Nowe przepisy dla micro-entrepreneur’a (auto-entrepreneur’a) 

Przedsiębiorca | 3 komentarze

1 stycznia 2016 roku auto-entrepreneur zostal micro-entrepreneur’em. Wiele zmian dotyczy osób otwierających działalność i auto-entrepreneur działający już 31 grudnia 2015 roku zmienia jedynie nazwę. Istnieją jednak zmiany wprowadzone jeszcze w 2015 roku, których nie wszyscy znają. Artykuł ten przedstawia wszystkie nowe przepisy.

Możliwość wystąpienia o przyznanie minimalnych składek

Czytaj dalej...

Składki społeczne micro-entrepreneur’a (auto-entrepreneur’a)

Przedsiębiorca | 3 komentarze

Micro-entrepreneur, nazywany wcześniej auto-entrepreneur, płaci składki wtedy, gdy posiada obroty. Brak obrotów zwalnia go z ich uiszczania. System ten nosi nazwę „régime micro-social”.

Na co przeznaczone są jego składki (cotisations sociales) ?

Micro-entrepreneur płaci składki na :

Czytaj dalej...

Nowe przepisy o dostępie do ubezpieczenia zdrowotnego

Ubezpieczenia | 34 komentarze

Od 1 stycznia 2016 roku osoby mieszkające we Francji od ponad 3 miesięcy mają prawo do ubezpieczenia zdrowotnego. Cudzoziemcy muszą wykazać się wystarczającymi dochodami. Przedtem liczne wymogi ograniczały dostęp do korzystania z sécurité sociale. Obecnie wymagania i formalności administracyjne zostały uproszczone. Nie musisz już spełniać warunku przepracowania wymaganej dotąd, niezbędnej ilości godzi. Nie musisz dostarczać dokumentów potwierdzających, przy zmianie sytuacji, że nadal spełniasz wymagane warunki. Jeżeli przebywasz regularnie we Francji, nawet jeśli straciłeś pracę lub prawo do ubezpieczenia wskutek rozwodu lub śmierci żywiciela rodziny, nie jesteś już narażony na utratę swych praw do sécutité sociale.

Nowy system nosi nazwę „Protection universelle maladie” – PUMA.

Czytaj dalej...

CESU : okres wypowiedzenia pracy przy umowie CDI

Praca | 22 komentarze

Osobę pracującą w systemie Chèques Emploi Service obowiązuje okres wypowiedzenia w przypadku dymisji lub zwolnienia. Gdy odejście jest polubowne, obowiązek ten znika.

Długość okresu wymówienia

 Zwolnienie z pracy przez pracodawcę  

Rozróżnić tu należy dwa przypadki : 

  1. Zwolnienie uzasadnione poważnym przewinieniem (faute grave) i zwolnienie uzasadnione ciężkim przewinieniem (faute lourde)
  2. Zwolnienie uzasadnione inną przyczyną

W pierwszym przypadku pracownik zwolniony jest natychmiastowo, tzn. bez wykonywania okresu wymówienia.

We wszystkich pozostałych przypadkach zwolnienia pracownika, podlega on obowiązkowi świadczenia pracy zwanym okresem wypowiedzenia, który trwa : 

Czytaj dalej...

Obecność odpowiedzialna i godziny nocne

Praca | jeden komentarz

Szczególną formą aktywności przy pracy w systemie chèque emploi services są godziny obecności odpowiedzialnej. Jest to czas, który możesz przeznaczyć na własne sprawy prywatne (np. telefonować, oglądać telewizje, czytać, itp.), pod warunkiem, że pozostajesz czujna i w każdej chwili gotowa do interwencji w razie konieczności.

Czytaj dalej...

Prévoyance : ubezpieczenie na zdarzenia losowe

Ubezpieczenia | 5 komentarzy

Przedmiotem ubezpieczenia zwanego „prévoyance” są zdarzenia losowe takie jak śmierć i choroby lub obrażenia ciała powodujące niepełnosprawność, inwalidztwo lub utratę samodzielności w codziennych czynnościach i tymczasową lub trwałą niezdolność do pracy, zawieszające lub trwale uniemożliwiające zdolność do zarobkowania. Nie ma znaczenia czy zaistniały one w pracy czy poza nią.

W przypadku śmierci „Prévoyance” zapewnia rodzinie odszkodowanie zwane „capital décès”. Może też przybierać formę renty dla owdowiałego współmałżonka (partnera paks lub konkubenta) lub renty na rzecz wykształcenia dzieci. Dla każdego z dzieci renta ta jest naliczana osobno, na bazie pensji zmarłego rodzica, w zależności od wieku dziecka (10% pensji do 12 roku życia, 15% od 12 do 18 roku życia i 20% od 18 do 26 roku życia, pod warunkiem, że dziecko jest na utrzymaniu)

W przypadku choroby lub obrażeń ciała zapewnia ono pokrycie kosztów hospitalizacji, konsultacji lekarskich i badań.

„Prévoyance” jest ubezpieczeniem uzupełniającym częściowe pokrycie kosztów świadczeń przez „sécurité sociale”.

Czytaj dalej...

Rozwiązanie umowy o wynajem mieszkania

Mieszkanie | 9 komentarzy

Lokator może rozwiązać umowę o wynajem mieszkania w każdej chwili. Musi jednak dopełnić niezbędnych formalności i respektować okres wymówienia.

Lokatora nie obowiązuje minimalny okres wynajmu i właściciel nie może zmusić go do pozostania w mieszkaniu dłużej.

W momencie opuszczania lokalu powinien zostać opisany jego ogólny stan, określany „état de lieux”, w którym uwzględnia się również stan sprzętów i mebli, jeśli mieszkanie jest umeblowane.

Lokator, który wypowiedział umowę o mieszkanie musi je opuścić najpóźniej ostatniego dnia okresu wypowiedzenia.

Jak rozwiązać umowę o mieszkanie ?

Wypowiedzenia mieszkania można dokonać na dwa sposoby :

Czytaj dalej...