Przeprowadzka : niezbędne formalności

MieszkanieRóżne | 9 komentarzy

Przeprowadzka czyli zmiana adresu wymaga dokonania szeregu formalności. Oto najważniejsze z nich, te których zaniedbanie może skomplikować Ci życie.

Media

Zanim opuścisz zajmowany dotychczas lokal musisz skontaktować EDF (dostawca elektryczności), ENGIE (dostawca gazu, do niedawna GDF Suez), dostawcę wody (np. Lyonnaise des Eaux, Veolia Eau, dostawca komunalny) aby rozwiązać dotychczasowe umowy i spisać stan liczników. Wystarczy zgłosić telefonicznie opuszczenie lokalu by dowiedzieć się jaką procedurę aplikuje dana firma.

Aby rozwiązać umowę na stacjonarny abonament telefoniczny i podpisać nowy wystarczy zadzwonić do operatora. Jeżeli pozostajesz w tym samym regionie geograficznym możesz zachować ten sam numer telefonu. Jeżeli zmieniłeś region i co za tym idzie, numer telefonu, sekretarka automatyczna operatora informuje osoby wybierające Twój stary numer o jego zmianie i podaje nowy.

Przeprowadzka

Poczta

Istnieje możliwość przekazywania przesyłek (listów, paczek, prasy, itd.) na nowy adres. Jeżeli chcesz skorzystać z takiej usługi musisz zgłosić zmianę adresu na poczcie i poprosić o uaktywnienie procedury noszącej nazwę réexpédition définitive nationale”. Usługa ta jest płatna. Istnieją dwie formuły w zależności od czasu trwania okresu reekspedycji. Możesz wystąpić o 6 miesięcy, co kosztuje 25,50€ i może zostać jednorazowo przedłużone o następne 6 miesięcy, za równoważną opłatą. Możesz też z góry wystąpić o 12 miesięcy za opłatą 46€. Okresu 12 miesięcy nie można przedłużyć, poczta nie akceptuje reekspedycji przez okres dłuższy niż rok. Usługa ta dotyczyć może przesyłek pocztowych jednego lub wszystkich adresatów opuszczonego lokalu i nie zawiera ograniczeń związanych z ilością przesyłek.

Jeżeli wystąpisz o skorzystanie z tej usługi zanim opuścisz lokal, możesz to uczynić drogą internetową na stronie poczty

Dokumenty osobiste

Możesz poprosić o wpisanie zmiany adresu w dokumentach tożsamości takich jak dowód osobisty (carte nationale d’identité) jeżeli posiadasz obywatelstwo francuskie, francuskie prawo jazdy (permis de conduire), paszport ale nie jest to obowiązkowe.

Dowód rejestracyjny

Zmiana adresu musi zostać zarejestrowana i wpisana do dowodu rejestracyjnego (carte grise lub Certificat d’immatriculation) Twojego pojazdu. Formalność ta jest bezpłatna do trzeciej zmiany adresu włącznie. Przy czwartej zmianie trzeba wystąpić o nowy dowód rejestracyjny w dowolnej prefekturze lub podprefekturze (sous-préfecture).

Jeżeli posiadasz już nowy model (SIV) dowodu rejestracyjnego o numerach typu AB-123-CD formalności zmiany adresu możesz dokonać bezpośrednio w dowolnej prefekturze lub drogą internetową na jej stronie. Zostanie Ci wtedy wysłana pocztą etykietka z nowym adresem, którą należy wkleić do dowodu w rubryce C 3, w miejscu gdzie figuruje twój poprzedni adres. Jest ona bezpłatna a oczekiwanie zwykle trwa około tygodnia. Niektóre podprefektury przestały przyjmować interesantów w sprawach rejestracji pojazdów i przeszły na obsługę wyłącznie internetową i listowną .

Natomiast jeżeli posiadasz stary model (FNI) dowodu rejestracyjnego o numerach typu 123-AB-45, zmiana adresu jest jednocześnie wymianą modelu dowodu i numerów na nowy typ. W tym przypadku musisz wypełnić formularz będący prośbą o dowód rejestracyjny (demande de carte grise). Otrzymasz go na prefekturze ale możesz również go ściągnąć na Internecie, jest to formulaire cerfa 13750*05

Jeżeli dokonujesz formalności bezpośrednio na prefekturze (lub podprefekturze), wypełnionemu i podpisanemu formularzowi muszą towarzyszyć następujące dokumenty :

 1. dowód tożsamości i jego kopia,
 2. dowód zamieszkania pod wskazanym adresem (justificatif de domicile) i jego kopia, (np. faktura za elektryczność lub za wodę lub telefon),
 3. oryginał aktualnego dowodu rejestracyjnego i jego kopia,
 4. upoważnienie, jeżeli powierzyłeś komuś załatwienie tej formalności.

Możesz też dokonać tej formalności korespondencyjnie. A tym przypadku nie wysyłasz oryginałów, jedynie kopie wymienionych wyżej dokumentów i dołączasz czek na 2,76€. Czek jest niepotrzebny jeżeli dokonujesz formalności w celu skorygowania błędu we wpisanych w dowód danych lub też prosisz o zmianę adresu w ramach trzech pierwszych zmian adresu z nowym modelem dowodu rejestracyjnego. Adres prefektury łatwo znajdziesz na stronie http://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Prefectures

Wymiana dowodu (i tablic) musi zostać dokonana w ciągu pierwszego miesiąca po przeprowadzce, nawet jeśli zamierzasz sprzedać swój pojazd. Jeżeli nie dokonasz tych formalności w ciągu tego okresu to w razie kontroli narażony jesteś na mandat w wysokości 135€.

Oczekując na nowy dowód rejestracyjny otrzymasz dowód prowizoryczny (CPI – certificat provisoire d’immatriculation). Bez niego nie masz prawa korzystać z pojazdu.

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie samochodu

Zmieniając adres zmieniamy często strefę geograficzną wpływającą na wysokość stawki ubezpieczenia samochodowego. Są to strefy specyficzne dla firm ubezpieczeniowych szacujące gęstość ruchu drogowego i związane z nim ryzyko wypadku. Nie musimy wcale mocno oddalić się od poprzedniego miejsca zamieszkania aby znaleźć się w innej strefie ubezpieczeniowej. Dlatego musimy zgłosić zmianę adresu w agencji ubezpieczeniowej. Może to spowodować zmianę wysokości stawki ubezpieczenia, zmniejszyć ją lub zwiększyć. Jeżeli stwierdzisz podwyżkę, masz prawo rozwiązać umowę w toku. Temat ten opisałam szczegółowo w osobnym wpisie poświęconym ubezpieczeniu samochodowym.

Ubezpieczenie mieszkania/domu

Ubezpieczenie mieszkaniowe jest we Francji obowiązkowe.

Przy zmianie miejsca zamieszkania możesz rozwiązać umowę dotyczącą lokalu, który opuszczasz i podpisać nową umowę z inną firmą. Możesz też pozostać w tej samej firmie i poprosić o przeniesienie dotychczasowej umowy na nowe mieszkanie/dom. W takim przypadku zostaną uwzględnione zmiany związane z ilością pomieszczeń, wyposażeniem, itp. Jeżeli stwierdzisz podwyższenie stawki nowego ubezpieczenia, masz prawo rozwiązać umowę w toku. Zasady rozwiązania takiej umowy są te same jak w przypadku ubezpieczenia samochodowego. Porównując wysokość stawki weź pod uwagę zmianę powierzchni i ilość pokoi by ocenić czy podwyższenie kosztu ubezpieczenia jest uzasadnione.

Bank

Jeszcze przed przeprowadzką możesz zgłosić w swojej agencji bankowej zmianę adresu i poprosić o wystawienie książeczki czekowej z nowym adresem. Po przeprowadzce powinieneś przenieść swoje konto do agencji w pobliżu nowego miejsca zamieszkania, jeżeli nie zmieniasz banku.

Jeżeli postanowisz zmienić bank i otworzysz nowe konto, powinieneś przekazać jego RIB (Relevé d’Identité Bancaire) instytucjom które wpłacają pieniądze przelewem na twoje konto lub pobierają automatycznie z twojego rachunku pewne opłaty.

RIB jest dokumentem zawierającym dane twojego rachunku bankowego. Otrzymasz go w kilku egzemplarzach w momencie zakładania rachunku. Znajdziesz go też na końcu książeczki czekowej albo na internetowej stronie twojego rachunku.

Przykładem instytucji, które wpłacają pieniądze przelewem na konto są CAF, CPAM (Sécurité socjale), mutuelle, pracodawca, kasa emerytalna, Pôle emploi, itd.). Firmy, które ściągają automatycznie opłaty to operatorzy telefonii, EDF (elektryczność), Engie (gaz), czynsz, podatki, rożnego typu abonamenty, itp.)

Organizmy państwowe

Najprościej jest skorzystać z serwisu internetowego umożliwiającego poinformowanie o zmianie adresu wielu instytucji  jednocześnie. Możesz tego dokonać klikając tutaj.

Na dole strony należy wybrać przyczynę zmiany adresu czyli „déménagement” i podać datę od której administracja państwowa ma uwzględnić nowy adres. Na koniec kliknąć na guzik „Commencer” aby przejść do kolejnych etapów formularza (dane osobiste, sytuacja przed zmianą adresu, sytuacja po zmianie adresu, instytucje, które informujesz o nowym adresie. Możesz skorzystać z tego serwisu najwcześniej 3 miesiące przed datą przeprowadzki i najpóźniej miesiąc po.

Tą drogą możesz komunikować zmianę adresu dotyczącą Ciebie i osób z tobą mieszkających do CPAM, MSA, CAF, kas emerytalnych (Agirc-Arrco, Caisse Nationale de l’Assurance Vieillesse), Pôle Emploi, Services des Impôts, La Poste, Service d’Immarticulation des véhicules, EDF, Engie, Direct Energie, Caisse de Dépôt, wiele komun (na razie nie wszystkie).

Podatki

Jeżeli skorzystasz z serwisu internetowego podanego wyżej to masz sprawę załatwioną w urzędzie podatkowym. Jeżeli informujesz każdą instytucję z osobna, to urząd podatkowy możesz poinformować osobiście lub listownie podając swoje imię i nazwisko oraz poprzedni adres, ewentualnie numer fiskalny z ostatniego powiadomienia podatkowego (avis d’impôt). Szczegóły dotyczące podatków, wynikające ze zmiany adresu znajdziesz we wpisie o zmianie adresu.

W roku przeprowadzki płacisz podatek za rok poprzedni wiec deklarację podatkową składasz w urzędzie, któremu podlegałeś przed zmianą adresu. Jeżeli nie otrzymałeś formularza deklaracji na nowy adres, możesz wypełnić formularz dziewiczy (lub zadeklarować przez Internet) i złożyć go osobiście lub wysłać bacząc na ostateczną datę składania deklaracji podatkowych. Jeżeli tę datę przekroczysz (każdego roku jest ona inna ale zawsze w maju dla deklaracji na papierze), twój podatek zostanie podniesiony o 10%.

W następnym roku powinieneś otrzymać na nowy adres (jeżeli poinformowałeś o zmianie adresu) formularz wstępnie wypełniony z urzędu, któremu podlegasz po zmianie miejsca zamieszkania. Jeżeli zdarzyłoby się, że go nie otrzymasz, Twoim obowiązkiem jest zadeklarować dochody w terminie, na formularzu dziewiczym lub przez Internet.

Podatek zwany „taxe d’habitation” lub „impôts locaux” odnosi się do lokalu zajmowanego na dzień 1 stycznia danego roku. Oznacza to, że w roku przeprowadzki płacisz kwotę odnoszącą się do lokalu zamieszkiwanego w roku poprzednim, nawet jeśli zamieszkałeś w nowym miejscu 2 stycznia.

Podobnie rzeczy się mają w przypadku podatku od własności zwanego „taxe foncière”, tzn. odnosi się on do lokalu zajmowanego na dzień 1 stycznia danego roku i właściciel obarczony jest obowiązkiem opłaty nawet jeśli sprzedał lokal zaraz po 1-szym stycznia. Jednak w przypadku tego podatku możesz negocjować z nabywcą sprzedanego przez Ciebie lokalu.

Szkoła

Aby przenieść dziecko do innej szkoły z powodu przeprowadzki należy zwrócić się do dyrektora uczęszczanej aktualnie szkoły o wystawienie zaświadczenia o skreśleniu (certificat de radiation). Można tę prośbę wysłać listem poleconym lub poprosić osobiście.

Szkoła podstawowa (école primaire)

Do szkoły podstawowej zapisuje się dzieci na merostwie nowego miejsca zamieszkania dostarczając następujących dokumentow :

 1. Livret de famille lub odpis aktu urodzenia dziecka wystawiony przez merostwo (l’extrait de l’acte de naissance)
 2. Dowód zamieszkania pod nowym adresem (justificatif de domicile), np. faktura za elektryczność lub wodę lub telefon, quittance de loyer, akt własności mieszkania/domu, kopia polisy ubezpieczeniowej na mieszkanie)

Merostwo dokonuje zapisu i wystawia zaświadczenie (certificat d’inscription) z którym należy zgłosić się do dyrektora szkoły, do której dziecko zostało zapisane. Jej adres figuruje na zaświadczeniu. Dyrektor rejestruje dziecko w swojej placówce za okazaniem następujących dokumentów :

 1. Zaświadczenia o skreśleniu z poprzednio uczęszczanej szkoły (Certificat de radiation)
 2. Livret de famille lub odpis aktu urodzenia dziecka (extrait de l’acte de naissance)
 3. Dowód zamieszkania pod nowym adresem (justificatif de domicile), np. faktura za elektryczność lub wodę lub telefon, quittance de loyer, akt własności mieszkania/domu, kopia polisy ubezpieczeniowej na mieszkanie)
 4. Dokument zaświadczający o obowiązkowych szczepieniach dziecka

Collège i liceum (lycée)

Aby zapisać dziecko do collège lub liceum należy zgłosić się bezpośrednio do dyrektora szkoły, któremu podlega nowe miejsce zamieszkania z następującymi dokumentami :

 1. Zaświadczenia o skreśleniu z poprzednio uczęszczanej szkoły (Certificat de radiation)
 2. Livret de famille lub odpis aktu urodzenia dziecka (extrait de l’acte de naissance)
 3. Dowód zamieszkania pod nowym adresem (justificatif de domicile), np. faktura za elektryczność lub wodę lub telefon, quittance de loyer, akt własności mieszkania/domu, kopia polisy ubezpieczeniowej na mieszkanie)
 4. Dokument zaświadczający o obowiązkowych szczepieniach dziecka
 5. Decyzja o orientacji (décision d’orientation)
 6. Wyniki szkolne z poprzedniego roku (bulletins scolaires de l’année écoulée)
 7. Zestawienie informacji o rodzicach (fiche de renseignements); szkoły mają gotowy formularz, można go wypełnić na miejscu

Warto wiedzieć, że we Francji istnieje rejonizacja. Jest ona sztywno przestrzegana w stosunku do szkół podstawowych, mniej w stosunku do collèges i liceów. Jeżeli szkoła, do której chcesz zapisać dziecko znajduje się w jego sektorze rejonizacji należy zgłosić się do niej. Może jednak zdarzyć się że szkoła z braku miejsc odmówi przyjęcia twojego dziecka. W takim przypadku należy zwrócić się do rektoratu, któremu podlega nowe miejsce zamieszkania, konkretnie do Direction des services départementaux de l’éducation nationale. Znajdzie on szkołę do której twoje dziecko będzie przyjęte i dokona afektacji. Posiadając dokument potwierdzający tę afektacje udasz się do wskazanej szkoły aby dokonać zapisu.

Jeżeli chcesz zapisać dziecko do szkoły znajdującej się poza sektorem rejonizacji konieczne jest uzyskanie pozwolenia (dérogation) Dyrektora (directeur académique) rektoratu któremu podlega wasze nowe miejsce zamieszkania.

W przyznawaniu takich pozwoleń aplikowane są pewne kryteria : wolne miejsca w szkole, niepełnosprawność dziecka, konieczność specjalnej opieki medycznej, bliskość miejsca zamieszkania, obecność rodzeństwa w danej szkole, szczególne względy programowe np. obecność w szkole nauczania rzadkiego języka, klasy muzycznej, wysokiego poziomu zajęć sportowych, itp. Niekiedy brane są też pod uwagę rezultaty szkole dziecka.

Chcąc wystąpić o takie pozwolenie należy wypełnić specjalny formularz, który można uzyskać w szkole, i wysłać go do Directeur des services départementaux de l’éducation nationale wraz z kopiami dokumentów potwierdzającymi powody, dla których o pozwolenie występujesz. Decyzja zostanie podjęta w czerwcu. Na okres jej oczekiwania zapisać musisz dziecko do szkoły do której uzyskałeś afektację w jego sektorze rejonizacji.

Adresy rektoratów (Directeur des services départementaux de l’éducation nationale) w zależności od departamentu znajdziesz na mapie na stronie edukacji narodowej.Przeprowadzka

Pomoc finansowa na przeprowadzkę

Jeżeli masz troje lub więcej dzieci być może przysługuje Ci wsparcie finansowe w kosztach przeprowadzki. Pomoc taka, zwana „prime de déménagement”, jest udzielana przez CAF lub MSA o ile dochody rodziny spełniają ku temu warunki. Szczegóły dotyczące jej przyznania znajdziesz we wpisie, który poświęciłam pomocy finansowej na przeprowadzke.

Istnieje również możliwość otrzymania pomocy finansowej na przeprowadzkę ze strony merostwa lub departamentu, w ramach fundacji Fonds de solidarité pour le logement.

Odzyskanie kaucji (dépôt de garantie)

Kaucja wpłacona w momencie wynajęcia lokalu jest swego rodzaju gwarancją na pokrycie ewentualnych szkód, niepłaconych czynszów, reperacji, itp.

Opuszczając mieszkanie lokator ją odzyskuje, jeżeli nie zalegał z opłatami i pozostawił lokal w dobrym stanie. Właściciel ma obowiązek zwrócić kaucję w okresie jednego miesiąca jeżeli stan mieszkania/domu jest zgodny ze stanem jaki zastał wprowadzając się. Jeżeli stan ten jest inny w stosunku do stanu początkowego, kaucja powinna zostać zwrócona najpóźniej dwa miesiące od daty zwrócenia kluczy. Klucze można oddać osobiście lub listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.

Jeżeli kaucja zostanie zwrócona później, lokator ma prawo do odszkodowania w wysokości 10% wartości czynszu (bez opłat zwanych „charges”) za każdy rozpoczęty miesiąc opóźnienia. Odszkodowanie to nie należy się jednak jeżeli opóźnienie zwrotu kaucji jest spowodowane przez samego lokatora bo nie poinformował właściciela (lub jego reprezentanta) o swoim nowym adresie.

Stan wynajmowanego mieszkania/domu jest stwierdzany w obecności obu stron i spisany w dokumencie noszącym nazwę „état de lieu”. Jeżeli właściciel lub jego reprezentant nie dokona tej formalności, opuszczający lokal lokator ma prawo domagać się zredagowania takiego dokumentu (w obecności lokatora) w formie listu będącego „mise en demeure”.

Lokator nie powinien oddawać kluczy przed spisaniem „état de lieu” bo dopiero ten dokument daje mu prawo do odzyskania kaucji.

Każda suma potrącona od początkowej wartości kaucji musi być uzasadniona.

Przydał Ci się ten artykuł?


by otrzymywać następne.
9 komentarzy do Przeprowadzka : niezbędne formalności

 • MadameBonheur  pisze:

  Gratuluję świetnej strony internetowej! Jestem tuż przed przeprowadzką do nowego mieszkania we Francji i ten artykuł przypomniał mi wiele ważnych rzeczy. Dziękuję 🙂

 • Arletta  pisze:

  Bardzo dziekuje za ten wpis.Mam zamiar sie przeprowadzic, pani wpis pomogl mi zapamietac wszystkie wazne sprawy ktore musze zalatwic. Bylabym bardzo wdzieczna za informacje, jakie sa procedury odnosnie informowania wlasciciela mieszkania,o rezygnacji z wynajmu przed koncem umowy?(dokumenty) Czy istnieje mozliwosc skrocenia okresu wypowiedzenia, jezeli tak to w jakich przypadkach? Oraz bardzo wazna moim zdaniem sprawa odnosnie zwrotu kaucji:Co mozna zaliczyc w wynajmowanym mieszkaniu jako naturalne zuzycie, za co wlasciciel nie moze potracic z kaucji? Pani blog jest bardzo pomocny dla osob mieszkajacych na terenie Francji. Bardzo dziekuje ☺

  • Bożena  pisze:

   Dziękuję za miłe słowa uznania.
   Lokator może rozwiązać umowę o wynajem mieszkania w każdej chwili i ma do dyspozycji 2 proste sposoby :
   • List polecony z potwierdzeniem odbioru
   • Wręczenie listu w ręce własne właściciela z potwierdzeniem odbioru. To potwierdzenie może być prostym zapiskiem na przekazanym liście, zawierającym koniecznie datę jego odebrania

   Okres wypowiedzenia zależy od tego czy mieszkanie jest umeblowane czy nie.

   W przypadku mieszkania umeblowanego wynosi on jeden miesiąc bez względu na okoliczności (powody).

   W przypadku mieszkania pustego okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące ale może zostać skrócony do jednego miesiąca w następujących przypadkach : oddelegowanie zawodowe, utrata pracy, pierwsze zatrudnienie, zatrudnienie po utracie pracy, kłopoty zdrowotne zmuszające do zmiany miejsca zamieszkania, lokator przechodzi na RSA,lokatorowi został przyznany zasiłek z tytułu inwalidztwa (allocation adulte handicapé), lokatorowi zostało przyznane mieszkanie socjalne. Inne powody nie zwalniają z wypowiedzenia 3-miesiecznego (ślub, rozwód, śmierć, itd.).

   Wkrótce napiszę artykuł na temat rozwiązania umowy o mieszkanie gdzie podam wszystkie istotne informacje.

   • Arletta  pisze:

    Pieknie dziekuje i czekam na kazdy kolejny wpis z niecierpliwoscia 🙂 Pozdrawiam bardzo serdecznie.

 • Kriss  pisze:

  Witam serdecznie,
  Gratuluje bardzo ciekawej i pomocnej strony. Bede polecal link do tej strony znajomym.
  Mam pytanie: gdzie moge znalezc wzory pism dotyczacych rozwiazania umowy z dostawcami elektrycznosci, gazu, wody, ogrzewania itp.
  Dzieki wielkie
  Pozdrawiam Kriss

  • Bożena  pisze:

   Trzeba zadzwonić do firmy z którą ma Pan umowę i zawiadomić o intencji rozwiązania umowy. Zostanie Pan wtedy poinformowany o procedurze, różne firmy rożnie załatwiają rozwiązanie umowy. Często jest to możliwe do załatwienia telefonicznie.

   • Kriss  pisze:

    Dziekuje za odpowiedz.
    Pozdrawiam

 • Urszula  pisze:

  Witam
  A jak wyglądają te formalności gdy po kilku latach wraca się do Polski ?

  • Bożena  pisze:

   Co ma Pani konkretnie na mysli ?

Napisz komentarz

....