Podatek od dochodów : zmiana adresu i stanu cywilnego

Podatki | Brak komentarzy

Jak i kiedy zgłosić zmianę adresu ? Jak zadeklarować podatki po ślubie lub zawartym związku Pacs, separacji, rozwodzie, rozwiązaniu związku Pacs, śmierci męża lub partnera ? Artykuł ten wszystko Ci wyjaśni.

Zmiana adresu

O zmianie adresu można poinformować w momencie deklarowania podatków. W formularzu otrzymanym pocztą, na pierwszej stronie należy wpisać nowy adres oraz datę przeprowadzki (date du déménagement).

Jeśli przeprowadziłeś się w ubiegłym roku, nowy, czyli aktualny adres wpisujesz w pierwszej rubryce (changement d’adresse en 2014). Podajesz też liczbę pomieszczeń w nowym mieszkaniu, precyzujesz czy jesteś lokatorem (locataire), współlokatorem (colocataire), właścicielem (priopriétaire), czy też zamieszkujesz bezpłatnie (hébergément gratuit). Powinieneś też podać nazwisko właściciela, jeśli jesteś lokatorem i nazwisko współlokatora, jeśli wynajmujesz wspólnie z kimś.

Jeśli przeprowadziłeś się w roku bieżącym, wpisujesz datę przeprowadzki i adres oraz ilość pomieszczeń do rubryki drugiej (changement d’adresse en 2015).

Deklaracja zmiany adresu może również być dokonana podczas deklaracji internetowej. Dane dotyczące adresu wprowadza się na początku procesu deklarowania. W tym celu kliknij w link « Faire une démarche », potem w link « Signaler un changement d’adresse ».

Zmiana adresu może być dokonana również listem skierowanym do urzędu skarbowego, któremu podlegałeś poprzednio. Jego adres znajdziesz na pierwszej stronie powiadomienia o podatku (avis d’imposition)

Jeszcze prościej jest powiadomić urząd skarbowy wysłając mail na adres elektroniczny wskazany w powiadomieniu podatkowym. Znajdziesz go na pierwszej stronie, nad adresem pocztowym urzędu podatkowego, który wysłał ci deklarację.

Jeśli zmieniłeś numer telefonu lub adres elektroniczny, należy te zmiany wpisać na pierwszej stronie deklaracji podatkowej, w polach z napisem „corrigez”.

Powiadomienie listowne lub mailem nie zwalnia z ponownego zadeklarowania zmiany adresu w deklaracji podatkowej bo skłania do dorzucenia dodatkowych informacji niezbędnych do prawidłowego naliczenia podatku lokalnego (Taxe d’habitation).

Zaletą powiadomienia o zmianie adresu przed otrzymaniem deklaracji jest uwzględnienie tej zmiany przez urząd co sprawi, że otrzymasz formularz deklaracji podatkowej na nowy adres.

Zmiana stanu cywilnego

Zmiany stanu cywilnego mające miejsce w zeszłym roku, takie jak zawarcie związku małżeńskiego, podpisanie związku partnerskiego PACS, separacja, rozwód i śmierć małżonka lub partnera Pacs mogą być zgłoszone w deklaracji podatkowej roku bieżącego, tzn jeśli rozwiodłeś się w 2014 roku, musisz to podać w deklaracji jaką wypełniasz w roku 2015 odnośnie dochodów 2014.

Ślub lub związek PAKS

W przypadku zawarcia związku małżeńskiego lub Pacs’u można złożyć jedną wspólną deklarację lub dwie osobne. Złożenie wspólnej deklaracji nie jest obowiązkowe w pierwszym roku deklarowania dochodów ale staje się obowiązkowe w latach następnych.

Deklaracja wspólna

Aby złożyć wspólną deklarację wystarczy wypełnić wspólnie jeden z formularzy, które urząd podatkowy przysłał każdemu z Was. Należy go uzupełnić i ewentualnie skorygować przez :

 • Dopisanie stanu cywilnego współmałżonka lub partnera na pierwszej stronie, w polach odnoszących się do drugiej osoby deklarującej ( déclarant 2)
 • Zaznaczenie Twojego aktualnego stanu cywilnego na drugiej stronie formularza, w sekcji A o nazwie „Situation du foyer en 2014”, zaznaczając krzyżykiem pole M w przypadku małżeństwa (marié(e)s) lub O dla związku Pacs, oraz podać datę zawarcia związku w polu tej samej sekcji A „Dates des changements en 2014” odpowiadającym jego rodzajowi– małżeństwo (mariage) lub Pacs
 • Podanie w tej samej sekcji A numeru fiskalnego współmałżonka lub partnera (N° fiscal de votre conjoit), który figuruje na pierwszej stronie jego powiadomienia o podatku (avis d’imposition) z poprzedniego roku
 • Podanie adresu współmałżonka lub partnera pod jakim mieszkał na dzień 1 stycznia 2014 roku w sekcji E „Reseignements complémentaires”.

Deklaracja osobna2902951114_736876b593_z

Chcąc zadeklarować dochody osobno, każde z małżonków lub partnerów wypełnia swoją własną deklarację.

Osobne deklarowanie dotyczyć może jedynie roku zawarcia związku i nie można wprowadzonych danych skorygować później, by zamienić indywidualne deklaracje na jedną wspólną. Wspólnej deklaracji będzie można dokonać dopiero w następnym roku.

W przypadku, gdy w 2014 roku wziąłeś ślub z partnerką, z którą żyłeś wcześniej w związku Pacs, osobna deklaracja dochodów nie jest możliwa.

Jeśli żyjesz w wolnym związku (niesformalizowanym) czyli konkubinacie, deklaracje podatkowe należy składać osobno. Dzieci jakie macie na utrzymaniu mogą być zadeklarowane przez jednego z partnerów lub przez oboje, pod warunkiem, ze żadne dziecko nie będzie zadeklarowane dwa razy, (przez obu partnerów).

Za dzieci na utrzymaniu uważane są osoby nieletnie uznane przez obu partnerów.

Oto jak wprowadzić informacje wynikające z zawarcia związku małżeńskiego lub Pacs’u :

 • W sekcji A na drugiej stronie jest określony Twój stan cywilny przed ślubem lub podpisaniem Pacsu. Nie należy go zmieniać !
 • Zakreśl krzyżykiem pole B w tej samej sekcji A noszące nazwę „Vous optez pour la déclaration séparée de vos revenus 2014”.
 • Podaj datę zawarcia związku, też w sekcji A, w jednym z pól „Dates des changements en 2014” odpowiadającym jego rodzajowi – małżeństwo (mariage) lub Pacs. Jeśli zawarliście związek małżeński lub PACS w 2013 roku (dwa lata temu) i w 2014 roku dokonaliście osobnych deklaracji, w 2015 otrzymaliście jeden wspólny formularz służący do dokonania deklaracji podatkowej jako związek. Tym razem nie ma potrzeby podawania daty zawarcia związku.
 • Wpisz swoje własne dochody na trzeciej stronie, w sekcji 1 (prawdopodobnie są one już wydrukowane, należy je sprawdzić)

Rozwód, separacja lub rozwiązanie związku Pacs

Rozwiązanie związku deklaruje się albo w roku, w którym zaszło wydarzenie, jeśli nastąpiło ono miedzy 1 stycznia i datą składania deklaracji, albo też w roku następnym.

Jeśli wydarzenie miało miejsce w 2014 roku, brana jest pod uwagę sytuacja rodzinna na dzień 31 grudnia 2014, tzn. ocenia się ją jakbyś była rozwiedziona, w separacji lub poza związkiem Pacs cały 2014 rok i naliczenie podatku dokonane jest na tej bazie, łącznie z ilością przysługujących Ci jednostek fiskalnych (nombre de parts).

Jeśli na dzień 31 grudnia 2014 roku żyłaś już sama i sama wychowywałaś dziecko lub dzieci, zaznacz krzyżykiem pole T na drugiej stronie w sekcji B „Parent isolé”, co umożliwi Ci zwiększyć ilość jednostek fiskalnych i obniżyć wysokość podatku.

Dzieci pozostające na utrzymaniu pozostają przypisane fiskalnie temu z rodziców, z którym mieszkają.

W przypadku gdy dzieci dzielą swój czas miedzy miejscem zamieszkania obu rodziców (résidence alternée) koszty utrzymania są podzielone na dwie równe części i każde z rodziców korzysta z podwyższonej ilości jednostek fiskalnych. W deklaracji należy podać ilość dzieci w polu H, sekcji B (druga strona). Dotyczy to dzieci poniżej 18 roku życia na dzień 1 stycznia 2014 roku. Poniżej należy podać daty urodzenia.

Każda z byłych małżonków lub partnerów składa osobną deklarację podając jedynie swoje dane osobowe i własne dochody za cały rok, w którym nastąpił rozwód, separacja lub rozwiązanie związku Pacs.

Jedno z byłych małżonków lub partnerów może użyć deklaracji wstępnie wypełnionej dla małżeństwa lub związku, musi jednak ją skorygować, drugie musi wypełnić dziewiczy formularz. Należy wprowadzić, usunąć lub skorygować następujące informacje :

 • Podaj swój obecny stan cywilny w sekcji A „Situation du foyer fiscal en 2014” wstawiając krzyżyk w polu D (Divorcé, séparé) jeśli jesteś rozwiedziona lub w separacji
 • Podaj datę rozwodu, separacji lub rozwiązania związku Pacs w polu Y sekcji A „divorce/séparation/rupture Pacs”
 • Skreśl dane osobowe odnoszące się do Twojego byłego męża lub partnera na pierwszej stronie oraz jego dochody w sekcji 1
 • Wpisz swoje własne dochody (jeśli nie są wstępnie wydrukowane) uwzględniające Twoją cześć z dochodów wspólnych odpowiadającą okresowi sprzed rozwodu, separacji lub rozwiązania Pacs.

Współmałżonek lub partner wypełniający dziewiczy formularz, musi podać swoje dane osobowe na pierwszej stronie oraz informacje podane wyżej.

Śmierć współmałżonka lub partnera związku PACS

Deklaracja podatkowa dotycząca roku, w którym nastąpił zgon musi być podwójna, tzn. należy złożyć dwie :

 • Deklarację wspólną, odnoszącą się do małżeństwa lub związku, podając dochody wszystkich członków rodziny łącznie z dochodami osoby zmarłej, dla okresu od 1 stycznia do daty zgonu. Całość dochodów zmarłego odpowiadających wspomnianemu okresowi powinna być zadeklarowana, nawet jeśli zostały one wypłacone dużo później po jego śmierci.
 • Deklarację indywidualną osoby pozostającej przy życiu podając dochody własne i dochody innych członków rodziny od daty zgonu do końca roku 2014.

Wspólną deklarację, dotyczącą małżeństwa lub związku, należy wypełnić korzystając z przysłanego, wstępnie wydrukowanego formularza w którym trzeba :

 • Podać datę zgonu w polu Z „Déces” sekcji A, na drugiej stronie, bacząc by wybrać właściwe pole, odpowiadające numerowi przypisanemu zmarłemu w deklaracji : déclarant 1 czy déclarant 2. Często data ta jest już wydrukowana.
 • Nie zmieniać stanu cywilnego w sekcji A „Vous êtes marié / pacsé” ! Zmienisz go w deklaracji indywidualnej
 • Zmodyfikować wysokość Twoich własnych dochodów tak, by odnosiły się jedynie do okresu od 1 stycznia 2014 roku do daty zgonu. Możesz je znaleźć na odcinku płacowy (bulltins de paie) z miesiąca zgonu i spisać kwotę odpowiadającą „Net imposable” (w rubryce kwot kumulujących pensje od początku roku; kwota ta odpowiada wynagrodzeniu poddanemu podatkowi za okres od początku roku do końca danego miesiąca).

Indywidualną deklarację należy wypełnić na formularzu jaki powinnaś była również otrzymać z urzędu podatkowego na Twoje imię i nazwisko, gdzie na drugiej stronie jest napisane „Vous êtes veuf/veuve depuis le …”. Jeśli takiej deklaracji nie otrzymałaś, wypełnij indywidualną deklarację na formularzu dziewiczym podając :

 • własne dane osobowe na pierwszej stronie
 • w sekcji A zaznacz swój stan cywilny krzyżykiem w polu V „Veuf(ve)” -wdowiec/wdowa
 • Podaj wysokość swoich własnych dochodów za okres od daty zgonu do 31 grudnia 2014 w sekcji 1

Podatek wynikający ze wspólnej deklaracji zostanie obliczony na dwa sposoby: na dzień 1 stycznia 2014 roku i na dzień zgonu. Do zapłacenia zostanie wybrana kwota, która okaże się dla Ciebie korzystniejsza. Podobna logika jest aplikowana do obliczenia podatku na podstawie deklaracji indywidualnej.

Jeśli ze zgonem wiąże się spadek, możesz zwrócić się do notariusza zajmującego się formalnościami spadkowymi o pomoc w wypełnieniu deklaracji podatkowej.

Przydał Ci się ten artykuł?


by otrzymywać następne.
Napisz komentarz

....