Podatek od dochodów : co możesz odliczyć ?

Podatki | 6 komentarzy

Pewne wydatki, dary czy inwestycje mogą zostać odliczone od podatku. Aby z takich ulg skorzystać, trzeba je zadeklarować. Są one bardzo liczne. Oto te, które dotyczą największej liczby podatników.

Koszty kształcenia dzieci :

Za każde dziecko będące na Twoim utrzymaniu i uczęszczające do collège’u, liceum lub studiujące na wyższej uczelni, od podatku odliczone być mogą następujące kwoty :

–      61 € za dziecko w collège’u

–      153 € za dziecko w liceum (lycée)

–      183 € za dziecko na wyższej uczelni („études supérieures”)

Informacje te należy zadeklarować w rubryce sekcji 7 „Réductions et crédits d’impôt”, pod nazwą „ Nombre d’enfants poursuivant leurs études” gdzie należy rozróżnić dwa typy sytuacji :

–      „Enfants à charge” – dotyczy dzieci na utrzymaniu małżeństwa lub związku Pacs (deklaracja wspólna) lub jednego z rodziców żyjących w wolnym związku (konkubinacie) i deklarującego indywidualnie wspólne lub nie dzieci, albo rodzica samotnie wychowującego dzieci – zaznaczasz pole 7EA lub 7EC lub 7EF w zależności od typu uczęszczanej szkoły (collège, liceum (lycée), studia wyższe (ens. supérieures).

–      „Enfants à charge en résidence alternée” – dotyczy dzieci spędzających połowę czasu u matki i połowę czasu u ojca – zaznaczasz pole 7EB lub 7ED lub 7EG

W obu przypadkach należy poniżej, w białym polu „Nom et adresse des bénéficiaires”, podać nazwisko, imię i adres dziecka.

Z ulg tych masz prawo skorzystać jedynie wtedy, gdy dziecko nie pracuje i nie otrzymuje żadnego innego wynagrodzenia, z wyjątkiem bursy i wynagrodzenia w czasie obowiązkowych staży szkolnych lub akademickich. Musi też być uczniem lub studentem na dzień 31 grudnia deklarowanego roku.

Kształcenie korespondencyjne nie daje prawa do ulg podatkowych oprócz kursów CNED (Centre National d’Enseignement à Distance), pod warunkiem że podjęcie nauki ma na celu zdobycie wyksztalcenia wyjściowego, wyksztalcenie uzupełniające nie podlega ulgom.

Jeżeli Twoja opieka na dzieckiem jest tylko częściowa (garde alternée), możesz skorzystać z powyższej ulgi jedynie w wysokości połowy przysługującej kwoty.

Opieka na dziećmi

Jeśli powierzasz dziecko opiece poza domem, możesz skorzystać z ulgi pod warunkiem że :

 • dziecko jest na Twoim utrzymaniu i nie otrzymuje żadnych dochodów
 • dziecko ma mniej niż 6 lat na dzień 1 stycznia deklarowanego roku (deklarując w 2015 roku dochody za rok 2014, dziecko musi być urodzone w 2008 roku lub później)
 • opieka jest zapewniona przez opiekunkę z uprawnieniami (assistante maternelle agrée), żłobek, Halte-garderie, jardins d’enfants, garderie scolaire, centre de loisir itp.

Ulgi stanowią 50 % kosztu rocznego, w granicach 2 300€ na dziecko lub 1 500€ w przypadku gdy dziecko przebywa u Ciebie połowę czasu (garde alternée). Oznacza to, że jeśli płacisz więcej, nadwyżka nie zostanie uwzględniona bo maksymalna kwota ulgi wynosić może 1 150€ rocznie lub 575€ w przypadku garde alternée.

Koszty opieki poza domem deklaruje się na trzeciej stronie, w sekcji 7, w rubrykach noszących nazwę „Frais de garde des enfants de moins de 6 ans” w polach od 7GA do 7GC precyzując koszty na każde dziecko z osobna. Natomiast w przypadku „garde alternée” w polach od 7GE do 7GG. Poniżej, w polu „Nom et adresse des bénéficiaires” podaj nazwisko, imię i adres dziecka.

Rodzice zapewniający dzieciom opiekę we własnym domu, mogą skorzystać z ulg podatkowych pod warunkiem, że zatrudniają (legalnie) opiekunkę. W takim przypadku wiek dziecka jest ograniczony do 18 lat. Ulga sięga 50 % poniesionych kosztów, w granicach 13 500€ rocznie. Deklarujesz pensje osoby zatrudnionej za cały rok, uwzględniając pensje netto + składki socjalne (cotisations sociales), tzn. nie wliczasz do deklarowanych kwot składek odciąganych z pensji brutto, których koszt należy do pracownika, stanowiących różnicę miedzy pensją brutto i pensją netto).
Koszt zatrudnienia opiekunki do dzieci deklaruje się w sekcji 7, w polu 7DB lub 7DF należącym do kategorii „Services à la personne. Sommes versée pour l’emploi à domicile”. Wybór pola zależy od Twojej sytuacji. Wpisujesz deklarowane wydatki w polu :

 • 7DB jeśli w deklarowanym roku żyłaś z mężem lub partnerem Pacs gdzie jedno z was lub oboje pracowaliście lub jedno z was albo oboje byliście na bezrobociu zadeklarowanym w Pôle Emploi lub też byłaś samotną matką mającą na własnym utrzymaniu dziecko pracując lub będąc na zadeklarowanym w Pôle Emploi bezrobociu. Poniżej, w polu „Nom et adresse des bénéficiaires” podaj nazwisko, imię i adres dziecka.
 • 7DF jeśli w deklarowanym roku żyłaś z mężem lub partnerem Pacs i jedno z was lub oboje było na emeryturze lub bez pracy albo byłaś samotną matką mającą na własnym utrzymaniu dziecko i byłaś na emeryturze lub bez pracy ale nie byłaś na zarejestrowanym w Pôle emploi bezrobociu. Poniżej, w polu „Nom et adresse des bénéficiaires” podaj nazwisko, imię i adres dziecka.

Od deklarowanej kwoty masz obowiązek odliczyć :

 • Kwotę roczną świadczeń, jakie otrzymujesz na dziecko z CAF lub CMA, „prestation d’accueil du jeune enfant”, PAJE, itp.
 • Wszystkie formy wsparcia finansowego na dziecko ze strony komitetu zakładowego (comité d’entreprise) lub pracodawcy, np. opłacone czeki CESU (Chèque Emploi Service Universel)
 • Sumy otrzymane na dziecko ze strony asocjacji, sécurité sociale i innych socjalnych instytucji

W rodzinach gdzie rodzice żyją w wolnym związku (konkubinacie) jedynie rodzic deklarujący się jako osoba utrzymująca dziecko ma prawo do opisanych wyżej ulg podatkowych.

Jeżeli jedno dziecko powierzasz opiece poza domem a dla drugiego zatrudniasz opiekunkę, należy zadeklarować koszty poniesione na każde dziecko z osobna, dla każdego z nich możesz skorzystać z ulgi.

Wszystkie deklarowane wydatki muszą być rzeczywiste i należy zachować dowody ich istnienia, urząd skarbowy może się o nie upomnieć.

Alimenty na dziecko (pension alimentaire à l’enfant)

Alimenty, jakie płacisz na dziecko mogą zostać odliczone od podatków.

Dziecko małoletnie

W przypadku gdy płacone przez Ciebie alimenty nie są podyktowane żadną decyzją  sądową a jesteś rozwiedziony i nie masz prawa do opieki nad dzieckiem lub jesteś w separacji, możesz skorzystać z ulgi podatkowej deklarując kwotę, jaka łożysz na opiekę nad swoim dzieckiem w polu 6GU sekcji 6 „Autres pensions alimentaires versées”. Poniżej podaj nazwisko, imię i adres dziecka. Musisz być w stanie udowodnić że rzeczywiście je płacisz i że deklarowana kwota odpowiada realnym potrzebom dziecka. Natomiast koszty związane z prawem do odwiedzin nie wchodzą w skład sum, jakie możesz zadeklarować.

Jeżeli nie posiadasz prawa do opieki nad dzieckiem i alimenty zostały przyznane decyzją sądową podjętą przed 1 stycznia 2006 roku, wpisujesz kwotę przyznaną przez sąd, ewentualnie kwotę zrewaloryzowaną, jeśli decyzja sądu zawiera klauzule o rewaloryzacji (clause d’indexation). Deklarujesz płacone na dziecko alimenty w polu 6GP. Jeżeli decyzja sądu miała miejsce po 1 stycznia 2006 wypełniasz pole 6GU. Poniżej podaj nazwisko, imię i adres dziecka.

Jeżeli dziecko pochodzi z wolego związku, również możesz zadeklarować łożone na dziecko sumy, pod warunkiem że uznałeś dziecko za swoje. Wypełniasz pole 6GU i wpisujesz nazwisko, imię i adres dziecka. Natomiast jeśli dziecko przebywa u Ciebie i u matki na zmianę (garde alternée), redukcja podatków Ci się nie należy. Poniżej, w polu „Nom et adresse des bénéficiaires” podaj nazwisko, imię i adres dziecka.

Dziecko dorosłe

Dorosłe dzieci też nierzadko są wspomagane finansowo, na przykład w przypadku gdy kontynuują naukę, są na bezrobociu lub są niepełnosprawne.

Jeśli alimenty są decyzją sądu zapadłą przed 1 stycznia 2006 roku, deklaruje się je w polu 6GI (i 6GJ na drugie dziecko) wraz z podaniem niżej imienia, nazwiska i adresu dziecka. Pozostałe typy alimentów, zarówno te podyktowane decyzją sądu wydaną po 1 stycznia 2006 jak i dobrowolne, należy wpisać w polu 6EL (i ewentualnie 6EM na drugie dziecko) i podając niżej nazwisko, imię i adres dziecka.

Jeśli dziecko jest zamężne lub posiada rodzinę i jesteś jedyną osobą utrzymującą jego gospodarstwo domowe (ani rodzice synowej ani Twoja była zona nie partycypują w tych wydatkach) należy zadeklarować sumy przeznaczone na utrzymanie dziecka w polu 6EL a sumy na utrzymanie synowej i/lub ich dzieci w polu 6EM. Możesz globalną wartość alimentów podzielić na dwie równe części i wpisać każdą z nich w pola odpowiadające każdemu dziecku z osobna.

Alimenty przeznaczone na dorosłe dziecko mogą podlegać ulgom podatkowym pod warunkiem że :

 • Dziecko nie jest dołączone do Twojej deklaracji o dochodach (warunek ten dotyczy wszystkich alimentów opisanych niżej)
 • Alimenty nie przekraczają podanych niżej progów

Jeżeli dziecko nie mieszka razem z Tobą

Możesz zadeklarować maksymalnie następujące kwoty roczne, o ile są rzeczywiste i uzasadnione :

 • 5 726€ na dziecko, bez względu na to czy żyje w związku czy nie
 • 11 452 € na dziecko jeśli nie jest zamężne ale posiada rodzinę i sam zaspakajasz jej potrzeby
 • 11 452 € na zamężne dziecko lub żyjące w związku Pacs i sam utrzymujesz jego związek

Jeżeli dziecko mieszka razem z Toba nie będąc dołączone do Twojej deklaracji

Możesz zadeklarować, bez dostarczania dowodów, 3 403€ jako koszty na wyżywienie i zakwaterowanie, 6 806€ jeśli jest ono zamężne lub w związku Pasc. Kwotę tę deklarujesz w polu 6EL i podajesz niżej, w polu „Nom et adresse des bénéficiaires des pensions et nature des déductions diverses” nazwisko, imię i adres dziecka oraz rodzaj kosztów wchodzących w skład zadeklarowanej kwoty.

Jeżeli dziecko nie zamieszkuje całego roku pod Twoim dachem, sumę tę należy policzyć proporcjonalnie do ilości miesięcy jego zamieszkiwania z Tobą.

Możesz również dodać do tej sumy inne rzeczywiste i uzasadnione koszty np. koszty edukacji. Globalna wartość tej kwoty nie może przekraczać 5 726€ rocznie na jedno dziecko. Natomiast dziecko korzystające z twego wsparcia finansowego jest zobowiązane do zadeklarowania tych samych kwot w swoich dochodach.

Jeśli płacisz na więcej niż dwoje dzieci, informacje dotyczące dzieci pozostałych należy wpisać w rubryce sekcji E „Renseignements complémentaires” .

Alimenty na rodziców (pension alimentaire versée aux ascendants)

Jeżeli pomagasz rodzicom, dziadkom lub teściom (nie będąc rozwiedzionym), masz prawo do odliczenia tych wydatków od podatków. Pomoc taka uważana jest za alimenty jeśli przybiera jedną z trzech form :

 • Pomoc pieniężną
 • Pokrycie niektórych kosztów (koszty medyczne, opłata za dom starości
 • Przyjęcie do własnego ogniska domowego lub zapewnienie niezależnego mieszkania

Aby alimenty dla rodziców móc zadeklarować, spełniać muszą one 4 następujące warunki :

·      Przeznaczone są dla osób w potrzebie, wobec których masz rodzinny obowiązek pomocy (obligation alimentaire)

·      Alimenty dotyczą jedynie pomocy żywnościowej, mieszkaniowej i zdrowotnej

·      Pomoc ta jest proporcjonalna do Twoich możliwości finansowych.

·      Pomoc ta jest rzeczywista i posiadasz na nią dowody (przelewy i faktury)

Nie masz prawa do odliczenia takich alimentów od podatku jeżeli deklarujesz koszty zatrudnienia regularnej pomocy dla rodziców (lub dziadków albo teściów, jeśli pomoc Twoja dotyczy tych właśnie osób).

Wysokość sum przeznaczonych na alimenty nie podlega ograniczeniom.

Jeżeli osoba (lub osoby) której pomagasz mieszka u Ciebie, masz prawo zadeklarować 3 386€, bez konieczności dowodów, pod warunkiem, że jej dochody nie przekraczają 9 600€ rocznie (w 2014 roku) lub 14 904€, jeśli pomoc dotyczy obojga rodziców, dziadków lub teściów. W przypadku, gdy kwota ta jest niewystarczająca, możesz zadeklarować kwotę rzeczywistą ale musisz być w stanie dostarczyć na nią dowody.Podaki rujnują oszczędności

Osoba korzystająca z alimentów musi ich kwotę zadeklarować we własnej deklaracji podatkowej.

Alimenty na rodziców, dziadków lub teściów deklaruje się w polu 6GU.

Pomoc finansowa na inne osoby niż własne dzieci, wnuki, była żona lub mąż, rodzice, dziadkowie i teściowie nie podlegają redukcji podatkowej.

Koszty związane z zatrudnieniem (frais professionnels)

Jeśli jesteś pracownikiem najemnym

Jeśli twoje dochody pochodzą z pracy najemnej lub zajmujesz stanowisko zarządzającego firmą (cadre dirigeant)), to koszty jakie ponosisz na transport miedzy miejscem zamieszkania i miejscem pracy, na posiłki w czasie pracy i zakupy nie zwracane przez pracodawcę, służące Ci do uzupełniania i uaktualniania wiedzy potrzebnej do wykonywania zawodu, są uwzględnione przez administrację fiskalną i automatycznie odjęte od dochodów w celu uniknięcia ich opodatkowania.

Ta automatyczna ulga stanowi 10% dochodów i widnieje w powiadomieniu o podatkach (avis d’impôt), na drugiej stronie. Przepisy przewidują jednak minimalne i maksymalne progi tej ulgi. Dla osób pracujących mieszczą się one w granicach od 426€ na osobę do 12 157€ na małżeństwo lub związek Pacs. Dla emerytów progi te wynoszą minimum 379€ na osobę i 3 707€ maksimum dla małżeństwa lub związku.

Jeżeli oceniasz, że Twoje koszty są wyższe niż automatycznie aplikowana ulga, możesz z niej zrezygnować i zadeklarować rzeczywiste poniesione koszty. Muszą być one uzasadnione i rzeczywiście podyktowane potrzebami Twojej profesji i funkcji. Przede wszystkim musisz mieć na nie dowody (justificatifs). Musisz też dołączyć do deklaracji (na papierze) szczegółowe zestawienie tych kosztów.

Deklaracja kosztów zawodowych zobowiązuje Cię do zadeklarowania wszystkich sum, które zostały zwrócone przez pracodawcę, ewentualnych dodatków z jakich korzystasz, związanych z kosztami pracy, oraz korzyści w naturze, np. samochód służbowy.

Koszty transportu (frais de transport)

Uwzględnić należy jedynie koszty jednego dziennie przejazdu w obie strony miedzy miejscem pracy i miejscem zamieszkania.

Aby obliczyć koszty użytkowania pojazdu (frais kilomètriques), możesz skorzystać z tabel umieszczonych na ostatniej stronie instrukcji, jaka otrzymałeś wraz z deklaracją podatkową. Uwzględniają one zużycie pojazdu, koszty reparacji, koszty pielęgnacji, zużycie paliwa i koszty ubezpieczenia.

Możesz skorzystać z takiej formy obliczenia kosztów transportu jeżeli używasz pojazdu własnego, należącego do współmałżonka lub innej osoby należącej do twojego gospodarstwa domowego i fiskalnego lub pojazdu wypożyczonego. Jednak w przypadku wypożyczonego pojazdu nie możesz odliczyć od podatku kosztów jego wynajmu, tzn. koszty te nie mogą być dorzucone do deklarowanych kwot. Jeśli natomiast ktoś użycza Ci bezpłatnie pojazdu na dojazdy do pracy, musisz być w stanie udowodnić, że rzeczywiście partycypujesz w kosztach jego użytkowania i zużycia (paliwo, reperacje, kontrole techniczne, pielęgnacja, ubezpieczenie).

Formuły występujące w poszczególnych liniach wyżej wspomnianych tabel dotyczą koni fiskalnych (CV), co masz podane w dowodzie rejestracyjnym pojazdu (carte grise). Niewiadoma oznaczona litera „d” odpowiada pokonywanym odległościom.

Przykład

Używasz do przejazdów samochodu mającego 5 koni (5 CV) i pracując 5 dni w tygodniu pokonujesz 15 km w jedna stronę czyli 30 km dziennie.

1.     Najpierw musisz obliczyć ile dni w roku pracowałeś. W tym celu możesz skorzystać z automatycznego kalkulatora. Wybierasz deklarowany rok i otrzymasz odpowiedź w lewej kolumnie która Ci wskaże ilość dni pracujących w danym roku – „jours ouvrés”. W roku 2014 było ich 251.

2.     Następnie musisz od ilości dni pracujących odjąć dni wykorzystanego urlopu, nie licząc sobót i niedziel (zostały odliczone automatycznie za cały rok) i ewentualnie wykorzystane dni RTT, jeśli masz do nich prawo (w naszym przykładzie będzie ich 10).

251 dni pracujących – 25 dni urlopu –10 dni RTT = 216 dni przepracowanych

3.     Teraz możesz obliczyć ilość pokonanych kilometrów za cały rok :

216 x 30 km dziennie = 6 480 km

4.     Otrzymana wartość pozwala Ci wybrać w tabeli formułę, która Cię dotyczy. Jako że 6 480 mieści się w drugiej kolumnie (od 5001 do 20 000 km), wiec do obliczeń wybierasz formułę : d x 0,305) + 1 188

5.     Możesz teraz przystąpić do obliczenia kosztu używania samochodu (frais kilomètriques), które w naszym przykładzie wynoszą :

(d x 0,305) + 1 188 = (6 480 x 0,305) + 1 188  = 3 164,4 €

Jeśli nie skorzystasz z tabel proponowanych przez administrację fiskalną, musisz być w stanie udowodnić poniesione koszty z tytułu wykorzystania pojazdu. Musisz też zmieścić się w limicie (barème kilometrique) wyznaczonym przez formułę odpowiadającą typowi Twego pojazdu i pokonanej odległości, wskazanym w tabeli. Jeśli Twój pojazd posiada więcej niż 7 koni fiskalnych w przypadku gdy używasz samochodu i 5 dla pojazdów jednośladowych, nie możesz skorzystać z innych danych jak te wskazane w tabelach i zaaplikować do obliczeń maksymalne moce z tabel.

Jeżeli Twoje miejsce pracy jest oddalone od miejsca zamieszkania na odległość przekraczającą 40 km w jedną stronę, powinieneś mieć ku temu prawdziwe powody, np. brak zatrudnienia w bliższej okolicy, względy socjalne lub rodzinne. Bez rzeczywistego i wiarygodnego uzasadnienia nie masz prawa uwzględniać w swoich kosztach odległości przekraczającej 80 km w obie strony.

Koszty posiłków

Administracja fiskalna uwzględnia jedynie koszty uzasadnione charakterem pracy zmuszającym Cię do wydatków na posiłki z powodu np. specyficznych godzin lub oddalenia od miejsca zamieszkania. Dwa typy sytuacji są możliwe :

1.      W pobliżu miejsca pracy nie masz stołówki (cantine) lub innej formy wyżywienia zbiorowego

·      Jeżeli nie posiadasz dowodów zapłaty za posiłki, ich wartość musisz ocenić na 4,60€, co odpowiada wartości posiłku domowego, ustalonej przez przepisy (dla 2014 roku)

·      Jeżeli posiadasz dowody (szczegółowe i kompletne) za posiłki spożyte poza domem, wartość jaką powinieneś ująć w kosztach odpowiada różnicy miedzy zapłaconą ceną posiłku i 4,60€.

2.      Dysponujesz stołówką lub inną formą wyżywienia zbiorowego i z niej korzystasz

·      Jeżeli posiadasz dowody zapłaty za posiłki spożyte poza domem, koszty jakie masz prawo zadeklarować odpowiadają różnicy miedzy ceną posiłku na stołówce i 4,60€.

·      Jeżeli nie posiadasz dowodów zapłaty za posiłki, musisz zadeklarować wartość 4,60€ za posiłek

Jeżeli pracodawca partycypuje w kosztach posiłków udostępniając Ci bony na żywienie restauracyjne (tickets restaurant) to masz obowiązek odliczyć wartość jego partycypacji od kwot jakie deklarujesz.

Deklarowana kwota z tytułu kosztów zatrudnienia stanowić musi sumę Twoich dochodów z aktywności zawodowej (revenu d’activité) i wyszczególnionych wyżej kosztów. Wpisz ją w polu sekcji 1 odpowiadającym Twoim dochodom, 1AJ lub 1BJ.

Jeśli jesteś bezrobotnyeconomies

Osoby bez pracy (demandeurs d’emploi) zarejestrowane na liście bezrobotnych w agencji zatrudnienia (Pôle Emploi) również mogą skorzystać z ulgi dotyczącej kosztów związanych z zatrudnieniem (frais professionnels) jeśli okres ich bezrobocia wynosi co najmniej rok czasu (12 miesięcy z rzędu) i bez względu na kategorię osób bezrobotnych do której są zakwalifikowani przez agencję zatrudnienia. Możliwe jest skorzystanie z tej ulgi nawet po skreśleniu z listy poszukujących pracę, bez względu na datę tego skreślenia, jeśli miało ono miejsce w roku deklarowanych dochodów. Jedynym warunkiem uzyskania tej ulgi jest konieczność istnienia okresu bezrobocia poprzedzającego skreślenie z listy trwajacego 12 miesięcy w sposób ciągły. Nawet jeśli osoba bezrobotna podejmowała doraźne prace pozostając na liście bezrobotnych lub chorowała i korzystała ze świadczenia z tytułu choroby wypłacanego przez sécurité socjale (indemnités journalières de maladie). Ulga im przysługująca wynosi 939€ w 2015 roku, jej wartość jest regularnie rewaloryzowana.

Chcąc skorzystać z tej ulgi, należy zaznaczyć krzyżykiem, w sekcji 1 „ Traitements, salaires, prime pour emploi, pensions, rentes” pole 1AI lub 1BI w przypadku osoby żonatej lub żyjącej związku Pacs, pole 1CI lub 1DI w przypadku gdy bezrobotny jest osobą na utrzymaniu deklarowaną wspólnie np. z rodzicami . Pola te znajdują się na linii zatytułowanej „Demandeur d’emploi de plus d’un an”, w kategorii „Traitements, salaires”

Ulgi z tytułu zaciągniętego kredytu na zakup mieszkania lub domu będącego głównym miejscem zamieszkania (résidence principale)

Jeżeli zaciągnąłeś kredyt na zakup głównego miejsca zamieszkania lub na jego budowę, możesz, w zależności od daty nabycia, skorzystać z ulg podatkowych odnoszących się do odsetek jakimi jest obciążony zaciągnięty kredyt.

Ulgi te dotyczą kredytów zaciągniętych na zakup lub budowę nieruchomości nabytych miedzy 2007 i 2011 rokiem i są ograniczone następującymi warunkami :

·      Jeśli akt zakupu (l’acte authentique d’achat) dotyczy własności w starym budownictwie powinien być podpisany miedzy 6 maja 2007 a 30 września 2011 roku lub jeśli kredyt zaciągnięty był na budowę deklaracja rozpoczęcia budowy miała miejsce miedzy 6 maja 2007 a 30 września 2011 roku

·      Dla własności nabytej w 2011 roku oferta kredytowa była wystawiona najpóźniej 31 grudnia 2010 roku a akt zakupu istniejącego lub w trakcie konstrukcji mieszkania/domu albo deklaracja rozpoczęcia budowy nastąpiły najpóźniej 30 września 2011.

Niestety, ulgi podatkowe dotyczą jedynie nabycia własności w wymienionych okresach i te, które miały miejsce po 30 września 2011 roku pozbawione są przywilejów fiskalnych.

Ulgi są naliczane tylko i wyłącznie w stosunku do spłacanych odsetek, w ciągu pierwszych 5 lat spłacania kredytu i nie uwzględniają żadnych innych kosztów. Okres ten jest wydłużony do 7 lat dla kredytów zaciągniętych na zakup mieszkań w nowym budownictwie i należących do kategorii mieszkań oszczędnych energetycznie opatrzonych certyfikatem „Bâtiment basse consomation-BBC 2005”.

Odsetki podlegające ulgom są ograniczone do 3 750€ rocznie dla osób samotnych i 7 500€ dla małżeństw i osób żyjących w związku Pacs. Jeśli jedna z osób należąca do gospodarstwa domowego jest niepełnosprawna i posiada kartę inwalidzką, kwota ta zostaje podwojona. Jeśli w gospodarstwie domowym są osoby na utrzymaniu, powyższe kwoty są podwyższone o 500€ na każdą osobę na utrzymaniu i 250€ na dziecko mieszkające u obu rodziców nie żyjących z sobą, np. rozwiedzionych (garde alternée).

Wysokość ulg zależy od roku spłaty kredytu, daty nabycia lub budowy, typu nieruchomości

Ulgi aplikowane do odsetek z 2014 roku

 
Okres ulgiPierwszy rokLata następnePole w deklaracji
Nieruchomości nabyte w starym budownictwie miedzy 06/05/2007 a 30/09/2011           i nieruchomości nabyte w nowym budownictwie lub zbudowane miedzy 06/05/2007 a 31/12/2009
5 lat20%7VZ
Nieruchomości nie opatrzone certyfikatem BBCnabyte w nowym budownictwie lub zbudowane miedzy 01/01/2010 a 31/12/2010
5 lat15%7VV
Nieruchomości nie opatrzone certyfikatem BBCnabyte w nowym budownictwie lub zbudowane miedzy 01/01/2011 a 30/09/2011
5 lat25%10%7VU7VT
Nieruchomości opatrzone certyfikatem BBCnabyte w nowym budownictwie lub zbudowane miedzy 01/01/2009 a 30/09/2011
7 lat40%40%7VX

Każdy rok przysługiwania i naliczania ulgi podatkowej jest liczony od daty do daty, tzn. dla 12 miesięcy spłaty kredytu. Dzięki temu ulgi dla kredytu zaciągniętego w trakcie roku przypadają częściowo na pierwszy deklarowany rok a cześć na drugi.

Przykład :

Zaciągnąłeś kredyt w marcu 2011 roku na mieszkanie w nowym budownictwie bez certyfikatu BBC. Zacząłeś go spłacać od 1 maja 2011. Ulga w wysokości 25% dotycząca odsetek pierwszego roku spłat, aplikowana jest do odsetek za okres od 1 maja do 31 grudnia 2011 roku i za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2012 roku. Skorzystasz z niej w dwóch etapach : w 2012 roku za okres spłat dokonanych od 1 maja do 31 grudnia 2011 roku i w 2013 roku za okres spłat zachodzących na rok 2012 ale należących do pierwszego roku ulgi równej 25% czyli za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2012 roku. Konkretnie, w podatkach roku 2012 skorzystasz z 25% ulgi za okres od 1 maja do 31 grudnia 2011 roku. W podatkach roku 2013 skorzystasz z ulgi 25% za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2012 roku i ulgi 10% za okres od 1 maja do 31 grudnia 2012 roku. W latach następnych będziesz już tylko korzystał z ulgi 10%.

Składki na związki zawodowe

Jeżeli jesteś pracownikiem najemnym lub emerytem i płacisz składki na organizacje związkowe, możesz skorzystać z ulgi wynoszącej 66% wszystkich składek wpłacanych w ciągu roku, w granicach 1% dochodów.

Związek zawodowy przyśle Ci zaświadczenie z globalną kwotą do zadeklarowania. Należy ją wpisać w sekcji 7 „Réductions et crédits impôt”, w rubryce „Cotisations syndicales des salariés et pensionnés” wybierając jedno z pól od 7AC do 7AG, w zależności od osoby, która spłaci składki.

Otrzymany list należy zachować, jest on dla Ciebie dowodem, że zadeklarowana kwota jest rzeczywista.

Dary lub składki na partie polityczne, stowarzyszenia (associations), fundusze lub organizmy użyteczności publicznej lub dobroczynne

W skład tej kategorii wchodzą bardzo liczne organizmy, które oprócz ich użyteczności publicznej cechują się tym, że nie posiadają charakteru dochodowego, ich zarzadzanie jest bezinteresowne, nie dostarczają przywilejów w zamian za wnoszoną kontrybucję.

Należą do nich liczne formacje o charakterze dobroczynnym, edukacyjnym, naukowym, socjalnym, humanitarnym, rodzinnym, sportowym i kulturalnym, np. fundacje uniwersyteckie, ochrony zabytków, ochrony zwierząt, ochrony przyrody, maratony telewizyjne zbierające dary, fundacje na pomoc ofiarom katastrof, organizacje ONG, np. Czerwony Krzyż (Croix Rouge), Medecins sans frontières, Amnesty International), itp.

Ulgi dotyczące większości takich organizmów wynoszą 66% wartości darów lub składek wpłaconych rocznie, w granicach 20% dochodów netto podlegających podatkom (revenu net imposable).

Deklarowane kwoty należy podać w polu 7UF sekcji 7 noszącym nazwę „Dons versés à des associations d’utilité publique ou à des organismes d’intêret général”.

Wśród tych organizmów istnieje kategoria określana jako organizmy pomocy osobom w potrzebie, dla których dary podlegają uldze w wysokości 75%, w granicy 526€ rocznie. Są to stowarzyszenia dostarczające pomocy w formie posiłków, zakwaterowania i podstawowej pomocy medycznej osobom najbardziej pokrzywdzonym. Znanym przykładem są Restos du coeur.

Kwoty do zadeklarowania wpisuje się w polu 7UD sekcji 7, „Dons versés à des organismes d’aide aux personnes en difficulté”

Wydatki wolontariuszy na rzecz ich działalności w stowarzyszeniach

Dobrowolna działalność osób udzielających się bezpłatnie w stowarzyszeniach również ma swoje przywileje. Osoby te mogą skorzystać z ulg przysługujących im za ponoszenie różnych kosztów w ramach takiej działalności. Muszą to być koszty, które nie zostały zwrócone przez stowarzyszenie. Należeć do nich mogą np. zakupy różnych materiałów, przedmiotów lub usług na użytek stowarzyszenia, koszty transportu (bilety na pociąg, paliwo, opłaty za autostrady, parkingi, itp.). Wszystkie te wydatki muszą posiadać potwierdzenie zapłaty lub fakturę.

Osoby wykorzystujące do tej działalności własny pojazd mogą uzyskać uwzględnienie kosztów jego zużycia (frais kilomètriques) w wysokości 0,308€ za kilometr w przypadku samochodu i 0,120€ w przypadku motoru, skutera czy motoroweru.

Deklarowane kwoty podlegają redukcji podatkowej w wysokości 66% lub 75%, w zaleznosci od kategorii stowarzyszenia. Należy je wpisać w polu 7UF sekcji 7 noszącym nazwę „Dons versés à des associations d’utilité publique ou à des organismes d’intêret général” lub w polu 7UD sekcji 7 „Dons versés à des organismes d’aide aux personnes en difficulté” jeśli działalność dotyczy organizmu udzielającemu pomocy pierwszej potrzeby (np. Restos du coeur).

Przydał Ci się ten artykuł?


by otrzymywać następne.
6 komentarzy do Podatek od dochodów : co możesz odliczyć ?

 • MILA BRENNER  pisze:

  dziekujemy za wszystkie bardzo pomocne wiadomosci

  Mila Brenner

 • MILA BRENNER  pisze:

  dziekujemy za bardzo pomocne informacje

  Mila Brenner,

  Pozdrawiam

 • Studzinska  pisze:

  witam, jesli dziecko ma 23 lata i jest studentem uczelni panstwowej (studia dzienne) + jest ojcem nie mieszka ze swoim synem tez placi alimenty i na stale zamieszkuje w polsce ,ja wysylam co miesiac alimenty czy tez moge odliczyc od podatku, i czy ewentualnie jesli tak to potrzebuje jakies dodatkowe dokumenty ?
  pozdrawiam Malgorzata Studzinska

  • Bożena  pisze:

   W świetle dostępnych mi przepisów, „pension alimentaire” może być dobrowolna, czyli nie musi być podyktowana decyzją sądu a sumy na nią przeznaczone pozostają legalne jeśli łożone są na dzieci, wnuki, rodziców, dziadków i teściów (o ile nie było rozwodu). Sądzę więc, że ma Pani prawo odliczyć kwoty wysyłane na syna ale pod warunkiem, że dysponuje Pani dowodami że je wysyła. W Pani przypadku dowody stanowią potwierdzenia przelewów bankowych, jeśli wysyła Pani pieniądze przelewem lub potwierdzenia z poczty (Western Union zajmuje się przelewami za granicę). Oczywiście konto na które wpływają pieniądze też musi być na nazwisko i imię syna, podobnie jak konto, z którego są wysyłane musi być na Panią.

 • Ania  pisze:

  Fantastyczne podsumowanie Pani Bozenko! Dziekuje za to kompendium wiedzy i Pani wytrwalosc w pisaniu tych postow, sa one dla wielu z nas nieoceniona pomoca 🙂

  • Bożena  pisze:

   Pani Aniu, serdecznie dziękuję za słowa uznania, dodają mi chęci do kontynuowania tej inicjatywy choć zabiera mi ona sporo czasu. Cieszy mnie, że Polacy docierają do tego bloga i znajdują w nim przydatne dla siebie informacje. Po to jest.
   Szukam wciąż sposobów na upowszechnienie go, aby informacje, które w nim umieszczam mogły dotrzeć do większej ilości osób. Jeśli czytelnicy mają pomysły to jestem otwarta.
   Pozdrawiam wszystkich

Napisz komentarz Cancel reply

....