedy miała miejsce śmierć ojca.

   We wpisie pod którym napisał Pan komentarz są wszystkie informacje na temat tego rodzaju odszkodowania i komu się ono należy.

   Jeżeli ojciec pracował we Francji i w chwili zgonu posiadał ubezpieczenie typu „Prévoyance” to odszkodowanie może być dużo wyższe niż to z Sécurité sociale. Ale i tu nic więcej nie jestem w stanie podpowiedzieć nie znając sytuacji Pana ani ojca.

 • Lysak Helena  pisze:

  ,,,, 19/05/17 zmarł mój ojciec był emeryt em w polsce nigdy nie pracował we Francji Ja pracuję we Francji, 10 lat płacę składki sécurité sociale complémentaire czy należy mi się jakaś odprawa pogrzebowa z tytułu śmierci ojca

  • Bożena  pisze:

   Nie, nic takiego nie istnieje. Może Pani liczyć jedynie na świadczenie ZUS.

Napisz komentarz

....