RSA

Różne | 15 komentarzy

RSA jest świadczeniem, które zapewnia minimalne dochody osobom niepracującym. Dowiesz się tu komu, na jak długo i kiedy ono przysługuje oraz jak wystąpić o jego przyznanie.

Aby otrzymać RSA nie można posiadać dochodów z pracy. Jeżeli pracujesz np. na częściowy etat albo jesteś micro-entrepreneur’em (poprzednio auto-entrepreneur), nie możesz skorzystać z RSA ale być może przysługuje ci „Prime d’activité”.

Osoby korzystające z RSA muszą deklarować swe dochody co 3 miesiące. Najprościej jest skorzystać z deklarowania drogą internetową.

Czym jest RSA ?

RSA jest świadczeniem uzupełniającym bardzo niskie dochody, tak aby ich wysokość mogła osiągnąć poziom dochodów gwarantowanych (revenu garanti), które odpowiadają maksymalnej wartości RSA.

Dochody gwarantowane są sumą :

 • kwoty ryczałtowej, której wysokość zależy od składu rodziny i ilości dzieci i
 • 62% dochodów z aktywności zawodowej członków rodziny

Gwarantowane dochody = kwota ryczałtowa + 62% dochodów z aktywności zawodowej

Jeżeli dochody rodziny (łącznie z zasiłkami) są niższe od kwoty ryczałtowej, różnica miedzy nimi odpowiada RSA.

RSA = Gwarantowane dochody – (wszystkie dochody rodziny + ryczałt mieszkaniowy)

Do ustalenia wysokości wszystkich dochodów rodziny oblicza się średnią miesięczną z aktywności zawodowej, zasiłków i innych istniejących dochodów z 3 ostatnich miesięcy poprzedzających złożoną prośbę (lub ostatnią deklarację).

Uzupełnienie dochodów z aktywności zawodowej, równe 62% tych dochodów, odpowiada świadczeniu „Prime d’activité”, o które trzeba złożyć wniosek w razie podjęcia pracy.

W zależności od dochodów rodziny (łącznie z zasiłkami) w stosunku do kwoty ryczałtowej i posiadaniu lub braku dochodów z aktywności zawodowej, rodzina może skorzystać z RSA albo z „Prime d’activité”.

W przypadku braku jakichkolwiek dochodów z aktywności zawodowej, przyznane zostaje RSA w wysokości pozwalającej osiągnąć poziom kwoty ryczałtowej.

Jakie warunki trzeba spełniać ?

Generalnie RSA przysługuje gdy spełniasz następujące warunki :

 1. Mieszkasz we Francji na stałe i w sposób ciągły, tzn. okresy nieobecności nie przekraczają 3 miesięcy. Za osobę żyjącą na stałe uważa się osobę przebywającą na terytorium Francji 9 miesięcy na 12. Osoby żyjące zagranicą nie mają prawa do RSA.
 2. Masz przynajmniej 25 lat, chyba że masz na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko (lub dziecko ma się wkrótce narodzić). Dla osób w wieku 18-25 lat istnieje świadczenie zwane „Garantie jeunes” (patrz niżej)
 3. Posiadasz obywatelstwo francuskie lub przynajmniej 5 lat ciągłego pobytu we Francji.
 4. Nie jesteś uczniem, studentem ani stażystą (z wyjątkiem szkoleń zawodowych). Dopuszczane są jednak wyjątki przyznawane niekiedy przez Conseil départemental. Osoby samotnie wychowujące dzieci mające prawo do podwyższonego RSA nie są objęte tym warunkiem.
 5. Nie jesteś na urlopie wychowawczym, bezpłatnym ani w dyspozycji pracodawcy. Warunek ten nie dotyczy osób mających prawo do podwyższonego RSA
 6. Posiadasz dochody niższe od dochodów gwarantowanych dla twojej sytuacji rodzinnej

5-letni pobyt nie jest wymagany :

 • w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci – przysługuje im podwyższone RSA (RSA majoré)
 • w stosunku do cudzoziemców, którzy pracowali we Francji i znaleźli się w sytuacji tymczasowej niezdolności do pracy z przyczyn zdrowotnych, z powodu szkolenia zawodowego albo utraty pracy (i są zarejestrowani w Pôle Emploi). W stosunku do cudzoziemców CAF i MSA mogą mieć dodatkowe wymagania, również w stosunku do ich współmałżonka i dzieci.

Jeżeli współmałżonek (partner) na którego imię i nazwisko figuruje RSA (allocataire) przyznane na całą rodzinę opuści terytorium Francji na okres przekraczający 3 miesiące, współmałżonek pozostający we Francji może zwrócić się o przyznanie RSA na niego. Wtedy wysokość RSA zostanie przeliczona zgodnie z jego aktualną sytuacją osobistą i stanie się on oficjalnym beneficjentem RSA (allocataire).

Jeżeli współmałżonek /partner zostający we Francji ma poniżej 25 lat, nie może skorzystać z RSA, chyba że ma dzieci na utrzymaniu, wtedy będzie to RSA podwyższone.

Kto nie ma prawa do RSA ?

Z RSA nie mogą skorzystać następujące kategorie osób :

 • Uczniowie i studenci
 • Osoby będące na urlopie wychowawczym
 • Osoby będące na urlopie bezpłatnym
 • Osoby będące w dyspozycji pracodawcy
 • Osoby w wieku poniżej 25 lat
 • Obywatele Unii Europejskiej przybyłe do Francji w celach zarobkowych i pozostające na jej terytorium tylko w tym celu.

Jednym z kryteriów decydujących o przyznaniu lub nie RSA jest wykazanie swego prawa do świadczeń socjalnych (np. zasiłku dla bezrobotnych, emerytury, renty inwalidzkiej) i alimentów.

Czy partner(ka) jest uwzględniany w przyznawaniu RSA ?

Osoba z którą żyje ubiegający się o RSA (współmałżonek(ka), partner(ka) Pacs, konkubin) jest uwzględniana przy naliczaniu wysokości RSA. Jej dochody również :

 • Jeżeli jej obecna aktywność zawodowa jest zadeklarowana we Francji albo posiadał(a) zadeklarowaną aktywność zawodową we Francji
 • Lub jeśli w momencie składania prośby o RSA był(a) na zwolnieniu lekarskim lub szkoleniu zawodowym albo na liście bezrobotnych (w Pôle emploi)
 • Lub jeśli posiada prawo do pobytu we Francji albo mieszka we Francji od co najmniej 3 miesięcy

Jakie dochody są uwzględniane ?

O przyznawaniu RSA decydują dochody netto wszystkich członków rodziny za okres 3 ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie prośby. Na ich podstawie obliczona zostaje średnia miesięczna.

Uwzględniane są następujące rodzaje dochodów (lista ta nie wyczerpuje wszystkich rodzajów dochodów) :

 • Dochody z aktywności zawodowej (z pracy najemnej i niezależnej aktywności zawodowej)
 • Wynagrodzenie otrzymywane w czasie szkoleń i staży zawodowych (podchodzących pod art. 9 ustawy n° 2006-396 z 31 marca 2006 o równości szans)
 • Pomoc finansowa dla pracowników na częściowym bezrobociu
 • Zasiłek dla bezrobotnych – ARE i ASS
 • Świadczenie chorobowe (indemnités journalières maladie) po upływie 3 miesięcy jego pobierania
 • Świadczenia z tytułu urlopu macierzyńskiego i wychowawczego
 • Świadczenie dla osób niepełnosprawnych AAH, łącznie z jego dodatkami (complément de ressources i majoration pour vie autonome)
 • Renty, emerytury i alimenty
 • Dochody pochodzące z oszczędności i inwestycji
 • Dochody z nieruchomości
 • Korzyści w naturze (czeki na transport, bony restauracyjne (chèques restaurant), bezpłatne posiłki, prezenty okolicznościowe (np. ślubne), itp.
 • Dochody z zasiłków

Przy deklaracji dochodów podaje sie ich wartości netto.

Oto zasiłki uwzględniane przy ocenie prawa do RSA :

 • Zasiłki rodzinne (AF – allocations familiales)
 • Uzupełnienie rodzinne (CF – complément familial)
 • ASF  – (allocation de soutien familial)
 • Świadczenia z tytułu urlopu wychowawczego (PAJE – prestation d’accueil du jeune enfant i CLCA – complément de libre choix d’activité)
 • APE – (allocation parentale d’éducation)

Warto wiedzieć, że ASR (Allocation Spécifique de Reclassement) nie należy do dochodów typu profesjonalnego.

Jakie dochody nie są uwzględniane ?

Istnieje grupa zasiłków i świadczeń socjalnych, które nie są brane pod uwagę przy ocenie prawa do RSA i jego wysokości. Należą do nich :

 • Świadczenie z tytułu narodzin dziecka (prime naissance lub prime adoption)
 • Świadczenie Complément de libre choix du mode de garde
 • AEEH (Allocation d’éducation de l’enfant handicapé) i związane z nim dodatki
 • Świadczenie na rozpoczęcie roku szkolnego ARS (Allocation de rentrée scolaire)

Oprócz powyższych zasiłków istnieją również pewne dochody, które nie są uwzględniane przy RSA :

 • Bursy studenckie przyznane przez edukację narodową i departamentalną
 • Odszkodowania dla ofiar wypadków przy pracy
 • Odszkodowanie z sécurité sociale na śmierć bliskiej osoby
 • Premia „prime de retour à l’emploi” przyznawana osobom korzystającym z ASS (allocation de solidarité spécifique)

W przypadku gdy osoba składająca wniosek o RSA lub członek jej rodziny podejmuje pierwsze zatrudnienie lub powraca do aktywności zawodowej albo rozpoczyna szkolenie zawodowe, przez okres 3 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia aktywności zawodowej lub szkolenia, CAF lub MSA nie uwzględniają dochodów rodziny przy naliczaniu wysokości RSA przez okres maksymalnie 4 miesięcy.

Wysokość RSA

Wielu czynników jest brane pod uwagę przy obliczaniu wysokości RSA (np. wiek dzieci) jednak zależy ono przede wszystkim od składu rodziny i jej dochodów.

Wysokość RSA w 2016 roku w zależności od składu rodziny

Skład rodzinyWysokość RSA
Osoba samotna524,68 €
Osoba samotna z 1 dzieckiem787,02 €
Osoba samotna z 2 dzieci944,43 €
Za każde dodatkowe dziecko209,86 €
Bezdzietna para787,02 €
Para z 1 dzieckiem944,43 €
Para z 2 dzieci1 101,84 €
Za każde dodatkowe dziecko209,86 €

Jeżeli osoba występująca o RSA jest właścicielem swego mieszkania/domu (i nie spłaca zaciągniętego na nie kredu) lub korzysta z bezpłatnego zakwaterowania albo z zasiłków mieszkaniowych APL lub ALS, wysokość RSA jest pomniejszona o wartość ryczałtu mieszkaniowego zwanego « forfait logement » (a nie o rzeczywistą wartość przyznanego zasiłku na mieszkanie). Zależy on od składu rodziny i jest regularnie rewaloryzowany. W 2016 roku wynosi on 62,90€ dla jednej osoby, 125,80€ dla dwóch, 155,68€ dla trzech i więcej.

Możesz wstępnie ocenić wysokość RSA odpowiadającego twojej sytuacji za pomocą symulatora.

Podwyższone RSA (RSA majoré)

Osoby samotnie wychowujące dzieci mogą skorzystać z podwyższonego RSA. Dotyczy to osób niezamężnych, wdowy/wdowców i osoby żyjące w separacji. Osoby te mogą ubiegać się o RSA nawet jeśli mają mniej niż 25 lat, są uczniami, studentami, stażystami bez wynagrodzenia, są na urlopie wychowawczym, urlopie bezpłatnym lub w dyspozycji pracodawcy lub są cudzoziemcami przebywającymi we Francji mniej niż 5 lat.

Konieczne jest dostarczenie dowodów, że osoba rzeczywiście samotnie wychowuje dziecko lub dzieci.

Prawo do uzyskania podwyższonego RSA otwiera się (pod warunkiem braku dochodów) w miesiącu zaistnienia jednego z poniższych wydarzeń :

 • Narodziny dziecka
 • Deklaracja ciąży
 • Separacji lub śmierci współmałżonka(i)
 • Wzięcia dziecka na utrzymanie
 • Złożenia wniosku o podwyższone RSA jeśli jedno z powyższych wydarzeń miało miejsce wcześniej

Istnieją też szczególne sytuacje pozwalające na przyznanie prawa do podwyższonego RSA. Należą do nich na przykład sytuacje, gdy współmałżonek jest aresztowany lub uwieziony od co najmniej miesiąca lub hospitalizowany bez świadczenia chorobowego ani świadczenia AAH (allocation adulte handicapé).

Zwykła rozłąka geograficzna (séparation géographique) rodziców nie stanowi podstawy do przyznania podwyższonego RSA.

Świadczenie to jest przyznawane na okres 12 miesięcy z rzędu lub nie, poczynając od daty zaistnienia wydarzenia nadającego statut rodzica samotnie wychowującego dziecko lub daty złożenia wniosku. Aby skorzystać z pełnego okresu 12 miesięcy należy złożyć wniosek najpóźniej 6 miesięcy od daty wydarzenia otwierającego do zasiłku prawo. Jeżeli wniosek zostanie złożony później, okres ten skraca się proporcjonalnie do pozostałego do wykorzystania czasu. Możliwe jest jednak przedłużenie prawa do tego zasiłku do czasu, gdy najmłodsze dziecko osiągnie wiek 3 lat, pod warunkiem, że drugie z rodziców nie partycypuje w kosztach wychowania lub w wypadku owdowienia. Totalna ilość miesięcznych wypłat podwyższonego RSA jest ograniczona do 18. W przypadku gdy jedno z dzieci ma mniej niż 3 lata, świadczenie to jest przyznawane automatycznie ale tylko do chwili gdy osiągnie ono wiek 3 lat.

Weźmy przykład osoby, która od lipca 2015 samotnie wychowuje dziecko. Ma ona 6 miesięcy na złożenie wniosku, czyli do 31 grudnia 2015, aby skorzystać z 12 miesięcy zasiłku. Zasiłek jej przysługuje do 31 grudnia 2016 roku (przez 18 miesięcy). Jeżeli wystąpi o zasiłek w ciągu pierwszych 6 miesięcy, np. w sierpniu 2015 r, będzie mogła pobierać zasiłek przez 12 miesięcy, czyli do lipca 2016 roku. Jeżeli wystąpi o zasiłek po upływie 6 miesięcy od wydarzenia, np. w maju 2016 roku, będzie pobierać zasiłek przez 8 miesięcy, bo posiada do niego prawo jedynie do 31 grudnia 2016 roku. Reasumując, czas przysługiwania wynosi 18 miesięcy a czas pobierania 12 miesięcy.

Gdy wyczerpiesz swe prawa do dodatku podwyższającego RSA, odzyskujesz swój poprzedni statut.

Wysokość podwyższonego RSA dla osoby samotnej bez dochodów

Sytuacja samotnej osobyRSA gdy nie masz dodatku na mieszkanieRSA gdy masz dodatek na mieszkanie
Kobieta w ciąży bez dzieci673,75 €610,79 €
Osoba z 1 dzieckiem898,33 €772,41 €
Osoba z 2 dzieci1 122,92 €967,75 €
Osoba z 3 dzieci1347,50 €1191,08
Za każde dodatkowe dziecko224,58 €

RSA nie może być podzielone miedzy dwoma rodzicami w chwili rozstania.

Wysokość przysługującego ci RSA możesz sprawdzić za pomocą symulatora.

Garantie jeunes

„Garantie jeunes” jest na razie świadczeniem eksperymentowanym i wprowadzanym stopniowo, dlatego jest dostępne jedynie w niektórych regionach Francji. W 2017 roku powinno objąć całe terytorium Francji.

Stanowi ono pomoc w integracji zawodowej młodym osobom odrzuconym przez rynek pracy i bez dochodów, którym zależy na odzyskaniu aktywności zawodowej. Polega na towarzyszeniu im w poszukiwaniu pracy lub szkolenia zawodowego dzięki podpisaniu umowy w lokalnej placówce zwanej « mission locale ». Wymaga więc zaangażowania się w poszukiwanie pracy i obowiązkowego uczestniczenia w warsztatach organizowanych w tym celu.

„Garantie jeunes” dotyczy osób bezrobotnych w wieku 18 – 25 lat, które wyczerpały swe prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

Wysokość wsparcia finansowego w ramach akcji misji lokalnej jest taka sama jak RSA.

W przeciwieństwie jednak do klasycznego RSA, przyznanie « garantie jeunes » jest uwarunkowane wykazaniem się dwoma latami pracy na pełen etat (lub 3 214 godzin) w ciągu ostatnich 3 lat lub w ciągu 3 lat i 6 miesięcy jeżeli zdarzały się okresy bezrobocia.

Za okresy pracy uznawane są kontrakty CDI, CDD, praca doraźna typu Interim, praca przeplatana praktyką zawodową (alternance) ) i przysposobienie zawodowe (apprentissage).

Nie są uznawane okresy szkoleń zawodowych, staży, służby obywatelskiej lub dobrowolnej służby cywilnej.

Okresy pracy z kontraktem typu CTP (contrat de transition professionnelle) lub CRP (convention de reclassement personnalisé) zaliczane są do okresów bezrobocia.

Jak złożyć wniosek ?

Dwie instytucje zajmują się RSA :

 • MSA (Mutualité Sociale Agricole) gdy wnioskodawca lub jego współmałżonek, partner(ka) PACS lub konkubin(a) podlegają systemowi opieki zdrowotnej dla rolników. Jeśli jedno z nich korzysta już ze świadczeń z CAF, wtedy wniosek o RSA należy również złożyć w CAF
 • CAF (Caisse d’Allocations Familiales) dla wszystkich pozostałych przypadków

Każdy kto chce złożyć wniosek o RSA musi umówić się na spotkanie w CAF (lub MSA) i dostarczyć następujące dokumenty :

·      wypełniony formularz cerfa 13880, który można ściągnąć z Internetu.

·      Dowody na każdy okres pracy najemnej : kopia umowy o pracę, w przypadku godzin nadliczbowych dokument je wyszczególniający (np. bulletin de paie) lub kopie zaświadczeń pracodawcy (attestations d’employeur) wydawanych zawsze przy rozwiązaniu umowy o pracę albo odcinki płacowe (bulletin de paie).

·      W przypadku niezależnej aktywności zawodowej : kopię rejestracji w rejestrze zawodowym, np. RCS lub RM i dokument podatkowy świadczący o wysokości obrotów.

Podczas takiego spotkania urzędnik dokonuje testu pozwalającego ustalić, czy RSA przysługuje czy nie i podaje ewentualną listę brakujących dokumentów, wymaganych w zależności od sytuacji wnioskodawcy

Samemu również można wstępnie oszacować czy RSA przysługuje czy nie dzięki internetowej symulacji.

RSA jest świadczeniem przyznawanym na ognisko domowe toteż składając wniosek trzeba określić, kto reprezentuje rodzinę w MSA lub CAF. Osobę taką nazywa się „allocataire”. Jeżeli jeden z członków rodziny korzysta już ze świadczeń socjalnych z MSA lub CAF, rola „allocataire” RSA przyznana zostaje automatycznie tej samej osobie. Zmienić to można dopiero po upływie roku, wcześniej jest to możliwe pod warunkiem, że zaistniały zmiany w sytuacji zainteresowanych.

RSA jest przyznawane jedynie na okres 3 miesięcy od daty złożenia wniosku i wypłacane w rytmie miesięcznym.

W razie odmowy, jeżeli wiesz, że RSA ci przysługuje, możesz kwestionować tę decyzję w ciągu dwóch miesięcy odwołując się do prezydenta rady departamentalnej (Président du Conseil départemental), który weryfikuje dostarczone dokumenty i zasadność odmowy. Jeżeli jego decyzja będzie pozytywna a CAF lub MSA ponownie ją odrzuci, wtedy możesz odwoływać się w sadzie administracyjnym (Tribunal Administratif). Możesz również zwrócić się do mediatora CAF lub MSA. Należy do niego napisać list wyjaśniający sytuację i przedstawiający twoje argumenty.

Kontrole

Osoby korzystające z RSA mają obowiązek deklarować swe dochody co 3 miesiące oraz informować o zmianach w sytuacji zawodowej, rodzinnej, finansowej i socjalnej. W przypadku braku lub spóźnionej deklaracji albo pominięcia danych, które powinny być zadeklarowane, CAF i MSA domagają się zwrotu kwot niesłusznie wypłaconych (indus) i doliczają do nich kary.

CAF i MSA posiadają własnych inspektorów do kontroli sytuacji osób pobierających zasiłki. Jeżeli dostrzeżona zostanie dysproporcja miedzy poziomem życia i deklarowanymi dochodami, prawo do RSA zostaje na nowo egzaminowane na bazie ryczałtowej ewaluacji elementów determinujących poziom życia.

Przydał Ci się ten artykuł?


by otrzymywać następne.
15 komentarzy do RSA

 • beata  pisze:

  jezeli nie mam aktywnosci zawodowej od roku czy maja prawo zabrac RSA i APL ?

  • Bożena  pisze:

   Nie ma obawy odebrania jeśli dokonuje Pani regularnie niezbędnych deklaracji i sytuacja pozostaje taka sama. Trzeba jednak wiedzieć, że przyznanie RSA zobowiązuje do poszukiwania pracy więc może być Pani wezwana aby wykazać że jej rzeczywiście poszukuje.

   • beata  pisze:

    Dziekuje za opowiedz ale i tak nam zabrali wszystko choc od kwietnia mam umowe o prace ale na dwie godziny dziennie ,teraz czekam na odpowiedz i nic.

 • sid  pisze:

  jesli nie masz stalego pobytu i nie jestes zarefestrowany w U.P ,nie masz praw do rsa, pozatym w niektorych depatamentach caf wprowadza dowolne rozwiazania mimo 5-letniego pobytu,i zarejestrowania w UP, i szukajac pracy,ja juz nie mam rsa a mialem je po zasilku i przed rozpoczeciem kursu zawodowego,

  pani beato jest pani w departamecie gdzie caf wprowadzil dowolne rozwiazania 2 godziny dzienie to za malo,min to 90 na miesiac lub 120 na try,,,,

  ciao

 • Karolina Strasbourg  pisze:

  Witam serdecznie. Jeśli przyjechałam z rodziną (2 dzieci, mąż i ja) w sierpniu 2014 r. to przysługuje mi jakiekolwiek świadczenie jeśli córka 6 września 2014 r. skończyła 3 lata ? Właśnie się dowiedziałam o różnych zasiłkach i czy za ten 1 miesiąc tj. od sierpinia do września 2014 r. przysługuje mi jakikolwiek zasilek ? Dodam, ze tylko mąż pracuje.Ja byłam na urlopie wychowawczym. Bardzo proszę o informację.

  • Bożena  pisze:

   Może Pani wystąpić o ten miesiąc ale nie jestem pewna że prośba zostanie uznana.
   Bardziej uzasadnione wydaje mi się wystąpienie np. o dodatek na mieszkanie, jeżeli wasza sytuacja finansowa na to pozwala.
   Jeżeli męża pensja nie jest wysoka, być może zostanie też mu przyznana „Prime d’activité”.
   Oba tematy opisałam na blogu, proszę je uważnie przeczytać aby ustalić czy dochody wasze dają Wam prawo do takich świadczeń.

 • Magda  pisze:

  Witam serdecznie we Francji jestem 2,5 roku mąż pracuje mamy przyznany dodatek mieszkaniowy, zasiłek rodzinny(dwoje dzieci) oraz Prime aktywności. Do czasu znalezienia pracy moge starać się o zasiłek RSA. Chciałam dodać, że jestem zarejestrowana w urzędzie pracy we Francji.

 • Magda  pisze:

  Witam serdecznie. Mieszkam we Francji z mężem i dwójką dzieci. Mąż pracuje ja nie do czerwca (byłam na urlopie wychowawczym ) jestem zarejestrowana w urzędzie Pracy we Francji. Mąż otrzymuje Prime aktywności, zasiłek rodzinny, i zasiłek rodzinny. Czy do czasu znalezienia pracy mogē starać się o RSA choć nie mam 5 letniego pobytu we Francji?

  • Bożena  pisze:

   Normalnie trzeba wykazać się 5-cio letnim pobytem we Francji. Jeśli Pani pracowała we Francji to może spróbować i wystąpić o RSA, nie ma przecież nic do stracenia, najwyżej Pani odmówią. Zauważyłam, że rożne kasy CAF rożnie traktują interesantów, dlatego warto spróbować.

 • Magda  pisze:

  Serdecznie dziękuję za odpowiedź. We Francji nie pracowałam i nie mam 5-letniego pobytu. Jestem zarejestrowana w urzędzie pracy we Francji. Czy warto starać się o RSA w mojej sytuacji?

 • renata  pisze:

  Witam,zlozylam papiery w RSA pierwszy raz,przedstawilam dokumenty pracy i zasilku dla bezrobotnych,RSA zazadalo dokumentow o zlozeniu deklaracji podatkowych za 2 poprzednie lata,czy musze miec takie deklaracje do zasilku RSA.

  • Bożena  pisze:

   Musi Pani dostarczyć dokumenty o które CAF Panią prosi.

 • Daniel Colmar  pisze:

  Witam chciałbym skorzystac z Rsa. Pracowałem ciągiem 6 lat. Nie mam teraz prawa do zasilku gdyż odszedlem Sam z pracy. Jestem zarejestrowany tylko w pole emploi jakoś osoba szukająca pracy. Czy przysługuje mi Rsa I jak się za to zabrac?

  • Bożena  pisze:

   Odpowiedzi na swoje pytania ma Pan w tekście powyższego wpisu.

  • sid  pisze:

   Daniel trochę nabroiłeś tym odszedlem Sam z pracy.ale jeśli przepracowałeś normalnie rok możesz powalczyć,,articule R121 6 punkt2..Liczy się na plus twój pobyt ponad piec lat i zarejestrowanie w pole emploi,,, jak się za to zabrac?odwiedź caf lub ccas zalezy gdzie mieszkasz,w wioskach idz do mera po namiary placówki,,w departamentach blisko granicy hiszpańskiej mogą próbować sie ciebie zbyć,,widzalem w tv w Nord-Pas-de-Calais wymyśli jeden dzień pracy w tygodniu dla beneficjentów rsa jak euro job w Niemczech nie wiem czy teraz tak tam jest dalej,zależny od departamentu,,,,pozdrawiam

Napisz komentarz

....