Reforma zasiłku dla bezrobotnych (chômage) : sprawdź czy dotyczy Ciebie !

Agencja pracy | Brak komentarzy

Zmiany wprowadzone w 2014 roku dotyczą kumulacji okresów przepracowanych, kumulacji pensji z zasiłkiem, Seniorów, Interim, osób odchodzących z wyprawą, osób zarabiających ponad 2042€ oraz osób zatrudnionych przez kilku pracodawców.

Kumulacja przepracowanych doraźnie okresów zatrudnienia

Każdy bezrobotny może wydłużyć swoje prawo do zasiłku podejmując pracę nawet na kilka dni.

Kumulowanie okresów tymczasowej pracy z okresem pozostającego mu do wykorzystania prawa do zasiłku dotyczy różnego typu umów o pracę (umowa na okres nieokreślony – CDI, umowa zlecenie – CDD, system pracy tymczasowej Interim).

Podjęta tymczasowo praca pozwala przedłużyć prawo do zasiłku niekiedy nawet o pełen okres trwania tymczasowego zatrudnienia. W osobnym wpisie znajdziesz zasady naliczania dodatkowego okresu prawa do zasiłku.

Kumulacja zasiłku z pensją

Urząd zatrudnienia (Pôle Emploi) uzupełnia pensję (salaire) z podjętej tymczasowo pracy zasiłkiem, o ile ta pensja jest niższa od pensji jaka bezrobotny zarabiał zanim utracił pracę.

Reforma dopuszcza też kumulację kilku okresów zatrudnienia.

Przy kumulacji pensji pochodzącej z podjętej tymczasowo pracy i zasiłku możliwe stają sie dochody przekraczające kwotę zasiłku, jaki otrzymuje bezrobotny w okresach gdy nie pracuje.

Zasady dotyczące takiego kumulowania opisałam w artykule o korzyściach z ostatniej reformy zasiłku dla bezrobotnych.

Seniorzy przekraczający 65-ty rok życia

Obecnie z zasiłków Seniorów odprowadzane są składki ubezpieczeniowe (6,4%), podobnie jak w przypadku zasiłków pozostałych kategorii bezrobotnych.

Przed reformą zasiłki seniorów nie podlegały składkom.

pole-emploi

Intérim

Pewne faworyzujące zasady naliczania zasiłku osobom pracującym w systemie pracy tymczasowej (Intérim) zostały ujednolicone z systemem obowiązującym pozostałe kategorie bezrobotnych. W zamian za utratę niektórych przywilejów osoby te mogą również korzystać z systemu kumulowania okresów przepracowanych z okresem nabytego prawa do zasiłku. Nieliczne specyficzne dyspozycje pozostają jednak bez zmian, na przykład sposób obliczania podstawowej stawki dziennej (salaire journalière de référence) czy honorowanie kontraktów o niepełnym etacie.

Okres oczekiwania na zasiłek – Karencja

Podobnie jak przed reformą tak i teraz każdego bezrobotnego obowiązuje 7 dniowe oczekiwanie na zasiłek, zwane karencją (carence). Do tych 7 dni doliczane są ewentualne dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego.

Ten okres oczekiwania został wydłużony dla bezrobotnych, którzy otrzymali dużą odprawę.

Odprawa, a raczej jej wysokość, decyduje o długości okresu karencji. Przed reformą maksymalny okres oczekiwania z tytułu odprawy nie mógł przekraczać 75 dni, nawet w przypadku bardzo wysokiej wyprawy. Reforma wydłużyła okres maksymalnego oczekiwania do 180 dni (6 miesięcy).

Karencję oblicza się dzieląc kwotę wyprawy przez 90.

Maksymalna karencja dotyczy bezrobotnych, którzy otrzymali odprawę równą lub przekraczającą 16 200 €.

Istnieje jednak wyjątek. Dotyczy on osób zwolnionych z przyczyn ekonomicznych (licenciés économiques). Dla nich okres maksymalnej karencji nadal nie przekracza 75 dni.

Podkreślić należy, ze o ile reforma wydłużyła karencję na niekorzyść osób odchodzących z pracy z wysoką odprawą, o tyle bezrobotni posiadający skromną pensję zanim utracili pracę zostali uprzywilejowani skróconym przez reformę okresem oczekiwania.

Chcąc łatwo uzyskać informacje o długości okresu karencji, czyli datę rozpoczęcia wypłaty oraz wysokość zasiłku, istnieje możliwość dokonania symulacji na stronie Pôle Emploi.

Zarobki przekraczające 2042€

Zasiłki bezrobotnych, których wynagrodzenie przed utratą pracy przekraczało 2042€ brutto zostały nieco obniżone, z 57,4 % na 57 %. Nie dotyczy to osób, które przed wejściem w życie reformy pobierały już zasiłek.

Wzmocnienie praw dla osób zatrudnionych przez kilku pracodawców

Nowa reforma dopuszcza naliczenie zasiłku na podstawie zsumowanych dochodów z kilku umów o pracę.

Umożliwia ona również nabycie nowego prawa do zasiłku w przypadku utraty jednej z kilku aktywności zachowanych w chwili rejestracji w agencji zatrudnienia (Pôle Emploi).

Pensja z utraconej aktywności jest obecnie również brana pod uwagę do naliczania zasiłku.

Nabycie nowych praw do zasiłku po utracie jednej z aktywności opisałam we wpisie dotyczącym osób zatrudnionych u kilku pracodawców.

Przydał Ci się ten artykuł?


by otrzymywać następne.
Napisz komentarz

....