Rozwiązanie zawiązku partnerskiego Pacs

Różne | Brak komentarzy

Sposób rozwiązania związku Pacs zależy od przyczyny : rozwiązanie spowodowane zawarciem związku małżeńskiego, separacją lub śmiercią jednego z partnerów.

Rozwiązanie spowodowane zawarciem związku małżeńskiego

Rozwiązanie związku Pacs następuje automatycznie z urzędu jeśli partnerzy lub jeden z nich zawrze związek małżeński.

Data zawarcia małżeństwa stanowi jednocześnie datę rozwiązania Pacs’u.

Gdy jeden z partnerów bierze ślub, urzędnik stanu cywilnego gdzie znajduje się akt urodzenia partnera zawierającego związek małżeński, informuje o tym wydarzeniu kancelarię trybunału TI (tribunal d’instance) lub notariusza, który zarejestrował Pacs. Urzędnik kancelarii sądu lub notariusz rejestruje rozwiązanie Pacs i informuje o tym obu partnerów.

Rozwiązanie w wyniku separacji

Rozwiązanie Pacs przez obu partnerów

Jeżeli partnerzy wspólnie postanowili rozwiązać Pacs, powinni pisemnie zawiadomić sąd lub notariusza (tam gdzie zarejestrowali związek) o jego rozwiązaniu. Dokonuje się tego w formie deklaracji z wykorzystaniem formularza cerfa n° 15429*01

Deklarację taką można złożyć osobiście lub wysłać listem poleconym z potwierdzeniem odbioru, dołączyć należy do niej kopie dowodów tożsamości obu partnerów.

Urzędnik kancelarii sądowej lub notariusz rejestruje rozwiązanie związku i przekazuje zainteresowanym pisemne potwierdzenie.

Jeżeli jeden z partnerów jest cudzoziemcem urodzonym zagranicą , informacja jest rejestrowana w sądzie TGI w Paryżu.

Za datę rozwiązania przyjmuje się datę jego zarejestrowania w sądzie lub u notariusza.

Rozwiązanie Pacs przez jednego z partnerów 

Do rozwiązania związku Pacs nie jest potrzebna obopólna zgoda, jeden z partnerów może tego dokonać unilateralnie. W tym celu musi zwrócić się do komornika (huissier de justice) a ten informuje pisemnie drugiego partnera o takiej decyzji.

Jednocześnie komornik wysyła kopię tego pisma do sądu lub notariusza, tam gdzie związek został zarejestrowany i rozwiązanie zostaje zarejestrowane. Partnerzy otrzymują oficjalne powiadomienie. Jeżeli jeden z partnerów jest cudzoziemcem urodzonym zagranicą, informacja jest również rejestrowana w sądzie TGI w Paryżu.

Rozwiązanie Pacs’u liczy się od daty jego zarejestrowania.

Przypadek Pacs’u zarejestrowanego w konsulacie lub partnerów przebywających zagranicą

Jeżeli Pacs został zarejestrowany w konsulacie i partnerzy nadal przebywają zagranicą, formalności związane z rozwiązaniem załatwia się w konsulacie.

Jeżeli Pacs został zarejestrowany w konsulacie i partnerzy powrócili do Francji, formalności rozwiązania związku również załatwia się w konsulacie w którym był on podpisany i zarejestrowany.

Jeżeli związek został zarejestrowany we Francji a partnerzy przebywają zagranicą, formalności załatwia się w trybunale lub u notariusza u którego Pacs był podpisany i zarejestrowany.

Partnerzy, którzy dokonali rozwiązania związku Pacs powinni upewnić się w urzędzie stanu cywilnego, że zostało ono naniesione w ich aktach urodzenia.

Rozwiązanie spowodowane śmiercią

W przypadku śmierci jednego z partnerów, rozwiązanie związku następuje z datą zgonu.

Urzędnik stanu cywilnego gdzie znajduje się akt urodzenia zmarłej osoby informuje kancelarię sądu w którym związek został zarejestrowany lub notariusza. Urzędnik kancelarii lub notariusz rejestruje rozwiązanie Pacs. Notariusz zawiadamia o tym pozostającego przy życiu partnera.

Pozostający przy życiu partner nie posiada prawa do dziedziczenia, chyba że sporządzony został testament na jego korzyść. 

Rejestracja rozwiązania związku i jego upublicznienie 

Jak wyżej wspomniałam, rejestracji rozwiązania Pacs dokonuje kancelaria sądu, notariusz lub konsulat, czyli ma ona miejsce tam, gdzie został zawarty związek.

Następnie dokonują oni formalności upublicznienia polegającej na powiadomieniu urzędnika stanu cywilnego, który nanosi tę informację do aktu urodzenia każdego z partnerów. Jeżeli jeden z partnerów jest cudzoziemcem urodzonym zagranicą , informacja jest rejestrowana w sądzie TGI w Paryżu.

Następnie urzędnik kancelarii sądu lub notariusz informuje pisemnie partnerów (lub partnera pozostającego przy życiu w przypadku śmierci) o rozwiązaniu związku.

Kancelaria sądu lub notariusz zachowuje następujące dokumenty dotyczące rozwiązania Pacs :

  • Deklarację partnerów dobrowolnie rozwiązujących związek
  • List o decyzji rozwiązania związku jeśli inicjatywa pochodzi od jednego z partnerów
  • Zawiadomienie o zawarciu związku małżeńskiego lub zgonie dostarczone przez urzędnika stanu cywilnego

Konsekwencje wynikające z rozwiązania

Jeżeli decyzja o rozwiązaniu związku Pacs jest przedmiotem sporu miedzy partnerami, mogą zwrócić się do sędziego od spraw rodzinnych (juge aux affaires familiales) w sądzie TGI w celu ustalenia konsekwencji dotyczących majątku i ewentualnego odszkodowania dla strony uważającej się za poszkodowaną.

Przydał Ci się ten artykuł?


by otrzymywać następne.
Napisz komentarz

....