Auto-entrepreneur : jaki system opodatkowania wybrać ?

Przedsiębiorca | 3 komentarze

System opodatkowania wybierasz przy rejestracji działalności gospodarczej. Różnice w wysokości podatków sięgać mogą kilkuset euro i więcej.

Istnieją dwie możliwości opodatkowania : według systemu „micro-entreprise” lub według systemu „prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ».

Jeśli nie zaznaczysz preferencji do „prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu » podlegać będziesz z urzędu systemowi micro-entreprise .
Jeśli chcesz wybrać opcje „prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu » musisz ją zaznaczyć w punkcie n°8 deklaracji działalności gospodarczej, który nosi nazwę : „Option(s) fiscale(s) hors EIRL”.

Aby móc skorzystać z tego systemu trzeba spełniać pewne warunki. Ale nawet jeśli spełniasz te warunki możesz pozostać przy systemie micro-entreprise.

Na czym polega różnica miedzy oboma systemami ?

System micro-entreprise

W systemie tym deklarujesz swoje obroty w dodatkowej deklaracji o dochodach w części n° 5 zatytułowanej « revenus et plus-values des professions non salariées ».

Formularz tej deklaracji nosi nazwę n° 2042 C PRO i można go ściągnąć na stronie http://www.impots.gouv.fr lub pobrać w biurze podatkowym (centre des impôts)

 W deklaracji tej należy również wypełnić rubrykę zatytułowaną „Identification des personnes exerçant une activité non salariée”. Tę dodatkową deklarację należy dołączyć do deklaracji dotyczącej całości dochodów rodziny n° 2042.

System fiskalny micro-entreprise charakteryzuje się tym, że :

·      Nie doliczasz TVA (WAT) na wystawianych fakturach i go nie odzyskujesz. Na fakturach powinieneś wprowadzić następująca wzmiankę : ” TVA non applicable, article 293 B du CGI ”

·      Zyski podlegające opodatkowaniu są zaniżone poprzez odjecie od zadeklarowanej kwoty obrotów następujących ryczałtów :

– 71% od obrotów dla działalności kupna towarów przeznaczonych na sprzedaż bez transformacji; fabrykacji towarów w celu ich sprzedaży z materiałów takich jak mąka, drewno, ceramika, metale, itp., sprzedaż artkułów spożywczych/kulinarnych do konsumpcji na miejscu; usługi związane z zakwaterowaniem : wynajem pokoi hotelowych, w schroniskach, pokoi na użytek turystyczny.

– 50 % od obrotów dla działalności podlegającej BIC (Bénéfices Industriels et Commerciaux) czyli działalności o charakterze przemysłowym lub handlowym

– 34% od obrotów dla działalności podlegającej BNC (Bénéfices non commerciaux) czyli wolne zawody jak profesje medyczne, architekci, adwokaci, itp.

Wysokość odliczenia ryczałtowego nie może być mniejsza niż 305 euro.

Rezultat z odjęcia od Twoich obrotów odpowiedniego ryczałtu jest następnie dodany do innych dochodów w rodzinie a całość podlega progresywnym progom podatkowym.

Oto poszczególne progi podatkowe i odpowiadające im stopy procentowe opodatkowania, aplikowane w 2016 roku dla dochodów z 2015 roku :

DochodyStopa procentowa podatku
Niższe i równe 9 700 €0% (zwolnienie od podatku)
9 701 € – 26 790 €14,00%
26 791 € – 71 826 €30,00%
71 827 € – 152 108 €41,00%
Powyżej 151 108 €45,00%

System „prélèvement libératoire”

La déclaration

Przede wszystkim musisz wiedzieć, że system ten dotyczy osób, których dochody rodzinne nie przekraczają 26 420€ na jednostkę fiskalną (part). Jednostka odpowiada jednej dorosłej osobie, lub trzeciemu i każdemu następnemu dziecku w rodzinie, pierwsze i drugie dziecko stanowią połowę jednostki fiskalnej). Inaczej mówiąc, aby móc skorzystać z tej opcji, dochody nie mogą przekraczać 26 420€ w przypadku jednej osoby, 52 840€ dla małżeństwa (lub związku PACS), 79 260€ dla małżeństwa z dwojgiem dzieci, itd.

Płatność podatków odbywa się wraz ze składkami społecznymi, które możesz obliczyć na stronie pozwalającej dokonać symulacji składek wraz z podatkiem lub bez niego.

Zasada opodatkowania w tym systemie polega na doliczeniu do kwoty jaka wpłacasz z tytułu składek dodatkowej kwoty odpowiadającej stopie procentowej odnoszącej się do twoich obrotów. W zależności od rodzaju działalności stopa ta wynosi :

 • 1% od obrotów dla działalności kupna towarów przeznaczonych na sprzedaż bez transformacji; fabrykacji towarów w celu ich sprzedaży z materiałów takich  jak mąka, drewno, ceramika, metale, itp; sprzedaż artkułów spożywczych/kulinarnych do konsumpcji na miejscu; usługi związane z zakwaterowaniem : wynajem pokoi hotelowych, w schroniskach, pokoi na użytek turystyczny
 • 1,7% od obrotów dla działalności podlegającej BIC (inna działalność usługowa przemysłowa i handlowa)
 • 2,2% od obrotów dla działalności podlegającej BNC (usługi w ramach wolnych zawodów)

Deklarujesz swoje obroty w dodatkowej deklaracji o dochodach (formularz n° 2042 C PRO, który można ściągnąć na stronie http://www.impots.gouv.fr lub w biurze podatkowym (centre des impôts) w części n° 5 zatytułowanej « revenus et plus-values des professions non salariées ».

Kwota, którą zadeklarujesz nie będzie poddana ponownemu opodatkowaniu, posłuży ona jednak do ustalenia progu do jakiego zakwalifikują się dochody całej rodziny po zsumowaniu dochodów innych członków rodziny. Ustalony zostanie w ten sposób fiskalny dochód rodziny (revenu fiscal de référence).

Wartość fiskalnego dochodu decyduje o tym, czy będziesz miał prawo do skorzystania z tego systemu opodatkowania w kolejnych latach (nie może ona przekraczać 26 420€ w przypadku jednej osoby, 52 840€ dla małżeństwa lub związku PACS, 79 260€ dla małżeństwa z dwojgiem dzieci, 105 680€ dla małżeństwa z trojgiem dzieci, itd.)

Być może w momencie, gdy otwierałeś działalność gospodarczą jako samozatrudniony nie mogłeś wybrać systemu „prélèvement libératoire” bo fiskalny dochód Twojej rodziny (revenu fiscal de référence) przekraczał dopuszczalny próg (26 420€ na jednostkę fiskalną) ale w obecnej chwili dochody rodziny sytuują się poniżej tego progu i chciałbyś z tego systemu skorzystać.

Musisz napisać podanie do wydziału „Service des Impôts des Entreprises » w RSI (Régime Social des Indépendants), który zbiera składki samozatrudniajacych lub dokonać deklaracji na stronie internetowej www.lautoentrepreneur.fr najpóźniej 31 grudnia bieżącego roku chcąc by system został zaaplikowany w roku następnym lub najpóźniej ostatniego dnia pierwszego kwartału działalności w przypadku samozatrudnionych rozpoczynających działalność.

Chcąc zrezygnować z systemu « prélèvement libératoire », należy powiadomić pisemnie RSI przed 31 grudnia aby prośba została zastosowana od 1 stycznia roku następnego.

Skąd wiedzieć, który system jest korzystniejszy ?

System ten jest korzystny jedynie wtedy, gdy Twój współmałżonek lub Ty posiadacie niemałe dochody, nie przekraczające jednak progu 26 420€ na jednostkę fiskalną.

Natomiast jeśli Twoja działalność gospodarcza jest zasadniczym źródłem dochodów i inne dochody pozostają stosunkowo niskie lub żadne, korzystniejszym jest pozostanie w systemie micro-social. Sprawdźmy to na przykładach.

Przykład 1
Załóżmy ze jesteś samozatrudniającym bez rodziny prowadzącym działalność w sprzedaży towarów i osiągnąłeś w 2013 roku obroty w wysokości 70 985€.

Jeśli wybrałeś system „versement libératoire” zapłacisz podatek od dochodów w wysokości 709,85 policzony według formuły :

70 985 x 1 % = 709,85 €

Gdybyś nie wybrał „versement libératoire”, podlegałbyś systemowi micro-entreprise i Twoje podatki od dochodów policzone byłyby w następujący sposób :

 • Twoje dochody podlegające opodatkowaniu wynosiłyby : 70 985 – 71 % odliczenia ryczałtowego = 20 586 € zgodnie z rachunkiem : (70 985 – (70 985 x 0,71)
 • Aplikując progi fiskalne dla podatku od dochodów, Twoje dochody w wysokości 20 586€ sytuują się w granicach odpowiadających stopie procentowej 14%, co daje podatek w wysokości 1 532€.

Przykład 2

Załóżmy że jesteś samozatrudniającym bez rodziny prowadzącym działalność w sprzedaży towarów i osiągnąłeś obroty w wysokości 35 000€.

Jeśli wybrałeś system „versement libératoire” Twój podatek od dochodów będzie wynosił 350€, co wynika z formuły :

35 000 x 1 % = 350€

Gdybyś nie wybrał „versement libératoire”, podlegałbyś systemowi micro-entreprise i Twoje podatki od dochodów policzone byłyby w następujący sposób :

 • Twoje dochody podlegające opodatkowaniu wynosiłyby : 35 000 – 71 % odliczenia ryczałtowego = 10 150€ zgodnie z rachunkiem : (35 000 – (35 000 x 0,71)
 • Aplikując progi fiskalne dla podatku od dochodów i częściowe zwolnienie od podatku (décote de l’impôt) Twoje dochody w wysokości 10 150€ zwalniają Cię od podatku.

Nie ma innego sposobu by stwierdzić który z tych systemów w Twojej konkretnej sytuacji jest korzystniejszy jak porównanie ich dokonując obliczenia wysokości podatku w każdym z nich.

 

Przydał Ci się ten artykuł?


by otrzymywać następne.
3 komentarzy do Auto-entrepreneur : jaki system opodatkowania wybrać ?

 • george  pisze:

  Informacja jest przedstawiona tak, jakby w systemie „prélèvement libératoire” trzeba było opłacać TVA. Ale jak rozumiem w żadnym z tych systemów TVA nie jest odprowadzany?
  Czy kwota obrotów/dochodów pokazywana tutaj jako podstawa do obliczeń podatku jest kwotą po odjęciu opłat socjalnych (na przykład 22,9% dla wolnych zawodów)?

  • Bożena  pisze:

   Microentrepreneur nie dolicza TVA w cenach swych produktów czy usług wiec nie może uzyskać za TVA zwrotu od państwa. Dotyczy to zarówno micro-entrepreneur’a funkcjonującego w systemie micro-entreprise jak i w systemie „prélèvement libératoire”. Proszę wyjaśnić rozumowanie, które nasuwa wniosek, że w systemie „prélèvement libératoire” trzeba opłacać TVA.
   Do obliczenia podatku na podstawie obrotów nie odejmuje się kwot odprowadzanych na składki społeczne lecz :
   • Ryczałt w wysokości 71% lub 50% lub 34% w zależności od rodzaju działalności, w przypadku przynależności do systemu micro-entreprise. Uzyskana różnica zostaje dodana do innych dochodów rodziny (jeśli takie istnieją, np. dochody współmałżonka) i całość zostaje poddana opodatkowaniu według progresywnych progów podatkowych dotyczącym podatków od dochodów. W systemie tym podatek płaci się wraz z innymi podatkami od dochodów całej rodziny, tzn. jest on rozliczany raz w roku.

   • Kwotę stanowiącą 1%, 1,7% lub 2,2% obrotów (w zależności od rodzaju działalności) przed naliczeniem wysokości składek społecznych, w przypadku przynależności do systemu „prélèvement libératoire”. Zostaje ona dodana do kwoty składek i suma tych dwóch elementów micro-entrepreneur płaci raz na miesiąc lub raz na kwartał. Podatek jest więc opłacany wraz ze składkami, dlatego nie płaci się go już przy corocznym rozliczeniu podatku od dochodów pozostałych członków rodziny (jeśli tacy są). Nie płaci się go ale wysokość obrotów jest uwzględniona przy ustaleniu transzy do jakiej kwalifikują się dochody całej rodziny. Ustalenie tej transzy odbywa się poprzez dodanie rocznych obrotów do dochodów innych członków rodziny. Pozwala to również na ustalenie fiskalnego dochodu rodziny (revenu fiscal de référence). Dlatego konieczne jest dokonanie corocznej deklaracji obrotów za pomocą formularza n° 2042 Pro.

   • george  pisze:

    Rozumowanie wynikało tylko ze sposobu w jaki zaprezentowana jest ta informacja w tym poście. Ogólnie zrozumiałem, że jest tak jak Pani pisze. Chodziło mi tylko o to, że w powyższym artykule informacja o braku TVA jest podana tylko przy systemie micro-enterprise. Potem już nic o tym Pani nie wspomina 🙂

Napisz komentarz

....