Prime d’activité : zasiłek dla osób pracujących

PracaRóżne | 45 komentarzy

1 stycznia 2016 roku wszedł w życie nowy zasiłek – „prime d’activité” – dla osób pracujących o skromnych dochodach, dla pracowników najemnych i niezależnych. Zastępuje on „RSA activité” i „prime pour emploi”.

Jest on zasiłkiem unifikującym te dwa zasiłki już istniejące. Tym samym „prime pour emploi” (PPE) zostaje zniesiona i zastąpiona przez „prime d’activité” wypłacaną comiesięcznie.

„Prime d’activité” stanowi uzupełnienie dochodów osób aktywnych zawodowo. Ma on na celu zwiększyć ich siłę nabywczą i zachęcić do podejmowania pracy lub jej utrzymania.

68% osób pracujących, mających prawo do „RSA activité” nie korzystało z tej pomocy.  Albo jej nie znało, albo rezygnowało zniechęcając się skomplikowanymi formalnościami niezbędnymi do jej utrzymania, które trzeba było dokonywać każdego miesiąca.Prime_Activite

Obecnie formalności zostały znacznie uproszczone i polegają na zaktualizowaniu danych raz na 3 miesiące przez Internet, co wznawia prawo do zapomogi o ile dochody nie przekroczą dopuszczalnych progów.

„RSA socle” czyli RSA dla osób niepracujących nie ulega zmianie. Osoby korzystające z tej zapomogi jak również osoby korzystające z zapomogi przyznawanej osobom bezrobotnym, którym skończył się zasiłek dla bezrobotnych (Allocation spécifique de solidarité) nie mają prawa do „prime d’activité”, chyba że podejmą pracę .

„Prime d’activité” jest wypłacana przez CAF i MSA i nie podlega opodatkowaniu czyli nie należy tej zapomogi deklarować. Podobnie nie podlega on składkom CSG I CRDS.

Kto może skorzystać ?

Do „Prime d’activité” mogą pretendować osoby spełniające następujące warunki :

 1. Osoby pracujące o dochodach poniżej 1 500€ netto miesięcznie (maksymalnie 1,3 wartości SMIC, którego wysokość jest prawie co roku podnoszona)
 2. Posiadające co najmniej 18 lat.
 3. Mieszkające we Francji
 4. Nie będące na urlopie wychowawczym, urlopie bezpłatnym, nie będące w bezpłatnej dyspozycji pracodawcy (chyba, że otrzymują jednocześnie wynagrodzenie)
 5. Nie będące pracownikami oddelegowanymi do pracy we Francji przez zagraniczne firmy
 6. Nie będące studentami, uczniami, stażystami (chyba że pracują spełniając pewne warunki)

Zasiłek ten przysługuje jednak studentom pracującym, będącym pracownikami najemnymi oraz osobom będącym na przyuczeniu (apprentis). Ci ostatni muszą jednak spełniać pewne warunki. W obu przypadkach warunkiem przyznania „prime d’activité” są zarobki w wysokości co mniej 893,25 € netto na miesiąc (78% SMIC czyli 0,78 jego wartości miesięcznej) i najwyżej 1500€ netto, przez okres przynajmniej 3 ostatnich miesięcy.

„Prime d’activité” dotyczy również pracowników niepełnosprawnych, których dochody z wynagrodzenia z pracy i świadczenia AAH (Complément d’allocation adulte handicapé) są zbliżone lub niższe od SMIC. Dochody z pracy zawodowej nie mogą przekraczać 1 475 € netto miesięcznie w przypadku osoby samotnej bez dziecka. Wysokość zasiłku mieści się w granicach miedzy 15€ a 150€ w zależności od wynagrodzenia, składu rodziny, zasiłku na mieszkanie lub korzystania z bezpłatnego zakwaterowania. Na przykład osoba samotna zarabiająca 800€ netto (w zwykłym środowisku zawodowym) i pobierająca 231€ z tytułu AAH ma prawo do 136€ miesięcznie.

Osoby o dochodach z własnej, niezależnej działalności, mają prawo do „prime d’activité” na bazie zarejestrowanych obrotów rocznych, o ile nie przekraczają one następujących limitów :

 • 82 200€ dla osób żyjących z handlu
 • 32 900€ dla rzemieślników i wolnych zawodów
 • 16 330€ dla osób prowadzących działalność w sektorze rolnym (dla jednej osoby)

Jak załatwić „prime d’activité” ?

Administracja francuska dołożyła starań by maksymalnie uprościć procedurę składania prośby o ten zasiłek. Dokonuje się jej drogą internetową na stronie CAF lub w MSA (w przypadku osób pracujących w sektorze rolniczym).

Pierwszym krokiem jest dokonanie symulacji (o tym poniżej) pozwalającej ocenić czy zasiłek przysługuje czy nie i oszacować wstępnie jego wysokość. Jeżeli test ten wykazuje, że zasiłek Ci przysługuje, możesz złożyć o niego prośbę bezpośrednio po uzyskaniu kwoty wynikającej z testu. Odpowiedź jest natychmiastowa. Nie musisz dostarczać żadnych papierów. Pierwszy przelew otrzymasz w następnym miesiącu

Jeżeli składasz prośbę w CAF kliknij tutaj.

Znajdziesz się na stronie gdzie trzeba wskazać, czy korzystasz już ze świadczeń CAF czy nie.

Jeżeli korzystasz to kliknij na niebieski link z napisem „Cliquez ici” w szarym polu po lewej stronie : „Vous êtes allocataire”. CAF posiada już Twoje dane wiec procedura jest krótsza. Znajdziesz się na stronie gdzie trzeba zidentyfikować się podając swój kod pocztowy, numer CAF i dzień oraz miesiąc narodzin. Dalej postępujesz według wskazówek.

Jeżeli nie korzystasz ze świadczeń CAF to kliknij na niebieski link z napisem „Cliquez ici” w szarym polu po prawej stronie : „Vous n’êtes pas allocataire”. Na następnej stronie wybierz rodzaj zasiłku czyli „Prime d’activité” w pierwszej liście. Następna strona daje Ci możliwość dokonania wstępnej symulacji jeżeli wybierzesz link „estimez votre droit” w pierwszym zdaniu. Możesz też przejść bezpośrednio do złożenia prośby o zasiłek wybierając link w drugim zdaniu „Demande de Prime d’activité”. Jeżeli już wcześniej rozpocząłeś tę procedurę ale jej nie skończyłeś i chcesz to uczynić teraz, wybierz link „reprendre une demande en cours” w trzecim zdaniu. Jeżeli nie robiłeś wcześniej symulacji i wybierzesz drugi link, na kolejnej stronie pojawia się pytanie, czy wcześniej dokonywałeś symulacji (chodzi o unikniecie ponownego wypełniania jej formularza). Wybierz odpowiedź i dalej postępuj zgodnie ze wskazówkami.

Jeżeli składasz prośbę w MSA, kliknij tutaj

Trafisz na stronę, gdzie klikniesz na guzik „Se connecter” jeżeli masz już swoje konto lub na guzik „s’inscrire” jeżeli konta jeszcze nie masz. W tym drugim przypadku skierowany zostaniesz na stronę gdzie trzeba wpisać numer sécurité sociale jeżeli jesteś pracownikiem najemnym albo numer Siret jeżeli prowadzisz własną, nienależną działalność. Dalej postępujesz według wskazówek.

Osoby nie posiadające dojścia do Internetu mają możliwość złożenia prośby w biurze CAF lub MSA.

Jeżeli korzystasz z zasiłku rodzinnego określanego ogólnym terminem complément familial lub samotnie wychowujesz dziecko poniżej 3 lat, prośbę o „prime d’activité” możesz złożyć począwszy od 21 stycznia 2016 roku.

Zasiłek „Prime d’activité” jest naliczany na okres 3 miesięcy na bazie dochodów z ostatnich 3 miesięcy. Chcąc utrzymać tę prestację przez okres dłuższy, należy wznowić prośbę o nią składając na nowo deklarację o dochodach za miniony okres 3 ostanich miesięcy. W ten sposób konieczne jest składanie deklaracji co trzy miesiące, drogą internetową na swoim koncie CAF-u. Można też skorzystać z aplikacji dla telefonów komórkowych „Caf – Mon Compte”.

Wysokość zasiłku nie ulega zmianom przez 3 miesiące, nawet jeśli nastąpi zmiana w sytuacji rodzinnej lub zawodowej. Dostosowanie wysokości zasiłku do ewolucji w sytuacji ma miejsce raz na 3 miesiące, po upływie okresu 3 miesięcy jego pobierania. Żadne wyrównanie nie będzie aplikowane.

Jeżeli korzystasz już z „RSA activité” lub też korzystałeś z „RSA socle” (RSA osób niepracujących) na dzień 31 grudnia 2015 i podejmiesz aktywność zawodową to nie musisz występować o „prime d’activité”, zostanie Ci ona przyznana automatycznie. Inaczej ujmując, jeżeli nie pracujesz i korzystasz z RSA po czym podejmiesz pracę, to jeśli wynagrodzenie z tej pracy wynosi poniżej 1 500€ netto miesięcznie, będziesz mógł skorzystać z „prime d’activité.

Jeżeli miałeś prawo do „prime pour emploi” ale nie korzystałeś z RSA, powinieneś sprawdzić czy „prime d’activité” Ci przysługuje za pomocą symulatora. Jeśli zasiłek Ci przysługuje to wystarczy złożyć o niego prośbę. Potem musisz dbać o to by go wznawiać co 3 miesiące. Zaniedbanie tych deklaracji pozbawi Cię zasiłku.

Jeżeli nie korzystałeś ani z RSA ani z „prime pour empoi” warto sprawdzić czy masz szanse na przyznanie „Prime d’activité”. Jeśli masz do niego prawo, możesz złożyć prośbę na stronie CAF (lub MSA jeśli pracujesz w sektorze rolniczym) w każdym momencie. Potem pamiętaj o deklarowaniu dochodów co 3 miesiące.

Wszystkie osoby występujące o „prime d’activité” przed 1 kwietnia 2016 roku mają prawo do skorzystania z możliwości przyznania tego zasiłku retroaktywnie, począwszy od 1 stycznia 2016.

Dla osób niepełnosprawnych procedura jest opóźniona ze względu na decyzje podjęte w ostatniej chwili, co sprawia, że świadczenie AAH nie jest na razie uwzględnione w obliczeniach symulatora. Dyspozycje odnoszące się do tej kategorii osób staną się aktywne najpóźniej w październiku 2016 roku a „prime d’activité” zostanie uregulowana retroaktywnie, od 1 stycznia 2016. Toteż rezultaty symulacji aktualnie dokonywanych w przypadku osób korzystających z AAH nie odpowiadają rzeczywistym kwotom, do których osoby te mają prawo.

Jaka jest wysokość tego zasiłku ?

Wysokość „prime d’activité zależy od :

 1. Dochodów pochodzących z pracy, zasiłku dla bezrobotnych (dotyczy osób pracujących tymczasowo), pewnych zasiłków i innych dochodów podlegających opodatkowaniu
 2. Sytuacji rodzinnej. Mogą z tego zasiłku skorzystać nie tylko rodziny ale również bezdzietne osoby samotne. Osobom samotnie wychowującym dzieci i samotnym kobietom w ciąży przysługują bonusy podwyższające wysokość zasiłku.

Naliczanie „Prime d’activité” przebiega w dwóch etapach :

Etap I :

(ryczałt zależny od składu rodziny + 62% wartości zarobków + bonus) –

(dochody rodziny + zasiłki rodzinne + „forfait logement”)

Etap II :

ryczałt zależny od składu rodziny – (dochody rodziny + zasiłki rodzinne + „forfait logement”)

Jeżeli wynik z drugiego etapu obliczeń jest ujemny lub równy zera, wtedy „Prime d’activité” jest równa wartości uzyskanej w pierwszym etapie

Dla osób samotnych ryczałt ten wynosi 524,16€, dla osoby samotnej z jednym dzieckiem 786,24€, dla osoby samotnej z dwojgiem dzieci 943,49€, dla związku bez dzieci 786,24€, dla związku z jednym dzieckiem 943,49€, dla związku z dwojgiem dzieci 1100,74€. Dla każdego dodatkowego dziecka ryczałt zostaje powiększony o 209,66€, zarówno dla osoby samotnej jak i związku.

Dodatki na mieszkanie są uwzględniane w powyższym rachunku w postaci „Forfait logement”. Jest to ryczałt, który stosuje się w miejsce rzeczywistej wartości zasiłków mieszkaniowych (APL lub ALS) a nawet wtedy, gdy osoba występująca o „Prime d’activité” jest właścicielem swego mieszkania/domu lub korzysta z bezpłatnego zakwaterowania. Zależy on od składu rodziny i jest regularnie rewaloryzowany. W 2016 roku wynosi on 62,90€ dla jednej osoby, 125,80€ dla dwóch, 155,68€ dla trzech i więcej.

Brane są pod uwagę następujące dochody :

 • Dochody z aktywności zawodowej
 • Dochody zastępujące dochody z aktywności zawodowej, np. zasiłek dla bezrobotnych, chorobowe (indemnités maladie, inemnité accident du travail), kwoty wypłacane z tytułu urlopu macierzyńskiego (indemnités de congé maternel)
 • Zasiłki socjalne łącznie z pomocą na mieszkanie (APL, Allocation de soutien familial, Complément familial)
 • Przywilej zamieszkiwania bezpłatnie, np. w mieszkaniu służbowym
 • Inne dochody podlegające opodatkowaniu, np. alimenty (pensions alimentaires), dochody z kapitału lub z nieruchomości, itp.

Natomiast nie jest brane pod uwagę świadczenie z tytułu narodzin dziecka – „prime de naissance”, wsparcie finansowe na rozpoczęcie roku szkolnego -„allocation de rentrée scolaire” i zapomoga na opłacanie opieki nad dzieckiem (np. opłacanie opiekunki)- complément de libre choix du mode de garde.

Przykłady

Osoba samotna zarabiająca 1 300€ netto miesięcznie na pełen etat i nie posiadająca żadnych innych dochodów ma prawo do zasiłku w wysokości 97,16 na miesiąc.

Osoba samotna zarabiająca SMIC na pełen etat i nie posiadająca żadnych innych dochodów ma prawo do zasiłku w wysokości 132€ na miesiąc czyli o 67€ więcej niż przysługujące jej dotąd RSA activité.

Osoba samotnie wychowująca dziecko, zarabiająca na pełen etat SMIC, ma prawo do zasiłku w wysokości 280€ na miesiąc czyli o 67€ więcej niż przysługujące jej dotąd RSA activité.

Dwie osoby żyjące w związku bez dzieci, obie zarabiające SMIC, z czego jedno z nich pracujące na pełen etat a drugie na pół etatu (zarabia 570€) skorzystają z „prime d’activité” wynoszącej 202,63€.

Dwie osoby z dwojgiem dzieci gdzie każde z nich zarabia SMIC, mają prawo do 243€.

Ogólnie ujmując „prime d’activité” przysługuje osobom aktywnym zawodowo, posiadającym dochody, które wraz z zasiłkami nie przekraczają :

 • 1 400€ netto w przypadku osoby samotnej bez dzieci
 • 2 200€ netto w przypadku osoby samotnej z jednym dzieckiem
 • 2 200€ netto w przypadku pary bezdzietnej, żyjącej z dochodów tylko jednej osoby w związku
 • 2 900€ w przypadku pary z dwojgiem dzieci i dwóch pensji

Prime d’activité dla osoby samotnej bez dzieci (na utrzymaniu) wynosi :

DochodyWysokość prime d’activitéSuplement w stosunku do RSA activité
0,25 Smic185 €0
0,5 Smic246 €0
0,6 Smic222 €0
0,7 Smic199 €22€
0,75 Smic188 €44€
0,8 Smic176 €56€
0,9 Smic136 €67€
Smic132 €67€
1,1 Smic105 €67€
1,2 Smic60 €67€
1,3 Smic15 €15€
1,4 Smic0 €

SMIC jest najniższą legalną pensją dla pracowników najemnych powyżej 18 roku życia pracujących na bazie 35 godzin tygodniowo.

W 2016 roku SMIC wynosi 9,67 € brutto za godzinę i 1 466,62 € brutto miesięcznie (dla osób pracujących 35 godzin tygodniowo) 

Symulator

Aby sprawdzić czy przysługuje Ci « prime d’activité » i oszacować wysokość tego zasiłku korzystasz z symulatora.

Jest to internetowy kwestionariusz, w którym wpisujesz dane dotyczące składu Twojej rodziny, sytuacji zawodowej, wszelkiego typu dochodów w ciągu ostatnich trzech miesięcy (za każdy miesiąc z osobna), łącznie z niektórymi zasiłkami, np. APL, Allocation de soutien familial, Complément familial.

Wysokość oszacowanego symulatorem zasiłku stanowi kwotę orientacyjną bo kwestionariusz nie uwzględnia wszystkich możliwych sytuacji. Podobnie nie uwzględnia on pewnych wymogów odnoszących się do cudzoziemców. Dopiero gdy złożysz prośbę, Twoja sytuacja zostanie wnikliwie oceniona.

Jeżeli kwota wynikająca z symulacji jest niższa niż 15€, zasiłek nie jest przyznawany.

Symulator ten znajdziesz na stronie CAF’u.

Terminy płatności

„Prime d’activité” jest wypłacana 5-tego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Pierwsza wypłata będzie miała miejsce 5 lutego za miesiąc styczeń.

RSA activité zostało wypłacone po raz ostatni na początku stycznia 2016.

Prawo do „prime d’activité” zaczyna przysługiwać począwszy od miesiąca, w którym złożyłeś wniosek o przyznanie. Wyjątek stanowią trzy pierwsze miesiące 2016 roku, tzn. prośba złożona również w lutym i marcu zostanie naliczona tak, jakby została złożona w styczniu. 

Przydał Ci się ten artykuł?


by otrzymywać następne.
45 komentarzy do Prime d’activité : zasiłek dla osób pracujących

 • Kamil  pisze:

  Witam. Wypełniłem formularz na stronie MSA dostałem email o zmianie statusu i teraz mam czekać na ich odpowiedź czy jak to wygląda? Nigdzie nie było nic do wpisywania dochodów z ostatnich 3 miesięcy ani potwierdzenia czy zasiłek został przyznany czy nie.

  • Bożena  pisze:

   Jeżeli nie proszono Pana o wpisanie dochodów to możliwe jest to jedynie w sytuacji, gdy MSA już te Pana dane posiada.

   Pobiera Pan jakieś zasiłki z MSA ?
   Korzysta Pan z RSA ?
   Dokonał Pan symulacji ?

   Nie wyjaśnia Pan nic na temat swej sytuacji wiec trudno mi cokolwiek podpowiedzieć.

 • kris  pisze:

  ile czeka się na rozpatrzenie wniosku o uzyskanie takiego zasiłku? odpowiedz wysylaja meilowo czy pocztą?

  • Bożena  pisze:

   Normalnie, dokonując symulacji i jednocześnie, tzn. na jej zakończenie składając wniosek, wstępna odpowiedź powinna być natychmiastowa. Jej czas rozpatrzenia i oficjalnego potwierdzenia nie jest mi znany. Nigdzie takiej informacji nie znalazłam.
   Nic nie sprzeciwia się by złożyć wniosek i przekonać się. Proszę powiadomić mnie co wykaże praktyka, pozwoli mi to uzupełnić wpis tą informacją. Prime d’activité jest nowym zasiłkiem i dopiero doświadczenie pozwoli odkryć pewne aspekty jej funkcjonowania.

 • Mamka  pisze:

  Pani Bożeno: przeprowadziłem na stronie CAF test w lutym 2016. proszono o podanie dochodów za miesiące grudzien-listopad-pazdziernik 2015. Wypełniłem (podalem dochód tylko w grudniu 2015, ponieważ w dwóch pozostałych miesiącach nie pracowałem i nie otrzymalem wynagrodzenia). Z testu wyszło, że mam premię w wysokosci ponad 104,99 euro. W nastepnym dniu pojawila sie informacja na moim koncie (mialem juz swoj nr d’allocataire):
  presentation: prime d;activite due aux +25ans, montant: */ titre de sejour non fourni – czyli że nic nie otrzymalem..
  dodam, że we Francji żyję od 5 lat, aktualnie otrzymuję allocation logement, zarabiam ponizej SMIC (CDD), test wyszedl pozytywny..
  czy może mi Pani pomóc rozwiązać ta sprawę? dlaczego na moim koncie nie figuruje przyznanie premii tylko powod jest „titre de sejour non fourni”? co powiniennem zrobić?
  dodam: bylem w Caf na RDV. powiedziano mi że: 1/administracja CAF wymaga teraz titre de sejour mimo że jest prawo mówiące, że nie jestem zobowiązany do jej posiadania 2/ w systemie Caf jestem osoba non-activ – pomimo dostarczanych infformacji że pracuję (CDD)
  znajomośc języka mam na poziomie B1 dlatego przy dluzszym dialogu w Caf nie zrozumialem do konca o co tu chodzi..
  Może Pani mi cos zasugeruje? Może zna przepisy w tej materii? czy mam prawo do premii?
  dziękuję

  • Bożena  pisze:

   Na podstawie informacji, jakie Pan przytacza, można przypuszczać, że powinno panu tę premie przyznać. Zresztą otrzymana odpowiedź na koncie CAF’u nie wskazuje na to, by problemem były dochody.

   Nie wiem nic na temat wymaganej przez CAF karty pobytowej. Albo nastąpiły jakieś zaostrzenia albo CAF kręci, są z tego znani, przegrali nawet kilka procesów.
   Muszę poszukać informacji na ten temat.

   Sądzę, że powinien pan wysłać mail z pana konta w Caf z prośbą o wyjaśnienie. Zauważyłam już kilkakrotnie na podstawie doświadczeń wielu osób, że ta droga jest skuteczniejsza niż bezpośrednie rdv. Zwykle otrzymuje się szybko jasne odpowiedzi.

   Należałoby napisać :
   1. Że x dnia złożył pan wniosek o Prime d’activité, który został odrzucony z powodu niedostarczenia karty pobytowej.
   2. Na jakiej podstawie karta pobytowa stanowi dla CAF kryterium tam, gdzie przepisy unijne i francuskie od obywateli państw unii europejskiej jej nie wymagają ?
   3. Dowód pobytu w formie karty pobytowej nie jest potrzebny aby skorzystać z APL, dlaczego jest niezbędny w przypadku Prime d’activité ?
   4. Czy aktywność zawodowa, której dowody dostarczył pan x dnia nie stanowi wiarygodniejszej gwarancji pobytu we Francji ?

   Przebywa pan i pracuje we Francji od 5 lat, na dowód czego może na życzenie CAF dostarczyć dowody wiec prosi o wyjaśnienie odmowy.

 • renata  pisze:

  Witam,zrobilam symulacje o prime activite,okazalo sie ze nie mam prawa do zasilku.Jestem na zasilku dla bezrobotnych w wysokosci 534 euro nie mam innych dochodow dlaczego mi odmowiono,pozdrawiam

  • Bożena  pisze:

   Nie należy się Pani ten dodatek bo nie pracuje. Jest on przeznaczony wyłącznie dla osób pracujących o skromnych dochodach (informuję o tym już w pierwszym zdaniu powyższego wpisu o Prime d’activité).

 • Iwona  pisze:

  Witam.Do wniosku o Prime d’activite podaje się dochody nets imposables czy nets payes? Pozdrawiam!

  • Bożena  pisze:

   Podaje się dochody nets payes czyli dochody netto. Dochody „nets imposables” służą do zadeklarowania ich w urzędzie podatkowym.

 • Mario  pisze:

  złożyłem wniosek o premie w styczniu 2016 (pracuję ale poniżej SMIC, CDD, równolegle mam dochody uzupelniające jako samosatrudniający się).
  po miesiącu – w lutym 2016- otrzymalem z Caf list-prośbę o wypełnienie deklaracji 3 miesiecznej w formie tradycyjnej, papierowej, którą wypełnilem i złozyłem pod koniec lutego 2016.
  do chwili obecnej (kwiecien 2016) nie mam odpowiedzi i nie otrzymalem zadnego przelewu
  dlaczego nie mam przelewu/odpowiedzi? pozdrawiam

  • Bożena  pisze:

   Jeśli ma Pan swoje konto internetowe w CAF to proszę do nich napisać. Należy oczywiście dobrze sformułować swoje pytanie : sprecyzować, że złożył Pan prośbę o « Prime d’activité » (podać datę), otrzymał papierową deklarację, którą wypełnił i wysłał (podać datę) i od tamtej pory nie ma żadnej reakcji. Może Pan również zadzwonić na numer : 08 10 25 75 10 miedzy 9:00 a 16:00. Wiele informacji można otrzymać tą drogą. Trzeba przygotować numer sécurité sociale jeśli nie posiada Pan jeszcze swego numeru przynależności do CAF „numéro allocataire”.

 • Patrycja  pisze:

  Zlozylam wniosek o prime d’activite w symulacji wyszlo ze dostane 230 a odmowiono mi bo ze przekravzam dochody. Jakim cudem jak razem z mezem zarabriamy maz smic a ja polowe smica?

  • Bożena  pisze:

   Zachęcam do przeczytania wpisu, z którego wysłała Pani tę wiadomość, zauważy wtedy, że brane są pod uwagę wszystkie dochody, nie tylko zarobki. W swoim komentarzu wspomina Pani jedynie o pensjach.

   • Patrycja  pisze:

    Nie posiadamy zadnych innych dochodow, dlatego o nich nie wspomnialam. Przeczytalam juz kilkuktlrotnie pani artykul, jednak nie daje on odowiedzi na moje pytanie.

 • Patrycja  pisze:

  Kiedy robie symulacje Prime nic mi sie nie nalezy ale jk zrobie symulacje rsa dostaje wiadomosc ze nie nalezy mi sie Rsa tyljo prime activite w wysokosci 380 euro miesiecznie. O co tu chodzi?

  • Bożena  pisze:

   Ja nie pracuję w CAF i nie mam wglądu do szczegółów Pani dossier toteż radzę zgłosić się do biura i zadać to samo pytanie.

 • Kuba ;)  pisze:

  Czy ktoś z tutaj obecnych, sprawnie posługujący się tutejszym prawem i terminami chciałby pomóc w wypełnieniu takich wniosków, i i potwierdzeniem czy wszystko zostało wypełnione? Pracuję we Francji od 2 miesięcy, i barierę stanowi tu język. Nie omieszkam się odwdzięczyć oczywiście.

  • Bożena  pisze:

   Prosze do mnie napisac na mail (kontakt)

 • Mariusz  pisze:

  Witam, mam pytanie odnosnie następnej deklaracji trymestralnej. Jestem na umowie CDD, umowe mam do konca czerwca, ale 17 czerwca wyjezdzam na 5 tygodni na urlop. 1 lipca trzeba bedzie zdeklarowac dochody za ostatnie trzy miesiace. Czy jak nie przepracuje calego czerwca, to musze to gdzies tam zaznaczac, ze jestem na bezplatnym urlopie?

  • Bożena  pisze:

   Deklaruje Pan kwoty zarobione z każdego miesiąca ostatniego kwartału. Caf nie interesuje czy był Pan na urlopie czy nie bo nie to decyduje o wysokości „Prime d’activité”. Jeśli miał Pan coś innego na myśli zadając pytanie, to proszę wyjaśnić i sprecyzować swoje pytanie.

 • kajunia  pisze:

  Witam Pani Bozeno 🙂 mam pytanie: w poprzednim roku otrzymywalam RSA active (ja niepracujaca, 2 dzieci, maz zarabia SMIC) od stycznia nie otrzymalismy zadnych pieniazkow. W marcu tak jak zwykle podalam na swoim koncie CAF dochody z ostatnich 3 miesiecy i od tamtej pory caly czas pojawia sie komunikat, ze moje podanie jest rozpatrywane. W koncu pomyslalam, ze moze nalezy wykonac symulacje na Prime d’activite czy wogole jeszcze nam to przysluguje ( dochody sa caly czas takie same jak w zeszlym roku)i wyszlo, ze tak, wyslalam wynik tej symulacji z konta na CAFie i pojawil sie komunikat, ze moje podanie juz jest zlozone. Co mam teraz zrobic? Prawo do tego zasilku zgodnie z Pani artykulem powinno przejsc automatycznie z RSA active na Prime d’acitivite a od stycznia nie jest nam wyplacane mimo, ze dochody podawalam sumiennie co 3 miesiace. Co zrobic?

  • Bożena  pisze:

   Najwyraźniej coś jest nie tak, nie potrafię domyśleć się o co CAF chodzi. Myślę, że powinniście interweniować, albo telefonicznie albo po prostu pójść do biura CAF i poprosić o wyjaśnienie. Możecie też napisać korzystając z funkcji „Kontakt” na koncie internetowym jaki posiadacie w CAF.

  • Rozmyslowska Wioletta  pisze:

   Witam….mam pytanie…rozstaje sie wlasnie z moim konkubinem z ktorym mam czteroletniego syna…dotychczas bylismy na jego utrzymaniu..za tydzien mam podjac prace na pol etatu…czy bede miala prawo do prime d’activite ? Jakie mam jeszcze prawa jako samotna matka ..?

 • Renata  pisze:

  Witam od lutego otrzymuje RSA majore a od sierpnia zaczęłam pracować . Moje pytanie czy status RSA majore ulegnie zmianie czy mogę się starać o prime active . Wychowuje samotnie 2 dzieci . I czy jest ważne to ze w każdym miesiącu mam inny dochód . Z góry dziękuje za odpowiedz .

  • Bożena  pisze:

   Jeśli podjęła Pani pracę, to traci prawo do RSA ale w miejsce RSA nabywa Pani prawo do prime d’activité, o ile Pani dochody nie są zbyt wysokie. Trzeba więc o to wystąpić. CAF musi wiedzieć, że podjęła Pani pracę, mam nadzieję, że zawiadomiła Pani tę instytucje o podjęciu pracy. Takich informacji nie należy ukrywać bo CAF zażąda zwrotu pobranych niesłusznie sum.
   To, że zarabia Pani rożnie jest brane pod uwagę raz na trzy miesiące, podczas kwartalnej deklaracji dochodów w przypadku osób korzystających z prime d’activité. Zachęcam do przeczytania wpisu na temat prime d’activité, gdzie wyjaśniłam zasady jej przyznawania i funkcjonowania.

 • bozenka  pisze:

  Witam
  Mam umowe CDD i zarabiam 790 e,czy nalezy mi sie taki zasilek,pomimo ze nie korzystam z innej pomocy,maz pracuje ale tez nie na caly etat ,mamy corke na utrzymaniu
  pozdrawiam bozena

  • Bożena  pisze:

   Chcąc sprawdzić czy przysługuje Wam Prime d’activité należy zrobić symulację korzystając z linku, który podałam w tekście wpisu.

 • bozenka  pisze:

  witam
  niestety nie moge wejsc w ten symulator, ciagle wyskakuje mi bład
  pozdrawiam

 • bozenka  pisze:

  juz wszystko dziala i wszystko prawie wiem,mam jednak jeszcze pyatnie czy o ten dodatek mozemy starac sie oboje z mezem czy przysluguje tylko jednej osobie
  dziekuje i pozdrawiam

  • Bożena  pisze:

   Składając wniosek wypełniacie rubryki dotyczące dochodów obojga współmałżonków, stąd wnioskuję że wysokość Prime d’activité jest naliczana, o ile przysługuje i zostanie przyznana, dla ogniska domowego. Dlatego w powyższym wpisie udostępniłam informacje oficjalnie publikowane jako progi dochodów nie tylko dla osób samotnych ale również dla bezdzietnej pary, dla pary utrzymującej się z dochodów tylko jednej osoby w związku i dla pary z dwojgiem dzieci utrzymującej się z dwóch pensji.

 • A.W  pisze:

  Dzień dobry mam problem . Gdy na stronie Msa klikam o demende de prime activite w kolejnym okienku wyskakuje mi :
  Déclaration Trimestrielle des Ressources pour votre RSA

  Nous ne vous connaissons pas bénéficiaire ou conjoint d’un bénéficiaire du RSA.
  C’est pourquoi, ce service en ligne de déclaration trimestrielle de ressources ne vous est pas accessible.

  Pour nous joindre, cliquez sur le lien „contact”.

  Zarabiam 1200 E miesięcznie mieszkam z żoną i 3 dzieci. Proszę o odpowiedź i z góry dziękuję 🙂

  • Bożena  pisze:

   Nie umiem odpowiedzieć na Pana pytanie, bo nie znam wszystkich stron MSA. Prawdopodobnie jest Pan na niewłaściwej stronie albo portal chwilowo nie funkcjonuje właściwie. Proszę spróbować później.

 • Jolanta  pisze:

  Pani Bozeno! Pracuje we Francji razem z mezem w sektorze publicznym. Nasze dochody netto ksztaltuja sie ok 3000EURO. W Polsce mamy dwoje studiujacych dzieci, ktore sa na naszym utrzymaniu. Nie rozumiem czy dochody podane w tabeli dotycza brutto czy netto oraz czy do naszych dochodow moge doliczyc dzieci czy nie poniewaz one nie mieszkaja z nami, jedynie sa na naszym utrzymaniu. Dziekuje za odpowiedz

  • Bożena  pisze:

   Dochody brane pod uwagę czyli również te deklarowane w CAF w celu otrzymania Prime d’activité są dochodami netto.
   Jeśli dzieci są na państwa utrzymaniu to nie ma powodu pomijać faktu ich utrzymywania, nawet jeśli uczą się w Polsce.

 • Aneta  pisze:

  Witam Dziękuję za wszelkie przydatne informacje od dawna śledzę Pani stronę jest fachowa świetna i pomocna dla wszystkich rodaków:)proszę o pomoc i odpowiedz ja z moim partnerem od pół roku żyjemy wspólnie we Francji I urodzona tutaj córką on zatrudniony na CDD z niskimi dochodami nie przekraczajacymi podanych kwot możemy starać się dla nas o wspomniany zasiłek?.A czy ja jako osoba wychowujaca dziecko i nie będąca zawodowo mogę się starać także osobno o zasiłek z RSA??wspomnę także ze mamy dwójkę dzieci z poprzednich małżeństw pozostające w Polsce i będące na naszym utrzymaniu partner płaci alimenty?fo tej pory nie korzystamy z żadnych świadczeń.dziękuję z góry za odpowiedz Pozdrawiam

  • Bożena  pisze:

   Maż powinien wystąpić o „Prime d’activité”. Pani może również wystąpić o RSA i dodatek na mieszkanie. Dzieci pozostałe w Polsce powinniście również deklarować występując o wspomniane zasiłki. Należy również pamiętać o zadeklarowaniu sum, jakie przekazujecie do Polski na utrzymanie dzieci w deklaracji podatkowej. Pisałam o tym w jednym z wpisów na blogu, gdzie wyjaśniłam jak i gdzie takie kwoty wpisać w deklaracji podatkowej. Proszę pamiętać o konieczności posiadania i zachowania dowodów na przekazywanie tych sum do Polski.

 • Justyna  pisze:

  Witam, pobieram prime dactivite jednak od miesiąca już nie pracuje. Moje pytanie: czy mogę złożyć ponownie wniosek w styczniu za ostatnie 3 mce z konta internet.msa męża który pracuje na CDI? Zawsze składałam że swojego konta msa jednak myślę że możemy zostać odrzuceni z powodu braku mojej pracy. Mamy jedno dziecko.nie pobieramy inmych zasiłków. Będę wdzięczna za podpowiedz.

  • Bożena  pisze:

   Fakt, że nie pracowała Pani jednego miesiąca spośród trzech miesięcy, które ma Pani do zadeklarowania, nie pozbawia Pani Prime d’activité. Powinna Pani zadeklarować jak zwykle, jeśli okres niepracujący dotyczy tylko jednego miesiąca.

 • Justyna  pisze:

  Dziekuje serdecznie za odp.
  Nie pracuje od polowy listopada (koniec kontraktu CDD) do dnia dzisiejszego tj.styczen. Rozumie ze m_ce 10,11,12 moge jeszcze ja zadeklarowac a koleje 01;02,03 (w kwietniu) juz tylko maz ?

  • Bożena  pisze:

   Składając deklarację podaje Pani zarówno swoje dochody jak i męża. Jeśli nic Pani nie zarobiła bo nie pracowała to wpisuje zero w rubryce dotyczącej Pani dochodów ale podaje kwoty zarobione przez męża w rubrykach dotyczących jego dochodów.
   Proszę pamiętać że należy podawać kwoty netto.

 • MARYS  pisze:

  Witam. A czy trzeba zadeklarować kwotę za urlop? Przy pierwszym wniosku nie deklarowalam tej kwoty ponieważ nigdzie nie znalazlam takiej rubryki a później wyczytałam że jednak trzeba i trzeba tą kwote dodać do wynagrodzenia i tak następnym razem już robiłam. Tylko teraz się boję za caf może się przyczepić. Jak to wkoncu jest ? Trzeba czy nie. ..

  • Bożena  pisze:

   Deklaruje się dochody netto figurujące na odcinku płacowym. Nie wlicza się jedynie diet bo nie stanowią one wynagrodzenia, jak na przykład zwrot/pokrycie kosztów transportu, posiłków, zakwaterowania odnoszących się do delegacji zawodowych.

  • Bożena  pisze:

   Deklaruje się miesięczne dochody netto figurujące na odcinku płacowym, bez wybierania tego co wchodzi w ich skład. Odjąć można jedynie kwoty stanowiące diety (koszty z tytułu delegacji służbowych, takich jak transport, posiłki czy zakwaterowanie). Urlopowe wchodzi w skład wynagrodzenia dlatego powinno być zadeklarowane.

 • Kasia  pisze:

  Witam. Zlozylam wnosek o prime d’activite i otrzymalam wiadomosc ze musze im doslac piece justificative de sejour i kopie dowodu osobistego, czytalam ze tego papieru nam polakom nie potrzeba bo jestesmy w unii nie wiem co mam dale zrobic i jak przeslac kopie dowodu ?

Napisz komentarz

....