Renta rodzinna dla wdowy lub wdowca (Pension de réversion)

Ubezpieczenia | 30 komentarzy

Wdowa (wdowiec) po osobie posiadającej ogólne ubezpieczenie społeczne ma prawo ubiegać się o rentę rodzinną, o ile spełnia opisane niżej warunki.

Czas trwania związku małżeńskiego nie stanowi kryterium przyznania renty.

O rentę rodzinną może ubiegać się również była małżonka/małżonek. Jeśli zmarła osoba była rozwiedziona, wysokość przysługującej po niej renty rodzinnej jest podzielona miedzy wdowę/wdowca) i byłych współmałżonków, proporcjonalnie do czasu trwania poszczególnych związków małżeńskich.

W przypadku śmierci jednej z osób korzystających z renty, jej cześć przechodzi na beneficjentów pozostających przy życiu.

O rentę rodzinną mogą również wystąpić osoby żyjące w związku (małżeństwo, związek partnerski PAKS, konkubinat).

Warunki przysługiwania

Artykuł ten dotyczy renty naliczanej na bazie emerytury podstawowej ogólnego ubezpieczenia społecznego (Régime Général de Sécurité Sociale), do którego należy wiele różnych funduszy ubezpieczeniowych : Assurance Maladie (fundusz pracowników najemnych), Mutualité Sociale Agricole – MSA (fundusz ubezpieczeniowy rolników), Régime Social des Indépendants en France – RSI (fundusz rzemieślników, handlowców, pracowników niezależnych i wolnych zawodów), fundusze specyficzne różnych branż – SNCF, RATP, EDF, GDF i inne ).

Warunki umożliwiające przyznanie renty rodzinnej (Pension de réversion) :

 • Wykazanie więzi małżeńskiej ze zmarłą osobą (związek partnerski Paks i konkubinat nie dają prawa do renty rodzinnej)
 • Zmarły małżonek/małżonka płacił składki na fundusz emerytalny ogólnego ubezpieczenia społecznego (Régime Général de Sécurité Social) co najmniej 3 miesiące w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających zgon.
 • Mieć skończone co najmniej 55 lat. Osoby młodsze mogą ubiegać się o zasiłek dla wdów/wdowców.
 • Dochody osobiste osoby ubiegającej się o rentę nie mogą przekraczać dopuszczalnych progówSmutek

Progi dochodów

Osobiste dochody roczne osoby występującej o rentę rodzinną nie mogą przekraczać progu odpowiadającemu 2080 razy stawki dziennej SMIC (Salaire minimum interprofessionnel de croissance), czyli najniższej legalnie pensji na pełnym etacie. Jako że jej wysokość ewoluuje w czasie wraz z podwyżkami SMIC , w roku 2015 próg roczny dla osoby samotnej wynosi 19 988,80 €.

Jeśli osoba ubiegająca się żyje w związku (małżeństwo, związek partnerski PAKS, konkubinat), roczne dochody związku nie mogą przekraczać 1,6 razy progu rocznego dla osoby samotnej, co w 2015 roku odpowiada 31 982,08€.

Aby ocenić dochody i przyznać lub nie prawo do renty najpierw porównane zostają dochody z 3 ostatnich miesięcy cywilnych poprzedzających datę przysługiwania renty do kwartalnego progu dochodów, którego wartość w 2015 roku wynosi :

 • 4 997,20 € dla osoby samotnej (19 988,80 : 4)
 • 7 995,52 € dla osoby żyjącej w związku (31 982,08 : 4)

Jeśli rezultat takiego porównania nie spełnia warunków do przyznania renty, dokonuje się porównania progu rocznego (19 988,80 € lub 31 982,08€) z 12 ostatnimi miesiącami cywilnymi, o ile ewaluacja dochodów z dłuższego okresu okazuje się korzystniejsza dla osoby występującej o rentę.

Organizm przyznający rentę rodzinną bierze pod uwagę dochody osobiste wdowy (wdowca) lub byłej małżonki (małżonka). Jeśli osoba ubiegająca się o rentę żyje w związku i nie ma własnych dochodów, wtedy uwzględniane są dochody jej współmałżonka lub partnera.

Jakiego typu dochody są uwzględniane ?

 • Dochody z aktywności zawodowej (zaniżone o 30%)
 • Świadczenia Sécurité sociale (np. renta inwalidzka, zasiłek dla bezrobotnych, itp.)
 • Emerytura podstawowa i uzupełniająca
 • Renty
 • Dochody z kapitału lub dochody z wynajmu nieruchomości będące własnością osoby ubiegającej się lub należące do jej nowego związku. Bez względu na rzeczywiste dochody jakie te własności przynoszą przyjmuje się, że dostarczają one 3% ich wartości handlowej. Nie jest brana pod uwagę własność będąca rezydencją główną.
 • Alimenty (pension alimentaire)

Jakiego typu dochody nie są uwzględniane ?

 • Dochody z aktywności zawodowej zmarłej osoby lub świadczenia pieniężne jakie pobierała, zastępujące dochody z aktywności zawodowej
 • Renta rodzinna pochodząca z funduszu emerytury uzupełniającej wchodzącego w skład ogólnego systemu ubezpieczeń [RRCO, AGIRC, IRCANTEC, MCA, RSI (oprócz adwokatów)]
 • Dodatek na dziecko uzupełniający osobistą emeryturę podstawową osoby ubiegającej się o rentę rodzinną
 • Wartość rezydencji głównej i budynków gospodarstwa rolnego.
 • Dochody z majątku ruchomego i z nieruchomości nabytych wskutek śmierci współmałżonka lub dochody z mienia należącego do wspólnoty majątkowej.
 • Kapitał uzyskany z tytułu polisy ubezpieczeniowej nabytej przez zmarłego na korzyść współmałżonka
 • Emerytura kombatancka
 • Zasiłek dla wdowy/wdowca (Allocation veuvage)
 • Niektóre zasiłki o charakterze pomocy socjalnej , np. zasiłek na mieszkanie

Wysokość renty rodzinnej

Renta rodzinna stanowi 54% emerytury podstawowej jaką otrzymywał zmarły jeśli był na emeryturze. Dodatki, z jakich zmarły korzystał nie są brane pod uwagę.

Wysokość renty nie może jednak być niższa niż 3 403,07 € rocznie o ile zmarły małżonek płacił składki co najmniej 15 lat. Jeśli okres ten był krótszy, wysokość renty jest naliczana proporcjonalnie do okresu płacenia składek.

Jeśli zmarła osoba nie była jeszcze na emeryturze, za bazę do obliczenia uważa się świadczenie emerytalne, do jakiego zmarły miałby prawo, gdyby osiągnął wiek dający mu prawo do pełnej emerytury. Nawet jeśli w momencie śmierci brakowało mu lat lub kwartałów by do niej pretendować.

Dodatki

 1. Osoba korzystająca z renty rodzinnej ma prawo do dodatku na dzieci w wysokości 10% renty o ile ma lub miała i wychowywała co najmniej troje dzieci.

Dodatek ten może być powiększony o 96,21€ miesięcznie jeśli ma ona nadal co najmniej jedno dziecko na utrzymaniu.

Mogą z niego skorzystać osoby, które nie osiągnęły jeszcze wieku dającego prawo do pełnej emerytury (65-67 lat w zależności od daty urodzenia) i nie korzystają z dodatków z tytułu własnej emerytury.

 1. Osoby mające co najmniej 65 lat mogą również skorzystać z dodatku na wiek, w wysokości 11,10% wartości renty o ile wszystkie dodatki z tytułu wieku nie przekraczają progu kwartalnego.

Do tego dodatku mogą pretendować osoby, które są na emeryturze a ich dochody nie przekraczają 2 557,18 € brutto kwartalnie (osobista emerytura + renta rodzinna + dodatki na dzieci). Dodatek ten umożliwia podniesienie renty z 54% na 60%.

Jeśli kwota renty uwzględniająca powyższe dochody ale bez uwzględniania dodatku w wysokości 10% na dzieci, powiększona o dochody osobiste (lub dochody związku jeśli osoba nie posiada dochodów osobistych) przekracza próg kwartalny (4 997,20€ dla osoby samotnej lub 7 995,52€ dla osoby żyjącej w związku), kwota renty zostaje zredukowana.

Przykład

Samotna wdowa posiada własne dochody w wysokości 17 000 € rocznie. Emerytura podstawowa zmarłego małżonka wynosiła 15 000€, renta stanowiąca 54% od 15 000 wynosi 8 100€ rocznie. Suma dochodów razem z rentą stanowi kwotę 25 100€. Jako że próg dochodów dla jednej osoby odpowiada 19 888,80€, renta tej osoby zostanie zredukowana o 5 111,20€ (25 100 – 19 888,80), co daje jej prawo do renty w wysokości 2 988,80€ rocznie.rozpacz

Modyfikacje wysokości renty

Wysokość renty może być modyfikowana wraz ze zmianami, jakie zachodzić mogą w sytuacji osoby, która z niej korzysta.

Dotyczy to przede wszystkim osób, które nie są jeszcze na emeryturze w momencie przyznania im renty. Każda zmiana w sytuacji finansowej może spowodować podwyższenie lub zmniejszenie kwoty renty a obowiązkiem osoby, która z renty korzysta jest zgłoszenie każdej zmiany w jej dochodach.

Ostatnia modyfikacja renty nie może jednak nastąpić później niż :

 • 3 miesięce po dacie odpowiadającej przyznaniu i pobieraniu całości świadczeń emerytalnych : emerytury podstawowej (której poświęcony jest ten artykuł) i emerytury uzupełniającej wypłacanej przez ogólny system ubezpieczeń (np. ARRCO, AGIRC, IRCANTEC, ACM, RSI, itd).
 • Data wyznaczająca wiek emerytalny (60 lub 62 lata w zależności od daty narodzin)

Jak wystąpić o rentę rodzinną

Renta rodzinna nie jest przyznawana automatycznie. Aby ją uzyskać, należy złożyć prośbę w agencji ubezpieczeniowej której podlegał zmarły. Nie ma znaczenia, czy osoba ta była już na emeryturze czy jeszcze nie.

Jeśli aktywność zawodowa zmarłego podlegała rożnym funduszom ubezpieczeniowym, np. funduszowi przeznaczonemu dla pracowników najemnych (Assurance Maladie) i funduszowi pracowników niezależnych (RSI) wystarczy złożyć prośbę w kasie jednego z nich, najlepiej w kasie odpowiadającej ostatniej aktywności.

Aby wystąpić o rentę, należy wypełnić formularz, który można ściągnąć na portalu l’assurance retraite. Można również go otrzymać w agencji, która płaciła emeryturę podstawową zmarłemu lub, w przypadku gdy zmarły nie był jeszcze na emeryturze, w agencji regionalnej.

W formularzu należy, miedzy innymi, podać datę wyjściową, od której ma rozpocząć się płatność renty. Data ta może być ustalona najwcześniej pierwszego dnia miesiąca następującego po złożeniu wniosku o rentę.

Jeśli złożysz wniosek w ciągu roku, który następuje po śmierci zmarłego data wyjściowa może zostać ustalona pierwszego dnia miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym nastąpił zgon ale nie wcześniej niż w pierwszy dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym skończyłaś 55 lat.

Natomiast jeśli złożysz wniosek później data wyjściowa może zostać ustalona najwcześniej pierwszego dnia miesiąca następującego po złożeniu wniosku o rentę i nie wcześniej niż pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym skończyłaś 55 lat.

Jeśli w formularzu nie wskażesz daty wyjściowej zostanie ona ustalona z urzędu nie wcześniej niż pierwszego dnia miesiąca następującego po złożeniu wniosku o rentę, pod warunkiem, że spełniasz warunek wieku.

Emerytura podstawowa i uzupełniająca

Emerytura we Francji jest dwupoziomowa i składa się z emerytury podstawowej i emerytury uzupełniającej. Odprowadzanie składek jest obowiązkowe do obu funduszy.

Różnica między emeryturą podstawową i uzupełniającą polega na sposobie naliczania świadczenia emerytalnego. Emerytura podstawowa jest naliczana na podstawie ilości przepracowanych lat, a właściwie ilości lat podczas których były odprowadzane składki. Natomiast emerytura uzupełniająca jest naliczana w formie punktów : ilość przepracowanych lat jest przeliczana na punkty, które są mnożone przez odpowiedni współczynnik (valeur du point).

Renta rodzinna może być wypłaca również przez fundusz emerytury uzupełniającej (ARRCO, AGIRC, MSA, IRCANTEC, RSI). Kryteria jej przyznania odbiegają nieraz od kryteriów systemu podstawowego. Na przykład niektóre fundusze przyznają prawo do renty w przypadku rozwodu i wejścia w nowy związek, inne nie.

Przydał Ci się ten artykuł?


by otrzymywać następne.
30 komentarzy do Renta rodzinna dla wdowy lub wdowca (Pension de réversion)

 • Ela  pisze:

  Witam serdecznie i najpierw podziękowania za istnienie tego blogu. Dla mnie jest bardzo przydatny i bardzo się cieszę, że na niego trafiłam.
  Moje pytanie jest może głupiutkie, ale przeszukałam internet i nie znalazłam odpowiedzi. Może pani mi pomoże? Otóż siedzę właśnie nad wnioskiem o przyznanie mi renty po zmarłym mężu. W jednej z rubryk mam wpisać ” Nr cotisant” Co to jest? Nie chodzi chyba o numer ubezpieczenia, bo ten pojawia się wcześniej. I gdzie ten numer mogę znaleźć?
  I druga sprawa: czy dom który kupiliśmy wspólnie z mężem mam w końcu wpisywać do formularza, czy nie? Rozumiem, że jego wartość nie jest brana pod uwagę przy obliczaniu renty, ale zasiłek z CAF również nie jest brany pod uwagę, a wpisać go trzeba. Uff.
  Pozdrawiam serdecznie

  • Bożena  pisze:

   Jeżeli składa Pani wniosek do sécurité sociale, proszę mi podać numer formularza cerfa. Znajdzie go Pani w górnym lewym lub prawym rogu. Odszukam go w Internecie i wtedy udzielę pewnej odpowiedzi.

   Natomiast jeżeli wniosek składa Pani w prywatnej agencji ubezpieczeniowej, proszę podać mi sformułowania użyte w formularzu dla wszystkich rubryk domagających się podania numeru zwracając uwagę na organizację formularza. Może on być podzielony na cześć dotyczącą „conjoint survivant” lub „bénéficiaire” czyli Pani i cześć dotyczącą „assuré” czyli męża. W takim formularzu agencja może prosić o numer sécurité sociale Pani męża i numer Pani. Wtedy „numéro cotisant” odnosi się do męża, bo dzięki jego składkom (cotisations) ma Pani prawo do renty po nim.
   Jeśli ma Pani nadal wątpliwości to proszę dać znać.

   • Bożena  pisze:

    Odnośnie drugiego pytania, proszę mi podać polecenie w formularzu.

    • Ela  pisze:

     Witam Pani Bożeno i dzięki za szybką reakcję.
     Mam nadzieję, ze nie spowoduje to bałaganu w blogu, ale obydwie odpowiedzi zamieszcze w tym jednym poście. Otóż formulaz (jak najbardziej) Cerfa13364’02. Kwestia „nr cotisant” jest na stronie 3, a kwestia nieruchomości str8, rubryka 9. : ” Avez-vous, et/ou votre conjoint actuel, concubin ou partenaire PACS a -t-il, des biens mobiliers et/ou immobiliers en France et/ou a l’etranger?”. Zrozumiałam, ze mam, no bo przecież mam ten nasz dom (właściwie jego 1/3, bo sa dorosli synowie). A potem wyzej dopatrzyłam sie wyjasnienia : „Les biens issus de la communaute avec votre conjoint(e) decede(e) ne sont pas a declarer” No więc najpierw , jak ta głupia wpisałam, a potem wykreśliłam?? Oj chyba rozrabiam troszke w tym formularzu.
     No i przepraszam za brak akcentów, ale żeby pisać po polsku podpinam QWERTi :-/
     Pozdrawiam nieodmiennie 🙂

     • Bożena  pisze:

      Jeżeli jest dużo skreśleń to lepiej wydrukować sobie nowy formularz. Mając jego numer znajdzie go Pani bardzo łatwo na Internecie. Chodzi o to, by skreślenia nie skomplikowały formalności.

      Jeśli chodzi o „numéro cotisant” to należy wpisać numer przyznany mu przez instytucję do której wpływały jego składki : „regime général” dla pracowników najemnych czyli „salariés” jakiejkolwiek branży oprócz rolnej, RSI dla pracowników niezależnych, rzemieślników, osób trudniących się handlem, wolnych zawodów, przedsiębiorców, itd., MSA dla rolników i pracowników rolnych i innych systemów.

 • leoniamaj-boekhorst  pisze:

  prosze o pomoc zrozumiec mi – moja emeryture ktora otrzymuje z MSA-wynosi 42eu- byly maz -zmarl – pracowal 58 lat jako b.dobry (bo byl pochodzenia holenderskiego ) rolnik we francji .Chcialabym przejsc na jego emeryture francuska jak to zrobic i jak to wyglada w efekcie koncowym – moja wypracowana emerytura w polsce z pracy 32-letniej wynosi 1119zl.ja mieszkam w polsce

  • Bożena  pisze:

   Musi Pani zwrócić się do działu zajmującego się emeryturami w MSA odpowiadającego miejscu zamieszkania męża. Tam dowie się jak taką emeryturę załatwić. Chodzi o „pension de reversion” .

 • Kinga  pisze:

  Witam mam problem i mam nadzieje ze uzyskam tu jakas pomoc.Mój partner życiowy zginął tragicznie w wypadku samochodowym,mamy razem 3 letniego synka.Ja mieszkam w Polsce a mój partner pobierał zasiłek z CAF i jaka mam szanse zeby dostać rente na synka co musze zrobic gdzie musze pisac,i czy jest wogole jakakolwiek szansa na rente.Jestem w cieszkiej sytuacji bo jestesmy bez srodkow do zycia prosze o pomoc

  • Bożena  pisze:

   Domyślam się że jeśli partner pobierał zasiłek w CAF to znaczy że pracował we Francji. Może Pani wystąpić o odszkodowanie w Sécurité sociale (odpowiednik ZUS’u) zwane „capital décès” lub rentę. Zachęcam do przeczytania wpisu na stronie : http://francjapoprostu.com/securite-sociale-ubezpiecza-smierc-bliskiej-osoby/
   Jeśli zgon partnera miał miejsce niedawno (mniej niż miesiąc temu), to proszę pospieszyć się z tą formalnością aby mieć pierwszeństwo, w przeciwnym razie sprawy komplikują się.

   Jeśli na dzień zgonu partnera był on pracownikiem jakiejś firmy lub jego wypadek lub wypadek nastąpił zaraz po rozwiązaniu umowy o pracę, proszę przestudiować odcinki płacowe partnera (bulletin de paie) i sprawdzić czy figuruje w nich składka typu „Prévoyance”. Jeśli tak to trzeba odszukać agencję ubezpieczeniową do której wpływały składki męża i wystąpić o rentę na dziecko i odszkodowanie z tytułu śmierci partnera.
   Odnalezienie tej agencji jest łatwe poprzez Internet o ile jej nazwa figuruje w odcinku płacowym. Często jednak tak nie jest i tylko słowo „Prévoyance” jest wyszczególnione. Wtedy należy skontaktować firmę, w której partner pracował aby dowiedzieć się w jakiej agencji maż posiadał to ubezpieczanie. Bo jest to ubezpieczenie dodatkowe (poza obowiązkowym Sécurité sociale”) wypłacające w razie zgonu ubezpieczonej osoby, odszkodowanie na wypadek śmierci i rente na dziecko.

   • Kinga  pisze:

    Dziękuje wieć jest nadzieja na to że nasz synek dostanie rente.Ja 10.12.2016 złożyłam dokumenty do naszego ZUS który ma przesłac dokumenty do Francji.
    Mam do Pani wielką prośbę czy pogłaby Pani mi wysłać link do pobrania tych druków o te odszkodowanie bo nie mam pojecia gdzie mogę je pobrac i które dokumenty jeszcze musze wypełnic,bardzo by mi to ułatwiło sytuacje

   • Kinga  pisze:

    Piotr pracował kiedyś w fabryce która już we Francji nie istnieje i przez ostatnie lata nie pracował nigdzie tylko pobieral zasilek z CAF

    • Bożena  pisze:

     Jeżeli nie pracowal to nie posiadal „Prévoyance”; pozostaje jedynie Sécurité sociale.

     • Kinga  pisze:

      Ale mimo wszystko prawnie należy sie naszemu dziecku renta to tez tam musze pisac pismo czy wystarczy ze zlozylam dokumenty w poslkim zus

     • Kinga  pisze:

      witam znalazlam rozliczenie z podatku od roku 1997 do 2002 roku widac ze mial odprowadzane skladki na rente czy takie dokumenty beda mi przydatne do tego zeby syn dostal rente czy lepiej przedloze je w zus

     • Bożena  pisze:

      Nie wiem co załatwia dla Pani ZUS więc nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Nie bardzo rozumiem Pani rozumowanie, tzn. co rozliczenie podatków ma wspólnego z rentą.

 • Teresa  pisze:

  mój mąż który jest już na emeryturze stara się o emeryturę po swojej ex żonie która już nie żyje „pension de reversion” jak również jej drugi mąż też już nie żyje„,czy jest pani w stanie powiedzieć jak to jest przyznawane za jaki okres,czy tylko za okres ich wspólnego pożycia ???,czy Pani coś może mi podpowiedzieć?dodam ze była dość bogatą osobą pracowała ciągle w komersie,mając hotel z restauracją na południu Francji nad morzem

  • Bożena  pisze:

   Fundusz emerytalny przyznający „pension de reversion” weźmie pod uwagę okres trwania poszczególnych związków małżeńskich byłej żony Pani współmałżonka i ustali należącą się mu cześć proporcjonalnie do okresu trwania jego związku z byłą żoną. Weźmie też pod uwagę aktualne osobiste dochody Pani męża i Pani (ressources du ménage). Wysokość emerytury po byłej zonie zależy nie od standardu i posiadanych dochodów za życia lecz od składek jakie wpłacała na fundusze emerytalne.

 • Jerzy  pisze:

  Proszę o informację gdzie mam zgłosić śmierć mamy która otrzymywała emeryturę z Francji na konto w banku w Polsce i nadal wpływa jej emerytura chociaż bank został poinformowany o zgonie i zablokował konto.

  • Bożena  pisze:

   Trzeba zawiadomić kasę emerytalną jeżeli emerytura była załatwiana we Francji, jeżeli w Polsce za pośrednictwem ZUS to proszę dowiedzieć się w ZUS.

 • Iwona  pisze:

  Witam Serdecznie Panią ,
  Chciałam pogratulować i podziękować za istnienie takiego bloga .Od ponad 3 lat mój mąż nie żyje ,szukałam informacji na temat renty wdowiej po mężu i prawa spadkowego .
  Przypadkiem natrafiłam na Pani bloga za co serdecznie dziekuje .
  Blog który Pani prowadzi jest bardzo potrzebny ,zagadnienia w nim są jasne i klarowne ,świetna sprawa i idee .Mnie jeszcze czeka długa droga we Francji kiedy moja sprawa bedzie miała swój koniec i mam nadzieje że pozytywnie się zakończy.
  Serdecznie pozdrawiam i zyczę wszystkiego najlepszego.
  Iwona

  • ela  pisze:

   Pani Iwono, a może majla na priv? Jesteśmy w podobnej sytuacji. Mój mąż również zmarł 3 lata temu. Część tej drogi mam juz za sobą. Pozdrawiam serdecznie
   Ela Prokopek
   PS. jestem na FB

 • Iwona  pisze:

  Witam,
  Pani Elu ,chętnie ,ale kilka jest P.Eli i nie wiem Którą mam zaprosic a wiec proszę na FB jestem -Iwona MK

 • Tomasz  pisze:

  Witam. Mam pytanie. Mój brat zmarł w tamtym roku we Francji będą zatrudnionym i pracował tam na umowę o pracę.
  Staraliśmy się o zasiłek wdowi dla brata żony przez adwokata we Francji. Z pisma które dostał adwokat wynika że musimy sie zwrocic do polskiego organu ubezpieczen spolecznych, ktory w pani brata żony imieniu na specjalnym formularzu skieruje taki wniosek do tejże kasy.
  W Zusie nie bardzo wiedzą o co chodzi i coś tam podali jakieś dokumenty do uzupełnienia żę brat pracował za granicą oraz napisać prośbę do firmy brata o zasiłek wdowi i tyle.
  Może ktoś podsunąć pomysł jak przyśpieszyć ZUS oraz sprawić aby konkretnie podziałali. Wszystkie dokumenty jakie skłądał adwokat zostały im przekazane.
  Z góry dziękuję za pomoc

  • Bożena  pisze:

   Nie znam polskich przepisów ani zasad funkcjonowania ZUS’u ale wiem, że rzeczywiście przez ZUS można załatwić formalności odnośnie francuskiego ubezpieczenia podstawowego, być może też ZUS pomaga a załatwianiu emerytury wypracowanej we Francji. Jednak podejrzana mi się wydaje odpowiedź, że nie widzą o co chodzi…bo powinni wiedzieć.

   To co ewentualnie należałoby się wdowie po bracie zależy przede wszystkim od tego jakie ubezpieczenia posiadał brat i kiedy zmarł. Jeśli nie posiadał żadnego innego oprócz podstawowego ubezpieczenia w Sécurité sociale (Assurance maladie), będącego odpowiednikiem ZUS’u, to konieczne jest zmieszczenie się w okresie jednego miesiąca od daty śmierci ze złożeniem wymaganych dokumentów, w przeciwnym razie traci się prawo do pierwszeństwa i trudno jest wtedy od nich cokolwiek uzyskać. Na temat tego ubezpieczenia pisałam we wpisie na blogu na stronie : http://francjapoprostu.com/securite-sociale-ubezpiecza-smierc-bliskiej-osoby/

   Natomiast jeżeli brat posiadał ubezpieczenie typu „Prévoyance”, tzn. ubezpieczenie na wypadki losowe, wtedy jego żona będzie mogła uzyskać duże bardziej znaczące odszkodowanie z tytułu śmierci męża lub rentę po mężu oraz rentę edukacyjną na każde dziecko, jeśli posiadają dzieci kontynuujące naukę.

   Aby zorientować się czy brat posiadał tego typu ubezpieczenie należy sprawdzić w jego odcinkach płacowych (bulletins de paie) z ostatniej firmy, w której pracował, czy na liście opłacanych składek (w kolumnie po lewej stronie) figuruje pozycja „Prévoyance”. Jeśli tak, to należy skontaktować firmę, w której maż pracował aby uzyskać nazwę i numer telefonu do agencji ubezpieczeniowej. Następnie należy skontaktować tę agencję ubezpieczeniową aby dowiedzieć się jakie dokumenty należy złożyć w celu uzyskania odszkodowania lub wspomnianych wyżej rent. Konieczne będzie podanie numeru Sécurité sociale, tzn. numeru figurującego na karcie ubezpieczeniowej (carte vitale) brata. Bez tego numeru nic nie można załatwić.

   Normalnie, ubezpieczenie typu „Prévoyance” nie jest ubezpieczaniem obowiązkowym ale niektóre firmy zapewniają je swym pracownikom. Jednak w niektórych branżach jest ono obowiązkowe i pracodawca ma obowiązek zapewnić takie ubezpieczenie swym pracownikom. Do branż takich należy sektor budowlany lub branża pracowników zatrudnianych do pomocy w domu. Jeżeli brat pracował w jednej z nich to jego żona będzie mogła skorzystać z tego ubezpieczenia ale musi dokonać niezbędnych formalności. Wymagają one jednak bardzo dużo zachodu i wiele dokumentów do złożenia.
   Nie znam zakresu interwencji ZUS’u ale nie sądzę by zajmował się formalnościami w załatwianiu odszkodowań lub rent należących się z ubezpieczeń prywatnych, do których należą ubezpieczenia typu „Prévoyance”.

   Zona brata powinna ubiegać się również o emeryturę po mężu (pension de reversion). W tym celu należy skontaktować „Assurance retraite” której podlega miejsce zamieszkania brata we Francji.

   • Tomasz  pisze:

    Witam. Mam skany razem z wnioskiem jaki składał adwokat w imieniu brata żony oraz odpowiedź z CORSAT. Na tych biuletynach w pozycji EPR1 jest pozycja „Prévoyance NC TA” i widnieją tam pewny kwoty.
    Mogę prosić o maila abym mógł przesłać pewien dokument i uzyskać poradę co najlepiej zrobić w takiej sytuacji?

    • Bożena  pisze:

     Proszę do mnie napisać korzystając z funkcji „Kontakt”. W jakiej branży pracował brat ? Kiedy zmarł ?

 • Joanna Muras  pisze:

  Witam serdecznie. Chcę zapytac sie w imieniu mojej mamy.
  Zmarł moj tata a raczej uległ wypadkowi i zmarł, miał lat 84 i był na emeryturze z Francji, mama ma lat 82. W jaki sposób trzeba starać sie i gdzie załatwiać wszelkie formalności dotyczące dziedziczenia emerytury dla mamy po tacie ?

  • Bożena  pisze:

   We francuskim urzędzie emerytalnym, który wypłacał emeryturę. Należy poszukać w dokumentach ojca. Być może można to również załatwić za pośrednictwem ZUS.

 • renata  pisze:

  Witam ,mam pytanie jestem w zwiazku malzenskim z funkcjonariuszem terytorialnym ,ile lat musimy byc malzenstwem abym mogla otrzymac reversion po moim mezu, dodam ze on ma do emerytury jeszcze 6 lat.

 • Teresa  pisze:

  witam serdecznie jestem już na emeryturze mieszkam we Francji ,czy może mi Pani podpowiedzieć jaka jest najniższa emerytura we Francji mam tylko 100 trymestry przepracowane .L’Assurance Retraite wypłaca mi część pieniędzy i Humanis. jest tego niewiele 530euro.dlatego chciała bym otrzymać kilka wskazówek od Pani gdzie mogła bym pytać o więcej ,chciała bym wiedzieć jaka jest najniższa emerytura .Wspomne ze otrzymuje też APL który wynosi 130 euro,czy APL tez wlicza sie do emerytury bez APL czynsz mam 470 Euro ,więc moje pobory i egzystęcja są marne
  ..

Napisz komentarz Cancel reply

....