Prévoyance : ubezpieczenie na zdarzenia losowe

Ubezpieczenia | 5 komentarzy

Przedmiotem ubezpieczenia zwanego „prévoyance” są zdarzenia losowe takie jak śmierć i choroby lub obrażenia ciała powodujące niepełnosprawność, inwalidztwo lub utratę samodzielności w codziennych czynnościach i tymczasową lub trwałą niezdolność do pracy, zawieszające lub trwale uniemożliwiające zdolność do zarobkowania. Nie ma znaczenia czy zaistniały one w pracy czy poza nią.

W przypadku śmierci „Prévoyance” zapewnia rodzinie odszkodowanie zwane „capital décès”. Może też przybierać formę renty dla owdowiałego współmałżonka (partnera paks lub konkubenta) lub renty na rzecz wykształcenia dzieci. Dla każdego z dzieci renta ta jest naliczana osobno, na bazie pensji zmarłego rodzica, w zależności od wieku dziecka (10% pensji do 12 roku życia, 15% od 12 do 18 roku życia i 20% od 18 do 26 roku życia, pod warunkiem, że dziecko jest na utrzymaniu)

W przypadku choroby lub obrażeń ciała zapewnia ono pokrycie kosztów hospitalizacji, konsultacji lekarskich i badań.

„Prévoyance” jest ubezpieczeniem uzupełniającym częściowe pokrycie kosztów świadczeń przez „sécurité sociale”.

W przeciwieństwie do „mutuelle”, która uzupełnia pokrycie kosztów zwracanych przez „sécurité sociale” w leczeniu chorób i obrażeń powypadkowych, „Prévoyance” dostarcza ponadto pomocy finansowej ułatwiającej sprostaniu codziennym wydatkom gdy dochody chorej osoby ulegną zmniejszeniu z powodu zaprzestania pracy zarobkowej.

W przypadku tymczasowej lub trwalej niezdolności do pracy Prévoyance zapewnia świadczenia na utrzymanie się w okresie do trzech lat, określane terminem indemnités journalières ». Wysokość tego świadczenia stanowi 75% otrzymywanej przed chorobą pensji pomniejszonej o wysokość otrzymywanych z sécurité sociale „indemnités journalières ».

W przypadku inwalidztwa, „Prévoyance” zapewnia rentę do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego, po czym poszkodowana osoba nabywa prawa do emerytury.prévoyance

Ubezpieczenie indywidualne

Każdy ma prawo ubezpieczyć się indywidualnie na losowe wypadki takie jak choroba, wypadek czy śmierć. Umożliwia to skorzystanie z kompensacji finansowej ułatwiającej przetrwanie rodziny wtedy, gdy pozbawiona ona zostaje dochodów ubezpieczonej osoby.

Indywidualna „Prévoyance” proponuje następujące gwarancje :

Wypadki domowe (upadek, poparzenie, itp.), wypadki sportowe , turystyczne, drogowe (bez względu na to, czy ubezpieczona osoba jest kierowcą, pasażerem czy pieszym), wypadki medyczne (np. paraliż spowodowany operacją), wypadki wynikające z katastrof naturalnych, agresji, zamachów.

Pogrzeb. Osoby w wieku 18 – 84 lat pragnące odciążyć swych bliskich od kosztów pogrzebu mogą uzyskać przekazanie kapitału na ten cel w wysokości od 2000 € od 18 000 € i zdeponować swoją wolę odnośnie charakteru ceremonii. Wybierając odpowiednią klauzulę w umowie ubezpieczeniowej, można ochronić bliskie osoby od ponoszenia jakichkolwiek kosztów zwracanych dopiero po ceremonii i zapewnić przeznaczenie całości kapitału na ceremonię. Istnieje też możliwość klauzuli umożliwiającej transport zwłok np. z innego lub do innego kraju i organizację ceremonii pogrzebu za granicą .

Zgon lub definitywne i absolutne inwalidztwo. Osoby w wieku 18 – 64 lat pragnące zabezpieczyć swych bliskich odszkodowaniem wybierają jego kwotę, która wynosić może od 15 000€ do 750 000€.

Hospitalizacja. Osoby w wieku miedzy 18 – 75 lat mogą zabezpieczyć sobie lub swym bliskim świadczenie związane z kosztami pobytu w szpitalu. W tym przypadku osoba ubezpieczająca się wybiera poziom gwarancji w zależności od wysokości kwoty świadczenia, jakie życzy sobie otrzymywać w razie ewentualnej hospitalizacji.

Uzależnienie wynikające z choroby Alzheimera lub Parkinsona. Chodzi o odszkodowanie w postaci renty, w wysokości od 300€ do 3000€ miesięcznie.

Wiele świadczeń naliczane jest na bazie pensji ubezpieczonej osoby (stąd wskazane wyżej zakresy kwot). Są one obliczane na podstawie wynagrodzenia brutto z 12 ostatnich miesięcy poprzedzających bezpośrednio zdarzenie losowe. Elementy ruchome wynagrodzenia (premie i inne gratyfikacje pieniężne) również są brane pod uwagę. Dla osób nowozatrudnionych nie posiadających jeszcze 12 miesięcy stażu pracy uwzględnia się pensję brutto figurującą w umowie o pracę. Niekiedy ustala się świadczenie na podstawie pensji wynikającej z widełek płacowych danej branży zawodowej, dla kategorii pracowników, do której ubezpieczony należał.

Ubezpieczenie zawodowe

Ubezpieczenie to dotyczy osób prowadzących firmy i zabezpiecza na wypadek utraty zdolności do pracy. Zapewnia ono zastępcze dochody lub jednorazowe odszkodowanie w razie śmierci, umożliwiające kontynuację działalności firmy.

Istnieje kilka typów gwarancji :

„Prévoyance professionnelle” – odszkodowanie w formie kapitału wypłacanego bliskim na wypadek śmierci lub definitywnego i absolutnego inwalidztwa (Invalidité Absolue et Définitive – IAD) zarządzającego firmą.

„Prévoyance professionnelle accident” – W razie wypadku, niezdolna do pracy (będąca na zwolnieniu lekarskim) osoba prowadząca firmę otrzymuje świadczenie pieniężne (indemnité journalière) za każdy dzień choroby. Jeżeli wypadek spowodował niepełnosprawność, osoba ubezpieczona może otrzymać kwotę do tysiąca razy większą od podstawowego świadczenia (indemnité journalière). Wysokość tej kwoty zależy od stopnia inwalidztwa, pod warunkiem że uznano jej przynajmniej 10% ubytku zdrowia. W przypadku śmierci, bliskie osoby skorzystają z odszkodowania równoważnego tysiąckrotnej wartości świadczenia pieniężnego (indemnité journalière).

Assurance homme-clé – ubezpieczenie zapewniające wypłacenie kapitału na rzecz firmy w przypadku śmierci zarzucającego. Ma ono na celu ułatwienie jego następcy kontynuację działalności.

„Prévoyance” podstawowa i Prévoyance kolektywna

Umowa ubezpieczeniowa

We Francji składki obowiązkowe dostarczają gwarancji podstawowych. Dlatego wiele osób uzupełnia je dodatkowym ubezpieczeniem podnoszącym poziom tych gwarancji.

Sécurité sociale i organizmy ubezpieczeń uzupełniających gwarantują miedzy innymi ubezpieczenie na ryzyko obniżenia dochodów w razie tymczasowego lub definitywnego zaprzestania aktywności zawodowej, wynikającego z choroby lub inwalidztwa oraz w przypadku śmierci. Prestacje przybierają formę świadczenia pieniężnego za każdy dzień zwolnienia lekarskiego (indemnité journalière) lub renty albo jednorazowego odszkodowania zwanego kapitałem.

Istnieje kilka poziomów ubezpieczeń społecznych :

 • Ubezpieczenie podstawowe zapewniane przez sécurité sociale
 • Ubezpieczenie uzupełniające obowiązkowe – ubezpieczenie dostarczane przez firmy, którym branżowa umowa zbiorowa (np. convention collective) narzuca obowiązek zapewnienia swym pracownikom ubezpieczenia typu „prévoyance”.
 • Ubezpieczenie kolektywne dobrowolne – dobrowolne ubezpieczenie uzupełniające zapewnione pracownikom przez firmę.
 • Dobrowolne ubezpieczenie indywidualne „Prévoyance” – ubezpieczenie podpisane indywidualnie (niezależne od ubezpieczenia kolektywnego), uzupełniające gwarancje podstawowe zapewnione przez sécurité sociale.

Kolektywna umowa typu „prévoyance” ubezpiecza nie tylko na okres trwania umowy o pracę ale również przez okres jednego pełnego roku po odejściu pracownika z firmy. Taka dyspozycja nosi nazwę „portabilité”.

Od 1 stycznia 2016 roku dobrowolne ubezpieczenie kolektywne typu „mutuelle” stało się obowiązkowe, natomiast ubezpieczenie kolektywne typu „prévoyance” jest na razie dobrowolne, co sprawia, że wiele niedużych firm swym pracownikom takiego ubezpieczenia nie zapewnienia. Prévoyance jest jednak ubezpieczeniem obowiązkowym dla pracownikom kategorii „cadre”, z gwarancją przynajmniej na wypadek śmierci.

Osoby nie będące pracownikami najemnymi korzystają z podstawowego ubezpieczenia „prévoyance” zapewnionego przez sécurité sociale. Ich gwarancje na wypadek inwalidztwa lub śmierci są bardzo różne w zależności od grupy zawodowej. Np. architekci, niezależni konsultanci, notariusze, farmaceuci nie posiadaj prawa do „indemnités journalières” podczas gdy lekarze mają prawo do 90€ dziennie. Toteż osoby z pewnych grup zawodowych powinny indywidualnie zadbać o swoje ubezpieczenie.

Jak sprawdzić czy firma zapewnia Ci „prévoyance” ?

Wiele firm zapewnia swym pracownikom „prévoyance” choć często pracownicy o tym nawet nie wiedzą .

Sprawdzić to można na odcinku płacowym (bulletin de paie). Jeżeli słowo „prévoyance” figuruje na liście składek społecznych potrącanych z pensji, to znaczy, że takie ubezpieczenie posiadasz.

Nie zawsze wyszczególniona jest nazwa firmy ubezpieczeniowej ale można o nią zapytać w dziale zasobów ludzkich. Masz prawo do uzyskania wszelkich informacji o gwarancjach zapewnionych pracownikom w umowie ubezpieczeniowej podpisanej przez twoją firmę.

Jeżeli jednak wolisz sprawdzić te informacje we własnym zakresie, możesz to zrobić telefonicznie lub na Internecie, wtedy nazwa firmy ubezpieczeniowej jest niezbędna aby znaleźć jej dane, jak również Twój numer sécurité sociale.

W ten sposób uzyskasz dane o rodzaju i poziomie gwarancji.

Kto jest beneficjentem odszkodowania w formie kapitału ?

Prawo do odszkodowania na wypadek śmierci ubezpieczonej osoby przysługuje domyślnie aktualnemu współmałżonkowi nie będącemu w separacji ani nie rozwiedzionemu lub partnerowi związku paks albo konkubentowi. Dyspozycja ta jest przewidziana na wypadek, gdy ubezpieczony nie wyznaczył żadnego beneficjenta.

Jeżeli ubezpieczony nie posiadał żadnego partnera życiowego w chwili śmierci, prawo do odszkodowania przechodzi w równych częściach na jego żyjące dzieci i dzieci, które mają się narodzić

W przypadku braku partnera i dzieci, prawo przechodzi w równych częściach na przodków (rodziców, dziadków, pradziadków, ciotki i wujków).

W przypadku ich braku, przechodzi na spadkobierców według zasad spadkowych.

Konkubina / konkubent mają prawo do odszkodowania tylko wtedy, gdy zamieszkiwały z ubezpieczonym pod jednym dachem, ich związek był znany otoczeniu oraz co najmniej jedno dziecko narodziło się z ich związku i było przez obojga uznane. W przypadku konkubinatu bezdzietnego niezbędne jest dostarczenie dowodów, że związek trwał w sposób ciągły co najmniej 2 lata.

Za dzieci na utrzymaniu uważa się dzieci prawowite ubezpieczonego, uznane, zaadoptowane lub przygarnięte przez niego samego lub jego współmałżonkę (partnera, konkubinę), które spełniają następujące warunki w chwili śmierci ubezpieczonego lub w chwili stwierdzenia jego niezdolności do pracy :

 • Posiadają poniżej 21 roku życia
 • Nie pracują lub pracują za wynagrodzeniem niższym niż 55% miesięcznego SMIC
 • Są uznane fiskalnie za osoby na utrzymaniu ubezpieczonego lub otrzymywały od niego wsparcie finansowe będące odliczone od deklarowanych dochodów ubezpieczonego
 • Dzieci uznane i dotknięte inwalidztwem uniemożliwiającym jakąkolwiek aktywność zarobkową. Żaden limit wieku nie jest w stosunku do takich dzieci aplikowany jeżeli posiadają kartę inwalidzką.

Dzieci kontynuujące naukę uważane są za będące na utrzymaniu tylko do 25 roku życia włącznie, o ile są zarejestrowane w systemie sécurité sociale.

Dzieci narodzone w okresie 300 dni od zgonu ubezpieczonego i których pokrewieństwo z ubezpieczonym jest stwierdzone, również są uważane za dzieci będące na jego utrzymaniu.

Przodkowie ubezpieczonego są uważani za będących na jego utrzymaniu jeżeli otrzymują od niego alimenty, które są odliczane od jego dochodów.

Jak zamienić beneficjenta domyślnego na wybranego przez Ciebie ?

Większość pracowników korzystających z ubezpieczenia kolektywnego „prévoyance” nie interesuje się gwarancjami jakie to ubezpieczenie im zapewnia i nie wie, że posiada prawo do modyfikacji domyślnych dyspozycji opisanych w poprzednim punkcie.

Ci, którzy wolą sami zdecydować, kto miałby skorzystać z odszkodowania w wypadku ich ewentualnej śmierci, mają pełne prawo określić beneficjantów według własnego uznania.

W tym celu niezbędne jest powiadomienie firmy ubezpieczeniowej precyzujące wyznaczoną przez ubezpieczonego osobę lub osoby (a nawet kolejność dziedziczenia odszkodowania) . Można poinformować się o sposobie dokonania tej formalności (np. na jakim formularzu spisać swoje życzenie i do kogo go zaadresować) telefonicznie lub poszukać na stronie internetowej danej firmy ubezpieczeniowej.

Przydał Ci się ten artykuł?


by otrzymywać następne.
5 komentarzy do Prévoyance : ubezpieczenie na zdarzenia losowe

 • Patrycja  pisze:

  Witam. Jestem na zwolnieniu lekarskim od kilku tygodni. Jeszcze nie dostałam żadnych pieniążków z Securite Social. Wiem,że SS płaci począwszy od 4dnia chorobowego.
  1)Czy ta składka wynosi 50% moich dochodów?
  2)czy to prawda że od 30 dnia zwolnienia SS płaci 100%?
  3)Ile procent i od kiedy płaci mutuel?
  4)Ile płaci IRCEM? Słyszałam,że dopiero od 8 dnia zwolnienia. Aż do kiedy?

  • Bożena  pisze:

   Normalnie Sécurité sociale wypłaca chorobowe co dwa tygodnie w wysokości 50% pensji brutto.

   • Czy wysłała Pani do Sécurité sociale zwolnienie lekarskie ?
   • Od kiedy jest Pani na zwolnieniu ?
   • Czy otrzymuje Pani pensje ?
   • (Czy ma Pani dzieci ? Jeśli tak to ile ?)
   • Od kiedy pracuje Pani (we Francji) ? Konkretnie ważne jest czy ma Pani przepracowane minimum czasu dające prawo do chorobowego, lub niezbędną kwotę składek. I tak :

   W przypadku ciągłej pracy na pełen etat
   • 150 godzin pracy w ciągu ostatnich 90 dni bezpośrednio poprzedzających zwolnienie
   • albo zarobienie przynajmniej (około) 9 784€ brutto w ciągu ostatnich 6 miesięcy poprzedzających zwolnienie. (Obliczyłam te kwotę z dużym przybliżeniem bo nie znam daty rozpoczęcia zwolnienia lekarskiego)
   Jeśli praca nie była pełnym etatem i nie była ciągła, wtedy wymagane jest
   • 600 godzin lub 365 dni w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających zwolnienie
   • albo zarobienie co najmniej 2030 razy SMIC za godzinę, też w ciągu ostatnich 12 miesięcy. SMIC w 2015 roku wynosił 9,61€ brutto za godzinę, od 1 stycznia wynosi 9,67€.

   Nie szukam na razie informacji dotyczących innych instytucji dopóki nie odpowie Pani na powyższe pytania bo może okazać się to zbędne jeśli przyczyna braku chorobowego jest w odpowiedzi na jedno z postawionych pytań. Jeśli np. nie spełnia Pani warunków do świadczenia chorobowego z Sécurité sociale to automatycznie nie spełnia ich dla innych firm ubezpieczeniowych.

   • Patrycja  pisze:

    Napisalam na email

 • Kasia  pisze:

  Witam.Moj maz w pazdzierniku 2016 mial wypadek w domu,w wyniku czego stracil palec u lewej reki.W pracy dowiadywal sie czy nalezy sie mu jakies odszkodowanie z tego tytulu.Odpowiedz byla przeczaca.W bulletin de paie sa dwie pozycje 1prévoyance ouvrier trancheA,2 prévoyance CSG RDS tranche A.Co o tym myslec?Pozatym z prywatnego ubezpieczenia maz tez jeszcze nie doczekal sie odszkodowania.Pozdrawiam

  • Bożena  pisze:

   Powinniście poprosić pracodawcę o dokumenty dotyczące ubezpieczenia Prévoyance które pracodawca wybrał dla swych pracowników i tam znaleźć nr. telefonu aby poinformować się co należy zrobić. CSG RDS nie ma nic wspólnego z ubezpieczeniem Jest to rodzaj podatku potrącanego z pensji (nie mylić z podatkiem od dochodów jaki płaci się raz w roku) na tzw. „financement de la protection sociale”.

Napisz komentarz

....