CESU : okres wypowiedzenia pracy przy umowie CDI

Praca | 22 komentarze

Osobę pracującą w systemie Chèques Emploi Service obowiązuje okres wypowiedzenia w przypadku dymisji lub zwolnienia. Gdy odejście jest polubowne, obowiązek ten znika.

Długość okresu wymówienia

 Zwolnienie z pracy przez pracodawcę  

Rozróżnić tu należy dwa przypadki : 

 1. Zwolnienie uzasadnione poważnym przewinieniem (faute grave) i zwolnienie uzasadnione ciężkim przewinieniem (faute lourde)
 2. Zwolnienie uzasadnione inną przyczyną

W pierwszym przypadku pracownik zwolniony jest natychmiastowo, tzn. bez wykonywania okresu wymówienia.

We wszystkich pozostałych przypadkach zwolnienia pracownika, podlega on obowiązkowi świadczenia pracy zwanym okresem wypowiedzenia, który trwa : 

 • Jeden tydzień przy stażu pracy u danego pracodawcy od 1 do 6 pełnych miesięcy
 • Jeden miesiąc przy stażu powyżej 6 miesięcy, do 2 lat włącznie
 • 2 miesiące przy stażu przekraczającym 2 lata pracy

Trzeba zwrócić uwagę na to co występuje w umowie, bo istnieją dwie możliwości :

1.     Umowa precyzuje w swym tekście datę rozpoczęcia pracy i wtedy staż pracy liczy się od tej daty

2.     Umowa nie precyzuje w swym tekście daty rozpoczęcia pracy i wtedy staż pracy liczy się od daty jej podpisania

Okres wypowiedzenia, tzn. jego pierwszy dzień liczy się od daty pierwszej prezentacji listu poleconego przez pocztę. Data jego odebrania przez Ciebie nie ma znaczenia. W przypadku doręczenia Ci go do rąk własnych, okres wymówienia liczy się od daty doręczenia.

Jeżeli okres wymówienia kończy się w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, taki dzień nie jest uwzględniany i okres wymówienia zostaje przedłużony o ilość dni nie branych pod uwagę. Np. jeżeli wymówienie kończy się w sobotę a w poniedziałek wypada dzień świąteczny, ostatni dzień okresu wypowiedzenia zostaje przesunięty i wypadnie w czwartek

Dymisja

W przypadku, gdy pracownik sam się zwalnia z pracy, wtedy obowiązują go następujące okresy wymówienia :

 • Jeden tydzień przy stażu pracy u danego pracodawcy krótszym niż 6 pełnych miesięcy
 • Dwa tygodnie przy stażu przekraczającym 6 miesięcy, do 2 lat włącznie
 • Jeden miesiąc przy stażu przekraczającym 2 lata pracy

Polubowne rozwiązanie umowy o pracę (rupture conventionnelle)

Odejście polubowne zwalania obie strony z obowiązku wymówienia i odpracowywania okresu wypowiedzenia. Umowa może zostać rozwiązana następnego dnia po homologacji podpisanego porozumienia (convention de rupture) przez DIRECCTE (Directions Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi). Nic jednak nie sprzeciwia się, by obie strony uzgodniły dobrowolnie, że pracownik odbędzie okres wypowiedzenia i ustaliły wspólnie czas jego trwania.

Czy okres wymówienia jest obowiązkowy ?

Okres wypowiedzenia jest obowiązkowy, oprócz odejścia z porozumieniem stron (rupture conventionnelle).

Istnieją jednak 3 przypadki gdy możliwe jest jego pominięcie :

 1. Gdy pracodawca zechce zwolnić całkowicie lub częściowo pracownika z obowiązku pracy w okresie wymówienia. W takim przypadku jest jednak zobowiązany do wynagrodzenia pracownika tak, jakby pracował i zaliczenia tego okresu do stażu pracy decydującego o wysokości wyprawy.
 2. Pracownik prosi o zwolnienie go z obowiązku okresu wypowiedzenia. Musi w tym celu złożyć pisemną prośbę ale pracodawca nie musi na nią wyrazić zgody. Jeżeli zgodzi się, legalnie obowiązujący okres wypowiedzenia nie będzie uwzględniony w stażu pracy czyli w naliczaniu wyprawy.
 3. W razie śmierci pracodawcy lub osoby, dla której pracownik pracował, okres wypowiedzenia nie będzie wykonany ale musi być wynagrodzony w formie pensji, jaka by się należała gdyby pracował.

Kiedy okres wypowiedzenia może zostać skrócony ?

Okres wypowiedzenia może zostać skrócony wtedy, gdy obie strony są jego skróceniem zainteresowane oraz w przypadku, gdy pracownik podpisze nową umowę o pracę na czas nieokreślony (jedynie CDI) i zmuszony jest rozpocząć tę nową pracę zanim skończy się mu okres wypowiedzenia. Wtedy ma prawo do 2 tygodni wypowiedzenia. Powinien jasno swoje życzenie sprecyzować. Jako że pracownik odchodzi na swoje życzenie, nie należy mu się żadna wyprawa.

Natomiast we wszystkich pozostałych przypadkach gdzie tylko jednej ze stron na dobrowolnym skróceniu lub rezygnacji z okresu wypowiedzenia zależy, okres ten pozostaje dla drugiej strony obowiązkowy.

Kiedy okres wypowiedzenia może zostać przedłużony ?

Okres wypowiedzenia może zostać przedłużony z powodu urlopu wypoczynkowego i urlopu macierzyńskiego. Te dwa typy urlopów zawieszają okres wypowiedzenia i tym samym zostaje on przesunięty w czasie o okres urlopu. Strony mogą jednak uzgodnić, o ile takie jest ich obopólne życzenie, aby urlop tego okresu nie przedłużał.

Natomiast urlop dodatkowy, bezpłatny oraz dni odebrane z racji nadgodzin (jours de récupération) nie przedłużają okresu wypowiedzenia.

Poza przypadkiem urlopu wypoczynkowego i macierzyńskiego, okres wypowiedzenia nie może być przedłużony więcej niż kilka zaledwie dni w stosunku do daty wygaśnięcia umowy, pod warunkiem jednak, że zostało to przewidziane wcześniej w liście z wypowiedzeniem. Nawet jeśli jest na to zgoda obu stron.

Godziny przysługujące na poszukiwanie pracy

W czasie okresu wymówienia pracownik zatrudniony na pełen etat (i tylko przy pełnym wymiarze godzin) ma prawo do godzin na poszukiwanie pracy, które są płacone tak samo jak godziny przepracowane. Ilość tych godzin zależy od stażu pracy :

Przy stażu pracy krótszym niż 2 lata – 2 godziny dziennie przez 6 dni pracujących. Wybór tych dni należy do pracownika i do pracodawcy, tzn. 3 dni może wybrać pracownik i 3 dni pracodawca.

Przy stażu przekraczającym 2 lata – 2 godziny dziennie przez 10 dni pracujących. O wyborze 5 dni decyduje pracownik, o pozostałych 5 dniach pracodawca, w sposób przemienny.

Jeżeli pracownik nie wykorzysta tych dni, to jest to jego strata bo z ich tytułu nie należy mu się żadne szczególne wynagrodzenie.

Jak liczy się staż pracy (ancienneté) ? 

Okres zatrudnienia u danego pracodawcy czyli staż pracy oblicza się różnie w zależności od tego czy celem jest ustalenie okresu wymówienia czy ustalenie wysokości wyprawy (indemnités de liecenciement), do której pracownik ma prawo w przypadku zwolnienia lub odejścia polubownego (rupture conventionnelle).

Przy ustaleniu terminów okresu wymówienia i konieczności wypłacenia wyprawy

Długość stażu pracy liczy się od daty określonej w umowie o pracę do daty wysłania przez pracodawcę listu z wypowiedzeniem lub do daty doręczenia listu do rąk własnych pracownika.

Zasada naliczania stażu pracy polega na dorzuceniu do daty rozpoczęcia pracy następujących elementów :

Następnie należy odjąć od otrzymanego rezultatu :

 • Okresy zwykłych zwolnień lekarskich (nie zawodowych, w przeciwieństwie do wymienionych wyżej)
 • Okresy urlopów bezpłatnych nie należące do urlopu przysługującego legalnie (który jest opłacony poprzez 10% podniesienie wynagrodzenia miesięcznego)

Otrzymany rezultat w ilości miesięcy zaokrągla się do niższej cyfry całkowitej. Np. jeżeli w powyższych obliczeń wynika, że staż pracy wynosi 5 miesięcy i 3 tygodnie, liczy się, że wynosi on 5 miesięcy.

Inny przykład : gdy pracowałaś u danej osoby 3 lata w czasie których byłaś 3 miesiące na zwolnieniu lekarskim, 3 miesiące na urlopie macierzyńskim oraz 6 miesięcy na urlopie wychowawczym, Twój staż pracy wynosi 30 miesięcy co wynika z faktu odjęcia od 36 miesięcy (3 lat) :

3 miesięcy zwolnienia + 3 miesięcy urlopu wychowawczego (½ z 6 miesięcy)

Przy ustalenia wysokości wyprawy (indemnités de liecenciement)

Aby obliczyć wysokość wyprawy, bierze się pod uwagę długość stażu pracy liczonego od daty rozwiązania umowy o pracę wstecz. Najczęściej jest to ostatni dzień pracy.

Mogą tu zaistnieć następujące sytuacje :

 • Pracodawca proponuje pracownikowi zwolnienie go z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W okresie tego zwolnienia pracownik zachowa prawo do wynagrodzenia. Do ustalenia wysokości wyprawy liczy okres zatrudnienia od daty wygaśnięcia umowy czyli daty oficjalnego zakończenia teoretycznego okresu wymówienia. Pracodawca nie ma prawa wymagać, by pracownik zrezygnował z okresu wymówienia.
 • Pracownik prosi o zwolnienie go z okresu wymówienia i pracodawca akceptuje jego prośbę. Wtedy okres ten nie jest wykonany i nie jest uwzględniony do obliczenia stażu pracy. Staż pracy liczyć się od daty rozwiązania umowy.
 • Okres wymówienia nie może być wykonany z powodu profesjonalnej niezdolności pracownika do pracy (inaptitude professionnelle). W takim przypadku nie jest on uwzględniany jako staż pracy ale wysokość wyprawy zostaje podwojona (chodzi tu o wypadek przy pracy lub chorobę zawodową).
 • Okres wymówienia nie może być wykonany z powodu niezdolności pracownika do pracy innej niż zawodowa. Wtedy okres wymówienia jest wliczany do stażu pracy pomimo, że nie może być zrealizowany.

Przykład

Pracowałaś jako pomoc domowa przez 3 lata u danego pracodawcy po czym miałaś w pracy wypadek, który pociągnął za sobą 15 miesięcy zwolnienia lekarskiego. Wróciłaś do pracy na dwa miesiące i na nowo byłaś na zwolnieniu przez miesiąc. Po czym zostałaś zwolniona bo twój pracodawca wyprowadził się w inny region Francji. Twój staż pracy stanowiący o długości okresu wymówienia wynosi 52 miesiące (36 + 15 + 2 – 1 = 52), co daje ci prawo do dwóch miesięcy wymówienia (pracowałaś ponad 2 lata).

Natomiast staż pracy uwzględniony do obliczenia wyprawy wynosi 54 miesiące :

52 + 2 miesiące wymówienia

 

Przydał Ci się ten artykuł?


by otrzymywać następne.
22 komentarzy do CESU : okres wypowiedzenia pracy przy umowie CDI

 • Gosia  pisze:

  Witam, musze wypowiedzieć CDI,pracuję jako opiekunka od 26 lipca ubiegłego roku.chce skończyć tu pracę 29.VII. Jak powinno wyglądać napisane wypowiedzenie. Najlepiej na porozumienie,
  Dziękuję za pomoc

  • Bożena  pisze:

   Jeśli przez „porozumienie” rozumie Pani rozwiązanie polubowne umowy o pracę (rupture conventionnelle) to jest to możliwe jedynie wtedy, gdy obie strony wyrażają na nie zgodę. Wtedy spisują wspólnie umowę o polubownym rozwiązaniu stosunku pracy. Jeśli pracodawca nie wyrazi zgody na tego typu rozwiązanie umowy o pracę, pozostaje dymisja. Modele tego typu listów można znaleźć na Internecie.

 • Gosia  pisze:

  A jak powinno wyglądać najprostsze wypowiedzenie jak się tu nazywa?

  • Bożena  pisze:

   Co ma Pani na myśli, dymisję ? Jeśli tak to nazywa francuska jest „démission”.

  • Bożena  pisze:

   Aby zwolnic się z pracy trzeba wysłać list z wypowiedzeniem uwzględniając okres wymówienia. Jego długość podałam we wpisie.Trzeba wybrać taki moment na jego wysłanie, by umowa o pracę zakończyła się wtedy, gdy Pani to pasuje.

 • celpio2  pisze:

  Po 7 latach pracy u jednego pracodawcy zostałam poinformowana że pracodawca przenosi się ,zmienia lokalizację.Dostałam ofertę by przejść razem z firmą ,ale oferta jest dla mnie nie korzystna i postanowiłam zostać do momentu całkowitego zamknięcia tego lokalu.Czy w takiej sytuacji wszystko powinno odbyć się naturalnie ?,czyli to pracodawca będzie musiał rozwiązać ze mną umowę i wypłacić odprawę ?dziękuję

  • Bożena  pisze:

   Tak, w takim przypadku do pracodawcy należy rozwiązanie umowy wraz z odprawą.

 • Errata  pisze:

  Dzień dobry. Mam następujący problem; pracowałam przez 5 lat na kontrakt CDI 2 godziny tygodniowo (średnio 8g. m-cznie; od lutego tego roku 4g tygodniowo (średnio 16g. m-cznie). Wyjechałam na wakacje, wczoraj wróciłam, dziś wysłałam SMS potwierdzającego stawienie się do pracy w poniedziałek i… otrzymałam SMS, w którym patronka wyjaśnia, ze zatrudniła inna osobę na pełny etat do opieki nad dziećmi i do prac domowych, wiec czy mogłabym się spotkać żeby oddać klucze do mieszkania.
  Powinnam zażądać Licenciement convetionnelle i co jeszcze? Chce się zarejestrować w Pole Emploi, nie bardzo wiem jak się do tego zabrać, jeszcze jestem zdumiona taka forma zwolnienia (mimo tylu lat tutaj spędzonych, jeszcze nie spotkałam się bezpośrednio z takim zachowaniem); bardzo proszę o odpowiedz i podpowiedz, umówiłam się z tą panią na jutro wieczór. Dziękuję z góry 🙂

  • Bożena  pisze:

   Przykro mi ale odkryłam Pani komentarz dopiero dzisiaj. Odpowiadam choć być może za późno, zależy jak wyglądało spotkanie.

   Ma pani rację że rozwiązanie umowy powinno zostać sformalizowane. Jest to niezbędne aby mogła Pani wystąpić o zasiłek dla bezrobotnych bo Pôle emploi wymaga dostarczenia zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę specjalnie dla tego urzędu. Bez niego nie uzyska Pani zasiłku. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron (rupture convetionnelle) jest w tym przypadku rozwiązaniem pod warunkiem, że Pani się na nie zgadza, bo wcale nie musi Pani tego zaakceptować.

   Nie wiem co wydarzyło się od spotkania o którym Pani wspomina, proszę napisać mi o szczegółach korzystając z funkcji na blogu „Kontakt”

 • Dorota  pisze:

  Witam mam pytanie, pracują w kilku prywatnych domach, jestem rejestrowana w CESU jednak fizycznie nie posiadam kontraktu – a powinnam go mieć ?
  jak to wygląda tu we Francji ?

  • Bożena  pisze:

   Na blogu znajdzie Pani kilka artykułów poświęconych pracy w systemie CESU, w jednym z nich wyjaśniłam jak wygląda sprawa kontraktu CDI i CDD. Zachęcam do lektury, znajdzie w nich Pani odpowiedzi na swoje pytanie a może jeszcze również wyjaśnienia dotyczące innych kwestii, dotąd Pani nieznanych. Warto poświecić na to trochę czasu.

 • Zdzislaw Kuziemka  pisze:

  witam
  Pracuje w firmie juz siodmy rok nakontrakt CDIostatnio nastapil maly problem nie z mojejwiny i otrzymalem upomnienie napismie oraz bezuprzedzenia urlop bezplaty8 dni jako kara bo nie wie jak ta sytuacje traktowac czy jest to normalne czy tezr poza prawem

  • Bożena  pisze:

   Jeżeli „urlop bezpłatny” o którym Pan wspomina jest procedurą określoną jako „Mise à pied disciplinaire”, oznacza ona, że na ściśle określony okres czasu pracodawca, z powodów dyscyplinarnych, zawiesił umowę o pracę. Konsekwencją jest więc oddalenie Pana z pracy i wstrzymanie wynagrodzenia. Wstrzymanie to nie może przekraczać okresu określonego w liście jaki z pewnością został Panu wysłany w tej sprawie.

   Dyspozycja ta nie ma nic wspólnego z bezpłatnym urlopem, jest to sankcja za przewinienie.

   Procedura „Mise à pied disciplinaire” nie może być mylona (przez pracodawcę) z procedurą „Mise à pied conservatoire”, która nie wstrzymuje wynagrodzenia ale stanowi jedynie wstęp do podjęcia sankcji dyscyplinarnej mającej na celu zawieszenie umowy o pracę.

   Twierdzi Pan, że chodzi o problem bez Pana winy. Jednak kroki podjęte pod Pana adresem nie są zwykłym upomnieniem lecz poważną sankcją, której konsekwencje mogą być poważne. Jeśli jest Pan niewinny to powinien się bronić, nie można pozostawić nieuzasadnionych zarzutów bez odpowiedzi, oznaczałoby to że akceptuje Pan swoją winę.
   Proszę napisać do mnie korzystając z funkcji „Kontak” i przysłać mi listy jakie Pan w tej sprawie otrzymał. Nie znając szczegółów sprawy nie potrafię nic więcej Panu odpowiedzieć.

 • Michal  pisze:

  Witam,pytanie do Pani.Czy może mi pani podpowiedzieć?Bo chcę złożyć ,,dymisje,,przepracowałem w firmie prawie cztery lata i czas na odejście nadszedł z powodu niedogadywania się z szefostwem.Moje pytanie brzmi tak,czy/kontrakt CDI/i jak mam złożyć dymisje czy należy mi się jakaś odprawa,jak mam to wszystko zrobić z korzyscią jak najlepszą dla mnie?Jaki okres wypowoedzenia muszę utrzymać i jak napisać wypowiedzenie?i czy należą mi siępapiery na bezrobocie bo pracodawca twierdzi że nie…???pzdrawiam i z gòry dziekuje..Michal

  • Bożena  pisze:

   Jeżeli odejdzie Pan dobrowolnie z pracy to nie otrzyma żadnej odprawy. Nie otrzyma też zasiłku dla bezrobotnych więc pracodawca nie musi wystawiać dokumentu dla Pôle emploi.
   Jeśli chodzi o okres wypowiedzenia to musi Pan sprawdzić w umowie zbiorowej (convetion collective) której Pan podlega. Pracodawca jest zobowiązany umowę te Panu dostarczyć do wglądu. Może Pan też znaleźć ją na Intrenecie, wystarczy sprawdzić w umowie o pracę jak się ona nazywa.

 • Marcin  pisze:

  Witam!
  Chciałbym się zapytać o jedną rzecz. W umowie o pracę (CDI) widnieje zapis, że kontrakt który podpisałem nie jest regulowany przez jakąkolwiek convention collective. W najbliższej przyszłości chcę złożyć wypowiedzenie umowy o pracę i nie wiem jaki okres wypowiedzenia mam zaznaczyć w liście? Dodam, że pracuję już ósmy miesiąc w tej firmie. I w ogóle jest to zgodne z prawem, że mój kontrakt nie jest regulowany przez tą convention collective?? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam!

  • Bożena  pisze:

   W jakiej branży Pan pracuje ?

   • Marcin  pisze:

    Pracuję jako Kine

    • Bożena  pisze:

     Pierwszy raz słyszę aby jakaś branża nie miała swojej convetion collective ale być może coś takiego istnieje. Czy ma Pan jakiś specjalny statut ? Jeśli ma Pan umowę CDI to jest to statut „salarié” więc nie rozumiem dlaczego nie podlegałby Pan jakiejkolwiek umowie zbiorowej. Proszę poszukać informacji na Interecie, być może coś Pan znajdzie na ten temat. Proszę na „Kontakt” przysłać mi swój kontrakt, być może znajdę tam odpowiedź.

    • Bożena  pisze:

     W umowie zbiorowej dla personelu gabinetów medycznych znalazłam informację że dla osób ze stażem pracy powyżej 6 miesięcy a krótszym niż 2 lata okres wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc. Nie wiem czy to Pana obowiązuje bo nie rozumiem pod jakie przepisy Pan podlega.

 • Gosia  pisze:

  Witam!
  Mam pytanie odnośnie zwolnienia z pracy przez pracodawce z powodów ekonomicznych (upadłość). Czy może wie pani coś więcej na temat C.S.P (contrat de securisation professionnelle)? Zaproponowanoo mi zapis tam, zamiast zapisu do pole emploi. Nie Wiem czy jest to lepsza opcja, jakie sa benefity/minusy? Czy nadal należałby mi się zasiłek jak zapisze się tam a nie do pole emploi? Prosilabym o wskazówkę 😉

 • Gosia  pisze:

  Witam,
  Mam pytanie co do zwolnienie przez pracodawcę pracownika na CDI z powodów ekonomicznych (upadlosc firmy). Zaproponowano mi zapisanie się do C.S.P ( contrat de securisation professionnelle)zamiast do pole emploi. Są z tego jakies benefity / minusy? Czy nadal będę miała prawo do zasiłku bez zapisu do pole emploi? Proszę o wskazówkę 🙂

Napisz komentarz Cancel reply

....