Dodatki na mieszkanie (allocations logement) APL, ALF, ALS

MieszkanieRóżne | 23 komentarze

Świadczenia mieszkaniowe we Francji dotyczą zarówno kosztów wynajmu jak i spłat kredytów na zakupione mieszkanie lub dom.

Odnoszą się one do głównego miejsca zamieszkania (résidence principale).

Za główne miejsce zamieszkania uważane jest mieszkanie lub dom zamieszkiwany przez Ciebie lub Twojego męża/partnera co najmniej 8 miesięcy w roku lub zamieszkiwany przez osobę będącą na Twoim utrzymaniu.

Do osób na utrzymaniu, oprócz dzieci, zalicza się osoby z bliskiej rodziny w wieku emerytalnym lub niepełnosprawne albo uznane za niezdolne do pracy przez  CDAPH (Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées), których dochody roczne nie przekraczają 11 809,01 € (w 2013 roku).

Cudzoziemcy mogą z tych świadczeń korzystać, pod warunkiem że mają prawo do pobytu we Francji.

Istnieją 3 kategorie dodatków na mieszkanie i ich kumulowanie jest niemożliwe :

APL – Aide Personnalisée au Logement

ALF – Allocation de Logement Familiale

ALS – Allocation de Logement Social

Zapomogi te należą się osobom rzeczywiście płacącym czynsz, czyli w przypadku bezpłatnego zamieszkiwania, skorzystanie z takiej pomocy jest niemożliwe.

Jeśli mieszkanie należy do Twoich rodziców, dziadków, dzieci czy wnuków lub rodziców dziadków, dzieci czy wnuków żony/męża czy partnerki/partnera, uzyskanie dodatku mieszkaniowego nie jest możliwe nawet jeśli płacisz czynsz.

Zasiłek na mieszkanie jest przyznawany bez względu na wiek. Osoby małoletnie niezależne finansowo chcące z niego skorzystać muszą wynajmować mieszkanie na siebie. Natomiast w przypadku osób małoletnich będących na utrzymaniu rodziców, akt wynajmu musi być podpisany przez jedno z rodziców lub wspólnie z rodzicami.

Dodatki na mieszkanie przyznawane są jedynie na lokale odpowiadające kryteriom bezpiecznego i godnego zamieszkiwania : o powierzchni co najmniej 9 m² dla jednej osoby, co najmniej 16 m² dla dwóch i 9 m² dla każdej dodatkowej osoby, posiadające instalację z wodą pitną, zimną i ciepłą, elektryczność, ogrzewanie, kącik kuchenny wraz ze zlewozmywakiem i miejscem na kuchenkę, odseparowane od niego wc oraz pomieszczenie z wanną lub prysznicem.

Prawo do zasiłku mieszkaniowego, jeśli zostanie przyznane, przysługuje od daty złożenia o niego prośbę. Natomiast jego wysokość nalicza się za okres od 1 stycznia każdego roku, oprócz przypadków, gdy nastąpiła zmiana w sytuacji osobistej. Oznacza to, że 1 stycznia każdego roku CAF (MSA) sprawdza czy zasiłek nadal Ci się należy i informuje o należącej się kwocie w rozpoczynającym się roku.

Jak złożyć prośbę o dodatek mieszkaniowy ?

Składając prośbę o dodatek mieszkaniowy nie musisz precyzować o jaki dodatek prosisz – APL, ALF czy ALS. CAF/MSA decyduje za Ciebie, który Ci się należy.

Aby wystąpić o zasiłek mieszkaniowy należy wypełnić i złożyć w najbliższym biurze CAF (Caisse d’Allocation Familiale) lub CMA (Caisse de Mutualité Agricole), jeśli należysz do systemu ubezpieczeń sektora rolnego, następujące formularze :

 • cerfa N° 10840*05 (2 strony + lista dokumentów do dołączenia) – Demande d’aide au logement czyli prośba o pomoc na mieszkanie
 • cerfa 11423*06 (3 strony + lista dokumentów do dołączenia) – Déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement, czyli deklaracja o sytuacji osoby ubiegającej się (i jej rodziny)
 • cerfa 10397*17 (1 strona + instrukcja) – Déclaration de ressources czyli deklaracja o dochodach

Prócz tego, jeśli jesteś lokatorem  :

 • Attestation de loyer czyli zaświadczenie dotyczące czynszu, obowiązujące lokatorów, współlokatorów i podnajemców mieszkania/domu; wypełnienie go należy do właściciela lub zarządcy wynajmowanego lokal.

lub

 • Attestation de résidence en foyer czyli zaświadczenie o zamieszkiwaniu w ośrodku zbiorowego zakwaterowania, dotyczący osób mieszkających w takim miejscu. Wypełnia je ośrodek.

Wszystkie te formularze można ściągnąć drogą internetową, można także je otrzymać w biurze CAF lub MSA.

Jeśli jesteś właścicielem, należy dołączyć zaświadczenie z banku lub instytucji, która udzieliła Ci kredytu na zakup lub remont mieszkania (domu), które precyzuje program amortyzacji (tableau d’amortissement).

W przypadku mieszkania wynajmowanego, zarówno „quittances de loyer” jak i akt wynajmu (le bail) powinny być wystawione na osobę występującą o zasiłek mieszkaniowy.

Wysokość dodatku na mieszkanie

Warunki dotyczące poziomu dochodów umożliwiające przyznanie APL, ALF i ALS są takie same.

Wysokość zasiłku mieszkaniowego jest obliczana na podstawie składu rodziny, jej dochodów, sytuacji zawodowej jej członków, usytuowania geograficznego miejsca zamieszkania, wysokości czynszu, daty podpisania kredytu w przypadku właścicieli.

Do dochodów branych pod uwagę należą dochody osoby składającej prośbę, dochody jej współmałżonka lub osoby żyjącej z nią w związku oraz dochody wszystkich osób zamieszkujących mieszkanie/dom od co najmniej 6 miesięcy w chwili złożenia podania lub w chwili rozpoczęcia wypłat zasiłku.Aide Personnalisée au Logement, Dossier APL

Aby zasiłek mógł być przyznany, dochody te nie mogą przekraczać pewnych progów. Jednak w przypadku podwójnego miejsca zamieszkania spowodowanej koniecznością natury zawodowej, CAF aplikuje ulgę w stosunku do dochodów rocznych rodziny lub osoby samotnej w wysokości 2 589€.

Dochody, które należy deklarować są określane terminem revenus nets catégoriels . Są to pensje, dochody z nieruchomości, dochody z lokat, pomniejszone o alimenty, niektóre zasiłki i pewne ulgi podatkowe.

W przypadku współlokatorów, CAF lub MSA bierze pod uwagę dochody wszystkich osób zamieszkujących w wynajmowanym wspólnie mieszkaniu lub domu i wysokość czynszu podzielonego przez ilość współlokatorów występujących w akcie wynajmu.

Dodatki na mieszkanie obliczane są na podstawie dochodów z przed dwóch lat, czyli z roku n – 2.

Jeśli rozpoczęłaś aktywność zawodową później i Twoje dochody roczne („revenu fiscal de référence » podane w powiadomieniu o podatku – avis d’impôt), są niższe niż wartość godzinna SMIC brutto pomnożona przez 1 015, to CAF/MSA dokona ryczałtowej ewaluacji Twoich dochodów mnożąc ostatnią pensje przez 12, jeśli jesteś pracownikiem najemnym. Obliczone tą metodą dochody stanowić będą podstawę do ustalenia wysokości Twego zasiłku.

Jeśli w zeszłym roku (n – 1)) Twoje dochody roczne były niższe od 9 673€ (godzinny SMIC brutto z 2014 wynoszący 9,53€ x 1 015) to CAF obliczy Twoje dochody ryczałtowo na bazie ostatniej znanej mu pensji.

W przypadku pracowników niezależnych (np. auto-entrepreneur) CAF przyjmie, że Twoje dochody były równe wartości netto SMIC.

Jeśli jesteś na zwolnieniu lekarskim od co najmniej 6 miesięcy, do Twoich dochodów z roku n – 2 zastosowana jest ulga w wysokości 30%, co umożliwia uwzględnienie obniżenia dochodów w czasie choroby.

Osoby będące na bezrobociu od co najmniej dwóch miesięcy, również korzystają z 30% ulgi.

Jeśli chcesz sprawdzić, czy Twoje dochody dają Ci prawo do dodatku mieszkaniowego i poznać jego ewentualną wysokość, możesz dokonać ewaluacji korzystając z symulatora CAF. Dotyczy on jednak najbardziej typowych sytuacji i nie bierze pod uwagę np. dochodów innych osób niż współmałżonek/partner, jeśli takie osoby zamieszkują razem z Tobą. W 2015 roku należy wprowadzić dochody z 2013 roku, w latach następnych dochody z przed dwóch lat. Trzeba jednak liczyć się faktem, że CAF/MSA w niektórych przypadkach bierze pod uwagę dodatkowe parametry, których symulacja nie przewiduje, co sprawia że rzeczywista wysokość zasiłku, która zostanie naliczona po dostarczeniu wszystkich niezbędnych dokumentów może okazać się inna .

Rachunek służący do obliczenia zasiłku mieszkaniowego jest skomplikowany bo uwzględnia dużą ilość parametrów. Ta kompleksowość uniemożliwia dostarczenie jednoznacznej informacji o wysokości zasiłku. Udostępnione są jedynie jego maksymalne kwoty w zależności od sytuacji rodzinnej i miejsca zamieszkania :

Sytuacja rodzinnaZone 1Zone 2Zone 3
Osoba samotna292,62 €255,03 €239,02 €
Osoby żyjące w związku352,92 €312,15 €289,76 €
Osoby mające 1 osobę na utrzymaniu398,87 €351,25 €324,89 €
Każda dodatkowa osoba na utrzymaniu57,86 €51,12 €46,56 €

Zone 1 : aglomeracja IDF (Paryż i okolice)

Zone 2 : aglomeracje liczące ponad 100 000 mieszkańców i Korsyka

Zone 3 : wszystkie pozostałe miejsca zamieszkania

Oprócz wymienionych w tabeli stref, brany jest również pod uwagę fakt, czy jesteś lokatorem czy właścicielem.

Jeśli wysokość Twojego czynszu przekracza progi stosowane przez CAF, nadwyżka ta nie ma wpływu na wysokość przyznanego zasiłku i koszt jej należy do lokatora.

Zasiłek nie pokrywa całości czynszu za mieszkanie, pewna jego cześć pozostaje w kosztach lokatora. Kwota ta wynosi minimum 34,73€.

Sposób wypłacania

Zasiłki mieszkaniowe są wypłacane w formie przelewów bankowych.

Częstotliwość wpłat zależy od tego, czy jesteś lokatorem czy właścicielem.

Jeśli jesteś lokatorem lub współlokatorem albo mieszkasz w ośrodku kolektywnego zakwaterowania, zasiłek jest wypłacany co miesiąc.

Jeśli jesteś właścicielem, wpłaty są dostosowane do rytmu spłacania rat kredytowych. Natomiast jeśli zaciągnęłaś kilka kredytów, częstotliwość wpłat APL jest zgodna z częstotliwością spłat kredytu.

Przelewy rozpoczynają się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaczęło przysługiwać prawo do zasiłku (miesiącu, w którym została zaakceptowana prośba o zasiłek), pod warunkiem, że wystąpiłaś o jego przyznanie i dostarczyłaś wszystkie niezbędne dokumenty. Zaprzestanie ich następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym przestałeś spełniać warunki jego przysługiwania.

W razie zmiany Twojej sytuacji rodzinnej lub zmiany poziomu dochodów, wysokość zasiłku może w każdej chwili zostać zmodyfikowana, podniesiona lub obniżona.

Ważnym jest by zgłaszać na bieżąco wszystkie zmiany do CAF (lub MSA) bo nie przestrzeganie tej zasady może narazić Cię na poważne kłopoty, CAF będzie domagać się zwrotu pobranych niesłusznie kwot.

W przypadku przeprowadzki należy zawiadomić CAF (MSA), jeśli zasiłek jest przelewany bezpośrednio na Twoje konto. Jeśli wpływa on na konto właściciela, do niego należy powiadomienie CAF (MSA) o opuszczeniu przez Ciebie mieszkania.

Jeśli zalegasz z czynszem lub spłatami kredytu od co najmniej dwóch miesięcy, przysługujący Ci zasiłek może zostać zawieszony. Jeśli sytuacja ta ma wiarygodne uzasadnienie, możesz zwrócić się do CAF o pomoc.

APL (Aide personnalisée au logement)

APL jest świadczeniem przyznawanym w przypadku nabycia na własność mieszkania lub domu oraz w przypadku wynajmu lokalu należącego do kategorii „logement conventionné” czyli podlegającego umowie (convention) podpisanej z państwem, zobowiązującej do respektowania maksymalnych cen wynajmu. Właściciel mieszkania ma obowiązek poinformować, czy mieszkanie podlega takiej umowie (informacja ta występuje w akcie wynajmu).

APL dotyczy :

 1. Lokatorów, współlokatorów lub podnajmujących (jedynie za zgodą właściciela)
 2. Lokatorów mieszkających na stałe w ośrodku zbiorowego zakwaterowania (foyer d’hébergement)
 3. Właścicieli mieszkania lub domu nabytego z udziałem pożyczki zwanej „prêt conventionné” (PC) lub pożyczki „prêt d’accession socjale” (PAS), bez względu na to, czy zostały zaciągnięte na zakup czy na budowę. Mogą być one uzupełnione innymi kredytami jeśli są niewystarczające.

Prêt conventionné (PC) jest kredytem nie wymagającym wkładu osobistego, zaciągniętym w banku lub instytucji finansowej, która podpisała z państwem umowę na tego typu kredyty. Jest on udzielany wyłącznie na zakup lub pewnego typu remonty w głównym miejscu zamieszkania (résidence principale).

Prêt d’accession sociale (PAS) jest kredytem nie wymagającym wkładu osobistego, przeznaczonym dla osób o skromnych dochodach i zaciągniętym w banku lub instytucji finansowej, które podpisały z państwem umowę. Dotyczy on zakupu, budowy lub remontu głównego miejsca zamieszkania.

APL jest przelewany bezpośrednio na konto właściciela lub firmy wynajmującej mieszkanie/dom, jeśli jesteś lokatorem.

Natomiast jeśli jesteś właścicielem, jest on przelewany na rzecz instytucji, która udzieliła kredytu.

ALF – Allocation de logement familial

ALF jest zasiłkiem o charakterze rodzinnym, przyznawanym osobom, którym nie należy się APL i które mają na utrzymaniu dzieci lub inne osoby. Dotyczy on osób samotnych, małżeństw i osób żyjących w związku partnerskim lub w konkubinacie.famille dans maison

O przyznaniu go decyduje sytuacja osoby ubiegającej się i jej dochody albo dochody związku.

Zasiłek ALF może być przyznany :

 • Osobom nie korzystającym z żadnych zasiłków
 • Osobom korzystającym z zasiłków rodzinnych lub zasiłku na opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem (AEEH)
 • Osobom mającym na utrzymaniu rodzica mającego ponad 65 lat i nie korzystającego z zapomogi dla seniorów (allocation de solidarité aux personnes âgées ASPA) albo osobę młodszą, (począwszy od 60 roku życia), jeśli jest ona niezdolna do pracy.
 • Osobom mającym na utrzymaniu członka rodziny dotkniętego trwałą niezdolnością do pracy ocenioną na co najmniej 80% utraty zdrowia
 • Kobietom w ciąży z pierwszym dzieckiem, bez względu na to czy są samotne czy nie; ALF należy się od czwartego miesiąca ciąży do chwili porodu
 • Młodym małżeństwom bezdzietnym, tzn. żyjącym mniej niż 5 lat w związku małżeńskim zawartym przed ukończeniem 40 roku życia (wiek ten dotyczy obu współmałżonków)

ALF dotyczy lokatorów i współlokatorów.

Jeśli mieszkanie jest lokalem typu HLM, wpłaty ALF są przelewane w rytmie miesięcznym bezpośrednio na korzyść HLM. Jeśli mieszkanie nie należy do HLM, miesięczne wpłaty są przelewane na konto lokatora. Właściciel wynajmowanego mieszkania może jednak zażyczyć sobie, by ALF wpływało bezpośrednio na jego konto.

ALS (Allocation de logement social)

Dodatek noszący nazwę Allocation de logement social przyznawany jest osobom nie należącym do kategorii, którym przysługuje APL i ALF : młode osoby, studenci, seniorzy, osoby niepełnosprawne oraz małżeństwa lub osoby żyjące w związku partnerskim lub konkubinacie i nie posiadające dzieci, z wyjątkiem młodych małżeństw (zawartych przed 40-tym rokiem życia i stażu małżeńskim poniżej 5 lat).

Dotyczy on :

 • Lokatorów, współlokatorów i podnajemców lokali socjalnych oraz lokali nie należących do kategorii „logement conventionné”
 • Właścicieli spłacających kredyt zaciągnięty na zakup mieszkania/domu

Zasada ryczałtowej ewaluacji dochodów, opisana wyżej, stosuje się również do studentów mieszkających w zbiorowych ośrodkach zakwaterowania (foyer). Na przykład dla studentów korzystających z bursy, zasiłek ALS przyznawany jest na bazie dochodów ustalonych ryczałtowo na 4 900€ rocznie, dla studentów nie korzystających z bursy na bazie 5 900€.

ALS jest wypłacany na konto osoby składającej prośbę, bez względu na to czy jest lokatorem czy właścicielem, z wyjątkiem osób mieszkających w HLM, których zasiłek wpływa bezpośrednio na konto HLM.

Przydał Ci się ten artykuł?


by otrzymywać następne.
23 komentarzy do Dodatki na mieszkanie (allocations logement) APL, ALF, ALS

 • Mariola  pisze:

  Witam dziekuje za odpowiedz na istatniego maila . Chcialam zapytac o dotatek logement. Jestem w trakcie rozwodu. Musze wynajac mieszkaniie bo obecnie mieszkamy u tesciow. chce wynajac mieszkanie dla mnie i mojej corki Ktora jest en alternance zarabia 1200e netto. Mi sie nic nie nalezy bo zarabiam 2500e. Ale slyszalam ze jak wezmiemy le baille na 2 osoby(czyli oplaty pol na pol) to corka moze dostac dodatek mieszkaniowy moze mi pani podpowiedziec jak to sprawdzic . Z gory dziekuje i pozdrawiam

 • Joanna  pisze:

  Czyli jeśli mieszkam w mieszkaniu 35m z mezem i corka spodziewam się 2 dziecka to będę dalej otrzymywać dodatek mieszkaniowy???

  • Bożena  pisze:

   Jeśli otrzymywała Pani dodatek na mieszkanie mając jedno dziecko to tym bardziej będzie się on należał gdy dzieci będzie dwoje.
   Jeśli co innego miała Pani na myśli w swoim pytaniu to proszę sprecyzować.

   • Joanna  pisze:

    Tak Pani Bożeno mamy dodatek mieszkaniowy na 3 osoby teraz jestem w ciazy ale metraz 35 trochę się martwilam, ze mogą nam odebrać skoro metraż 35 i na każdego członka rodziny przypada 9 metrów wtedy musielibyśmy mieć 36….W informacji wyżej jest natomiast wzmianka, ze na dwie osoby minimum 16 i na kazda kolejna 9 wiec chyba się zamieścimy i nie zabiorą nam dodatku 😉 (mam nadzieję)

 • Małgorzata  pisze:

  Witam,
  A jak to jest z pomocą na wynajem drugiego mieszkania ze względu na kontrakt cdd w innym mieście? Dodam, że dla osoby samotnej.Na jaki artykuł należy się powołać w CAF?
  Pozdrawiam

  • Bożena  pisze:

   Proszę przeczytać wpis pod tytułem : „Finansowanie przeprowadzki za pomocą Mobili-Pass” oraz „Pomoc finansowa na przeprowadzkę”. Być może w jednym z nich znajdzie Pani odpowiednią dla swej sytuacji formułę .

 • Malgosia  pisze:

  Witam Pani Bozeno,
  prosze o informacje dotyczaca dodatku na mieszkanie w przypadku osob, ktore przeprowadzaja sie do Francji (z Polski) i dopiero podejmuja aktywnosc zawodowa (zarowno maz jak i zona).Planowana przeprowadzka , to koniec sierpnia i podjecie pracy w tym samym czasie.
  Maja 2 nieletnich jeszcze dzieci i planuja wynajac mieszkanie( od 45m2)od osoby prywatnej.

  Czy istniej dla nich mozliwosc dofinansowania- ich dochody do konca lipca pochodza z Polski.

  Bardzo dziekuje za odpowiedz i pozdrawiam serdecznie.

  • Bożena  pisze:

   Aby uzyskać dodatek na mieszkanie należy spełniać warunki związane z dochodami i prawem do pobytu we Francji. Jeśli oboje będziecie pracować we Francji to nie powinniście mieć trudności z otrzymaniem zasiłku na mieszkanie (o ile Wasze dochody nie będą przekraczać dopuszczalnych progów) ale nie umiem powiedzieć po jakim czasie bo stwierdzam, że różne kasy CAF rożnie traktują tego typu sprawy.

   • Malgosia  pisze:

    Bardzo dziekuje za informacje. Pozdrawiam 🙂

 • Joanna Teresa  pisze:

  Dzień dobry Pani Bożeno,
  od 2 lat mieszkamy z córką we Francji i wynajmujemy mieszkanie. Nasze dochody są niskie, obecnie pracuje tylko mój mąż. Czy możemy otrzymywać dodatek do wynajętego mieszkania we Francji, jeśli posiadamy w Polsce mieszkanie spółdzielcze własnościowe, w którym obecnie mieszka nasz pełnoletni, ale jeszcze uczący się syn? Czy mieszkanie to należy wykazać w deklaracji do CAF? (jest to nasze pierwsze mieszkanie, które kupiliśmy w małżeństwie, stanowi naszą wspólną własność i do 2020 roku spłacamy nadal zaciągnięty kredyt hipoteczny oraz co miesiąc płacimy czynsz do spółdzielni. Z góry dziękuje za informację. Z wyrazami szacunku Teresa

  • Bożena  pisze:

   Nie za bardzo rozumiem jaką deklarację w CAF ma Pani na myśli. Jeśli chodzi o informacje o Państwa sytuacji finansowej jakie trzeba podać występując o dodatek na mieszkanie, wydaje mi się że pytania dotyczą jedynie Francji. Najlepiej jest wypełnić formularz internetowy będący wnioskiem o dodatek na mieszkanie i wtedy poda Pani te informacje, o których podanie będzie proszona.

 • Kasia  pisze:

  Dzień dobry,
  wystąpiłam z wnioskiem do Caf o dopłatę do mieszkania i została mi przyznana. Caf nalicza mi co miesiąc pewną kwotę ale od pewnego czasu nie wypłaca gdyż właściciel mieszkania nie odesłał Attestation de loyer. Właściciel wysłał mi wiadomość, ze preferuje lokatorów którzy nie kożysają z pomocy Caf. Co mogę zrobić w takiej sytuacji?

  • Bożena  pisze:

   Proszę napisać do CAF dołączając wiadomość właściciela o odmowie wystawienia atestacji.

 • MARLENA  pisze:

  DZIEN DOBRY. MAM PYTANIE CHŁOPAK WYNAJMOWAL MESKZANIE WE FRANCJI ZE SWOIM SZWAGREM, DO LIPCA 2015 ROKU, OD MARCA2016 PRZEPROWADZILI SIE DOMU KORY KUPIŁ SZWAGIER, PRZYSZEDŁ PODATEK MIESZKANIOWY W KWOCIE 390 EURO ZA ROK 2015 , SZWAGROWI PRZYSZEDL PODATK ZA ROK JUZ 2016 1200 EURO , SZWAGIER KAZAL MU SIE DOŁOZYC? PROSZE O PODPOWIEDZ, I CZY JAKO KAWALER MOZE DOSTAC JAKI KOLWEK DODOATEK DOCHODY 30TYS, EURO ROCZNIE

  • Bożena  pisze:

   Proszę przeczytać wpis na blogu na temat podatku lokalnego, noszący nazwę „Taxe d’habitation”, jeśli Pani pytanie dotyczy tego właśnie podatku.

   Proszę precyzyjnie sformułować swoje pytanie, bo nie zrozumiałam dobrze kto co otrzymał do zapłacenia i o jakiego typu podatek chodzi (proszę podać jego francuską nazwę, „Taxe d’habitation” czy „Taxe focière”. Proszę również sprecyzować czy maż płaci szwagrowi za zamieszkanie.
   Nie zrozumiałam o co chodzi w zdaniu : CZY JAKO KAWALER MOZE DOSTAC JAKI KOLWEK DODOATEK DOCHODY 30TYS, EURO ROCZNIE. Jaki dodatek dochodowy ma Pani na mysli ?

 • Jola  pisze:

  Witam 🙂 czy jest jakis pisany przepis mowiacy o tym, ze przynany dodatek jest wyplacany z wyrownaniem od momentu wplyniecia wniosku?? z gory dziekuje za odpowiedz :)pozdrawiam 🙂

  • Bożena  pisze:

   Szukałam takiego artykułu prawnego ale go nie znalazłam. Kodeks precyzuje nadal retroaktywność, która została zniesiona w 2011 roku i nigdzie nie znalazłam tekstu skorygowanego.
   Dlatego radzę powołać się po prostu na tekst dotyczący daty przyznawania APL afiszowany na stronie internetowej CAF zatytułowanej : „Aide au logement : ce qu’il faut savoir”
   http://www.caf.fr/ma-caf/caf-de-la-marne/offre-de-service/logement-et-cadre-de-vie/aide-au-logement-ce-qu-il-faut-savoir

   precyzujący że :

   „A partir de 2011, l’ouverture du droit intervient à compter du premier jour du mois de dépôt de la demande, sans possiblité de rétroactivité.”

 • Marta  pisze:

  Witam jezeli do tej pory dostawalam doplate do mieszkania skladalam wniosek rok temu jak dobrze pamietam byl to kwiecien lub maj a
  teraz na miesiac maj oznaczyli mi na moim koncie caf ze doplata jest usunieta czy to znaczy ze musze zlozyc wniosek o doplate na nowo czy to jest jakis inny problem?Prosze o odp

  • Bożena  pisze:

   Nie znam Pani sytuacji więc nie jestem w stanie nic podpowiedzieć. Proszę skontaktować CAF aby uzyskać odpowiedź.

 • Margot  pisze:

  Dzien dobry! prosze o porade:obecnie mieszkam z mezem f içrancuzem i moja mama, ktora ma 75 lat w meza domu.Na taka sytuacje nie wyraza zgody moj maz.Mama przebywa we Francji od 1994r nie majac stalego miejsca zamieszkania .Mieszkala kolejno u swojej jednej corki nastepnie u swojego przyjaciela a teraz mieszka u mnie-jestem druga corka.Posiada karte Securite sociale ma swoja emeryture (ok.500euro).W zwiazku z powyzszym zapytuje pania:czy mama ma prawo starac sie o mieszkanie socjalne i czy przysluguje jej jakas pomoc socjalna i gdzie w tej sprawie mozna sie udac? Dziekuje z gory za odpowiedz i pozdrawiam.

  • Bożena  pisze:

   Myślę że powinna zwrócić się do assistante sociale na merostwie i przedstawić swoją sytuację. Wiele zależy od tego gdzie mieszkacie, w dużych miastach trudniej jest uzyskać mieszkanie socjalne ale w średnich i mniejszych miejscowościach jest to łatwiejsze. Gdyby otrzymała mieszkanie socjalne to mogłaby starać się o dodatek na mieszkanie.

 • kris  pisze:

  ———————————————————————————————————————————-
  witam.
  wczesniej wysmarowalem piekne zapytanie do pani ale cos sie stalo i wszystko stracilem. tym razem krotko i zwiezle 🙂
  wynajmujemy z zona dom od aszelemow i w lipcu kupilismy drugi dom na wlasnosc tylko nie mozemy sie do niego przeprowadzic puki nie zrobimy remontu ktory potrwa okolo 4 miesiecy. sytuacja wygloda tak ze placimy i za wynajem i raty kredytu. do tego oczywiscie wszystkie media w jednym jak i w drugim domu. tu moje pytanie. czy mozna liczyc na jakas pomoc z CAF albo innej organizacji?
  dziekuje za odp. i pozdrawiam
  ———————————————————————————————————————————-

Napisz komentarz

....