Otworzyć działalność micro-entrepreneur’a (auto-entrepreneur’a)

Przedsiębiorca | 12 komentarzy

Micro-entrepreneur korzysta z przywileju uproszczonego deklarowania działalności i obrotów oraz płatności składek proporcjonalnych do obrotów, według zasady : nie ma obrotów, nie ma składek.

Kto może otworzyć działalność micro-entrepreneur’a ?

Działalność micro-entrepreneur’a można prowadzić równolegle z inną aktywnością zawodową. Jest ona otwarta dla następujących kategorii osób :

 • Bezrobotnych, łącznie z osobami korzystającymi z zasiłku dla bezrobotnych, z prawem kumulowania jego części z dochodami z działalności gospodarczej
 • Pracowników najemnych z kontraktem CDI lub CDD pod warunkiem że : pracodawca jest o tym poinformowany; że działalność gospodarcza micro-entrepreneur’a nie stanowi dla niego konkurencji; że w umowie o pracę nie ma klauzuli o wyłączności (clause d’exclusivité). Kumulowanie pracy najemnej z działalnością gospodarczą jest możliwe przez rok po upływie którego trzeba dokonać wyboru : zrezygnować z pracy albo z działalności gospodarczej.
 • Emerytów
 • Inwalidów 1-szej grupy
 • Studentów i osób uczących się
 • Pracowników państwowych za zgodą pracodawcy. Kumulowanie tych dwóch aktywności możliwe jest przez okres 3 lat.
 • Niezależnych rolników (tzn. osób nie będących pracownikami najemnymi w rolnictwie)

Współmałżonek micro-entreperneur’a może indywidualnie otworzyć własną działalność micro-entrepreneur’a pod warunkiem, że nie jest to działalność identyczna, tzn. dotyczy innej dziedziny. Jeżeli jego aktywność polega na partycypacji w aktywności partnera, wtedy może zostać zarejestrowany jako współmałżonek współpracujący (conjoint collaborateur).

Działalność micro-entrepreneur’a jest dostępna dla wolnych zawodów podlegających CIPAV z tytułu emerytury (Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse) i nie będących regulowanymi specjalnymi przepisami (professions non réglementées). Kategorię tę określa się jako grupę profesji które nie są regulowane i które nie mają charakteru ani handlowego, ani rzemieślniczego, ani przemysłowego, ani rolniczego. Grupa ta jest bardzo liczna a jej lista jest dostępna na Internecie choć nie jest to lista oficjalna bo taka nie istnieje.

Przykładem wolnych zawodów podlegających CIPAV jest : osoba prowadząca szkolenia (formation), konsultant (conseil), dekorator, trener sportowy, kartograf, geometra, przewodnik turystyczny, pejzażysta, psychoterapeuta, lektor, stylista, prywatny sekretarz, ratownik, urbanista, tłumacz, grafolog, informatyk, i wiele wiele innych. Niektóre profesje są całkiem niezależne, np. konsultant ale są też takie, które wymagają uzyskania pozwolenia.

Micro-entrepreneur chcący prowadzić działalność w zawodzie regulowanym (nie należącym do wolnych zawodów regulowanych) będzie zmuszony do udokumentowania swych kwalifikacji zawodowych.

Listę wszystkich aktywności regulowanych, zarówno dostępnych jak i niedostępnych dla micro-entrepreneur’a również można skonsultować w Internecie.

Kto nie może skorzystać ze statutu micro-entrepreneur’a ?

 • Wolne zawody regulowane (professions réglementées) są niemożliwe dla micro-entrepreneur’a. Są to zawody nie podlegające ani CIPAV ani RSI. Przykładem jest adwokat, lekarz, psycholog, położna, weterynarz, notariusz, komornik, dentysta-chirurg, pielęgniarka, dietetyk, architekt, agent ubezpieczeniowy, ekspert księgowy i wiele innych. Pełną listę możesz skonsultować na Internecie.
 • Aktywności podlegające TVA od nieruchomości, np. handel nieruchomościami, operacje na wkładach firm handlujących lub wynajmujących nieruchomości, praca agenta nieruchomościowego, wynajem pustych budynków lub budynków na rzecz firm, praca zarządcy zasobami lokalowymi (administrateur de biens) jeśli zajmuje się on również sprzedażą. Jeśli praca takiego zarządcy ogranicza się jedynie do samego zarzadzania, statut micro-entrepreneur’a jest dla niego możliwy.
 • Działalność rolnicza podlegająca MSA, nawet jeśli jest ona zadeklarowana w CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie) lub CMA (Chambre de Métiers et de l’Artisanat). Przykładem być może pejzażysta lub ogrodnik pracujący przy utrzymania i konserwacji parków i ogrodów. Natomiast micro-entrepreneur prowadzący działalność w domenie SAP (services à la personne) i świadczący wielorakie usługi, w tym prace ogrodnicze, podlega RSI. Może on skorzystać ze statutu micro-entrepreneur’a pod warunkiem, że praca jako ogrodnik nie jest jego jedyną aktywnością ani też nie jest ona aktywnością dominującą.
 • Wynajem sprzętów, wyposażenia, maszyn i urządzeń trwałych
 • Działalność artystyczna wynagradzana prawami autorskimi, podlegająca Maison des Artistes lub Agessa. Natomiast działalność artystyczna dostarczająca dochodów innej natury niż prawa autorskie jest dla micro-entrepreneur’a dostepna.

Statut micro-entrepreneur’a uzależniony od obrotów

Statut micro-entrepreneur’a stworzony został dla osób pragnących prowadzić niedużą działalność gospodarczą niewielkim nakładem kosztów. Posiada on specyficzne przywileje systemu micro-fiskalnego i mikro-socjalnego z których może korzystać tak długo, jak długo nie przekroczy dopuszczalnych dla tego systemu obrotów rocznych :

 • 82 200€ w przypadku handlu towarami, przedmiotami, żywnością na wynos i żywnością do konsumpcji na miejscu oraz wynajmu umeblowanych lokali mieszkalnych (hotele, pokoje w schronisku, pokoje turystyczne, …).
 • 32 900 € w przypadku świadczenia usług podlegających grupie aktywności przemysłowych i handlowych – BIC (Bénéfices Industriels et Commerciaux) lub uprawianiu wolnych zawodów podlegających grupie aktywności niehandlowych – BNC (Bénéfices Non Commerciaux)

Otwarcie działalności w trakcie roku, co dotyczy większości przypadków, sprawia, że obroty w pierwszym roku działalności są proporcjonalne do czasu jej trwania, toteż powyższe progi naliczane są również proporcjonalnie do okresu działalności.

Wszystkie informacje na temat obrotów znajdziesz we wpisie o maksymalnych progach obrotów. Ich wartości obowiązują do końca 2016 roku, potem mogą zostać podniesione.

Działalność mieszana 

Jeżeli micro-entrepreneur chce prowadzić kilka różnych działalności podlegających tej samie grupie obrotów 82 200€ lub grupie obrotów 32 900€ (np. renowacja ubrań i stylista mody), nie musi dokonywać osobnych deklaracji dla każdej z nich ale musi wskazać działalność główną (activité principale). Roczne globalne (czyli zsumowane) obroty z kilku działalności należących do tej samej grupy nie mogą jednak przekroczyć progu, któremu podlegają. Próg ten nie dotyczy więc każdej działalności z osobna lecz wszystkie razem.

Jeżeli micro-entrepreneur prowadzi kilka działalności podlegających rożnym grupom obrotów (np. sprzedaż i usługi), wtedy roczne globalne obroty wszystkich działalności nie mogą przekroczyć progu 82 200€ a działalność podlegająca progowi 32 900€ (usługi) również nie może go przekroczyć.

Dla każdego z wymienionych wyżej progów istnieją pewne marginesy tolerancji, które opisałam w osobnym wpisie, gdzie znajdziesz również informacje o konsekwencjach ich przekroczenia.

Deklaracja otwarcia działalności

Aby otworzyć działalność micro-entrepreneur’a trzeba ją zadeklarować drogą internetową. Deklaracja taka nosi nazwę «Déclaration de début d’activité» i jest bezpłatna.

Polega ona na wypełnieniu informatycznego formularza, do którego trzeba dołączyć opatrzoną podpisem kopię dowodu tożsamości wraz z odręcznym oświadczeniem :

« J’atteste sur l’honneur, que la copie de cette pièce d’identité est conforme à l’original.

Fait à (miejscowość gdzie mieszkasz), le (data)”

Ręczny podpis

Kopię dowodu tożsamości można dołączyć do formularza internetowego w formie zeskanowanej kopii elektronicznej lub pliku pdf. Deklaracja jest wtedy zakończona.

Jeżeli nie możesz dołączyć elektronicznej kopii dowodu tożsamości drogą internetową, musisz wydrukować wypełniony formularz, podpisać go, dołączyć do niego podpisaną kopię dowodu (z odręcznym oświadczeniem) i wysłać całość do CFE, któremu podlegasz. Adres możesz znaleźć na Internecie.

Złożenie deklaracji otwarcia działalności micro-entrepreneur’a (auto-entrepreneur’a) automatycznie przypisuje go do uproszczonego systemu micro-social (régime micro-social simplifié).

Wraz z zadeklarowaniem otwarcia działalności dokonany zostaje również wybór sposobu opodatkowania, z czego nie każdy zdaje sobie sprawę. Masz wtedy możliwość wyboru opcji „prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu”, którą zaznacza się w punkcie n° 8 deklaracji. Dotyczy ona osób, których dochody rodzinne nie przekraczają 26 420€ na jednostkę fiskalną (part). Płatność podatków odbywa się wraz z opłatami składek społecznych : do składek dolicza się kwotę wynikającą ze stopy procentowej od twoich obrotów (2,2%, 1,7% lub 1% w zależności od rodzaju działalności).

Jeżeli nie zaznaczysz tej opcji w deklaracji, zostaniesz domyślnie przypisany do systemu fiskalnego mikrofirmy (régime de la micro-entreprise). Polega on na opodatkowaniu zysków obliczanych poprzez odjecie od obrotów pewnych ryczałtów, wyrażonych w procentach zależnych od grupy do której należy twoja działalność (71%, 50% lub 34%°).

Wszystkie informacje o opodatkowaniu micro-entrepreneur’a (auto-entrepreneur’a) podałam w osobnym wpisie.

48 godzin po zakończeniu internetowej deklaracji otrzymasz jej potwierdzenie przez mail wraz z danymi biura CFE (Centre de Formalités des Entreprises), któremu podlegasz. Jest to instytucja służąca do załatwiania formalności firm.

Uwaga ! Otwarcie działalności micro-entrepreneur’a jest bezpłatne więc każda propozycja jaką otrzymasz po zarejestrowaniu swej dzialalnosci, wymagająca opłaty za rejestrację lub przynależność do jakiejkolwiek instytucji jest do odrzucenia.

Zaświadczenie o rejestracji firmy

W kilka dni (maksimum 10) po dokonaniu deklaracji otwarcia działalności gospodarczej otrzymasz zaświadczenie o jej zarejestrowaniu (certificat d’inscription au répertoire Sirene), które zawiera numer SIREN, numer SIRET oraz kod APE.

Numer SIREN (Système Informatique pour le Répertoire des Entreprises) jest numerem identyfikacyjnym firmy i stanowi jej tożsamość. Trzeba go zachować. Przyznawany jest on tylko jeden raz, przez urząd statystyczny INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques). SIREN składa się z 9 cyfr bez związku z rodzajem działalności (przyznawany jest w porządku chronologicznym rejestrowania firm). Numer ten musi figurować we wszystkich dokumentach związanych z działalnością micro-entrepreneur’a (np. wyceny, faktury, itp.)

Numer SIRET (Système Informatique pour le Répertoire des Entreprises sur le Territoire), służy do identyfikacji poszczególnych placówek gospodarczych należących do danej firmy w zależności od ich usytuowania geograficznego, czyli ich adresu. Przy zmianie adresu numer SIRET pozostaje ten sam. Składa się on z 14 cyfr, z których pierwszych 9 jest numerem SIREN a 5 następnych numerem NIC (numéro interne de classement). Numer NIC jest złożony z 4 cyfr stanowiących numer identyfikacyjny danej placówki należącej do firmy, piąta cyfra jest tzw. kluczem (une clé). Firma posiadająca kilka różnych placówek będzie posiadać kilka numerów SIRET, każdy zaczynający się tym samym numerem SIREN.

Kod APE (activité principale exercée) pozwala zidentyfikować branżę do której należy firma lub działalność micro-entrepreneur’a (przy okazji również umowę zbiorową – convention collective). Kod ten składa się z 5 znaków : 4 cyfr i jednej litery. Służy on zasadniczo dla celów statystycznych i stanowi referencję dla różnych instytucji do klasyfikowania jednostek gospodarczych w zależności od branży. Może niekiedy mieć swoje znaczenie, na przykład decydować o przysługiwaniu ewentualnego wsparcia w ramach państwowej polityki gospodarczej.

Jeżeli przyznany kod APE nie odpowiada rzeczywistej działalności gospodarczej można go zmienić. Jeśli wystąpisz o jego modyfikację przed upływem miesiąca od zarejestrowania firmy, możesz załatwić sprawę telefonicznie kontaktując regionalną dyrekcję INSEE, której dane figurują na otrzymanym zaświadczeniu z INSEE. Możesz również wystąpić o modyfikację listownie wysyłając wypełniony formularz służący do tego celu.

Chcąc sprawdzić czy kod APE odpowiada rzeczywistej działalności, można skonsultować stronę internetową INSEE.

Obowiązek rejestracji w RCS lub RM 

RCS (Registre du Commerce et des Sociétés)

Osoby otwierające działalność handlową są zobowiązane zarejestrować ją w rejestrze RCS. Trzeba tego dokonać w ciągu miesiąca poprzedzającego rzeczywiste rozpoczęcie działalności, najpóźniej 15 dni po nim (rzeczywiste rozpoczęcie działalności nie musi być równoważne z jej zadeklarowaniem). Rejestracja ta (immatriculation) wymaga posiadania już numeru SIREN. Można załatwić to drogą internetową lub poprzez złożenie wymaganych dokumentów w kancelarii trybunału „greffe du Tribunal de commerce”. Formalność ta jest bezpłatna.

Do rejestracji potrzebne są następujące dokumenty :

 • Formularz P0 CMB Micro-entrepreneur (formularz deklaracji otwarcia działalności)
 • Formularz deklaracji dotyczącej nazwy domeny lub strony internetowej (NDI) jeśli taką założyłeś dla swej działalności gospodarczej
 • Zaświadczenie o niekaralności (Extrait du casier judiciaire) posiadające mniej niż 3 miesiące lub deklaracja na honor o niekaralności.
 • Obustronna kopia ważnego dowodu tożsamości
 • Kopia dowodu zamieszkania (justificatif de domicile) mającego mniej niż 3 miesiące, gdzie figuruje imię i nazwisko micro-entrepreneur’a (np. faktura EDF, quittance de loyer, taxe d’habitation, taxe foncière) lub oryginał oświadczenia osoby, u której micro-entrepreneur mieszka (attestation d’hébergement) wraz z kopią jej dowodu zamieszkania (gdzie figuruje jej imię i nazwisko) oraz dwustronną kopią jej dowodu tożsamości
 • Jeżeli siedzibą działalności micro-entrepreneur’a jest inny lokal niż jego miejsce zamieszkania, trzeba dostarczyć kopię dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania z niego (akt wynajmu, akt zakupu, kontrakt podpisany z firmą gdzie obrałeś siedzibę swej działalności, itp.)
 • Oświadczenie współmałżonka micro-entrepreneur’a o tym, że jest poinformowany o konsekwencjach dla wspólnego majątku, wynikających z ewentualnych długów generowanych przez działalność gospodarczą. Dokument ten dotyczy małżeństw posiadających wspólnotę majątkową.
 • Kopia ważnej książeczki rodzinnej (livret de famille) lub oryginał odpisu aktu małżeństwa albo aktu urodzenia współmałżonka(i) micro-entrepreneur’a noszącego wzmiankę o małżeństwie
 • Zaświadczenie PACS w przypadku związku partnerskiego
 • Kopia lub oryginał pozwolenia na uprawianie zawodu regulowanego
 • Departament 92 wymaga ponadto oświadczenia od współmałżonka(i) lub partnera(ki) PACS w przypadku gdy jest on zgłoszony jako partycypujący w działalności (conjoint/partenaire pacsé collaborateur).
 • Departament 95 wymaga kopii dowodu tożsamości współmałżonka(i) lub partnera(ki) PACS
 • Micro-entrepreneur, który wybrał opcję statutu EIRL musi dostarczyć szereg dodatkowych dokumentów opisanych we wpisie poświęconym EIRL.

RM (Répertoire des Métiers) 

Osoby otwierające działalność rzemieślniczą są zobowiązane zarejestrować ją w odpowiednim rejestrze RM w ciągu miesiąca poprzedzającego rzeczywiste rozpoczęcie działalności lub w niektórych przypadkach do miesiąca po jej rozpoczęciu (nie mylić rzeczywistego rozpoczęcia działalności z jej zadeklarowaniem). Formalność ta jest bezpłatna. Oto dokumenty, jakie trzeba dostarczyć :

 • Zaświadczenie o niekaralności (Extrait du casier judiciaire) posiadające mniej niż 3 miesiące lub deklaracja o niekaralności
 • Obustronna kopia ważnego dowodu tożsamości
 • Numer Sécurité sociale
 • Kopia dowodu zamieszkania (justificatif de domicile) mającego mniej niż 3 miesiące na imię i nazwisko micro-entrepreneur’a (np. faktura EDF, quittance de loyer, taxe d’habitation, taxe foncière) lub oryginał zaświadczenia osoby, u której micro-entrepreneur mieszka (attestation originale d’hébergement) wraz z kopią dowodu zamieszkania na imię i nazwisko tej osoby oraz kopią jej dowodu tożsamości albo oświadczenie właściciela lokalu wynajmującego go bezpłatnie.
 • Jeżeli siedzibą działalności jest inny lokal niż miejsce zamieszkania trzeba dostarczyć kopię dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania z niego (akt wynajmu, akt zakupu, kontrakt podpisany z firmą gdzie obrałeś siedzibę swej działalności, itp.)
 • Kopia ważnej książeczki rodzinnej (livret de famille) lub oryginał odpisu aktu małżeństwa albo aktu urodzenia współmałżonka(i) micro-entrepreneur’a noszącego wzmiankę o małżeństwie
 • Zaświadczenie PACS w przypadku związku partnerskiego
 • Kopia dekretu o przyznaniu obywatelstwa francuskiego lub certyfikat go stwierdzający albo fragment z dziennika ustaw, w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo francuskie
 • Zaświadczenie o odbytym szkoleniu SPI (patrz niżej) lub zwolnienia z niego
 • Dowód na posiadanie pozwolenia na uprawianie zawodu, jeśli zawód micro-entrepreneur’a jest regulowany (dyplom, odcinki placowe „bulletins de salaires”, itp.)
 • Oświadczenie współmałżonka micro-entrepreneur’a o tym, że jest poinformowany o konsekwencjach dla wspólnego majątku, wynikających z ewentualnych długów generowanych przez działalność gospodarczą. Dokument ten dotyczy małżeństw posiadających wspólnotę majątkową.
 • Odpis z rejestracji w RCS (jeśli rejestracja taka miała miejsce)
 • « Livret spécial de circulation » – w przypadku osób sprzedających swe produkty na bazarach, jarmarkach, itp.

Obowiązkowe przeszkolenie SPI dla działalności rzemieślniczej

Micro-entrepreneur otwierający działalność rzemieślniczą musi odbyć szkolenie dotyczące otwarcia działalności SPI (stage de préparation à l’installation), niezbędne do zarejestrowania w rejestrze zawodów RM (répertoire des métiers et de l’artisanat) lub w rejestrze firm w Alzacji i Moselle. Więcej informacji na temat tego szkolenia znajdziesz we wpisie o nowych przepisach.

Oprócz tego obowiązkowego szkolenia, do prowadzenia działalności rzemieślniczej wymagane jest zaświadczenie o kwalifikacjach zawodowych (l’attestation de qualification professionnelle) bez względu na to czy jest to działalność główna czy drugorzędna.

EIRL – Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée

Micro-entrepreneur może wybrać statut EIRL, który umożliwia ograniczenie odpowiedzialności poprzez przeznaczenie na działalność gospodarczą majątku określanego „patrimoine d’affectation”. Przedsiębiorcę takiego nazywa się EIRL choć nie zmienia to jego statutu pod względem socjalnym i fiskalnym. Pozwala jednak chronić majątek osobisty w razie trudności finansowych w działalności gospodarczej.

Musisz jednak wiedzieć, że jeśli zależy ci jedynie na ochronie swojego głównego miejsca zamieszkania, wybór tej opcji jest zbędny bo nowe przepisy uniemożliwiają przejęcie go przez wierzycieli firmy. Może jednak zostać skonfiskowana cześć przeznaczona na działalność gospodarczą. Taka ochrona dotyczy zarówno osób mających adres firmy w głównym miejscu zamieszkania jak i poza.

Formalności związane z wyborem EIRL są bezpłatne jeżeli dokonasz ich przy otwieraniu działalności.

Zgłoszenie wyboru tego statutu polega na zaznaczeniu tej opcji w formularzu deklarowania otwarcia działalności, w drugiej części sekcji n° 6 noszącej nazwę „Entreprise Individuel à Responsabilité Limitée ». To jest pierwszy etap, po czym musisz dostarczyć wymagane dokumenty. Ich listę oraz wszystkie wyjaśnienia dotyczące tego statutu znajdziesz we wpisie poświęconym EIRL.

ACCRE – pomoc dla osób bezrobotnych

ACCRE (Aide aux Chômeurs Créateurs et Repreneurs d’Entreprise) jest formą pomocy mającą zachęcić osoby bezrobotne do działalności gospodarczej. Polega ona na znacznym ograniczeniu składek społecznych przez 3 pierwsze lata działalności. Ograniczenie to ma charakter progresywny i nie dotyczy podatków.

Wysokość składek w okresie korzystania z ACCRE opisałam we wpisie o składkach.

Z pomocy tej skorzystać mogą :

 • Bezrobotni pobierający zasiłek ARE (Allocation d’aide au retour à l’emploi), ASP (Allocation de sécurisation professionnelle), ASS (Allocation de solidarité spécifique), ATA (Allocation temporaire d’attente)
 • Bezrobotni nie pobierający zasiłku dla bezrobotnych ale będący zapisani w agencji zatrudnienia Pôle Emploi od ponad 6 miesięcy w ciągu ostatnich 18 miesięcy
 • Osoby korzystające z RSA lub ich współmałżonek(a) lub partner(ka) PACS
 • Osoby w wieku 18 a 25 lat
 • Inwalidzi w wieku poniżej 30 lat
 • Pracownicy najemni lub zwolnieni z pracy z powodu postępowania naprawczego lub postępowania likwidacyjnego firmy, którzy zdecydowali się na całkowite lub częściowe przejęcie firmy
 • Osoby bezrobotne korzystające z kontraktu wsparcia dla projektu przejęcia firmy CAPE (contrat d’appui au projet d’entreprise)
 • Osoby otwierające firmę w dzielnicy społecznie priorytetowej QPPV (quartier prioritaire de la politique de la ville)
 • Osoby korzystające z urlopu wychowawczego CLCA (complément de libre choix d’activité)
 • Chcąc skorzystać z tej pomocy należy zadeklarować to w momencie otwierania działalności, w rubryce n° 6 „ Demande d’ACCRE”. Następnie należy złożyć wniosek w CFE, któremu podlegasz. Uczynić to można równolegle ze złożeniem deklaracji otwarcia działalności, najpóźniej w ciągu 45 dni od jej daty. Wniosek ten zawierać musi formularz, który trzeba wydrukować, wypełnić i podpisać oraz szereg dokumentów zależnych od sytuacji wnioskodawcy.
 • Decyzja jest podejmowana w URSSAF, w ciągu jednego miesiąca. Jeżeli będzie ona pozytywna, micro-entrepreneur otrzyma zawiadomienie, które nadchodzi zwykle po upływie miesiąca. Brak odpowiedzi w ciągu miesiąca czasu świadczy o decyzji pozytywnej.

Jeżeli w ciągu 12 pierwszych miesięcy od daty otwarcia działalności micro-entrepreneur opuści system micro-social wskutek zmiany statutu firmy lub systemu fiskalnego, jego prawo do ACCRE aplikuje się nadal ale jedynie w okresie tych 12 pierwszych miesięcy. Natomiast jeśli utrata prawa do systemu micro-social nastąpi po upływie 12 pierwszych miesięcy działalności, przywileje płynące z ACCRE zostają wstrzymane.

Gdzie deklarować obroty i płacić składki

Gdy otrzymasz zaświadczenie o zarejestrowaniu działalności (certificat d’inscription au répertoire Sirene) wraz z numerem SIREN, powinieneś otworzyć swoje konto internetowe aby móc deklarować obroty, obliczać swoje składki i je opłacać, mieć dostęp do informacji. Wygodnym portalem stworzonym specjalnie do tego celu jest L’autoentrepreneur.fr 

Zaabonuj się (S’inscrire pour déclarer et payer) na jego stronie, która służy również do logowania się przy następnych wizytach w celu deklarowania obrotów i płacenia składek (déclarer et payer). Aby twój abonament został zarejestrowany musisz wysłać pocztą wypełniony formularz abonamentowy na wskazany adres.

Zanim dokonasz pierwszej płatności składek, musisz wydrukować „Mandat Sepa” przeznaczony dla banku, upoważniający go do przyszłych przelewów na rzecz składek. Znajdziesz go na swoim koncie internetowym tego samego portalu www.lautoentrepreneur.fr (jeżeli się zaabonowałeś), w rubryce „Accéder à la déclaration”, następnie „Mes moyens de paiement”. Wypełnisz otwarty w nowym oknie formularz, wydrukujesz, podpiszesz i zaniesiesz do banku.

Wszystkie informacje dotyczące deklaracji obrotów, płacenia składek i ich naliczania znajdziesz w osobnym wpisie.

Otwarcie działalności micro-entrepreneur’a przez osobę posiadającą już własną działalność

Ze statutu micro-entreprenuer’a może skorzystać osoba uprawiająca już działalność gospodarczą o ile :

 • Jej obecna działalność jest również działalnością firmy indywidualnej (entreprise individuelle), do której należy działalność micro-entrepreneur’a
 • Korzysta już z sytemu fiskalnego micro-entreprise, nawet jeśli wybrała opcję podatkowania „versement libératoire”
 • Zgłasza przynależność do systemu micro-social simplifié

Jeżeli micro-entrepreneur (auto-entrepreneur) zamknął swą działalność gospodarczą aby otworzyć inną działalność gospodarczą z tym samym statutem, uważa się go za nowo zakładającego i na nowo musi dokonać deklaracji otwarcia. Może to uczynić w dowolnym czasie.

Natomiast jeśli chce on otworzyć na nowo tę samą działalność, nie będzie to możliwe przed upływem okresu karencji. Okres ten trwa do zakończenia roku, w którym zamknął poprzednią działalność plus cały następny rok. Na przykład jeśli zamknął działalność w marcu 2015 roku, na nowo będzie mógł ją otworzyć nie wcześniej niż 1 stycznia 2017 roku.

Micro-entrepreneur, który chce zawiesić na jakiś czas swą działalność bez jej zamykania, nie musi dopełniać żadnych formalności, wystarczy, że będzie deklarował brak obrotów. Okres takiego zawieszenia działalności nie może przekroczyć 24 miesięcy.

Modyfikacje 

Aby zmienić działalność lub zadeklarowane w czasie jej otwierania dane osobowe, trzeba wypełnić deklarację służącą do komunikowania modyfikacji. Mogą one dotyczyć : imienia, nazwiska, zmiany adresu zamieszkania lub zamiany adresu stanowiącego siedzibę działalności micro-entrepreneur’a, zmiany odnoszące się do współmałżonka partycypującego w działalności i zmiany rodzaju działalności. Można to zadeklarować przez Internet na stronie portalu L’autoentreperenur.fr. Kliknij na dole strony na czerwony guzik „Modifier votre situation ou votre activité”.

Można też ściągnąć z Internetu formularz cerfa P2-P4 n° 13905*02, wypełnić go i wysłać do CFE.

Zamknięcie działalności (déclaration de cessation d’activité)

Aby zamknąć działalność należy powiadomić CFE w którym została ona otwarta. Można tego dokonać drogą internetową lub listowną.

Deklaracja zamknięcia przez Internet  

Internetowe zamkniecie działalności polega na wypełnieniu formularza dostępnego na stronie portalu L’auto-entrepreneur.fr (kliknij na dole na szary guzik „cesser définitivement votre activité”). Następnie należy go wydrukować, podpisać i wysłać na adres twojego CFE.

Listowna deklaracja zamknięcia

Listowne zamkniecie działalności polega na odręcznym wypełnieniu odpowiedniego formularza, podpisaniu go i wysłaniu na adres swojego CFE.

W przypadku osób, które jeszcze nie zdążyły zarejestrować się w RCS lub RM (konieczne do 1 lipca 2016) należy wypełnić formularz Cerfa n°15253*03

W przypadku działalności handlowej zarejestrowanej w RCS lub rzemieślniczej zarejestrowanej w RM wypełnić należy formularz „Déclaration de radiation d’une entreprise – Personne physique (P4 CMB)” typu Cerfa n°11679*02 (posiadający również numer : P4 CMB)

W przypadku innej działalności, nie podlegającej RCS ani RM, wypełnić należy formularz Cerfa n°13905*03 (posiadający również numer : P2 – P4 micro-entrepreneur)

Ostatniej deklaracji obrotów należy dokonać najpóźniej miesiąc po zakończeniu kwartału w przypadku deklarowania w rytmie kwartalnym (tzn. 30 kwietnia lub 31 lipca lub 31 października lub 31 stycznia), za obroty z okresu aktywności mu odpowiadającego. Na przykład dla działalności zatrzymanej definitywnie 15 maja czyli w trakcie drugiego kwartału, należy zadeklarować przed 31 lipca obroty zainkasowane miedzy 1 kwietnia i 15 maja.

Składki i podatki micro-entrepreneur’a są naliczane do daty ostatniej deklaracji obrotów. Za pozostałości wykraczające poza tę datę nie jest on obciążany ani z tytułu składek ani z tytułu podatków.

Przydał Ci się ten artykuł?


by otrzymywać następne.
12 komentarzy do Otworzyć działalność micro-entrepreneur’a (auto-entrepreneur’a)

 • Mario  pisze:

  Witam. Jestem od stycznia 2016 micro-entreprenuer. Została mi przyznana pomoc ACCRE. Nie zaznaczyłem kwadratu w pkt 8 zgłoszenia. Czy wynika z tego, że jestem przynależny do systemu mikroffirmy (régime de la micro-entreprise)? Co to oznacza dla mnie, w kwestii płacenia podatków od uzyskanych dochodów? (jaka wysokość/ kiedy?) dodam, że zadeklarowalem rozliczanie co 3 miesiące. Wypelniłem własnie pierwsza deklarację i oplaty wynikające z tej deklaracji (skladka na szkolenia oraz opłaty dla RSI) dokonalem poprzez zlożenie bezpośrednio czeku w URSSAF wraz z deklaracją papierową Jednak nnie wiem, jak będę płacił podatek za uzyskane dochody (dopiero po roku, czyli w 2017?)
  Czy istnieje możliwość zmiany w zgłoszeniu poprzez zadeklarowanie płacenia składek z podatkiem (czyli wspomniany pkt 8) w mojej sytuacji ? dziękuję . pozdrawiam.

  • Bożena  pisze:

   Być może dobrze się stało że nie wybrał Pan opcji nr. 8. Proszę przeczytać wpis poświęcony podatkom micro-entrepreneur’a : « Auto-entrepreneur : jaki system opodatkowania wybrać ? » Znajdzie Pan w nim odpowiedzi na swoje pytania. Zachęcam do przeczytania wszystkich wpisów na blogu dotyczących tej działalności, będzie Pan dysponował wszystkimi istotnymi informacjami potrzebnymi przy prowadzeniu swej działalności. W każdym z nich ma Pan również bezpośrednie linki do innych związanych z nim tematycznie wpisów, mam wrażenie, że nie spostrzegł Pan tego. Każde słowo w tekście koloru niebieskiego jest takim przekierowującym linkiem, wystarczy na nie kliknąć.

 • Slawomir Kret  pisze:

  Dzień dobry, obecnie pracuję na kontrakcie CDI, razem z kolegą z pracy chcemy otworzyć firmę remontową- prace stolarskie, hydrauliczne, elektryczne, ogrodnicze.Na początek chcemy podjąć działalność nie rezygnując z zatrudnienia (musimy sprawdzić rynek). Nie wiemy jak zacząć, kolega chociaż jest Francuzem, twierdzi, że rozpoczęcie działalności we Francji jest bardzo skomplikowane. Ja czytając wpisy na blogu jestem podobnego zdania, czarna magia. Dziękuję za wskazówki, jaki rodzaj działalności i forma będzie dla nas najlepsza (obecnie moje zarobki są niskie i korzystam z RSA activite). Pozdrawiam serdecznie

  • Bożena  pisze:

   Jeżeli zależy Panu na utrzymaniu pracy w pierwszym okresie działalności gospodarczej to najkorzystniejszym rozwiązaniem jest założenie działalności micro-entrepreneur’a (auto-entrepreneur’a) ale takiej działalności nie można założyć wspólnie z kolegą. Pozwala to na rozkręcenie jej zanim zrezygnuje Pan z pracy najemnej.

 • Tomek  pisze:

  Pani Bożeno, rok temu założyłem działalność auto-entrepreneur, ale od marca br jestem także na etacie w prywatnej firmie (moje główne źródło dochodów). Czy skoro firma płaci za mnie wszystkie składki to nadal muszę płacić także podatek od deklarowanych co kwartał przychodów z własnej działalności? Urzędnicy w La Ram powiedzieli mi, że muszę, ale przecież teraz płacę podwójnie składki zdrowotne, prawda?

  • Bożena  pisze:

   Będąc zarejestrowanym jako micro-entrepreneur (czyli auto-entrepreneur) płaci Pan składki społeczne do RSI, pracując jako pracownik najemny płaci Pan składki społeczne do CPAM. Natomiast podatek od dochodów jest osobną kwestią, nie należy mylić pojęć. Kwoty potrącane z pensji, którą otrzymuje Pan z zatrudniającej Pana firmy, nie zawierają podatku od dochodów, podatek ten we Francji płaci się osobno (wkrótce zostanie to zmienione). Niestety, musi Pan płacić podwójnie składki społeczne, natomiast podatek z działalności gospodarczej nie jest tym samym podatkiem co podatek od dochodów z pracy najemnej.
   Może Pan wybrać opcję pozwalającą na płacenie podatku od dochodu z działalności gospodarczej razem z podatkiem od dochodów z pracy najemnej. Wtedy wysokość kwot opłacanych z tytułu działalności gospodarczej będzie niższa. Warto jednak przestudiować temat by wiedzieć, która opcja będzie się Panu bardziej opłacała. W tym celu zachęcam do przeczytania wpisu na blogu poświęconego podatkom micro-entrepreneur’a pod tytułem : « Auto-entrepreneur : jaki system opodatkowania wybrać ? »

 • krzysztof  pisze:

  witam zarejestrowalem dzialalnosc lauto entrepreneur w listopadzie 2015 a po uplywie 6 miesiecy uleglem wypadkowi komunikacyjnemu od tamtej pory jestem na zwolnieniu lekerskim ale nie otrzymuje zadnych swiadczen od rsi czy moge starac sie o jakis zasilek ?

  • Bożena  pisze:

   Auto-entrepreneur może skorzystać ze świadczenia chorobowego (indemnités journaliers) dopiero po 12 miesiącach płacenia składek na rzecz RSI. Muszą to być 12 miesiące z rzędu. Drugim warunkiem jest posiadanie przynajmniej 3 754€ (w 2016 roku ) obrotów rocznie. Jeżeli płacił Pan składki przez 6 miesięcy, chorobowe nie należy się, niestety.
   Jeśli chodzi o pomoc z CAF, radze zwrócić się do nich bezpośrednio, zwłaszcza jeśli ma Pan rodzinę, być może zostanie Panu przyznana jakaś forma pomocy.

 • Anna  pisze:

  Dzień dobry,
  w tym roku kalendarzowym chciałabym otworzyć własna firmę rekrutującą osoby z Polski do pracy we Francji w branży hotelowej. Niestety nie mieszkam obecnie we Francji i nie posiadam tam żadnego adresu zamieszkania. Czy jeśli posiadam znajomych we Francji i udało by mi się uzyskać od jednego z nich attestation d’hébergement wraz z dowodem tożsamości i dowodem zamieszkania, lecz fizycznie bym tam nie mieszkała sprawiało by to jakiś problem? Czy jest jakiś inny sposób aby bez miejsca zamieszkania we Francji otworzyć tam swoją firmę?
  Bardzo dziękuję za pomoc,
  Anna

  • Bożena  pisze:

   Aby otworzyć firmę we Francji trzeba otworzyć konto w banku. Trudność tkwi właśnie tutaj bo większość banków nie chce otworzyć konta cudzoziemcowi nie zamieszkującemu we Francji. Jeśli znajdzie Pani we Francji taki bank to wtedy attestation d’hébergement może zostać zaakceptowana. Radzę zwrócić się do BNPParibas.

 • Agnieszka  pisze:

  Witam serdecznie,
  Chcialam zapytac czy do otwarcia micro enterpreneur konieczne jest posiadanie attestation d’hebergement (mieszkam u kogos nieoficjalnie), czy wystarczy attestation de domiciliation? Na podstawie domiciliation posiadam konto bankowe, jestem zarejestrowana w pole emploi etc.
  Pozdrawiam

  • Bożena  pisze:

   Nie ma Pani wyjscia, musi dostarczyc « attestation de domiciliation » i zobaczy czy to wystarczy.

Napisz komentarz

....