Pomoc finansowa na przeprowadzkę

MieszkanieRóżne | jeden komentarz

Pomoc z CAF / MSA

Jeśli korzystasz z APL lub ALF i masz co najmniej troje dzieci możesz wystąpić do CAF lub MSA o udzielenie pomocy finansowej na przeprowadzkę w formie jednorazowego świadczenia zwanego „prime de déménagement”.

Wsparcie to nie podlega samo w sobie ograniczeniom związanym z dochodami bo przyznany Ci uprzednio dodatek mieszkaniowy stanowi wystarczającą podstawę do przyznania tej pomocy.

 Warunki otrzymania pomocy

Aby skorzystać z takiego świadczenia należy spełnić 3 następujące warunki :

 • Przeprowadzka musi nastąpić w okresie miedzy 1-szym dniem miesiąca następującym po zakończeniu trzeciego miesiąca ciąży z trzecim lub każdym następnym dzieckiem i ostatnim dniem miesiąca poprzedzającym miesiąc, w którym ostanie dziecko osiągnęło wiek 2 lat.
 • Musisz zwrócić się o tę pomoc w ciągu 6 miesięcy następujących po przeprowadzce
 • Musisz posiadać prawo do zasiłku na nowe mieszkanie w okresie 6 miesięcy po przeprowadzce

Bardzo ważne jest by złożenie prośby o tę zapomogę nastąpiło w ciągu pierwszych 6 miesięcy po przeprowadzce bo po upływie tego okresu jej uzyskanie będzie niemożliwe.

Wysokość świadczenia

Wysokość prime de déménagement zależy od rzeczywistego kosztu przeprowadzki i ilości dzieci na utrzymaniu. Jej maksymalne progi wynoszą :

 • 974,90 € gdy masz troje dzieci
 • 1056,15 € gdy masz czworo dzieci
 • 81,24 € dodatkowo za każde następne dziecko. Tzn. 1 137,39 gdy masz ich pięcioro, 1 218,63 € gdy masz sześcioro, itd.

Aby moc z takiej pomocy skorzystać, mieszkanie lub dom, do którego przeprowadzasz się musi spełniać minimalne warunki komfortu i bezpieczeństwa opisane we wpisie o dodatkach mieszkaniowych.

Pomoc na przeprowadzkę jest udzielana w formie jednorazowego przelewu.

Możliwe jest jednak uzyskanie zaliczki. W tym celu należy zwrócić się do firmy, którą zaangażowałeś do przeprowadzki o wycenę usługi (devis) i wystąpić do CAF / MSA (Mutualité sociale agricole)z prośbą o zaliczkę.Przeprowadzka 4

Jeśli zostanie odrzucona, istnieje możliwość złożenia odwołania w okresie nie przekraczającym 2 miesięcy od daty otrzymania odmowy. Konieczne jest wystosowanie listu do komisji odwoławczej „Commission de recours amiable” Twojego biura CAF. Komisja ta ponownie rozpatrzy prośbę.

Jak złożyć prośbę ?

Aby wystąpić o pomoc na przeprowadzkę, należy wypełnić i złożyć w CAF/MSA formularz cerfa 11363*04 noszący nazwę « Demande de prime de déménagement » wraz z wszystkimi dokumentami, które powinny mu towarzyszyć. Formularz ten dostępny jest na portalu internetowym lub w biurze CAF.

Dokumenty, które należy dołączyć :

 • Opłaconą fakturę wystawioną przez firmę wynajętą do przeprowadzki. Musi ona zawierać adres załadowania i rozładowania mebli, sprzętów, itd. oraz sposób dokonanej zapłaty (karta, czek)
 • Albo dowody innych poniesionych wydatków, np. faktura wynajęcia furgonetki, faktury za paliwo, opłaty za autostradę, opłaty za parking, itp.
 • Ewentualnie dowód innej pomocy finansowej, z której skorzystałeś i jej kwotę. Jeśli jest ona niższa od przysługującej Ci prime de déménagement ze strony CAF /MSA, możesz liczyć na uzyskanie pokrycia różnicy.

Pomoc ze strony pracodawcy

Jeśli przeprowadzka (tymczasowa lub definitywna) podyktowana jest względami zawodowymi, warto sprawdzić czy umowa zbiorowa (Convention collective) przewiduje pokrycie jej kosztów (prime de déménagement) przez pracodawcę. Jeśli taka pomoc jest przewidziana, należy wybrać firmę organizującą przeprowadzki. Wybór ten powinien być dokonany w porozumieniu z pracodawcą. W razie sporu, ostateczna decyzja należy do pracodawcy.Przeprowadzka 1

Jeśli jednocześnie wystąpisz o prime de déménagement do CAF, musisz wiedzieć, że kumulowanie obu tych pomocy nie jest możliwe. Zwrot kosztów przeprowadzki przez CAF powinien być dokonany na korzyść pracodawcy, który je poniósł.

Pomoc finansowa MOBILI-PASS®

Zdarza się też, że względy zawodowe zmuszają Cię do zmiany miejsca zamieszkania (oddelegowanie) podczas gdy umowa zbiorowa nie przewiduje wsparcia pracodawcy, lub też podejmujesz nową pracę wymagającą zmiany miejsca zamieszkania. W obu przypadkach możesz ubiegać się  o pomoc finansową MOBILI-PASS® pod warunkiem, że  pracujesz w firmie zatrudniającej co najmniej 10 pracowników (w sektorze innym niż rolniczy) opłacającej składki na fundusz „1% logement”, zwanego tez „1% patronal”.

Pomoc ta może przyjąć formę subwencji lub kredytu.

Maksymalne progi wsparcia MOBILI-PASS® wynoszą od 1600€ do 3 500€ w zależności od strefy geograficznej.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz już wkrótce we wpisie poświęconym wyłącznie temu tematowi. Daj mi znać, jeśli jest on dla Ciebie pilny.

Pomoc z Pôle Emploi

Jeśli jesteś bezrobotnym zarejestrowanym w Pôle Emploi możesz, pod pewnymi warunkami, skorzystać z pomocy Pôle Emploi zwanej „aide à la mobilité”. Dotyczy ona głownie zwrotu kosztów za transport, posiłki i zakwaterowanie w ramach poszukiwań pracy ale koszty przeprowadzki podyktowane znalezieniem pracy znacznie oddalonej od aktualnego miejsca zamieszkania mogą również być wzięte pod uwagę. Warunkiem jej uzyskania jest odległość przekraczająca 60 km od aktualnego miejsca zamieszkania lub przekraczająca 2 godziny na transport w obie strony.

Należy się ona bezrobotnym nie pobierającym zasiłku i bezrobotnym pobierającym zasiłek dla bezrobotnych (ARE – Aide au Retour à l’Emploi) nie wyższy niż 28,58 € dziennie.Przeprowadzka 5

Pomoc ta dotyczy nowo podjętej pracy na umowę CDI (Contrat à Durée Indéterminée), CDD (Contrat à Durée Déterminée), CTT (Contrat de Travail Temporaire). Ta ostania umowa musi być podpisana na okres minimum 3 miesięcy w sposób ciągły.

Jednorazowa pomoc na przeprowadzkę wynosi maksymalnie 1 500€.

Możliwe jest również uzyskanie pomocy na podwójne miejsce zamieszkania „aide à la double résidence”. Dotyczy ona sytuacji, gdy zdecydujesz się na zatrzymanie aktualnego mieszkania i jednoczesne wynajęcie pokoju/mieszkania w miejscu odpowiadającym nowej pracy. Pomoc ta wynosi maksymalnie 1200€.

Możliwe jest skumulowanie pomocy na przeprowadzkę (aide au déménagement) wraz z pomocą na podwójne miejsce zamieszkania (aide à la double résidence) ale łączna wysokość tych świadczeń jest ograniczona do 2 500€.

Globalna wysokość pomocy „aide à la mobilité nie może przekroczyć 5000€ rocznie.

Zwrot kosztów za przemieszczanie się na rozmowy kwalifikacyjne i szkolenia Pôle Emploi przyznaje w następujących formach :

 • Koszty transportu : 0,20€ za kilometr w obie strony
 • Koszty posiłków : 6 € dziennie
 • Koszty zakwaterowania : maksymalnie 30€ za noc (za okazaniem faktury)

Chcąc skorzystać ze wsparcia finansowego, należy zwrócić się do doradcy Pôle Emploi, który został Ci przypisany. Musisz dostarczyć dowody kosztów, jakie poniosłeś.

Na złożenie prośby o te świadczenia masz ograniczony czas według zasady :

 • Pomoc na przeprowadzkę – miesiąc od daty przeprowadzki
 • „Double résidence” – najpóźniej miesiąc po podjęciu pracy
 • Pokrycie kosztów za podróże w ramach poszukiwania pracy – na bieżąco, dbając by zmieścić się w okresie jednego miesiąca od daty figurującej na dowodzie poniesionych kosztów
Przydał Ci się ten artykuł?


by otrzymywać następne.
Jeden komentarz do Pomoc finansowa na przeprowadzkę

 • MILA BRENNER  pisze:

  Bardzo pomocne informacje,

  dziekujemy,i pozdrawiam

  Mila Brenner

Napisz komentarz

....