Podatek od dochodów : Prime pour l’emploi – PPE

Podatki | jeden komentarz

Prime pour l’emploi należy się jedynie osobom pracującym o skromnych dochodach z pracy najemnej lub niezależnej aktywności, na pełen etat lub nie. Bezrobotni nie mają do niej prawa.

Rok 2015 jest ostatnim rokiem istnienia PPE. „Premia” ta ma zostać zastąpiona przez inną pomoc, wraz z RSA activité (nie mylić z RSA socle dla osób bez pracy).

Występując o PPE należy dołączyć RIB (Relevé d’Identité Bancaire) do formularza deklaracji aby urząd podatkowy mógł ją wypłacić. Czekiem może być wypłacona jedynie PPE będąca różnicą miedzy podatkiem i PPE. Jeżeli deklarujesz podatki przez Internet, masz na stronie swojego konta podatkowego możliwość wysyłania załączników.

Warunki przysługiwania

Aby skorzystać  z PPE musisz spełniać 2 warunki :

Warunek 1

Dochody fiskalne (revenu fiscal de référence ), nie mogą przekraczać  :

 • 16 251€ w przypadku osób samotnych, wdów/wdowców lub osób rozwiedzionych
 • 32 498€ w przypadku osób deklarujących podatki wspólnie (małżeństwo lub Pacs)

Kwoty te nie uwzględniają osób na utrzymaniu, toteż należy do nich dodać 4 490€  (lub 2 245€ w przypadku garde alternée”) za każdą połowę jednostki fiskalnej, czyli „demi-part”, dorzucającą się do pełnej „part” (jedna osoba) lub do dwóch „part”(małżeństwo lub związek Pacs) .

Jednostki fiskalne oznaczają części przez które podzielone są globalne dochody całej rodziny. Dzięki nim uwzględnia się ilość dzieci (lub innych osób na utrzymaniu), co sprawia, że podatek jest proporcjonalny do obciążeń rodziny wynikających z kosztów ich utrzymania.

Jedna dorosła osoba stanowi jedną jednostkę czyli 1 „part” – małżeństwo stanowi dwie jednostki czyli 2 „ part” – pierwsze dziecko stanowi połowę jednostki czyli 0,5 „part” (demi-part”) – drugie dziecko stanowi połowę jednostki czyli 0,5 „part” (demi-part”) – trzecie i każde następne dziecko stanowi jedną pełną jednostkę czyli 1 „part” („part”). Natomiast dla osoby samotnie wychowującej dziecko, to ostatnie liczone jest za pełną jednostkę ( „part”). Na przykład małżeństwo z jednym dzieckiem stanowi 2,5 jednostek   („2,5 parts”), z dwojgiem dzieci 3 jednostki (3 parts), z trojgiem dzieci 4 jednostki („4 parts”), samotna osoba z dzieckiem stanowi 2 jednostki (2 parts), itd.

Ilość tych jednostek decyduje o wysokości dochodów służących do naliczenia podatku. Np. małżeństwo bezdzietne mające wspólnie 48 000 € dochodów zapłaci większy podatek bo naliczony on będzie na bazie 24 000€ na osobę (48 000 : „2 parts”), podatek małżeństwa z jednym dzieckiem będzie już niższy bo naliczony na bazie 19 200 (48 000 : 2,5) a podatek małżeństwa z trojgiem dzieci będzie jeszcze  niższy bo naliczony na bazie 12 000 (48 000 : „4 parts”). Obliczenia w tych przykładach są uproszczone dla celów demonstracji i nie wnikają w specyfikę wszystkich parametrów branych pod uwagę przez administrację fiskalną.

Przykłady obliczania dochodów fiskalnych

 • Małżeństwo z dzieckiem musi posiadać „revenu fiscal de référence ” mniejsze lub równe 36 988€. Wynika to z dodania do progu, wynoszącego 32 498€, dodatkowej kwoty za 1 dziecko stanowiące połowę „part” czyli „demi-part” (32 498€ + 4 490€)
 • Małżeństwo z dwojgiem dzieci, aby móc skorzystać z PPE musi posiadać wspólne dochody nie przekraczające 41 478€ (32498€ + 4490€ + 4490€)
 • Osoba samotnie wychowująca dziecko korzysta z przywileju dwóch jednostek fiskalnych na dziecko. Jej „revenu fiscal de référence” nie może przekraczać 25 231€ (16251€ + 4490€ + 4490€ )

Czym są dochody fiskalne ?

Dochody fiskalne obliczane są przez urząd podatkowy poprzez odjęcie od całości deklarowanych dochodów kwoty stanowiącej ich 10%, uznawanej za koszty zawodowe (frais professionnels). Np. jeśli Twoje dochody roczne pochodzą jedynie z zarobków pracy najemnej i wynoszą 20 000€  („revenu imposable”, nie mylić z „revenu brut” lub „revenu net” – znajdziesz je w ostatnim odcinku płacowym z 2014 roku), „revenu fiscal de référence” stanowi różnicę miedzy zadeklarowanymi zarobkami i 10% kosztów zawodowych (frais professionnels) i wynosi 18 000€ (20 000 – (0,1 x  20 000).

„Revenu fiscal de référence” są podane do wiadomości podatnika na pierwszej stronie powiadomienia o podatkach („avis d’impôt”) bo przy załatwianiu rożnego typu formalności konieczne jest podanie dochodów fiskalnych.

Jeśli Twoje dochody za rok 2014 są inne od dochodów z roku 2013, nie możesz posłużyć się cyfrą z ostatniego powiadomienia o podatku (avis d’impôt”) do ewaluacji swego prawa do PPE za rok 2014. Dotyczy ona dochodów roku 2013, deklaracja składana w 2015 dotyczy dochodów roku 2014.  Chyba że Twoja sytuacja i dochody z 2014 roku były identyczne jak w roku 2013.

Warunek 2

Dochody roczne netto z aktywności zawodowej muszą mieścić się w granicach miedzy 3 743€ i progiem zależnym od jej sytuacji rodzinnej. Progi te wynoszą :

Sytuacja rodzinnaMaksymalne dochody netto
Osoba samotna, rozwiedziona, bez dziecka lub posiadająca dziecko, którego nie wychowuje sama17 451 €
Wdowa lub wdowiec17 451 €
Osoba zamężna lub żyjąca w związku Pacs gdy każde małżonków/ partnerów pracuje i zarabia przynajmniej 3 743 €17 451 €
Osoba będąca na utrzymaniu, która zarobiła przynajmniej 3 743 €17 451 €
Osoba zamężna lub żyjąca w związku Pacs podczas gdy jedno z nich zarobiło przynajmniej 3 743 €26 572 €
Osoba samotna lub rozwiedziona samotnie wychowująca jedno lub więcej dzieci (będących na jej utrzymaniu)26 572 €

PPE jest przyznawana (lub nie) na podstawie rocznych dochodów indywidualnych. Zmiana w sytuacji rodzinnej (ślub, Pacs, rozwód, śmierć) nie wpływa na jej przyznanie.

Jeżeli PPE jest przyznana na całe gospodarstwo domowe, jej wysokość stanowi sumę PPE przyznanych każdej osobie z osobna, jeśli przysługuje kilku członkom rodziny.

Wysokość naliczonej PPE jest indywidualna ale na przykład osoba samotna, która zarobiła z pracy najemnej na przestrzeni całego 2014 roku 10 000€, może otrzymać 770€ a małżeństwo w którym każde z małżonków zarobiło 13 000€ może otrzymać 1 790€.

Jak zadeklarować prośbę o PPE ?

Pracownicy najemni (salariés)

Informacje do zadeklarowania dotyczące PPE znajdują się w sekcji 1 formularza przysłanego pocztą, na trzeciej stronie w kategorii noszącej nazwę „ Pour recevoir la prime pour l’emploi”

Jeśli deklaracja nie zawiera wstępnie wydrukowanych danych, należy samemu wpisać długość okresu pracy.

Jeśli przepracowałaś pełen 2014 rok na pełen etat, to zaznaczasz (krzyżykiem) jedno z pól w linii od 1AX do 1DX w zależności od kolumny, w której wydrukowane są Twoje dochody. Jeśli nie są one wydrukowane to je wpisujesz w niebieskie pole odpowiadające Twojej pozycji w deklaracji – deklarujący nr.1 lub deklarujący nr. 2 lub osoba na utrzymaniu nr.1, lub osoba na utrzymaniu nr.1. Jeśli żyjesz w związku (małżeństwo lub Pacs) to masz pozycję deklarującego nr. 1 lub deklarującego nr. 2, jeśli jesteś sama to masz pozycję deklarującego nr. 1. Możesz sprawdzić swoją pozycję na pierwszej stronie formularza, tam gdzie są wpisane dane osobowe deklarujących osób.

Jeśli pracowałaś na pełen etat tylko część roku lub pracowałaś w niepełnym wymiarze godzin, musisz wpisać ilość przepracowanych w 2014 roku godzin (łącznie z godzinami należącymi do okresu urlopu wypoczynkowego) w jedno z pól na linii od 1AV do 1DV, w tej samej kolumnie, w której wpisane są Twoje dochody (jeśli są one już wydrukowane). Jeśli musisz je sama wpisać, należy wybrać kolumnę zgodną z Twoją pozycją w deklaracji. Jeśli żyjesz w związku (małżeństwo lub Pacs) to masz pozycję deklarującego nr. 1 lub deklarującego nr. 2, jeśli jesteś osobą samotną to masz pozycję deklarującego nr. 1. Ilość przepracowanych godzin („nombre d’heures”) znajdziesz na odcinkach płacowych. Na ostatnim (z grudnia, jeśli pracowałaś do końca roku) będzie figurować ilość godzin za cały okres przepracowany w 2014 roku (u danego pracodawcy).

UWAGA

Informacje dotyczące ilości przepracowanych godzin są przeważnie już wstępnie wydrukowane (w niebieskim polu). Należy te cyfry sprawdzić bo zdarzają się pomyłki. Jeżeli stwierdzisz błąd, trzeba prawidłową wartość wpisać w białym polu bezpośrednio pod wydrukowaną błędną cyfrą, którą możesz skreślić. Deklarując przez Internet po prostu zastępujesz cyfrę błędną przez cyfrę prawidłową.

Należy też sprawdzić, w przypadku osoby pracującej przez cały 2014 rok na pełen etat i posiadającej dochody pozwalające jej ubiegać się o PPE, że jedno z pól od 1AX do 1DX, w odpowiadającej jej dochodom kolumnie, jest zaznaczone. Jeśli nie jest, trzeba je zaznaczyć, nawet jeśli nie jesteś pewna, że PPE Ci przysługuje. Najwyżej jej nie dostaniesz. Natomiast jeśli zaznaczenie tego pola zostanie pominięte, to PPE nie zostanie Ci przyznana.

Przede wszystkim jednak musisz sprawdzić wydrukowane cyfry dotyczące dochodów !

Prawidłowa wartość figuruje w ostatnim odcinku płacowym (grudniowym, jeśli pracowałaś cały rok, pod nazwą „net imposable”) . Skreśl błędną wartość a prawidłową wpisz w białym polu bezpośrednio pod spodem.

Bez względu na to czy błąd jest na twoją korzyść czy niekorzyść, w obu przypadkach może dostarczyć Ci kłopotu. Podpisując deklarację podatkową gwarantujesz prawdziwość wprowadzonych do niej danych. Nawet niezamierzone błędy podlegają sankcjom i mogą drogo kosztować. Przeczytaj artykuł, w którym ten temat rozwinęłam.

Pracownicy niezależni

Jeżeli Twoja praca w 2014 roku nie była pracą najemną, wypełniasz formularz podatkowy (formulaire 2042 C PRO), przeznaczony dla osób mających dochody z aktywności nienajemnej (activité non-salariée).

Podajesz w nim ilość przepracowanych dni.

Dochody inne niż praca najemna to na przykład aktywność handlowa, rzemieślnicza, rolnicza, wolne zawody, czyli praca dla której jesteś sam sobie pracodawcą, w przeciwieństwie do pracy najemnej, gdzie pracujesz na rzecz innej osoby lub firmy i otrzymujesz za tę pracę pensje (salaire) (i odcinki płacowe – bulletins de paie).

Jeśli pracowałaś w pełnym wymiarze godzin wypełniasz pola Cię dotyczące od NW do PW na stronie 4.

Jeżeli pracowałaś w niepełnym wymiarze godzin wypełniasz pola Cię dotyczące od NV do PV, na stronie 4.

Jeśli pracowałaś jedynie przez cześć roku musisz policzyć ilość przepracowanych dni.

Zapomniałaś wypełnić w deklaracji rubrykę o PPE ?

Jeżeli spełniasz warunki do przyznania PPE i dokonałaś deklaracji podatkowej przez Internet, masz czas na wprowadzenie dodatkowych informacji (albo ich zmodyfikowanie) na swoim koncie podatkowym pod adresem www.impots.gouv.fr ale przed upływem ostatecznego terminu składania deklaracji internetowych. Po upływie tego terminu, pozostaje Ci jeszcze możliwość dokonania zmian w okresie przeznaczonym na korekty, od 4  sierpnia do 27 listopada. Nie musisz dostarczać dowodów (ale musisz je mieć).

Jeżeli deklarowałaś dochody za pomocą formularza na papierze, masz możliwość złożyć reklamację przez Internet, na swoim koncie pod adresem www.impots.gouv.fr, za pomocą linku « Faire une réclamation ». Jak wejść pierwszy raz na swoje konto (wszyscy je mają) opisałam w poprzednim artykule. Możesz również załatwić to w swoim urzędzie podatkowym. Masz na to czas do 31 grudnia 2016 roku.

Jeśli nie jesteś  w stanie podać precyzyjnych danych o ilości dni lub godzin, możesz je ująć w procentach. Pomoże Ci w tym tabela na stronie 7 przewodnika dotyczącego PPE.

Najpierw trafisz na stronę, gdzie trzeba wybrać dokument z listy. Wybierasz ten, który nosi nazwę : „La prime pour l’empoi”. Następnie kliknij na link „Install flash player”, ułatwi Ci to nawigację. Możesz też konsultować przewodnik bez tej aplikacji. Po lewej stronie masz możliwość powiększyć skalę wyświetlania dla większego komfortu lektury.

Jak wypłacana jest PPE ?

Jeżeli naliczony Ci został podatek, PPE zostaje odliczona automatycznie od podatku. Innymi słowy, PPE obniża podatek o wysokość przyznanej kwoty.

Jeżeli podatek okaże się niższy od wartości PPE, otrzymasz różnicę (pod warunkiem że wynosi przynajmniej 8 €) i nie płacisz podatku. Wypłata ta ma miejsce jednocześnie z przysłaniem powiadomienia o podatku. W formie przelewu, jeśli dostarczyłaś RIB lub czekiem.

W przypadku gdy zostaniesz zwolniona z podatku i przysługuje Ci PPE, otrzymasz całość przysługującej Ci PPE.  Uwaga ! W przypadku gdy należy się wyplata całości wartości przysługującej PP, urząd podatkowy nie wypłaca czeków lecz przekazuje należną kwotę jedynie przelewem ! Dlatego osoby występujące o PPE proszone są o dostarczenie RIB wraz z deklaracją podatkową.

Jeżeli zaniedbasz lub zapomnisz wysłać RIB to nie dostaniesz PPE !

RIB jest odcinkiem znajdującym się na końcu książeczki czekowej, gdzie wydrukowane są dane Twojego konta w banku niezbędne do dokonania operacji przelewu.

O RIB możesz też poprosić w banku.

O kwocie PPE jaka zostanie Ci przyznana będziesz poinformowana w powiadomieniu podatkowym.

Wysokość PPE zależy od RSA activité

Jeśli korzystasz z „RSA activité” (nie myl z RSA socle dla osób bez pracy), będącego uzupełnieniem skromnych dochodów  (jeżeli o nie wystąpiłaś, wiele osób tego nie robi), to wartość kwot jakie otrzymałaś z tego tytułu w ciągu 2014 roku zostaje odliczona od przysługującej kwoty „prime pour l’emploi”. Innymi słowy otrzymujesz różnicę. Natomiast w przypadku gdy kwota przysługującej PPE jest niższa od sumy kwot otrzymanych z tytułu RSA, nie możesz skorzystać z PEE.

Dochody jakie otrzymujesz w formie RSA są zwykle już wydrukowane w deklaracji ale jeśli tak nie jest w Twoim przypadku to musisz wpisać globalną kwotę wszystkich wypłaconych w ciągu roku zasiłków RSA w linii noszącej nazwę „Revenu de solidarité active (RSA)” w polu 1B1 lub 1CB lub 1DQ.

PS. Jeśli po lekturze tego tekstu postanowisz wystąpić o PPE, zostaw ślad po sobie w  komentarzu pod spodem.

Aby otrzymywać inne, cenne informacje, wystarczy że zarejestrujesz się, wystarczy kliknąć na link  „Zarejestruj się” poniżej tego tekstu.

Przydał Ci się ten artykuł?


by otrzymywać następne.
Jeden komentarz do Podatek od dochodów : Prime pour l’emploi – PPE

 • eluna  pisze:

  Dziękuję za cenne informacje. Bardzo mi się przydały przy rozliczaniu podatkowym.
  Cieszę się, że trafiłam na pani bloga, wspaniała inicjatywa.
  Mam nadzieję, że będzie pani kontynuować prowadzenie bloga.
  Dziękuję jeszcze raz,
  Pozdrawiam serdecznie

  eluna

Napisz komentarz

....