Obywatelstwo dziecka z rodziców cudzoziemców, urodzonego we Francji 

Różne | Brak komentarzy

Dziecko urodzone we Francji z rodziców cudzoziemców może uzyskać obywatelstwo francuskie nawet jeśli rodzice go nie posiadają. Procedura zależy od wieku dziecka.

Jeżeli jedno z rodziców jest cudzoziemcem urodzonym we Francji, dziecko jest uważane za obywatela francuskiego od chwili narodzin.

Dziecko w wieku 13 – 16 lat

Jeśli dziecko ma miedzy 13 a 16 lat rodzice mogą wystąpić o obywatelstwo francuskie w imieniu dziecka, pod warunkiem, że wyraża ono na to zgodę. Warunkiem uzyskania obywatelstwa jest przebywanie dziecka we Francji od chwili gdy posiada ono co najmniej 8 lat.

Procedura polega na złożeniu deklaracji (déclaration de nationalité) w sądzie rejonowym (Tribunal d’Instance) któremu podlega ich miejsce zamieszkania. Deklaracji tej towarzyszyć muszą wymagane dokumenty. Okres oczekiwania wynosi maksymalnie 6 miesięcy.

Nabycie obywatelstwa w wieku 16 – 18 lat

Młody człowiek mający rodziców cudzoziemców, który osiągnął wiek 16 lat ale nie skończył jeszcze lat 18-tu, może ubiegać się o obywatelstwo przez deklarację, jeżeli w momencie tej deklaracji mieszka we Francji lub mieszkał we Francji w sposób ciągły co najmniej 5 lat od wieku 11 lat.

Może on samodzielnie starać się o obywatelstwo, pozwolenie rodziców nie jest mu do tego potrzebne.

Gdy zainteresowana osoba jest niepełnosprawna ale spełnia powyższe warunki, rodzice jej mogą dokonać tej formalności w jej imieniu.

Procedura polega na złożeniu deklaracji o obywatelstwie (déclaration de nationalité) w sądzie rejonowym (Tribunal d’Instance) któremu podlega jego miejsce zamieszkania. Deklaracja musi być uzupełniona wymaganymi dokumentami po skompletowaniu których wydawane jest potwierdzenie (récépissé).

Decyzja przychodzi 6 miesięcy po wystawieniu potwierdzenia złożenia deklaracji (wraz z uzupełniającymi ją papierami). Jeśli jest ona pozytywna, deklaracja o obywatelstwie zostaje zarejestrowana.

Carte nationale d'identité

Nabycie obywatelstwa w wieku 18 lat

Każde dziecko urodzone we Francji z rodziców cudzoziemców nabywa obywatelstwo francuskie automatycznie w wieku 18 lat jeżeli osiągając ten wiek mieszka we Francji lub mieszkało w sposób ciągły lub nie co najmniej 5 lat od wieku 11 lat. Nie musi dokonywać żadnych formalności. Natomiast występując o dowód tożsamości (carte nationale d’identité) musi dostarczyć dowód, że posiada obywatelstwo francuskie. Dotyczy to również paszportu (passeport).

Aby otrzymać taki dowód należy zgłosić się do kancelarii sądu rejonowego (Tribunal d’Instance) swojego miejsca zamieszkania i poprosić o zaświadczenie o obywatelstwie francuskim (certificat de nationalité française). Konieczne jest wtedy dostarczenie dokumentów potwierdzających zamieszkiwanie zainteresowanego we Francji w wymaganym okresie (co najmniej 5 lat), np. zaświadczenie szkolne (certificat de scolarité), książeczki szkolne (livrets scolaires), zaświadczenia z pracy (certificats de travail), itp. Ważne jest więc by nie pozbywać się ich po zakończeniu edukacji lub odejściu z pracy.

Certificat de nationalité française jest bardzo ważnym dokumentem. Należy go chronić i wystrzegać się sytuacji narażających na jego utratę lub zgubę.

Młody człowiek urodzony we Francji z rodziców cudzoziemców, który zaciągnął się do armii francuskiej, otrzymuje obywatelstwo francuskie od daty angażu.

Zrzeczenie się obywatelstwa francuskiego

Młody człowiek, który spełnia warunki do automatycznego przyznania obywatelstwa francuskiego może je odmówić jeśli udowodni, że posiada już inne obywatelstwo. W tym celu musi złożyć deklarację w kancelarii sądu rejonowego (Tribunal d’Instance) lub jeśli mieszka za granicą w konsulacie francuskim.

Deklaracja taka powinna być złożona w wieku miedzy 17 i pół i 19 lat. Jeśli chce zrezygnować z obywatelstwa francuskiego zanim osiągnie pełnoletność, może to uczynić bez zgody rodziców. Natomiast jeśli zaciągnął się do wojska, traci możliwość rezygnacji z obywatelstwa.

Przydał Ci się ten artykuł?


by otrzymywać następne.
Napisz komentarz

....