Nowe przepisy o dostępie do ubezpieczenia zdrowotnego

Ubezpieczenia | 34 komentarze

Od 1 stycznia 2016 roku osoby mieszkające we Francji od ponad 3 miesięcy mają prawo do ubezpieczenia zdrowotnego. Cudzoziemcy muszą wykazać się wystarczającymi dochodami. Przedtem liczne wymogi ograniczały dostęp do korzystania z sécurité sociale. Obecnie wymagania i formalności administracyjne zostały uproszczone. Nie musisz już spełniać warunku przepracowania wymaganej dotąd, niezbędnej ilości godzi. Nie musisz dostarczać dokumentów potwierdzających, przy zmianie sytuacji, że nadal spełniasz wymagane warunki. Jeżeli przebywasz regularnie we Francji, nawet jeśli straciłeś pracę lub prawo do ubezpieczenia wskutek rozwodu lub śmierci żywiciela rodziny, nie jesteś już narażony na utratę swych praw do sécutité sociale.

Nowy system nosi nazwę „Protection universelle maladie” – PUMA.

Reforma ma na celu zapewnienie każdej osobie mieszkającej na stałe we Francji prawa do sécurité sociale w sposób ciągły. Chodzi o to, by zmiany w sytuacji osobistej (ślub, rozwód, separacja, owdowienie) i zawodowej (utrata pracy, zmiana statutu, np. z pracownika na przedsiębiorcę) nie zawieszały prawa do opieki zdrowotnej na okres uregulowania niezbędnych formalności. Chodzi również o zapewnienie tej opieki osobom niepracującym.

Przepisom tym towarzyszą nowe sposoby kontroli umożliwiające identyfikację osób, które opuszczają terytorium Francji.

Reforma dotyczy również CMU. CMU podstawowe (CMU de base) zostało zniesione, pozostało jedynie CMU uzupełniające (CMU complémentaire). Oznacza to, że każda osoba, która pracuje lub mieszka na stałe na terytorium Francji posiada prawo do sécurité sociale, albo z tytułu swej aktywności zawodowej albo z tytułu stałego zamieszkania.

Przyznanie ubezpieczenia liczy się obecnie od dnia złożenia wniosku, o ile spełnione są ku temu wymagane warunki. Wnioskodawca i jego nieletnie dzieci otrzymuje zaświadczenie (attestation de droits) i carte vitale albo jeżeli już kartę posiadał, musi ją jedynie zaktualizować.

Należy zawsze pamiętać, by informować CPAM o każdej zmianie sytuacji, takiej jak ślub, rozwód, podjęcie aktywności zawodowej, zmiana adresu, itp. Można tych formalności dokonywać na swoim koncie internetowym www.ameli.fr

W przypadku kontroli weryfikowane jest rzeczywiste i stałe zamieszkiwanie na terenie Francji od co najmniej 6 miesięcy.

Przyznanie indywidualnego prawa do sécurité sociale dotyczy kosztów leczenia w razie choroby lub macierzyństwa.

Od osób nie będących na emeryturze ani bezrobociu a posiadających dochody z kapitału przekraczające 9 611€ (wartość ta dotyczy 2016 roku) może być wymagane płacenie składek.

Stopniowe zniesienie statutu « ayant droit »

Chodzi tu o istniejące dotąd prawo do opieki zdrowotnej przysługujące bliskim osoby ubezpieczonej. Tzn. ubezpieczenie osoby ubezpieczonej z racji jej pracy przysługuje jednocześnie jej współmałżonkowi i dzieciom, określanym jako « ayant droit ».

Pojęcie « ayant droit » jest obecnie stopniowo usuwane. Nie dotyczy już ono osób pełnoletnich (od 18 roku życia), które mieszkają we Francji w sposób regularny. Nawet jeśli nie pracują, posiadają prawo do osobistego ubezpieczenia i nie są zależne od ubezpieczenia rodzica, żony czy męża. Jedynie w stosunku do dzieci małoletnich pojęcie « ayant droit » pozostaje aktualne; jednak i tu wprowadzono pewne zmiany.

W praktyce, każda osoba pełnoletnia, z chwilą ukończenia 18 roku życia nabywa indywidualnego prawa do opieki zdrowotnej, o ile mieszka na stałe we Francji. Dzieci po ukończeniu 16 roku życia mogą uzyskać to indywidualne prawo na własna prośbę.

Każda osoba posiadająca indywidualne prawo do ubezpieczenia ma prawo otrzymywać zwrot kosztów za leczenie na swoje konto bankowe i ma prawo posiadać własne konto internetowe Ameli.fr

Osoby, które dotąd korzystały z ubezpieczenia swego męża/partnera mogą wystąpić o przyznanie im ubezpieczenia indywidualnego (demande d’affiliation). W tym celu należy wypełnić formularz nr. 735.cnamts (Demande d’affiliation au regime général sur critère de résidence) i złożyć go lub wysłać do swojej agencji sécurité sociale – CPAM, wraz z wymaganymi dokumentami.

Jest to szczególnie korzystne w przypadku rozwodu, separacji i śmierci ubezpieczonej osoby.

Do tej pory osoby niepracujące, korzystające z ubezpieczenia swego rodzica lub współmałżonka/partnera pozostawały ubezpieczone jedynie przez rok po rozwodzie, separacji lub śmierci ubezpieczonego po czym musiały wypracować sobie prawo do ubezpieczenia lub wystąpić o CMU. Nierzadko pociągało to za sobą konieczność zmiany przynależności do innego systemu, np. przejście z RSI, MSA, itp. do systemu ogólnego (régime général d’assurance maladie). Obecnie mogą otrzymać własny numer sécurité sociale i carte vitale jedynie z tytułu stałego, tzn. ciągłego i regularnego zamieszkiwania we Francji od ponad 3 miesięcy. Aby warunek ten został uznany, trzeba być w stanie go udokumentować.

Jakie dokumenty trzeba dostarczyć ?

Do formularza nr. 735.cnamts należy dołączyć następujące dokumenty :

 • Kopia dowodu tożsamości. Osoby urodzone we Francji : dowód osobisty (carte nationale d’identité) lub ważna książeczka rodzinna (livret de famille à jour) albo paszport. Osoby urodzone poza Francją : dowód osobisty lub karta pobytowa albo paszport
 • Kopia zupełnego lub skróconego odpisu aktu urodzenia lub ekwiwalent aktu urodzenia wydany przez polski konsulat
 • Dokument świadczący o stałym zamieszkiwaniu we Francji od ponad 3 miesięcy. Np. akt wynajmu mieszkania lub kilka sukcesywnych „quittances de loyer” lub kilka sukcesywnych faktur za elektryczność lub telefon lub faktury za hotel za 3 ostatnie miesiące lub zaświadczenie z ośrodka zakwaterowania kolektywnego.
 • Jeżeli mieszkasz u kogoś : oświadczenie na honor osoby umożliwiającej Ci zakwaterowanie, zaświadczającej, że u niej mieszkasz i podającej dokładną datę Twojego przybycia do Francji. Do oświadczenia trzeba dołączyć kopię dowodu tożsamości jego autora i kilka sukcesywnych „quittances de loyér” lub faktur za elektryczność albo telefon wystawionych na jego imię i nazwisko.
 • Jeżeli nie posiadasz stałego miejsca zamieszkania, dostarczyć możesz zaświadczenie z komunalnego centrum socjalnego (Centre communal d’action sociale – CCAS) lub stowarzyszenia socjalnego upoważnionego do wystawiania dokumentów honorowanych przez instytucje państwowe i umożliwiających dokonywanie formalności administracyjnych.
 • RIB czyli dokument z numerem Twojego konta w banku (Relevé d’Identité Bancaire)
 • Jeżeli posiadasz na utrzymaniu małoletnie dzieci, musisz wypełnić i dołączyć formularz S3705 (Demande de rattachement des enfants à l’un ou aux deux parents assurés) wraz z kopią książeczki rodzinnej lub odpisem aktu urodzenia dziecka/dzieci. Jeżeli takich dokumentów nie posiadasz możesz dołączyć dokument stwierdzający, że jesteś legalnym opiekunem dzieci
 • Zaświadczenie szkolne (certificat de scolarité) dzieci

Obywatele państw unii europejskiej

Obywatele państw unii europejskiej mieszkający we Francji są zwolnieni z posiadania karty pobytowej we Francji ale muszą wykazać się :

 1. wystarczającymi dochodami umożliwiającymi pobyt we Francji
 2. posiadanym ubezpieczeniem zdrowotnym i macierzyńskim

Pojęcie wystarczających dochodów służyć ma ocenie, czy osoba stanowi czy nie obciążenie dla francuskiego systemu pomocy socjalnej. W ocenie tej uwzględnia się korzystanie lub nie z zasiłków i wniesionego udziału w postaci składek społecznych. Brane są również pod uwagę ewentualne trudności i ich rodzaj oraz długość pobytu we Francji.

W ocenie dochodów uwzględniana jest osobista sytuacja osoby, np. nagła utrata pracy może zostać potraktowana pozytywnie.

Jeżeli jedno z współmałżonków (partnerów) posiada już carte vitale, może dołączyć do swego ubezpieczenia małoletnie dzieci ale żona/maż lub partner(ka) musi wystąpić o nie indywidulanie. W przypadku, gdy pobyt żony/męża lub partnera(ki) we Francji sięga zaledwie kilku miesięcy, sécurité sociale wymaga dowodu na posiadane dochody (pracę) lub jej poszukiwanie (np. rejestracja w agencji zatrudnienia (Pôle emploi) i zaświadczenia, że ubezpieczenie w Polsce wygasło. Jeśli rzeczywiście ubezpieczenie wygasło ale zaświadczenie okazuje się trudne do zdobycia, można napisać oświadczenie na honor :

 1. wyjaśniające dlaczego zaświadczenie z polskiego ubezpieczenia nie może być doręczone
 2. oswiadczajace na honor że polskie ubezpieczenie wygasło
 3. precyzujące od jakiej daty osoba występująca o ubezpieczenie przebywa we Francji i dostarczające na to dowód

Wymagania dotyczące pierwszych 5 lat pobytu

W przypadku osób mieszkających we Francji krócej niż 5 lat, wymagane jest posiadanie dochodów, których minimalna wysokość wynosi miesięcznie :

Kategoria wiekowa

Sytuacja rodzinnaIlość dzieciDochody

poniżej 65 lat

Osoba samotnabez dzieci   524,16 €
Osoba samotna1 dziecko  897,44 €
Osoba samotna2 dzieci1 121 €
Osoba samotna3 dzieci1 346 €
Osoba samotna4 dzieci1 571 €
Małżeństwo/Związekbez dzieci  786,24 €
Małżeństwo/Związek1 dziecko  943,49 €
Małżeństwo/Związek2 dzieci1 100,74 €
Małżeństwo/Związek3 dzieci1 310,40 €
Małżeństwo/Związek4 dzieci1 467,65 €

powyżej 65 lat

Osoba samotna   800 €
Małżeństwo/Związek1 242 €

Powyższe kwoty stanowią jednocześnie dochody, powyżej których instytucje nie mają prawa wymagać więcej.

W czasie pierwszych 5 lat pobytu można wystąpić o kartę pobytową dla obywateli Unii europejskiej. Jest ona ważna maksymalnie 5 lat i nosi oznakowanie „UE”. Okres jej przedłużenia zależy od ciągłości aktywności zawodowej.

Należy o nią wystąpić na prefekturze, w niektórych departamentach na podprefekturze (sous-préfecture). Wystawienie jej i przedłużenie jest bezpłatne gdy oddasz kartę, której termin ważności upływa. Jeśli nie jesteś w stanie jej zwrócić, musisz zapłacić za przedłużenie pobytu 25 €.

Po upływie stałego i ciągłego pobytu 5 lat można wystąpić o kartę pobytu stałego ważną 10 lat. Nie jest ona obowiązkowa ale ułatwia życie, zwłaszcza w załatwianiu niektórych formalności.

Prawo do stałego pobytu po 5 latach

Jeżeli regularny i ciągły pobyt we Francji przekroczy 5 lat, nabywasz prawa do pobytu stałego i nie musisz dostarczać dowodów wymaganych w okresie pierwszych 5 lat, np. dowodów, że posiadasz dochody. Natomiast jeżeli okres nieobecności na terytorium Francji przekroczy 6 miesięcy, okres pierwszych 5 lat zostaje przerwany.

Prawo do stałego pobytu we Francji traci się wtedy, gdy zostanie on przerwany na okres przekraczający dwa lata z rzędu.

Ciągłość pobytu może być udokumentowana wymienionymi wyżej dokumentami i każdym innym sposobem stanowiącym dowód stałego pobytu, np. wyciągami z konta w banku.

Czy zawsze wymagane jest udokumentowanie pobytu ?

Istnieją sytuacje zwalniające z obowiązku dostarczania dowodów pobytu. Należą do nich następujące sytuacje :

 • Korzystasz ze świadczeń socjalnych takich jak np. zasiłek rodzinny, RSA, zasiłek na mieszkanie, zasiłek dla osób w wieku emerytalnym o niskich dochodach (ASPA – Allocation de Solidarité aux Personnes Agées), itd.
 • Posiadasz statut uchodźcy politycznego
 • Wróciłeś do Francji po okresie pracy za granicą jako VIE (Volontaire Civil International) lub VIA (Volontariat International en Administration) albo jako wolontariusz organizacji humanitarnej, sportowej lub technicznej.
 • Jesteś zarejestrowany w instytucji oświatowej działającej na terenie Francji w ramach międzypaństwowych porozumień o współpracy kulturalnej, naukowej lub technicznej.

Carte vitale dla dzieci od 12 roku życia

Reforma ma również na celu uproszczenie życia rodzicom w sytuacjach takich jak np. rozwód lub separacja, gdy zwrot kosztów za leczenie dziecka możliwy był jedynie na korzyść tylko jednego z rodziców, pomimo że opieka nad dzieckiem była wspólna (garde/résidence alternée).

Obecnie dziecko osiągające wiek 12 lat może dysponować swoją własną carte vitale o ile rodzice o nią wystąpią. Dzięki temu każde z rodziców posiadające opiekę nad dzieckiem może korzystać ze zwrotu poniesionych przez siebie kosztów leczenia dziecka, a nie tylko jedno z nich.

Przydał Ci się ten artykuł?


by otrzymywać następne.
34 komentarzy do Nowe przepisy o dostępie do ubezpieczenia zdrowotnego

 • Robert  pisze:

  Dzień dobry, bardzo interesujący artykuł. Mam takie pytanie czy mogę ubezpieczyć moje dzieci we Francji, dzieci i żona (niepracująca) mieszkają w PL-nigdy nie byli we Francji, ja jestem już od ok3lat we Francji, mam CDI na warunkach francuskich. pozdrawiam Robert

  • Bożena  pisze:

   Jeżeli rodzina nie mieszka we Francji to pana ubezpieczenie rodziny nie obejmuje. Gdyby mieszkali razem z panem we Francji to zarówno dzieci jak niepracująca żona byliby ubezpieczeni dzięki ubezpieczeniu jakie panu przysługuje.

 • Justyna  pisze:

  Witam mam pytanie mąż niebawem dostanie carte vital po otrzymaniu chce wysłać (Demande de rattachement des enfant..) aby dołączyć dzieci do ubezpieczenia czy ja również mogę się dopisać do ubezpieczenia męża czy muszę wypełnić (demande d’affilation au regim general…)i starać się o własny nr Securite social? Dodam że jestem osobą niepracujaca. Dziękuję i pozdrawiam

  • Bożena  pisze:

   Nowe przepisy umożliwiają Pani skorzystanie z indywidualnego prawa do ubezpieczenia i posiadanie własnej carte vitale pomimo, że Pani nie pracuje, jeżeli mieszka Pani we Francji od co najmniej 3 miesięcy.

   Inaczej mówiąc pozwala to na niezależność ubezpieczeniową od męża. Dziwię się, że zastanawia się Pani czy z takiej możliwości skorzystać. Radzę złożyć „Demande d’affilation au régime Géneral”.

   • justyna  pisze:

    Dziękuję ślicznie za odpowiedź. Pozdrawiam

 • Mariusz  pisze:

  Dzień dobry, razem z dziewczyną wyjechałem do Francji rezygnując z pracy w Polsce. Otrzymała kontrakt wraz z mieszkaniem na 9 miesięcy. Obecnie mija 2 miesiąc i jestem w trakcie dostarczania dokumentów (U1) do Pole Emploi. Dziewczynie dzisiaj przydzielono numero de l’assurance. Na czas poszukiwania pracy chciałem się dopisać. Pani w obsłudze poinformowała mnie że muszę być zapisany w Pole Emploi przez okres min 3 miesięcy. Wcześniej dostarczając dokument E106. Tutaj pojawia się moje pytanie. Są to normalne procedury czy można prościej/szybciej a zawinił nasz francuski ?

  • Bożena  pisze:

   Minimum 3 miesiące pobytu obowiązuje wszystkich oprócz osoby pracujące i szczególne przypadki. Czy wie Pan czym jest E 106 ?

 • Mariusz  pisze:

  Proszę o wyjaśnienie czym jest dokument E106, ewentualnie o link. Ciężko o czytelny artykuł.

  • Bożena  pisze:

   Ja nie wiem albo nie kojarzę , dlatego pytam bo to Pan informował się w sécurité sociale.

   • Joanna  pisze:

    Formularz E106 jest to formularz unijny, który jest wydawany osobom zatrudnionym w jednym państwie członkowskim a zamieszkującym w innym. Jeśli Pan Mariusz nie pracuje już w Polsce to go nie otrzyma, bo nie ma do niego prawa. Nie jestem w stanie pojąć, dlaczego pracownik Securite Social żądał takiego dokumentu. Możliwe, że chodziło o E104, który potwierdza okresy ubezpieczenia w danym państwie, ale taki formularz wydawany jest tylko na wniosek instytucji, a nie indywidualnej osoby (tzn. że tylko francuska kasa chorych może wysłać taką prośbę do polskiego NFZ, a nie Pan Mariusz). Aczkolwiek z doświadczenia wiem, że wiedza i znajomość przepisów unijnych (które są przecież identyczne dla wszystkich państw UE) jest we francuskich urzędach żenująco słaba…

 • Mariusz  pisze:

  Niestety ale nasz francuski jest bardzo słaby. I nie miałem możliwości dopytania. Pokładam nadzieje w internecie. Przepraszam za zamieszanie i Dziękuje za pomoc !

 • Aneta  pisze:

  Witam
  Mąż pracuje we Francji już 2 lata. Ma carte vitale. Planujemy z synem przeprowadzke do Francji na stałe do niego. Z tym że ja posiadam nr sécurité sociale własny bo pracowałam jakiś czas temu pół roku na CDD ale nie mam carte vitale. Byłam ubezpieczona w MSA. Co muszę zrobić po przyjeździe do FR by wyrobić własną carte vitale? rozumiem że muszę pomieszkać 3 msc bym mogła to zrobić. Ale gdzie muszę sie zwrócić? do jakiego urzędu?

  • Bożena  pisze:

   Należy zgłosić się do agencji sécurite sociale (CPAM) jakiej maż podlega.

   • Aneta  pisze:

    Mąż jest w MSA. czyli rozumiem że ja muszę się zwrócić rownież do MSA z moim nr securite o wydanie mi carte vitale?

 • Joanna  pisze:

  Witam czy jeśli jestem podpięta z dziećmi do męża ubezpieczenia to muszę to zmieniać?? Czy nie mam takiego obowiązku? Powiem szczerze, ze wole zeby zostało tak jak jest czyli jestem podpięta z dziećmi do ubezpieczenia i za niedługo urodzi sie kolejne dziecko i maz tez je wpisze do siebie co jest normalnym postępowaniem w tym momencie.
  Czy te przepisy nakazują zmianę czy moze zostać tak jak do tej pory czyli żona z dziećmi jest podpięta pod męża ubezpieczenia?!

  • Joanna  pisze:

   Dodam, ze nie pracowałam tutaj nigdy do tego maz ma mutuelle do którego jesteśmy cała rodzina podpięci 😉

  • Bożena  pisze:

   Nie musi Pani zmieniac.

   • Joanna  pisze:

    Dziękuje za odpowiedz

 • Joanna  pisze:

  Napisałam komentarz i go wcięło ;(
  Napisze raz jeszcze.
  Mieszkam z mężem i dziećmi we Francji maz pracuje ja nie dzieci sa małe czy mam obowiązek zrezygnowania z ubezpieczenia męża? Czy moze zostać tak jak jest czyli ja i dzieci możemy nadal byc podpięci pod meza?? Mąż ma konto bankowe ja nie pracuje wiec go nie posiadam za niedługo urodzi sie kolejne dziecko i bedzie maz podpisał je pod swoje ubezpieczenie.
  Czy moze tak zostać i możemy nadal byc podpięci pod meza zwłaszcza ja ?? Czy ja mam obowiązek odpiąć sie od meza i skaldac papiery o oddzielne ubezpieczenie?
  Maz ma w pracy mutuelle i wszyscy jesteśmy podpięci wiec chcezeby nadal tak zostało.

 • Paulina  pisze:

  Żadna strona (urzędowa czy prywatna) nie dała mi do tej pory tak wyczerpującej informacji na temat możliwości i warunków ubezpieczenia osoby niepracującej, jak Pani! Dziękuję i kłaniam się nisko!

  Dzięki temu wiem że skoro minęły już 3 miesiące od przyjazdu do Francji, mogę ubiegać się o indywidualne ubezpieczenie, a „Justificatif de domicile” może wystawić mi ojciec mojego chłopaka u którego aktualnie mieszkamy. Mam tylko jedno pytanie, jeśli odpis/kopia polskiego aktu urodzenia jest niezbędny przy składaniu podania „Demande d’affiliation au régime général”, czy może być to odpis w języku polskim czy dokument musi przejść przez odpowiednie władze/notariusza celem potwierdzenia bądź tłumaczenia?

  • Bożena  pisze:

   Powinna Pani na nowo wybrać się do urzędu podatkowego aby wyjaśniono Pani o co chodzi. Ja nie znam szczegółów sprawy więc nie jestem w stanie nic podpowiedzieć.

   Najlepiej jest poprosić w polskim urzędzie stanu cywilnego o wystawienie odpisu europejskiego. Pozwala to na unikniecie tłumaczenia i kosztów z nim związanych.

 • juskowiak  pisze:

  Jestem zona emeryta we francji gdzie mieszkamy w tym miesiacu skonczylo mi sie pole eploi kto teraz bedzie placil zamnie skladki zdrowotne na emeryture mam przejsc w2019 roku prosze o odpowiedz

  • Bożena  pisze:

   Nikt za Panią nie będzie płacił składek jeśli nie będzie pracować.

 • Aneta  pisze:

  Mąż na przedostatnim kontrakcie pracował w sektorze rolniczym więc pracodawca zgłosił go do MSA. Aktualnie jest u innego pracodawcy na kontrakcie jako spawacz, monter więc to nie jest sektor rolniczy.
  1) Czy mąż musi osobiście powiadomić MSA o tej zmianie i zglosić się do innego organu ?

  Aktualnie również mieszka w innym departamencie niż na początku.
  2) Czy musi powiadomić listownie MSA o nowym adresie?

  • Bożena  pisze:

   Zmieniając sektor rolniczy na system Sécurité sociale sektora prywatnego CPAM należy wypełnić formularz n° 750.cnamts, noszący nazwę « Déclaration de changement de situation » i dostarczyć go do agencji sécurité sociale której maż podlega. Należy dołączyć również wymagane dokumenty, wyszczególnione w tym formularzu. Formularz można wydrukować na portalu www. ameli.fr lub bezpośrednio na stronie pod adresem : http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/formulaires/750.cnamts.pdf

   Adres agencji CPAM można znaleźć wpisując swój kod pocztowy na stronie : http://www.ameli.fr/assures/votre-caisse/index.php

   • Aneta  pisze:

    Czyli żeby się przenieść musi wysłać ten wypełniony formularz n° 750.cnamts z dokumentami do MSA? I wtedy to MSA zgłasza go do nowego organu do CPAM? Czy jeszcze jakiś formularz musi dostarczyc do CPAM?

    Bardzo dziękuję za odpowiedzi

    • Bożena  pisze:

     Formularz i towarzyszące mu dokumenty należy dostarczyć do CPAM. Nie wiem czy w MSA konieczne jest załatwianie czegokolwiek, wystarczy tam o to spytać.

 • elzbieta  pisze:

  Dzien dobry
  Gdzie moge sprawdzic czy pracodawca odprowadzil skladki na ubezpieczenie zdrowotne?
  Dziekuje za odpowiedz

  • Bożena  pisze:

   Może Pani zadzwonić do URSAFF, któremu podlega Pani pracodawca/firma.

 • malgorzata  pisze:

  dzien dobry
  jestem osoba samotna bez stalego zatrudnienia .przebywam we francji od roku. Czy moge sie starac o karte Vitale?
  Malgorzata

  • Bożena  pisze:

   Może Pani starać się, co nie oznacza że karta zostanie przyznana. Warto jednak spróbować co pozwoli dowiedzieć się co w Pani przypadku wymagane jest aby taki dokument otrzymać.

 • Jan  pisze:

  Pani Bozeno,
  7 lat przepracowalem w Polsce potem 15 lat w Niemczech, teraz od 15 lat pracuje w Szwajcarii. Na emeryture za okolo 2-3 lat wybieram sie do Francji. Co musze zrobic bym otrzymal ubezpieczenie zdrowotne we Francji.
  Pozdrawiam

  • Bożena  pisze:

   Nie znam Pana aktualnej sytuacji wiec nie potrafię odpowiedzieć na takie pytanie. Aby zdobyć prawo do Sécurité sociale trzeba mieszkać we Francji od co najmniej 3 miesięcy i posiadać dochody.

 • Renata  pisze:

  Pani Bożeno
  Mam pytanie jak wyglada sylulacja kiedy dziecko 18 lat jest na moim utrzymaniu pracowało w okresie wakacyjnym już nie ma takich samych praw jak ja i młodsze rodzeństwo ? Chodzi mi o prawo do ubezpieczenia i cmu -c . W caf zasiłek rodzinny w ciąż jest mi przyznawane na niego . Karę vital i numer ubezpieczenia ma już od kilku miesięcy przed podjęciem pracy co powinnismy zrobić i jakie dokumenty wypełnić . Dziękuje z góry za opowiedz

Napisz komentarz Cancel reply

....