Obywatelstwo francuskie (nationalité française)

Różne | 5 komentarzy

Uzyskanie obywatelstwa francuskiego wymaga spełnienia kilku warunków związanych z regularnym pobytem we Francji i wymogami integracji społecznej oraz niekaralności.

Wiek

O obywatelstwo francuskie występować mogą jedynie osoby pełnoletnie. Mają one prawo prosić o przyznanie obywatelstwa swoim dzieciom, pod warunkiem, że mieszkają one wraz z rodzicami na terytorium Francji.

Osiedlenie we Francji

Niezbędne jest osiedlenie się we Francji co oznacza posiadanie osobistych/rodzinnych i zawodowych powiązań z Francją. Powiązania te odgrywają decydującą rolę w przyznaniu obywatelstwa, większą niż miejsce zamieszkania samo w sobie. Jeśli mieszkasz we Francji ale Twoja współmałżonka/współmałżonek lub dzieci mieszkają i mają powiązania za granicą, obywatelstwo może być odmówione.

Okres osiedlenia we Francji

Nie wystarczy jednak osiedlić się we Francji, konieczne jest osiedlenie trwające od co najmniej 5 lat, liczone wstecz od daty składania prośby o przyznanie obywatelstwa.

Istnieją jednak sytuacje umożliwiające skrócenie wymogu 5 lat do 2 lat. Jest to możliwe gdy :

 • Kształciłeś się we Francji przez co najmniej 2 lata i uzyskałeś dyplom francuskiej szkoły wyższej.
 • Przyczyniłeś się do szerzenia sławy i imienia Francji
 • Wykazałeś się wyjątkowymi dowodami integracji w formie działalności lub akcji o charakterze obywatelskim, ekonomicznym, kulturalnym, naukowym lub sportowym.

Całkowite zwolnienie z obowiązku osiedlenia od 5 lat

Przepisy francuskie przewidują również sytuacje całkowitego zwolnienie z obowiązku osiedlenia we Francji w następujących przypadkach :

 • Zaciągnąłeś się w czasie wojny do armii francuskiej lub armii sprzymierzonej z Francją
 • Masz wyjątkowe zasługi na rzecz Francji
 • Posiadasz statut uchodźcy we Francji
 • Twoim językiem ojczystym jest język francuski lub masz za sobą co najmniej 5 lat edukacji w szkole francuskojęzycznej w państwie, gdzie oficjalnym językiem lub jednym z oficjalnych języków jest francuski.

Integracja zawodowa

Integracja zawodowa stanowi jeden z podstawowych warunków przyznania obywatelstwa francuskiego. Oceniany jest całokształt kariery zawodowej, rodzaj umowy o pracę nie ma znaczenia, ważne by praca była legalna i dostarczała stałe i wystarczające do utrzymania się dochody.

Asymilacja w społeczeństwie francuskim

Każdy kandydat do obywatelstwa francuskiego musi wykazać się niezbędnym stopniem asymilacji społecznej. Asymilacja ta oceniana jest z punktu widzenia znajomości języka i zgodności z wartościami republiki francuskiej.Mówię po francusku

Znajomość języka francuskiego jest niezbędna chcąc uzyskać obywatelstwo francuskie. Poziom tej znajomości oceniany jest przy okazji spotkania z urzędnikiem prefektury ale niezależnie od tego należy, składając dokumenty, dołączyć również dyplom lub zaświadczenie ukończenia kursu językowego lub rezultat testu ewaluacyjnego – TEF (Test d’Evaluation de Français).

Wiele prefektur wymaga wykonania takiego testu. Jest on płatny i kosztuje około 100€. Składa się z dwóch etapów : testu pisemnego oceniającego poziom zrozumienia języka mówionego i testu oceniającego poziom ekspresji ustnej. Testy takie są organizowane przez różne centra językowe, CIEP (Centre International d’Etudes Pédagogiques) i CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie).

Warunek znajomości języka nie jest wymagany w stosunku do osób niepełnosprawnych lub chronicznie chorych, osób mających ponad 60 lat i uchodźców przebywających regularnie we Francji od co najmniej 15 lat i mających ponad 70 lat.

Wspomniana rozmowa z urzędnikiem prefektury ma również na celu ocenę Twojej zgodności z wartościami republiki francuskiej oraz znajomości historii, kultury i społeczeństwa francuskiego. Jest ona ważna i warto się do niej przygotować. Jeśli nie będziesz w stanie odpowiedzieć na postawione Ci pytania, ignorancja taka może być wystarczającym powodem do odmówienia Ci obywatelstwa francuskiego. 

Na rozmowę taką zapraszany jest każdy kandydat do obywatelstwa. Na jej zakończenie należy podpisać deklarację praw i obowiązków obywatela francuskiego.

Każda osoba występująca o obywatelstwo otrzymuje książeczkę (livret du citoyen) która służy do zapoznania się z historią i wiedzą o Francji niezbędną do uzyskania obywatelstwa.

Karalność, postawa moralna i obywatelska

Obywatelstwo francuskie przyznawane jest osobom o niepodważalnej moralności i postawie obywatelskiej, które weryfikowane są przez kompetentne osoby z prefektury. Kontroli podlega miedzy innymi wywiązywanie się z obowiązków podatkowych, konsultowane są organizmy socjalne i konsularne, sprawdzana jest też karalność we Francji i za granicą.

Zachowanie innego obywatelstwa

Prawo francuskie dopuszcza posiadanie obywatelstwa innych krajów ale składając dokumenty należy je podać i wskazać, które pragniesz zachować i z którego ewentualnie decydujesz się zrezygnować.

Procedura

Prośbę o obywatelstwo (demande de naturalisation) należy złożyć na prefekturze której podlega Twoje miejsce zamieszkania.

W tym celu należy wypełnić formularz cerfa nr. 12753*02 i złożyć go w dwóch egzemplarzach. Złożenie tego formularza stanowi otwarcie procedury na co otrzymasz potwierdzenie (récépissé). Od tej daty liczony jest okres 6 miesięcy jakimi dysponujesz by dostarczyć szereg wymaganych dokumentów, które wyszczególniam niżej. Jeśli nie zmieścisz się w okresie 6 miesięcy, Twoja prośba zostanie anulowana.

Récépissé stanowi jednocześnie prowizoryczny dokument pobytu w przypadku osób spoza Unii europejskiej.

Osoby żyjące w związku kompletują swoje dossier każde z osobna ale mogą je złożyć razem.

Złożone na prefekturze dossier zostaje przekazane ministerstwu spraw wewnętrznych, to ono zajmuje się przyznawaniem obywatelstwa.

Okres oczekiwania na decyzję trwa 18 miesięcy od daty złożenia formularza i może zostać przedłużony jeden raz o 3 miesiące, jeżeli jest ku temu powód, o czym zostaniesz powiadomiony. Jeżeli Twój pobyt we Francji przekracza 10 lat, możesz otrzymać decyzję po 12 miesiącach. Nie jest to jednak regułą i w praktyce okres oczekiwania bywa często dłuższy, zwłaszcza w niektórych dużych miastach gdzie ilość osób ubiegających się o obywatelstwo jest znaczna, na przykład w Paryżu.

Niektóre prefektury stosują procedury odbiegające od tego schematu.  W Paryżu złożenie dokumentów możliwe jest jedynie drogą pocztową a okres oczekiwania na jakakolwiek reakcję trwa blisko rok czasu. Mniej więcej po roku ma miejsce spotkanie z urzędnikiem, któremu należy dostarczyć zaktualizowane dokumenty. Ich lista jest uprzednio przekazana ubiegającemu się. Należy zadbać aby ją skompletować odpowiednio wcześniej bo wśród wymaganych na nowo dokumentów jest dokument podatkowy (bordereau de situation fiscale czyli P237), którego wystawienie wymaga oczekiwania kilku dni. Récépissé jest wystawiane na zakończenie tego spotkania.

Wymagane dokumenty :

 • Znaczek skarbowy (timbre fiscal) o wartości 55 euro
 • Dwa zdjęcia legitymacyjne o formacie 3,5 cm x 4,5 cm z odkrytą głową, na odwrocie których należy wpisać swoje imię i nazwisko oraz datę urodzenia
 • Kopia dokumentu stwierdzającego Twoje aktualne obywatelstwo (dowód osobisty lub paszport)
 • Dyplom ukończenia szkoły lub kursu języka francuskiego albo zaświadczenie z testu ewaluacyjnego (TEF – Test d’évaluation de français) o poziomie Twojej znajomości języka. Testy te są płatne (około 100€) i obowiązkowe, większość prefektur bezwzględnie ich wymaga.
 • Powiadomienie o podatku od dochodów (avis d’impôt) lub zwolnienia z podatku za okres 3 ostatnich lat wraz z odcinkami płacowymi za miesiąc listopad i grudzień odpowiadających każdemu z tych trzech lat
 • Polskie zaświadczenie o niekaralności jeżeli żyjesz we Francji krócej niż 10 lat. Z obowiązku tego zwolnione są osoby przybyłe do Francji będąc małoletnie. Do zaświadczenia tego musisz dołączyć tłumaczenie przez przysięgłego tłumacza.
 • Oryginał pełnego odpisu aktu urodzenia wraz z oryginałem jego tłumaczenia dokonanym przez tłumacza przysięgłego
 • Kopia obustronna ważnej karty pobytowej, jeżeli taką posiadasz
 • Oryginał pełnego odpisu aktu małżeństwa (lub Pacs’u), kopia xero dokumentu o separacji, rozwodzie, ewentualnie odpis zupełny aktu zgonu małżonka/małżonki lub partnera Pacs i ich tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego. Jeśli masz za sobą kilka związków małżeńskich lub Pacs, należy dostarczyć oryginały odpisów każdego z nich i kopie decyzji o ich rozwiązaniu (wraz z tłumaczeniami)
 • Kopia xero dokumentu stwierdzającego daty i miejsca urodzenia rodziców, np. kopia skróconego odpisu aktu małżeństwa rodziców lub aktu urodzenia, ewentualnie aktu zgonu wraz z tłumaczeniem przez  tłumacza przysięgłego.
 • Jeżeli zmieniałeś imię lub nazwisko dostarczysz dokument stwierdzający taką zmianę
 • Jeśli masz małoletnie dzieci, dostarczyć musisz oryginały odpisów pełnych ich aktów urodzenia lub decyzji sądowej o adopcji (wraz z tłumaczeniem). Jeśli odpisy aktów urodzenia dzieci nie posiadają wzmianki o obywatelstwie francuskim dzieci a dzieci takie obywatelstwo posiadają, należy dodatkowo dołączyć zaświadczenie o ich obywatelstwie francuskim (certicat de nationalité française).
 • Jeśli Twoje dzieci są pełnoletnie należy dołączyć obustronne kopie xero ich dowodów tożsamości.
 • Dowód zamieszkania; jeśli jesteś lokatorem : kopia umowy wynajmu (contrat de location), kopie 3 ostatnich „quittances de loyer” i ostatniej faktury za telefon lub elektryczność. Jeśli jesteś właścicielem dostarczysz kopię aktu zakupu (acte de propriété). Jeżeli mieszkasz u kogoś, dołączysz oświadczenie osoby, u której mieszkasz o tym, że u niej zamieszkujesz (attestation d’hébergement ) i dołączysz dwustronną kopię jej dowodu tożsamości.
 • Dowody zamieszkiwania na terenie Francji Twojej rodziny : zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły Twoich dzieci, (certificat de scolarité) lub jeśli dzieci nie uczęszczają do szkoły jakikolwiek dokument świadczący o tym, że mieszkają one z Tobą. Dowód zamieszkania z Tobą twojej żony/męża, jeżeli nie składa prośby o obywatelstwo
 • Dowody aktywności zawodowej i czerpanych z niej dochodów. Jeżeli jesteś pracownikiem najemnym dostarczysz : kopię umowy o pracę, zaświadczenie pracodawcy, że pracujesz (certificat de travail) oraz 3 ostanie odcinki płacowe (bulletins de salaire). Jeżeli jesteś bezrobotny : dowód rejestracji w agencji zatrudnienia (Pôle Emploi), 3 ostanie potwierdzenia wpłaty zasiłku dla bezrobotnych (l’attestation de paiement), dowody świadczące o tym, że pracowałeś we Francji, np. kopia lub kopie umów o pracę z ostatnich 3 lat i ostatnie odcinki płacowe (bulletins de paie). Jeżeli jesteś w trakcie szkolenia dołączysz zaświadczenie organizmu szkoleniowego potwierdzające Twoje uczestnictwo i precyzujące datę rozpoczęcia i zakończenia, dowód ostatniego wynagrodzenia, jeśli jest to szkolenie ze wsparciem finansowym, dowody poprzedzającej szkolenie aktywności zawodowej z ostatnich 3 lat. Jeżeli jesteś rzemieślnikiem, handlowcem, rolnikiem lub przedsiębiorcą dostarczysz wypis z rejestracji Twojej działalności gospodarczej (extrait d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) lub extrait d’immatriculation au Répertoire des Métiers), statut firmy jeśli jesteś zarządcą firmy lub wspólnikiem, bilansy finansowe firmy z trzech ostatnich lat, potwierdzenie płatności podatkowej firmy jeśli jesteś zarządcą firmy lub akcjonariuszem.
 • Jeżeli wykonujesz wolny zawód dostarczysz : dowód rejestracji w izbie danej kategorii zawodowej (odpowiednik polskich samorządów zawodowych) i dowody Twoich dochodów z 3 ostatnich lat.
 • Jeżeli posiadasz dochody z nieruchomości lub z innego majątku, dostarczyć należy deklarację z datą i podpisem w której sprecyzujesz naturę, pochodzenie i wartość Twojego majątku, bez względu na to czy znajduje się on we Francji czy za granicą. Do takiej deklaracji dołączysz zaświadczenie z banku precyzujące wysokość tych dochodów i rytm ich wpływów.
 • Jesteś licealistą lub studentem : zaświadczenie o uczęszczaniu do liceum lub rejestracji jako student wyższej uczelni w bieżącym roku szkolnym lub akademickim, dowody posiadania innych dyplomów szkół wyższych otrzymanych we Francji (jeżeli takie posiadasz), dowód że korzystasz z bursy, o ile taka została Ci przyznana, wskazujący na jej wysokość. Jeśli jesteś finansowany przez rodziców dostarczysz kopie ich dowodów tożsamości i kopie ich powiadomień podatkowych (avis d’imposition). Jeżeli rodzice mieszkają za granicą, dostarczyć musisz kopie odcinków przelewu sum, które umożliwiają Ci egzystencję we Francji.
 • Jeżeli korzystasz z zasiłków socjalnych musisz dostarczyć dowody ostatniej wpłaty każdego z zasiłków, z jakich korzystasz (allocation logement, RSA, i inne świadczenia socjalne)
 • Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną i korzystasz ze świadczeń dla osób niepełnosprawnych, należy dołączyć : kartę inwalidzką, kopię decyzji komisji stwierdzającej o Twojej niepełnosprawności, zaświadczenie z pracy w strukturze dla osób niepełnosprawnych, odcinki potwierdzające wpłaty świadczeń inwalidzkich
 • Jeżeli jesteś na utrzymaniu męża lub partnera, musisz dostarczyć dowód jego dochodów
 • Jeżeli pragniesz dostarczyć dodatkowe informacje, możesz tego dokonać na wolnej kartce papieru. Może nią być na przykład informacja o Twojej przynależności i działalności w stowarzyszeniu przydatności publicznej.

Wyszczególnione wyżej dokumenty nie stanowią jednak listy kompletnej bo w pewnych sytuacjach rodzinnych czy administracyjnych mogą być wymagane jeszcze dokumenty dodatkowe. Poza tym istnieć też mogą drobne różnice w wymogach w zależności od prefektury. Lista ta pozwala jednak skompletować najważniejsze z nich. Nieuniknione jest wiec poinformowanie się o dokumentach wymaganych przez prefekturę, której podlegasz.

Większość prefektur dostarcza listę drogą internetową. Wystarczy odszukać na jej portalu rubrykę dotyczącą obywatelstwa (demande de naturalisation) i wypełnić kwestionariusz internetowy w którym wprowadzasz informacje o Twojej sytuacji. Na zakończenie tej operacji wyświetli się lista wymaganych w Twoim przypadku dokumentów. Np. osoby mieszkające w Paryżu, mogą tę listę otrzymać na stronie paryskiej prefektury. Prefektura w Paryżu nie praktykuje składania dossier na miejscu i wymaga dostarczenia go listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.Prosic o obywatelstwo francuskie

Tłumaczeń nie możesz dokonać w Polsce jeśli mieszkasz i składasz papiery o obywatelstwo we Francji bo tłumacz przysięgły (traducteur assermenté) musi być tłumaczem posiadającym uprawnienia we Francji.

Pieczątka tłumacza musi być złożona zarówno na oryginałach odpisów aktów urodzenia i małżeństwa jak i ich tłumaczeniach. Natomiast dla odpisów aktów dotyczących rodziców można dostarczyć jedynie kopie ich tłumaczeń.

Warto też wiedzieć, że dla polskich aktów urodzenia, małżeństwa, itp. nie jest wymagana legalizacja ani „apostille”.

Decyzja przyznania obywatelstwa

Jeżeli nic nie sprzeciwia się przyznaniu Ci obywatelstwa, zostaniesz powiadomiony o pozytywnej decyzji pisemnie po czym zostanie ona naniesiona do dekretu dotyczącego przyznania obywatelstwa. Po podpisaniu dekretu zostaje on opublikowany w dzienniku ustaw (Journal officiel). Decyzja wchodzi w życie z datą podpisania dekretu.

Po opublikowaniu dekretu zostanie Ci przysłany jego wyciąg wraz z kopiami francuskich aktów stanu cywilnego.

Jeżeli masz małoletnie dzieci, obywatelstwo francuskie zostanie im przyznane wraz z Twoim o ile mieszkają z Tobą i są uwzględnione w dekrecie. Warto jednak wiedzieć, że małoletniość dziecka jest brana pod uwagę jeżeli jest nadal aktualna w dniu opublikowania dekretu w dzienniku ustaw.

Jeżeli obywatelstwo zostało przyznane dzięki kłamstwu lub oszustwu, może ono zostać odebrane w ciągu dwóch lat od daty jego wykrycia.

Odroczenie przyznania obywatelstwa

Zdarza się, że decyzja przyznania obywatelstwa zostaje odłożona na później. Powiadomiony zostaniesz o takiej decyzji i jej przyczynie listem poleconym lub osobiście, będąc wezwanym na spotkanie do prefektury. Powodem bywa najczęściej niewystarczająca asymilacja społeczna, np. nieznajomość lub niewystarczająca znajomość języka francuskiego.

W przypadku odłożenia decyzji wyznaczony zostaje okres odroczenia po upływie którego możesz na nowo złożyć prośbę.

Istnieje możliwość odwołania się od tej decyzji drogą administracyjną, w ministerstwie odpowiedzialnym za naturalizacje. Masz na to dwa miesiące od daty wydania decyzji  (liczy się data stempla pocztowego). Jeżeli w ciągu 4 miesięcy nie otrzymasz odpowiedzi, jest to równoznaczne z odrzuceniem Twojej apelacji.

Odrzucenie prośby

W przypadku, gdy administracja uzna, że kandydat nie spełnia wszystkich warunków przyznania obywatelstwa, jego prośba może być odrzucona. O takiej decyzji zostaniesz powiadomiony pisemnie listem poleconym z potwierdzeniem odbioru albo osobiście, podczas spotkania z urzędnikiem. Bez względu na formę powiadomienia zostaniesz poinformowany o przyczynie odrzucenia Twojej prośby.

Odrzucenie nie przesądza o decyzji przyznaniu Ci obywatelstwa w przyszłości, gdy wszystkie warunki zostaną spełnione. Toteż za jakiś czas, gdy powód odrzucenia przestanie istnieć, będziesz mógł na nowo złożyć prośbę.

Podobnie jak w przypadku odroczenia masz dwa miesiące by odwołać się od otrzymanej decyzji i okres 4 miesięcy po upływie których brak odpowiedzi oznacza odrzucenie twojego odwołania.

Odmowa

Prośba o obywatelstwo może również spotkać się z jednoznaczną odmową.

Przydał Ci się ten artykuł?


by otrzymywać następne.
5 komentarzy do Obywatelstwo francuskie (nationalité française)

 • Szewczyk  pisze:

  Tak,informacje są wystarczające.

 • ZB  pisze:

  Witam

  Récépissé to nie jest potwierdzenie, ale prowizoryczny dokument pobytu przed otrzymaniem karty pobytowej

  • Bożena  pisze:

   Ma Pani całkowitą racje, powinnam była sprecyzować to we wpisie. Zaraz to uczynię.

 • Maria  pisze:

  Czy to prawda,ze tlumaczenie mozna zrobic jedynie u tlumacza przysieglego na terenie Francji ?

  • Bożena  pisze:

   Tak to prawda.

Napisz komentarz

....